Stanovisko Unie rodinných advokátů k tzv. oprávněnému zájmu klienta

Unie rodinných advokátů se neztotožňuje s přístupem některých advokátů, kteří své klienty podporují v eskalaci rodinných konfliktů a brání druhému rodiči ve výkonu jeho rodičovských práv a povinností.

Jakožto členka Unie rodinných advokátů zde dávám na vědomí následující stanovisko Unie rodinných advokátů:

"Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 10/2020 k oprávněnému zájmu klienta:

Podle § 16 odst. 1 zákona o advokacii je advokát povinen chránit a prosazovat oprávněné zájmy svého klienta. Někteří advokáti při zastupování v rodinně právních sporech však podporují své klienty v eskalaci rodinných konfliktů namísto podpory vyjednávání a respektu k zájmu dítěte, čímž druhému rodiči brání ve výkonu práv a povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. S takovým postupem se Unie rodinných advokátů neztotožňuje, neboť popisované jednání poškozuje zájem dítěte na výchovu oběma rodiči a dobré jméno advokacie."

Za svou advokátní kancelář dodávám, že podle našeho názoru je nejlepším zájmem klienta nejlepší zájem jeho dítěte. Toto uspořádání vyplývá jednoznačně z toho, že výchova potomků a jejich uvedení do života (přežití) je geneticky druhým nejsilnějším motivačním faktorem v životě. (Tím prvním je vlastní přežití.) Proto zájem dítěte a deklarovaný zájem klienta vždy velmi podrobně a bedlivě zkoumáme a vedeme tyto dvě složky "přání klienta" do vzájemného souladu.