disertace

Oponentský posudek: JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Oponentský posudok na dizertačnú prácu JUDr. Kláry A. Veselej Samkovej: Ochrana ľudských práv (so zreteľom na ich pôvod)

 

            Dizertantka si zvolila neobvyklú a náročnú tému, keď v rámci kvalifikačnej práce spojila pokus o nové vysvetlenie pôvodu nielen ľudských práv, ale práva vôbec s zdôvodnením potreby ochrany ľudských práv a opisom (rozborom) prípadov pred Európskym súdom pre ľudské práva, kde vstupovala ako advokátka. Šírka a zdanlivá nesúrodosť témy postavili pred autorku náročnú úlohu nájdenia primeranej úrovne všeobecnosti (podrobnosti) jej spracovania. Jej v zásade úspešné zvládnutie sa však odrazilo na nedostatočnej rozpracovanosti viacerých teoretických východísk spisu.

          

Doktorská disertace

 

 

     Obhajoba lidských práv