Ochrana lidských práv

Zvláštností a specialitou naší advokátní kanceláře je, že ke každému případu již od okamžiku, kdy jej převezme do svojí péče, přistupuje z hlediska lidských práv. Je celkem lhostejné, zda se jedná o případ obchodní, o spor nájemníka s majitelem domu, trestní případ či případ z jakékoliv jiné oblasti práva. Byla dodržena všechna zákonná ustanovení Ústavy a Listiny základních práv a svobod? Byly zohledněny mezinárodní úmluvy o lidských právech, které jsou ze zákona součástí Ústavy České republiky? Bylo zachováno právo na spravedlivý proces, na rovný přístup k soudu?

Možná se někomu zdá být tento náš přístup účelový, ale jsme přesvědčeni o tom, že dojde-li k porušení jakéhokoliv aspektu lidských práv, nemůže být právo zachováno – i když se třeba zdá, že ano.

Soudy prvního a bohužel často i druhého stupně neberou aspekty lidských práv – bohužel – doposud příliš vážně. Považujeme za svou povinnost pracovat na tom, aby se tento přístup v nejširším možném měřítku změnil. Je to naše povinnost nejenom vůči našim klientům, ale k české společnosti všeobecně. Nedodržování lidských práv v naší zemi je jednou z nejožehavějších otázek. Jak však může fungovat právo, spravedlnost a ekonomika země, kde poukazování na porušování lidských práv je často považováno jen za účelový „výtah“ k Ústavnímu soudu, za jednání, které má vést pouze k dosažení příznivějšího výsledku pro klienta?

V naší zemi jsou bohužel peníze absolutním měřítkem a vlády České republiky byly a jsou vládami ekonomů, kteří povětšinou považují právo za velmi nepraktickou věc, kazící jim jejich údajně dokonalé ekonomické úspěchy. Lze očekávat, že se budou právem a spravedlností opravdu zabývat, dokud tento požadavek nebude převeden do řeči, které rozumějí, do řeči peněz?

Jestliže není možno pro naše klienty sjednat nápravu jiným způsobem, obracíme se na Ústavní soud a na soud pro lidská práva ve Štrasburku. Hojíme se nadějí, že jestliže zejména druhý jmenovaný začne vydávat spravedlivé nálezy a přisoudí České republice platit statisícové náhrady za to, že nezabránila porušování práva, snad se dočkáme změny postojů i u našich vládních představitelů. Naši klienti dosáhnou spravedlivého rozsudku a my, advokáti, se budeme méně často cítit tak bezmocní, jako se cítíme nyní.

Je to dlouhá cesta, po které jsme se rozhodli jít, ale jestliže se k nám přidáte, nenajdete oddanější podporovatele pro hájení svých vlastních – a zároveň i celospolečenských zájmů, než nás.

Máme za sebou řadu podání k Ústavnímu soudu, některá z nich úspěšná.

Doposud - do konce roku 2006 - byla naše advokátní kancelář úspěšná asi v deseti případech obhajoby klientů u Evropského soudu pro lidská práva, v jednom případě uzavřela naše kancelář jménem klientů s Českou republikou smír. JUDr. Klára Veselá Samková zastupuje u Evropského soudu pro lidská práva přes 4000 členů Občanského sdružení majitelů domů, kteří si stěžují na porušování svých lidských práv s ohledem na přetrvávající regulaci nájemného. Dále zastupuje skupinu asi osmi otců, kteří se marně domáhají výkonu svých rodičovských práv - zejména možnosti stýkat se se svými nezletilými dětmi a podílet se na jejich výchově. V tomto směru advokátní kancelář spolupracuje s občanským sdružením iustin (viz www.iustin.cz). Kromě toho kancelář zastupuje asi deset klientů, kteří si stěžují na porušení práva na spravedlivý proces v přiměřené lhůtě, neboť jejich řízení - v oblasti občanskoprávní, trestní, obchodněprávní, restituční či dokonce v oblasti projednávání dědictví či vypořádání společného jmění manželů po zániku manželství rozvodem, přesáhlo rozumnou dobu, ve které měla být ta která věc projednána. Obvykle se jedná o řízení trvající déle než osm let.