Zohavila vás plastická operace?

Nedejte se!
I lékaři nesou za svou práci odpovědnost a vadné provedení služeb u nich můžete reklamovat.

Rozhodla jsem se podrobit plastické operaci laserem, která mi měla pomoci od jizev na obličeji. Operaci jsem podstoupila na jedné prestižní pražské klinice - k mému zděšení však moje tvář doznala změn podstatně k horšímu. Na klinice mi řekli, že jsem podepsala, že za výsledek práce neodpovídají. Kopii toho prohlášení mi nedali. Nabídli mi další pokus o spravení obličeje, který by mě vyšel na dalších čtyřicet tisíc korun. Mám vůbec nějakou možnost se bránit?

Jana B., Pardubice

O tom, že lékaři a pacienti při chirurgickém výkonu mezi sebou vstupují do právních a obchodních vztahů, většina klientek a bohužel i doktorů neví téměř vůbec nic. Právním základem vztahu mezi klinikou (nebo lékařem) a pacientkou je smlouva o dílo ve smyslu ustanovení § 631 občanského zákoníku. Tou se zhotovitel díla zavazuje objednavateli, že na své nebezpečí a za sjednanou cenu dílo provede. Dílem může být nejen postavení domu či ušití bot, ale také práce a výkon. Do této kategorie patří třeba objednávka v kadeřnictví a stejně tak i výkony plastické chirurgie. Je otázkou, zda plastická operace je dílem zhotoveným "na počkání", jako je tomu třeba v případě výše zmíněného holiče. Při tom se nevyžaduje jakékoli písemné potvrzení. Při díle, které "na počkání" zhotoveno není, zákon vyžaduje, aby zhotovitel vydal objednavateli (pacientce) písemné potvrzení o převzetí objednávky, ve kterém musí být označen předmět díla, jeho rozsah, jakost, cena a doba provedení. I když smlouva není uzavřena písemně, neznamená, že by neexistovala, avšak právě pacientka se dostává do obtížnějšího postavení, když má později prokázat, na čem se skutečně s lékaři dohodla.

Co se týká samotného výkonu, tak ten je možno - stejně jako kteroukoli jinou vadně vyřízenou objednávku ­reklamovat. Proto lékaři obvykle po svých pacientkách žádají, aby podepsaly prohlášení, o němž si myslí , že je zbavuje veškeré odpovědnosti za provedený výkon. Zbavuje je však odpovědnosti pouze tehdy, když lékařský výkon provedli "lege artis", tj. v souladu s veškerými znalostmi lékařské vědy a s veškerou péčí, a přitom došlo k nepředvídatelným reakcím živého organismu. Škodou jsou v tomto případě nejenom veškeré platby, které musely pacientky zaplatit za korekci chybných výkonů, ale i třeba bolestné, náhrada za takzvané snížení společenského uplatnění, ušlý zisk či náhrada mzdy ušlé za dobu provádění následných korekcí a podobně. Pacientky se proti vadnému výkonu lékařů mohou bránit zcela stejným způsobem jako proti jakékoli špatně odvedené práci. Sleva z ceny je tím prvním, co by jim klinika měla nabídnout. Na dalších náhradách je nutno se domluvit individuálně, ale v případě nevstřícného jednání kliniky může být doporučení právníka pouze jediné: realisticky zhodnotit, zda doopravdy došlo k zanedbání, případně si nechat dát vypracovat znalecký posudek z oboru lékařství, a potom se obrátit s veškerými nároky na soud.

Jdete k lékaři? Tady je několik dobrých rad, kterých byste se měla držet:

  • Když podepisujete souhlas s ošetřením, vyžádejte si stejnopis dokumentu.
  • V ordinaci by mělo být na viditelném místě umístěno identifikační číslo a jméno odpovědného zástupce kliniky.
  • Trvejte na písemném vyhotovení smlouvy. Musí obsahovat popis chirurgického zákroku, na kterém jste se s lékařem dohodla, a jeho rozsah, cenu, termín, dokdy má být proveden, a případně popis způsobu, jak bude probíhat další pooperační péče.
  • Zeptejte se, zda je lékař pojištěn. pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu povolání.
  • V případě "reklamace" bude hrát roli znalost výchozího stavu. Než se podrobíte zásahu, nechte si vždy inkriminovanou partii těla z několika úhlů pohledu vyfotit.