Životní prostředí

Právní otázky životního prostředí jsou oblastí, se kterou se setkává téměř každý podnikatel, zejména z výrobní sféry.

Naše kancelář je v této oblasti zaměřena nikoliv na teoreticko-právní otázky, ale na praktickou právní pomoc směřující k tomu, aby podnikatelé mohli uskutečnit svoje podnikatelské záměry a nedostali se do kolize s právními otázkami životního prostředí.

V žádném případě nechceme, aby naše kancelář byla vnímána jako ti, kteří si přejí devastaci životního prostředí – neboť tomu tak skutečně není. Jsme však přesvědčeni, že i životnímu prostředí nejvíce prospívá dodržování zákonů při zachování zdravého rozumu a hlavně při zachování zásady „padni komu padni“.

Při zastupování našich klientů v dané oblasti jsme si nemohli nepovšimnout některých specifických aspektů, které jsou s otázkami životního prostředí svázány.

Jsou to zejména tyto:

1. Otázky posuzování vlivu na životní prostředí je jednou z nejsložitějších, nejpracnějších a též co se přípravy podkladových materiálů nejdražších činností, ve kterých rozhodují orgány státní správy.

2. Řada aspektů, které jsou brány při posuzování vlivu na životní prostředí orgány státní správy do úvahy, jsou čistě subjektivního a z hlediska práva často téměř či zcela nepřezkoumatelného charakteru.

3. Ve hře bývá řada znaleckých posudků, z nichž některé mohou být přímo protikladné a znalci si vše vždy zdůvodní.

4. Při posuzování vlivu na životní prostředí je možno žádat o řadu výjimek, jejichž vymožení či nevymožení je právně téměř neuchopitelné. Z tohoto vyplývá, že se zde otevírá velký prostor pro možnou korupci.

5. Ve věci rozhoduje řada orgánů státní správy, které jsou schopny vydat zcela protichůdná a vzájemně se vylučující rozhodnutí.

6. Většina řízení je svázána s nutností jednat se samosprávou obcí, což bývá někdy velmi obtížné, zejména když vstupují do hry lokální zájmy.

7. Rozhodování orgánů státní správy bývá značně zdlouhavé, neboť podléhá správnímu řízení a posléze pak možnosti soudního přezkumu. Pokud se tedy nepodaří připravit materiály hned na začátku tak, že je možno rozhodnout bez průtahů a všechny strany nejsou „ošetřeny“, je zde velké nebezpečí z časových prodlev a tím i enormních finančních ztrát.

Všechny tyto skutečnosti bereme při zastupování našich klientů při otázkách práva životního prostředí do úvahy. I když tyto případy bývají většinou velmi náročné i na porozumění technické stránce věci, nevyhýbáme se nutnosti proniknout i do technických otázek problémů a zohlednit je při budování právního stanoviska.