Dopravní nehody

Dopravní nehody spadají do dvou oblastí práva. První oblastí je přestupkové řízení, druhou oblastí je zastupování v trestním řízení.

Jestliže Vaše dopravní nehoda spadá do první oblasti, pravděpodobně naše služby potřebovat nebudete, ale jako účastník dopravní nehody, která má za následek trestní řízení, lze účast advokáta pouze doporučit.

Ačkoliv dopravní nehody spadají do oblasti tak zvaných nedbalostních trestných činů, soudy je posuzují velmi přísně a řidičům, kteří dopravní nehodu zavinili, často ukládají nepodmíněné tresty odnětí svobody. I když se nám poměry na našich silnicích také často nelíbí, domníváme se, že ukládání nepodmíněných trestů odnětí svobody je často jenom další tragédií, která se navrší na tragédii způsobenou vlastní dopravní nehodou. Snažíme se proto s obviněným či obžalovaným připravit takovou strategii, která by splnila účel trestního zákona – tím je chránění oprávněných zájmů fyzických a právnických osob - ale zároveň by splnila i účel trestu. Tím je nejenom ochrana společnosti, ale i výchova pachatele k dalšímu životu tak, aby se protiprávního jednání zdržel.

Nedomníváme se, že zavření člověka do vězení povede pachatele k tomu, aby v budoucnosti nejezdil nepřiměřenou rychlostí. Jestliže si to náš klient přeje, snažíme se připravit obhajobu tak, aby obsahovala – poněkud netradičně - i návrhy na odčinění jeho činu, jako je peněžitý trest či obecně prospěšné práce. Ačkoliv je tento postup u soudů značně neobvyklý, lze říci, že postupně se nám daří přesvědčovat soudce i státní zástupce, že takovéto naše návrhy jsou hodny toho, aby se jimi soud vážně zabýval.

V rámci dopravních nehod zastupujeme nejenom řidiče, ale i poškozené, jejichž postavení u soudu bývá často oslabeno na postavení pouhého svědka. Poškozeným je i ten, jehož blízký byl zraněn či zemřel následkem dopravní nehody. Naše obhajoba zájmů těchto poškozených opět není většinou soudů vnímána jako standardní, ale postupně vypracováváme způsob, kterým jsme schopni našim klientům zajistit spravedlivé zadostiučinění.

S dopravními nehodami také úzce souvisí otázka náhrady škody. Zejména v kombinaci s otázkou pojištění, oprávněnosti manipulací s vozidlem, které zavinilo dopravní nehodu apod. může dojít ke spletitým situacím. S rozplétáním těchto vztahů mezi pojišťovnami a účastníky dopravních nehod máme bohaté zkušenosti.

Pojišťovna  D.A.S.  je jednou z mála pojišťoven, která se na našem trhu specializuje na pojištění právního zastupování. I když v dnešní době je možno uzavřít pojištění i pro právní zastupování v jiných oblastech než v souvislosti se zastupováním při dopravní nehodě, je právě tato oblast klienty pojišťovny D.A.S. nejvíce využívána. Jelikož s pojišťovnou již několik let spolupracujeme, máme na svém kontě obhajobu řady právě takovýchto případů.

O možnosti uzavřít pojištění nákladů právního zastupování se můžete informovat také prostřednictvím našich webových stránek.

P.S. Ženská část advokátní kanceláře s politováním konstatuje, že při svých služebních cestách za obhajobou svých klientů byla často svědkem toho, že pánové za volantem byli schopni přivést nejenom sebe, ale i ostatní účastníky dopravního provozu do velmi svízelných situací. Stalo se tak v případech, kdy se dotyční  domnívali, že jejich mužská čest a neposkvrněné zahraniční auto mohou utrpět újmu na cti, pakliže je například předjede osamělá řidička – v tomto případě advokátka – v autě domácí výroby. Žádáme proto zdvořile všechny řidiče, aby se i vůči svým ženským kolegyním na silnici chovali stejně ohleduplně (jak taky jinak!) jako k ostatním účastníkům dopravy. Nevíte, kdy budete Vy sami potřebovat, aby spěchající advokátka přijela vytáhnout z problémů právě Vás! Bylo by proto více než vhodné, abyste si svoje nadřazené mužské jednání schovali na ty situace, kdy je to vhodné – pakliže takové situace vůbec existují – případně je ze svého rejstříku jednání zcela vyloučili.