Mediace

Ačkoliv většina spolupracujících advokátek Advokátní kanceláře Klára Samková, s.r.o., absolvovala mediační výcvik, žádná z nich není zapsanou mediátorkou. Důvodem, proč se členky advokátní kanceláře, včetně Kláry Samkové, nenechaly zapsat jako mediátorky, spočívá v tom, že Česká advokátní komora i Ministerstvo spravedlnosti uznává pouze tak zvanou „facilitativní mediaci“.

Kdo se od této metody jakkoliv odchýlí (i jen dle zdání zkoušejícího mediátora), nemá šanci se zapsaným mediátorem stát. Podle zkušeností Advokátní kanceláře Kláry Samkové, s.r.o. a jejích členek však facilitativní mediace není nejúčinnější formou mediace.

V zásadě je možno říci, že existují tři druhy mediace:

1) Facilitativní mediace – jedná se o nejrozšířenější metodu, kdy mediátor neradí, nevymýšlí řešení, stranám nepředkládá argumenty ke změně pozice. Klienti - rozhádané strany - mají pod dohledem mediátora přijít k řešení svého problému samy. Podlé názoru právniček Advokátní kanceláře Klára Samková, s.r.o. lze po rozhádaných stranách, a to ať je předmět sporu jakýkoliv, těžko chtít, aby samy došly k zásadním řešením, a to zvláště, když toho nebyly schopny samy. Připomíná to setrvalý požadavek opatrovnických soudů aby se „rodiče dohodli a byli rozumní“ - a to obvykle za situace, kdy probíhá bouřlivé rozvodové řízení včetně proponovaného vypořádání majetku manželů v rámci Společného jmění. Takovýto přístup je hodně podobný psychoterapii, ale podle názoru a zkušeností advokátek nevede k cíli. Pod pojmem „facilitativní mediace“ se pak často skrývá skrytá manipulace, a to buď ze strany mediátora nebo ze strany jednoho z účastníků.

2) Evaluativní mediace je způsobem mediace, kdy mediátor je hodnotitel, který strany aktivně směřuje i hodnotí případné postoje, možné úspěchy a neúspěchy. Posuzuje reálnost návrhů, jejich zákonnost, možnost úspěchu v soudním řízení a další okolnosti. Strany sporu pak zaujímají pasivnější roli. Je to jakýsi rozhodčí, který píská zápas a zároveň určuje pravidla. Ani tento způsob mediace členkám naší kanceláře nevyhovuje, protože je příliš autoritativní. Mediátor jen velmi nesnadno zachovává nestrannost.

3) Inspirační mediace je termín, ke kterému dospěly členky Advokátní kanceláře Klára Samková, s.r.o., svou vlastní činností. Jsme totiž toho názoru, že úkolem mediátora je napomoci mediovaným stranám přenést se přes zádrhely, které byly pro ně tak velké, že je nedokázaly strany překonat. Nejvíce se tento druh mediace přibližuje koučinku, a to obou stran sporu současně. Zde je dobré si uvědomit, co to koučink ve skutečnosti je.

Koučink je charakterizován jako metoda osobního rozvoje, která formou vedeného rozhovoru pomáhá k:

a) uvědomění si toho, co chceme a proč,

b) objevení cest, jak chtěného dosáhnout,

c) zahájení akce, vedení k cíli a podporu koučem na této cestě.

Advokátky Advokátní kanceláře Klára Samková, s.r.o. jsou přesvědčeny, že právě kombinovanou formou inspirace, koučinku, předkládáním návrhů včetně kvalifikovaných upozornění na právní souvislosti možných řešení je možné nejlépe dovést obě strany k mimosoudní dohodě. Tento způsob se opakovaně osvědčil a tuto službu poskytujeme za souhlasu obou zúčastněných stran v rámci jednání o smírném řešení problémů.

V případě, že máte o tento druh řešení sporu zájem, a to prakticky v jakékoliv oblasti konfliktů, je vám naše kancelář k službám. Tento druh mediace spočívá především v pozorném vyslechnutí obou stran, položení řady doplňujících právních i osobních otázek a v následném předestření určitých možností a směrů oběma stranám. K postupným krokům a vyjasnění si situace může také dojít prostřednictvím odděleného jednání s každou stranou zvlášť. Je pak na mediátorovi - kouči, aby se domluvil s každou ze stran, jakým způsobem dále postupovat a které informace před druhou stranou - na příklad - je nutno považovat za důvěrné. Mediátor - kouč vždy vychází z předpokladu, že uzavření dohody jako takové je vždy výhodné pro obě strany.

Certifikát o absolvování mediátorského výcviku:

certifikat_mediatorsky_vycvik