JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.

JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.

nar. 23. 3. 1963 v Brně

www.lawyers.cz 

mail: klara.samkova@lawyers.cz 

facebook: klára samková
osobní stránky: www.zrcadleni.cz
tel. do kanceláře: 224 211 816
adresa: 120 00 Praha 2, Španělská 742/6

 

1. Profesní životopis

1.1. současná pozice:

Majitelka a vedoucí advokátní kanceláře Klára Samková, v současné době zaměstnávající devět právniček

Specializace:

a) občanské právo, se zvláštním důrazem na problematiku nemovitostí a nájemní právo

b) problematika SVJ (společenství vlastníků jednotek)

c) rodinné právo, se zvláštním důrazem na obhajobu práva rozvedených rodičů na plnohodnotném podílení se na výchově dětí, které nemají svěřeny do své péče.

d) poradenství v osobních situacích se zvláštním důrazem na řešení vztahů, a to se znalostmi na průniku oborů práva a psychologie; koučing v těžkých osobních situacích souvisejících se změnou právního/životního postavení.

e) agenda správního práva a správního řízení

f) obhajoba některých pachatelů trestných činů, kde dochází dle názoru advokátky k nepřípustné umělé kriminalizaci – zejména v oblasti hospodářské kriminality a též u těch trestných činů, které vyvolávají možnost subjektivního hodnocení (držení omamných látek pro vlastní potřebu, tr. činy pomluvy, poškozování cizích práv, křivého svědectví apod.) Dále zejména komplikované případy související s rodinným právem, vypořádáním SJM a nenásilnými trestnými činy.

g) ke všem oblastem práva systematický přístup z hlediska dodržování Úmluvy o lidských právech a základních svobodách a Ústavy ČR, zejména Listiny základních práv a svobod

 

1.2. průběh zaměstnání:

2006 – 2007 odborná asistentka na Katedře humanitních studií Vysoké školy báňské, Ostrava, výuka základů práva, 0,33 úvazku

1994 – dosud advokátka

1990–1993 komerční právnička – Členství v komoře komerčních právníků

1992 – 3/1993 Ústav mezinárodních vztahů Ministerstva zahraničních věcí

1990 – 1992    poslankyně Federálního shromáždění, členka Ústavně právního výboru, místopředsedkyně Komise FS pro lidská práva. Zvolena v rámci Občanského fóra za Romskou občanskou iniciativu, (organizována v poslaneckém klubu ODS)

1989 – 1990 poskytování soukromých právních služeb mimo advokátní komoru na základě nařízení vlády ČSR č. 1/1988 Sb. o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru.

1988 – 1989 právnička Správního oddělení Bytového odboru Národního výboru hl. m. Prahy.

1987–1988 právnička odboru vnitřních věcí (správního odboru) ONV Praha 1, vyřizování přestupkové agendy

 

1.3. další pracovní zkušenosti v oblasti práva:

2018  Členka Unie rodinných advokátů

2016  právní konzultace k produkci filmu „Tenkrát v ráji“(scénář Josef Urban).

2008  členka pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ČR pro přípravu rekodifikace Zákona o soudních znalcích a tlumočnících.

2007 – 2008 členka pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ČR pro přípravu nové kodifikace Občanského zákoníku.

2006 – 2009 právní konzultantka Občanského sdružení Europlatform – spolupráce v otázkách slaďování českých právních norem s právem Evropské Unie.

2000 – 2005 právní konzultantka a spolupracovnice Euro-Czech Forum, Občanského sdružení sdružujícího Britskou obchodní komoru v České republice, Česko-německou obchodní a průmyslovou komoru, Francouzsko-českou obchodní komoru a Nizozemsko-české obchodní sdružení.

2001 – 2004 členka pracovní skupiny pro přípravu legislativních změn týkajících se Obchodního rejstříku.

1994 – 1999  Vedoucí projektů právní pomoci sociálně vyloučeným členům romských komunit – kliniky právní pomoci Občanského sdružení Dženo.

1997–1999  členka Rozkladové komise Ministerstva vnitra pro azylové řízení, zastupující Českou advokátní komoru.

1996–1998  členka Komise ČAK pro advokátní tarif.

 

1.4. zahraniční stáže, konference a studijní pobyty:

2015  účast na konferenci pořádané Evropským parlamentem a kurdskou národní reprezentací na téma „Rekonstrukce Kobane“ v EP, Brusel.

2006 – dosud každoroční účast na konferencích týkajících se teorie práva, pořádaných Ústavom štátu a práva Slovenské akademie vied.

2000 čtyřměsíční studijní pobyt na College of Law of England and Wales v Londýně, na pozvání British Council.

1993 – 1998 Účast na řadě mezinárodních konferencí s právní problematikou, zaměřenou především na oblast lidských práv; v rámci spolupráce zejména s Minority Rights Group London, ženskými organizacemi okolo britské poslankyně Lesley Abdela – London, Salzbuckým americkým seminářem v Salcburku – Rakousko, Project on Ethnic relations v Princetonu – USA, Ekumenickou radou církví se sídlem ve Švýcarsku, Institutem of Federalism ve Fribourgu – Švýcarsko, Human Rights Caucus Kongresu USA, Radou Evropy – Štrasburk, European Roma Rights Centre v Budapešti, Instutite of Mediterranean Studies Athény – Řecko; a to v Paříži, Londýně, na Trinidadu, v Athénách, v Budapešti, Salcburku, Štrasburku, Belfastu, New Yorku a Washingtonu D.C.

1993 na pozvání demokratického kongresmana Toma Lantose účast na veřejném slyšení o postavení Romů ve střední a východní Evropě před Společnou komisí pro lidská práva Kongresu a Senátu USA.

1992 čtyřměsíční studijní pobyt v Kongresu USA v kanceláři republikánského kongresmana Christophera Coxe a v Americké asociaci právníků – na pozvání National Forum Foundation/ Freedom House

1991 Třítýdenní studijní pobyt na Institute of Federalism, University ve Fribourgu – Švýcarsko

1991 Tříměsíční studijní pobyt v Kanadě na pozvání Kanadské asociace právníků v Kanadském Parlamentu a v Kanadské komisi pro lidská práva v Ottawě

 

1.5. vzdělání a kvalifikace:

1977 – 1981 gymnázium Brno, Lerchova

1981 Přírodovědecká fakulta UJEP Brno

1982 – 1983 Právnická fakulta UJEP v Brně

1983 – 1986 Právnická fakulta University Karlovy v Praze

1986 doktorát z dějin státu a práva a teorie práva, PF UK Praha; téma diplomové práce: „Přechod od demokratické k nacistické vládě v Německu v r. 1933“.

2008 ukončení doktorandských studií na Katedře teorie práva PF MU Brno; disertační práce na téma: „Ochrana lidských práv se zřetelem na jejich původ“ (Ph.D.)

2015 absolvování mediátorského výcviku (certifikát o absolvování mediátorského výcviku)

 

1.6. výběr z odborných publikací:

A)    na serveru www.epravo.cz: asi 25 článků zejména z oblasti občanského a ústavního práva, publikovaných v letech 2005 – 2008, z toho s teoretickými přesahy:

a)      Platnost smlouvy uzavřené v cizím jazyce. E-PRAVO.CZ, 2007, 47148s. 44148-44149. ISSN 1213-189X. 2007.

b)      Případ Saliba vs Malta. E-PRAVO.CZ, 2007, 47520s. 47520-47522. ISSN 1213-189X. 2007.

c)      Zařizovací předměty. E-PRAVO.CZ, 2007, 47412s. 47412-47413. ISSN 1213-189X. 2007. 

B)    Magazín e-právo:

a)      Teoretické problémy a historické vnímání práva  vlastnit majetek v zrcadle 20. století. epravo.cz magazine, Praha: epravo.cz  a.s., 2007, č. 4, od s. 92 - 93, 2 s. ISSN 1802-1492. 2007.

C)    Bulletin advokacie:

a)      Zpráva ze Štrasburku, Bulletin advokacie,

b)      O advokátech a jiných lidech. : Bulletin advokacie, 2007, č. 6, od s. 8-10, 3 s. ISSN 1210-6348. 2007.

D)    Soudce (vyd.  Soudcovské unie

a)      O advokátech a jiných lidech, (paralelně s Bulletinem advokacie v č. 6/2006) ISSN: 1210-6348

b)      Když soudci tančí,

c)      Soudní znalci duší

d)     Off shore společnosti (z pohledu rodinného práva) 

E)     Sborníky z konferencí a tematické sborníky

a)      Justice vrací úder. In: „Privatizácia verejnej moci“ Bratislava (SR): Ústav štátu a práva SAV, 2009. od s. 55-72, 17 s. ISBN 978-80-8095-024-8.

b)      Právo a jeho biologické kořeny. In Čo je to právo? Bratislava (SR): Ústav práva SAV, 2008

c)      Position of the Legal profession in the Czech Judicia Systém, in: Belarus´s journey to Europe – law, the ekonomy and politics in the kontext of the process of European integration, Europlatform 2006, str. 30 - 36

d)     Reforma justice nebo reforma soudců? In: Potřebuje české soudnictví reformu? Centrum pro Ekonomiku a Politiku (CEP) č. 34/2004, str. 69 - 75

e)      Commercial justice. In: Agenda 2003, Euro Czech Forum 2003, ISBN 80-239-0045-5

F)     Samostatné články v různých médiích a samostatné publikace

a)      Balada o pařezu. Příspěvek do sborníku na počest JUDr. E. Wagnerové, 2009,

b)      Na romské téma. In: Veřejná správa 2008, č. 12, příloha

c)      Pojem „hlušina“ a jeho právní postavení. In: Minerální suroviny, Brno: Těžební unie Brno, 2007, č. 3, od s. 22-23, 2 s. ISSN 1212-7248. 2007.

d)     Právo na právo a efektivní justice. Občanské sdružení Europlatform, Právní řada, č. 1, Praha 2007. 33 s. ISBN 987-80-254-1409-5 (česká a angl. verze)

 

1.7.  další literární působení:

2011 – dosud komentátor Parlamentních listů

2009 – 2010 občasný právní konzultant článků a komentátor časopisu Profit

2004 – 2005 spolupracovnice přílohy „Firma“ novin „Právo“ – řada článků z oblasti právní problematiky, zejména v oblasti podnikání.

1998 – 2001 spolupracovnice české edice časopisu Cosmopolitan, vedoucí právní rubriky; od roku 2015 opět občasný přispěvatel

 

1.8. členství v odborných organizacích:

2018 – dosud   členka Unie rodinných advokátů

2004 – dosud členka České asociace právniček

1994 – dosud členka České advokátní komory

1990 – 1993 členka Komory komerčních právníků

 

1.9. dosavadní praxe a úspěchy v řízení před Evropských soudem pro lidská práva ve Štrasburku

            V průběhu své praxe podala Klára A. Samková k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku tyto stížnosti, které skončily úspěchem jejích klientů

Otcové Datum Výsledek stížnosti č. stížnosti

Voleský Evžen

29. 6. 2004

rozhodnuto - porušení čl. 6 odst. 1 (první „otcovský“ případ)

9741/02

Pedovič Nenad

6. 12. 2005

rozhodnuto  -  porušení čl. 6 odst. 1, veřejné slyšení před Soudem

27145/03

Dostál Jaroslav

21. 2. 2006

rozhodnuto - porušení čl. 6 odst. 1

26739/04

Maršálek Vladimír

4.  4. 2006

rozhodnuto - porušení čl. 6 odst. 1, čl. 13

8153/04

Kříž Václav

9.  1. 2007

rozhodnuto - porušení  čl. 6 odst. 1, čl. 8

26634/03

Mézl Oldřich

9.  1. 2007

rozhodnuto - porušení  čl. 6 odst. 1, čl. 8

27726/03

Patera Luboš

26. 4. 2007

rozhodnuto – porušení čl. 6 odst. 1

25326/03

       
Ostatní Datum Výsledek stížnosti  

Červeňákovi

1. 6. 2003

uzavřen smír

40226/98

Marek Pavel

18. 10. 2005

uznána za přijatelnou čl. 6 odst. 1 s čl. 13,

čl. 8, přiznáno přednostní projednání, posléze vráceno k vnitrostátním opravným prostředkům

41679/04

Škodáková

21. 12. 2004

rozhodnuto - porušení čl. 6 odst. 1

71551/01

Tariq

18. 4. 2006

rozhodnuto - porušení čl. 5 odst. 3,

čl. 6 odst. 1

75455/01

1.10. dosavadní praxe a úspěchy v řízení před Ústavním soudem

            cca 20 vyhraných stížností před Ústavním soudem ČR

 

1.11. k další praxi

          Pravidelné zastupování klientů před obecnými soudy v České republice, do roku asi 2015 osobní účast na cca 4000 soudních jednáních. (pak přestala počítat).

 

1.12.  další relevantní skutečnosti:

2003 nominována prezidentem republiky na funkci soudce Ústavního soudu ČR, kandidatura neschválena Senátem.

negativní lustrační osvědčení

prohlašuje místopřísežně, že nikdy nebyla členkou ani kandidátkou KSČ

jazykové znalosti: angličtina slovem i písmem na výborné úrovni

němčina na konverzační úrovni

ruština na konverzační úrovni

slovenština na úrovni rodného jazyka
 

2. OSOBNÍ ŽIVOTOPIS

2.1. členství v zájmových organizacích:

2017 – členka Českého svazu chovatelů drobného zvířectva (chov králíka)

2016 – zakládající členka ženského spolku Éra žen, z.s. (www.erazen.cz)

2016 – členka Svazu dobrovolných záchranářů Otrokovice (http://sdzo.cz/)

2015 – 2016 Členka vedení – Akční rady spolku „Blok proti islámu“

2015 – dosud členka spolku Business and Professional Women (https://bpwcr.cz), pravidelná mentorka na Equal Pay Day, organizovaný každoročně tímto spolkem pro cca 2000 účastnic

2014 – kandidatura do Evropského parlamentu za Úsvit Tomia Okamury

2010 – 2014 členka TOP09 a zastupitelka za TOP09, MČ Praha 2

2011 – dosud členka Czech Women Law Association, (http://www.ewla.cz/cs)

2009 – 2011 členka správní rady Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí. (viz: www.osmd.cz)

2006 – dosud místopředsedkyně Spolku „Škola dětem“, aktivně působící při založení a provozování soukromé základní školy pro nadané děti „Cesta k úspěchu“. (viz: www.skoladetem.cz)

2006 – dosud poté, co přijala křest a ke svému dosavadnímu jménu přidala druhé křestní jméno Alžběta, je členka starokatolické církve. (viz www.starokatolici.cz )

2003 – 2010 členka Lions klubu Praha – Orel, v rámci lionského celosvětového hnutí

2001 – dosud stálá spolupracovnice občanského sdružení „Spravedlnost dětem – sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů“ (viz www.iustin.cz ), obhajující především práva otců na styk s dětmi po rozvodu či rozpadu partnerství.

1993 – 1998 řadová členka Občanské demokratické strany

1990–1993 zakládající členka Romské občanské iniciativy

 

2.2. populární publikace:

2016 To by se advokátovi stát nemělo, Klára A. Samková, Praha 2016 (2017 anglicky)

2016 předmluva ke knize „Martin Konvička“ – autoři Eva Hrindová, Miroslav Adamec, vydalo Naštvané matky, z.s. 2016

2016 Proč islám nesmí do Česka, nakladatelství Bondy, Praha 2016

2016 111 vtipů o advokátech, Klára A. Samková, Praha

2014 Po Evropě s maminkou – cestopisné črty, Blinkr, Praha 2014

2013 Píšu, takže žiju – žiju, takže píšu (výběr z blogů uveřejňovaných na Aktualne.cz), Blinkr, Praha 2013

2012 Zbavte mě toho pitomce/sundejte ze mě tu mrchu (průvodce rozvodem) Blinkr, Praha 2012.

2011 Romská otázka – psychologické důvody sociálního vyloučení Romů, Blinkr, Praha, 2011, (2014 anglicky).

2008 – 2013 externí spolupracovnice přílohy Mladé fronty Dnes „ONA Dnes“, rubrika „Jak to vidí žena – jak to vidí muž“.

2012 – dosud webové stránky s blogem www.zrcadleni.cz

 

2007 – 2012 přispěvatelka do anketních otázek časopisu Romano Hangos; drobné články vztahující se k romské problematice

2007 – 2012 blog na www.aktualne.cz, cca 80 článků na právní i jiná témata

2005 – 2012 příspěvky do časopisu Občanského sdružení majitelů domů „Střecha“

1992 – 1996 okolo sta článků na politická a právní témata publikovaná v romských časopisech Lačho lav, Amaro Gendalos a Romano Kurko

2006 „Falešný asistent na křídlech parlamentu.“ Ikar, Praha (příběh podvodného cestování na účet Poslanecké sněmovny; společně s aktérem příběhu Lukášem Kohoutem)

2005  předmluva ke knize Josefa Urbana Čas, kdy muži sestupují na zem, nakl.: Opus Bohemiae, 2005, ISBN: 80-902918-3-X str. 3 – 6.

1994 „Moje cesta za Scarlett“, Road, Praha.) (cestopis po jihu USA) reedice nakl. Blinkr 2013.

 

2.3. média – vlastní prezentace:

tištěná média:

2012 in: Mladá Fronta Dnes – 18. srpna - rozhovor

2011 in: Parlamentní listy, Mladá front dnes a další rozhovory a stanoviska k politickým a právním událostem

2009 in: Pražský deník – rozhovor s osobní i právní tematikou

2009 in: Učitelský zpravodaj - rozhovor

2008 in: Marianne – rozhovor s osobní i právní tematikou

2008 in: Ona Dnes – příloha Mladá Fronta Dnes – rozhovor s osobní tematikou

2008 in: Euro – rozhovor na téma Evropského soudu pro lidská práva

2004 in: Club Magazíne (Leaders Magazine  Prague) rozhovor s právní a osobní tematikou

2003 in: Revue FRAGMENTY – rozhovor s právní tematikou

1997 in: Příloha Mladá Fronta Dnes: „Sama s Romy“ – rozhovor s osobní a právní tematikou.

 

televizní vystoupení

2017 XTV – 4. 5. 2017 a 2. 10. 2017

2015 Partie – TV Prima

2015 (25. 8.) Události – komentáře ČT 1 s Michaelem Kocábem

2012 TV Barrandov – TV show „Politická střelnice“, rozhlasový program „Na Bělidle“ – ČRo 6

2011 in: TV Prima – Show Jana Krause

2010 Česká televize: 13. komnata Kláry Samkové

2009 TV Barrandov – hostem pořadu Zuzany Bubílkové „Politické harašení“

2008 Z1 – aktérem pořadu „24 hodin s…..“

2008 Z1 – hostem pořadu „13 minut s Petrou Procházkovou“

2008 ČT 1 – hostem pořadu v talk show Michala Prokopa „Krásný ztráty“ (spolu s otcem PhDr. Bohumilem Samkem)

2008 ČT 1 – hostem v talk show Jana Krause Uvolněte se, prosím

2008 ČT 1– hostem v pořadu Otázky Václava Moravce

2003 – 2008 ČT 1 několikeré vystoupení ve večerním zpravodajství „Komentáře a názory“.

1997 ČT 1 diskusní pořad vedený Antonínem Přidalem „Z očí do očí“

1997 ČT 1 hostem pořadu Velký vůz

1996 ČT 1 televizní pořad Aréna

rozhlasová vystoupení:

v průběhu let cca 50 rozhlasových debat a vystoupení v různých diskusních pořadech, zejména Radiožurnál, ČRo 6, romské vysílání O Roma vakeren, Regina.

 

2.4. osobní status

2016 rozsudkem OS Ústí nad Labem ustanovena opatrovnicí nesvéprávného T. S.

2015 – dosud rozvedená

2010 – 2015 vdaná za sportovního novináře Pavla Skramlíka

2007 ke dni 16. 3. 2007 na vlastní žádost ustavena rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 8 poručníkem nezletilého T. L.

1998 narození dcery pojmenované Daria Alžběta

1993 – 2010 vdaná za Ivana Veselého

 

2.5. osobní zájmy:

moderní výtvarné umění, moderní architektura, divadlo, cestování, četba krásné literatury, psychologie, pedagogika a s posledně dvěma související esoterické nauky s přesahy do filosofie, etikoterapie, psychosomatické medicíny, křesťanské teologie a buddhistických nauk mahájánového směru, evoluční biologie, fyzika, kosmologie.

ze sportů kolečkové brusle, sjezdové lyžování, běh za rodinným nezvladatelně se řítícím Jack Russel teriérem, turistika volnou krajinou, plavání.

stálý zájem o věci veřejné, komunikace s lidmi zejména pomocí moderních technologií; stálý zvídavý laický zájem o moderní komunikační technologie.

 

2.6. další znalosti a skutečnosti:

řidičský průkaz na osobní motorová vozidla

počítačové dovednosti na pokročilé úrovni

psaní všemi deseti

dobrý zdravotní stav