Ochrana osobních údajů

Informace o aplikaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

 

 ÚVODNÍ INFORMACE

Advokátní kancelář Klára Samková, s.r.o., se sídlem Španělská 742/6, 120 0 Praha 2, IČ: 28386671,  (dále jen „AK“) informuje o způsobu aplikace Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení) a to ve smyslu jeho ustanovení čl. 13 a následujících.

AK především připomíná, že všichni zaměstnanci AK a spolupracující advokáti (dále jen „Advokáti“) jsou vázáni povinnou mlčenlivostí o jakékoliv informaci, kterou získali v souvislosti s poskytováním právní služby. Tato mlčenlivost mimo jiné znamená, že jakákoliv informace související s poskytováním právní služby nesmí být bez souhlasu klienta sdělena komukoliv mimo AK. Tato speciální zákonná povinnost Advokátů je fakticky shodná s řadou povinností, které Nařízení ukládá subjektům, nemajícím zákonnou povinnost mlčenlivosti. Tato mlčenlivost dopadá i na případné osobní údaje jiných osob, které Advokátovi klient sdělí pro účely poskytnutí právní služby anebo v souvislosti s ní.

Takto chráněnou se stává jakákoliv informace, sdělená Advokátovi i ve formě dotazu, který je položen zájemcem o právní službu.

Osobní údaje klientů a způsob, jak je s nimi nakládáno, je uveden ve smlouvě o právním zastupování. Toto platí i pro jednorázové konzultace nebo pro komunikaci, kdy se potenciální klient obrátil na AK s dotazem ohledně případné právní služby.

 

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bude-li AK ve smyslu Nařízení Správcem osobních údajů v souvislosti se vznikem výše uvedeného právního vztahu (právní vztah AK - klient), resp. v souvislosti se sdělenými osobními údaji klientem či potenciálním klientem (dále jen Klient), bude je zpracovávat a uchovávat za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v návaznosti na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta. IP adresa a případně prohlédnuté stránky na webu www.lawyers.cz, datum a čas návštěv na tomto webu, pohyby a kliknutí myší, technické informace jako rozlišení obrazovky, operační systém, typ prohlížeče a typ zařízení a geografické a lokalizační údaje (země a město), jsou zpracovávány a uchovávány na základě souhlasu potenciálního klienta uděleného při první návštěvě webu www.lawyers.cz pro účely analýzy návštěvnosti webu www.lawyers.cz a analýzy chování návštěvníků na uvedeném webu.

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Klienta jsou zpracovávány v rozsahu:

jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, datum narození, bydliště a případně další údaje, které sdělí klient pro účely poskytnutí právní služby. Informace obsahující osobní údaje jiných subjektů osobních údajů (osobní údaje svědků, protistrany) jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro poskytovanou právní službu. IP adresa a případně prohlédnuté stránky na webu www.lawyers.cz, datum a čas návštěv na webu www.lawyers.cz, pohyby a kliknutí myší, technické informace jako rozlišení obrazovky, operační systém, typ prohlížeče a typ zařízení a geografické a lokalizační údaje (země a město), jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro analýzu návštěvnosti webu a pro analýzu chování návštěvníků na uvedeném webu.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z právního vztahu uvedeného výše. Doba uchovávání klientského spisu, tj. včetně osobních údajů v něm uvedených je stanovena ve stavovských advokátních předpisech a činí pět let ode dne, kdy ukončil poskytování právních služeb. Účetní doklady jsou archivovány po dobu deseti let. IP adresa a případně prohlédnuté stránky na webu www.lawyers.cz, datum a čas návštěv na webu, pohyby a kliknutí myší, technické informace jako rozlišení obrazovky, operační systém, typ prohlížeče a typ zařízení a geografické a lokalizační údaje (země a město), budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu k zajištění potřebnou pro analýzu návštěvnosti webu a pro analýzu chování návštěvníků na uvedeném webu, nejdéle pak po dobu dvou let.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE AK JAKO SPRÁVCE

AK lze kontaktovat následujícími vzdálenými způsoby:

  • písemně na adrese sídla uvedené výše;

  • písemně prostřednictvím emailové adresy: lawyers@lawyers.cz

  • telefonicky na tel. č.: 00420 224211816, 224239390.

 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány převážně v elektronické formě a neautomatizovaně. IP adresa a případně prohlédnuté stránky na webu www.lawyers.cz, datum a čas návštěv na webu, pohyby a kliknutí myší na webu, technické informace jako rozlišení obrazovky, operační systém, typ prohlížeče a typ zařízení a geografické a lokalizační údaje (dále jen "Údaje týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu www.lawyers.cz") jsou zpracovávány automatizovaně.

Klient má právo požádat AK o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Klient má právo, aby AK bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Klient má právo požadovat, aby AK bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, a AK má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Klient má právo požadovat, aby AK omezila zpracování osobních údajů, v případech stanovených Nařízením.

Klient má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

Klient má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, a které již poskytl AK, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu AK bránila, a to v případech stanovených Nařízením.

Pokud se klient domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Toto oznámení nezbavuje Advokáta zákonem uložené povinnosti mlčenlivosti.

Klient (subjekt údajů) tuto informaci bere na vědomí.