Zastupování v trestním řízení

Zastupování v trestním řízení tvoří značnou část naší agendy. Není možno říci, že bychom se specializovali na obhajobu některého speciálního druhu trestné činnosti, avšak určité druhy trestných činů – zejména majetkovou trestnou činnost  - obhajujeme nejčastěji.

Jménem svých klientů také podáváme trestní oznámení, a to zejména v těch případech, kdy je zastupujeme v jiné oblasti práva jako součást obhajoby jejich zájmů. Příkladem může být široká oblast, kterou pokrývá  rodinné právo , kdy jak civilní soudy, tak i policie či státní zastupitelství, u kterých činíme trestní oznámení, odmítají brát na vědomí, že například nepředávání dítěte ke styku s druhým rodičem JE trestným činem dle § 171 Trestního zákona – maření úředního rozhodnutí – a je POVINNOSTÍ státních orgánů tyto trestné činy stíhat.

V návaznosti na tak zvaný drogový zákon jsme převzali řadu případů zastupování obviněných z trestných činů dle §§ 187 – 188a, vztahujících se k toxikománii. Víte, že když Vaše nezletilé dítě „dá čouda“ marihuany svému dalšímu nezletilému kamarádovi, dopouští se  šíření toxikománie v obzvláště těžké formě a hrozí mu až pět let vězení? My jsme to také nevěděli a považujeme tento bohužel v praxi dosti obvyklý způsob „odhalování závažné trestné činnosti“ policií za absurdní, odporující účelu zákona a ve své podstatě nahrávající opravdu velkým zločinným překupníkům s tvrdými drogami.

S podobnými absurditami se potkáváme i v řadě dalších oblastí „realizace“ trestního práva a považujeme za naši osobní povinnost proti nim bránit nejenom naše klienty, ale ve svých důsledcích i celou naši společnost.

Když přehlédneme řadu našich dosavadních trestních případů, dospíváme ke smutnému přesvědčení, že jistá část trestné činnosti byla uměle vytvořena či uměle podpořena protismyslnou aplikací trestněprávních norem, přičemž, jak vyplývá z obžalob státních zástupců, právě tito pachatelé mají být exemplárně potrestáni. Řada opravdu závažných trestných činů především z oblasti hospodářského práva však dle našeho názoru zůstává nejenom nepotrestána, ale i nevyšetřena.

U našich stálých klientů bereme trestní právo v potaz zejména z hlediska podnikatelské činnosti. Daňové trestné činy, úvěrový podvod, podílnictví, porušování povinnosti při správě cizího majetku, zvýhodňování věřitele či pletichy při řízení konkurzním a vyrovnávacím je možno se dopustit velmi snadno, bez záměru jednat protiprávně. Protože tak zvaná subjektivní stránka trestného činu – totiž zda dotyčný   byl srozuměn s tím, že páchá trestný čin, případně bezdůvodně spoléhal na to, že k jednání kvalifikovatelnému jako trestný čin nedojde, - je jedním z nejobtížnějších aspektů obhajoby obviněného a obžalovaného. Je proto lépe již předem učinit taková opatření, aby bylo vždy zřejmé, že podnikatel učinil vše pro to, aby jeho jednání nemohlo být takovým způsobem kvalifikováno.

Při zastupování ve věcech trestních vyžadujeme a vymáháme především  zaručení práva na spravedlivý proces tak, jak je popsán v Ústavě a Mezinárodní úmluvě o základních lidských právech a svobodách.

Za absurdní považujeme nadužívání vyšetřovací vazby a dle okolností případu v maximální míře usilujeme o její zrušení.

V případě, že je náš klient shledán vinným, usilujeme o ukládání alternativních trestů.