Tisková zpráva: vyjádření matky paterčat k tiskové zprávě poskytnuté Klubem dvojčat a vícerčat a Mgr. Klárou Rulíkovou

Stanovisko k prohlášení Klubu dvojčat a vícerčat k převodu peněz ze sbírky na matku paterčat

Dne 19. 5. 2016 poskytla ředitelka Klubu Klára Rulíková rozhovor a stanovisko, uveřejněný na příklad zde:

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/vytezek-sbirky-na-patercata-ziska-matka-pres-rozpocet-prahy_384102.html

a samotný Klub vydal tiskovou zprávu, kterou poskytl médiím

K tomuto vyjádření  a tiskové zprávě Klubu považuje matka paterčat, Alexandra Kiňová a její právní zástupkyně, JUDr. Klára A. Samková, Ph.D., za nutné vydat následující stanovisko:
 

1)     Paní A. Kiňová ukončila spolupráci s Klubem dvojčat a vícerčat začátkem ledna 2015 poté, co paní Rulíková protiprávně zasáhla do soukromí její rodiny a médiím sdělila řadu povětšinou zcela nepravdivých informací o ní i dětech. Dalším důvodem neshod bylo chaotické a zcela nešetrné nakládání Klubu se sbírkovými penězi. Zde je třeba říci, že pouze Klub a nikoliv ten, v jehož prospěch je sbírka určena, má právo se sbírkovými penězi nakládat.

2)     Po ukončení spolupráce vyšly najevo další značné nedostatky právního charakteru, které do dnešního dne nebyly objasněny. Jedná se na příklad o otázku plateb odvodů za pracovnice, které pracovaly na základě rozhodnutí Klubu jako pomocnice u dětí. Naprosto katastrofálně nedostatečné bylo právní ošetření vztahu těchto pracovnic a paní Kiňové, z hlediska pracovního práva se ze strany Klubu jednalo o řadu zcela konkrétních pochybení, respektive postupů jsoucích v rozporu se zákoníkem práce. Další spolupráce na této úrovni skutečně nebyla možná.

3)     Klub dvojčat a vícerčat měl za povinnost do 17. července 2015 vyúčtovat peníze sbírky a naložit s nimi ve smyslu sbírky, tedy předat je té, v jejíž prospěch byla sbírka vypsána, tedy paní Kiňové. Vyúčtování sbírky bylo Klubu ze strany Magistrátu několikrát vraceno k doplnění, takže k uzavření vyúčtování sbírky došlo až na konci září 2015.

4)     Nejméně od konce září 2015 žádala právní zástupkyně Klub o převedení peněz. Vyvstal ovšem zásadní právní problém: Klub odmítl respektovat fakt, že od 1. 1. 2014 platí nový Občanský zákoník, který dává svěřenecké peníze, kterými sbírkové peníze jsou, do jiného právního rámce. Klub trval na uzavření DAROVACÍ smlouvy s tím, že Klub peníze DARUJE. To ovšem z právního hlediska není možné, protože Klub byl pouze správcem vybraných peněz, nikoliv vlastníkem, takže nemohl nic darovat, pouze ve smyslu zákona o veřejných sbírkách převést. Na tuto právní argumentaci Klub odmítl přistoupit a sdělil, že sbírku nevydá, pouze tehdy, když bude uzavřena právně neplatná darovací smlouva. Jelikož již v minulosti se Klub ve směru k A. Kiňové dopustil řady právních pochybení, trvala právní zástupkyně A. Kiňové pouze na zcela správném právním postupu, se kterým také vyslovil Magistrát hl. m. Prahy jako povolovatel sbírky svůj souhlas. Jednání paní Kláry Rulíkové a Klubu dvojčat a vícerčat mělo a dosud má charakter nedůvodné obstrukce.

5)     Je pravda, že se A. Kiňová prostřednictvím své právní zástupkyně obrátila na soud s žalobou o vydání sbírkových peněz, o této žalobě dosud nebylo rozhodnuto. V rozporu s tím, co uvádí K. Rulíková ve svém prohlášení, nikdy se nejednalo o ustanovení žádného opatrovníka dětí, nikdy nepadl žádný takovýto návrh a tudíž ani nemohl být ze strany její právní zástupkyně odmítnut. V tomto bodě paní K. Rulíková lže.

6)     Dále K. Rulíková uvedla: "Kdyby to bývalo přešlo přes opatrovníka, tak by nemuseli jednak platit daň z příjmu a jednak by se jim to nezapočítalo do sociálních dávek, které jsou testované na příjem." O žádném takovémto ustanovení na rozdíl od Mgr. K. Rulíkové paní A. Kiňová ani její právní zástupkyně neví. Pokud však se ukáže jako pravdivé, dostane celé jednání K. Rulíkové smysl: totiž poškodit A. Kiňovou a její děti, pro které byly vybrány prostředky ze soukromých zdrojů a fakticky ji o tyto peníze připravit.

Závěr: v současné době vyzval Magistrát hl. m. Prahy, aby Klub dvojčat a vícerčat převedl sbírkové peníze na Magistrát hl. m. Prahy, kde se stanou součástí rozpočtu magistrátu. Na to, aby se peníze dostaly do rukou té, pro kterou byla sbírka uspořádána, není právní nárok: magistrát hl. m. Prahy si je může klidně ponechat. Je skutečně právní otázkou, jaký status pak tyto peníze budou mít. Lze pouze konstatovat, že pokud vznikne A. Kiňové a jejím dětem z postupu K. Rulíkové jakákoliv
škoda, bude se domáhat její kompenzace. Je nutno také dodat, že jestliže právě v této době K. Rulíková otevřela otázku eventuálního převodu peněz z Magistrátu hl. m. Prahy na matku paterčat, pak v tom nelze nevidět snahu dotyčné o to tomuto převodu zabránit.

Postup Klubu dvojčat a vícerčat je klasickým příkladem zneužití moci neziskové organizace a zneužitím jejích pravomocí k osobní pomstě. Je také plivnutím do tváře drobným dárcům, zejména ženám a matkám, které byly z převažující části podporovatelkami A. Kiňové a jejích dětí, protože právě ty si dovedly nejlépe představit, jakou zátěží je pět stejně starých dětí.

Následkem protiprávního jednání K. Rulíkové a Klubu dvojčat a vícerčat byl dětem, pro které byla sbírka určena, dobře rok a půl odepřen přístup k finančním prostředkům, na které se složili dárci z celé země. Jednání K. Rulíkové a Klubu dvojčat a vícerčat považuje A. Kiňová i její právní zástupkyně Klára Samková za protiprávní a amorální.

Alexandra Kiňová tímto děkuje všem, kteří bez ohledu na snahu o zastavení jakékoliv pomoci, kterou již značně dlouhou dobu vyvíjí Klára Rulíková a Klub dvojčat a vícerčat jejím dětem i nadále pomáhají.

jménem A. Kiňové, Klára Samková, advokátka