Kdo vás obhajuje???

Po tématu „kdo nás soudí“ je spravedlivé obrátit se i do vlastních řad. Kdo vás obhajuje??? Jací jsou dnešní advokáti???

Můj minulý článek, kterým jsem dle názoru jedněch poplivala českou justici, dle názoru jiných zase konečně odhalila to, kdo za co všechno může, přinesl sjednocení obou protivných táborů v jednom: je třeba se též zaměřit na advokáty a zjistit, co jsou ti golubci zač.

Situace je poněkud složitější, a to z několika důvodů: Především advokátů je podstatně více než soudců a vyzobávat u nich údaje o titulech je pro mne podstatně složitější. Druhá věc je, že na rozdíl od soudců, kteří podléhají zákonu o soudech a soudcích a proto musí splňovat určité podmínky, advokacie nemá žádné rejstříky, které by odhalovaly něco z kvalit advokátů.

Proto si dovoluji požádat p.t. čtenáře, aby nasadili svoji představivost a údaje, které nejsou vyloženě tvrdými daty, považovali za výsledek mojí úvahy, opírající se pouze o dvacetileté působení v oboru – jinak ovšem mohou být zcela mylné….

Pojďme tedy k těm tvrdým datům:

Do listopadu 1989 bylo v advokacii činných zhruba 700 advokátů. První číslo, o které je možno se skutečně opřít, je číselný údaj 1136 advokátů zapsaných v elektronicky vedené matrice České Advokátní Komory ke dni 31. 12. 1990. Z toho 19 advokátů mělo pozastavenou činnost. (Tedy byli členy komory ale z nějakého důvodu se věnovali jiné činnost než advokacii – na příklad se nechali zaměstnat) K 24. červenci 2007 bylo registrováno 7.882 aktivních advokátů, dalších 834 mělo pozastavenou činnost. Protože se evidenční čísla advokátům přidělují postupně a číslo jednou přidělené není nikdy obsazováno opakovaně, můžeme ze seznamu advokátů vedeného elektronicky na www.cak.cz zjistit, kolik advokátů s registračními čísly 1 až 1000 – tedy teoreticky a přibližně advokátů, kteří byli aktivní „za totáče“ je stále aktivních: (Pro info – můsíte se prokliknout až na samotné jméno advokáta, pokud chcete zjistit jeho číslo, nikoliv na název jeho advokátní kanceláře, a to i v případě, že název advokátní kanceláře je stejný jako jméno advokáta).

Podle mého vyzobávání údajů je dosud činných staroadvokátů zhruba jedna třetina, tedy něco přes 300 osob. V poměru k číslu „starosoudců“ tvoří počet stále činných „staroadvokátů“ jen nepatrný zlomek. Zdálo by se, že z tohoto úhlu pohledu je situace mezi advokáty diametrálně odlišná než mezi soudci. Je tomu ale tak i ve skutečnosti???

Poněkud jiný úhel pohledu dostaneme, když se podíváme na současné představenstvo České advokátní komory z hlediska jejich registračních čísel. Pomiňme skutečnost, že vzdor faktu, že přes to, že třetinu advokátního stavu tvoří ženy, není v představenstvu – a to ani mezi náhradníky – ANI JEDNA žena….. S představenstvem samotným to vypadá takto:

JUDr. Vladimír Jiroušek: č. ČAK 239

JUDr. Jan Brož: č. ČAK 057

JUDr. Michal Račok: č. ČAK 5.266

JUDr. Petr Poledník: č. ČAK 517

JUDr. Martin Vychopeň: č. ČAK 2.690

JUDr. Milan Kindl CSc.: č. ČAK 5.677

JUDr. Milan Kyjovský: č. ČAK 353

JUDr. Antonín Mokrý: č. ČAK 425

JUDr. Vladimír Papež: č. ČAK 471

JUDr. Vladimír Kejchal: č. ČAK 482

JUDr. František Smejkal: č. ČAK 5003

Takže z jedenácti členů představenstva je 7 „staroadvokátů“ a 3 bývalí komerční právníci…… to je skutečně dost zvláštní poměr.

Pro porozumění poměrů v advokacii je pravděpodobně nutno se podívat do její historie po roce 1989 a na to, kdo se mohl advokátem vůbec stát.

I po Velké Sametové byla advokacie relativně uzavřený stav a způsob, jak začít provozovat „licencovanou“ činnost právního zástupce byl otevřen ustavením Komory komerčních právníků. Do této komory se mohl přihlásit prakticky každý právník s diplomem a s praxí s tím, že do určité doby – tuším do konce roku 1992 - musel složit komerčně-právní zkoušky. Tato možnost byla hojně využívána především bývalými podnikovými právníky, kteří tak mohli začít podnikat oficiálně v právních službách v oblasti komerčního práva. Dlužno říci, že již od samého počátku bylo rozlišování činnosti komerčních právníků a advokátů ne zcela bezpečně dodržováno. Tento lehký chaos v poskytování právních služeb vzala na vědomí i Česká advokátní komora, která posílila svoje hegemonní postavení tím, že když kterýkoliv z komerčních právníků požádal o přestup do České advokátní komory a měl zkoušky, byl přijat bez dalšího zkoumání do České advokátní komory. Protože býti advokátem pochopitelně rozšiřovalo možnosti podnikání, docházelo v první polovině devadesátých let k hromadnému přechodu komerčních právníků do advokacie. Tento trend byl završen sloučením obou komor, ke kterému došlo tuším v roce 1996, přičemž zůstal pouze název Česká advokátní komora. Mimochodem, k těm registračním číslům: pokud se pamatuji dobře, tak po sloučení obou komor bývalí „komerčáci“ dostali evidenční čísla od č. 5000 nahoru – tak to snad může být nějakým vodítkem.

Dlužno říci, že sama jsem se stala tímto lehce pochybným způsobem advokátkou taky, takže vím velmi dobře, co to obnáší. Zkoušky komerčního právníka byly…….éééé…….. nepoměrně lehčí než zkoušky advokáta, a to zejména advokátní zkoušky v současné době: proti těm jsou nějaké státnice na právnické fakultě tak zvaná „brnkačka“ – mohu potvrdit opětovným a opakovaným pozorováním adeptů advokacie – svých zaměstnanců – kteří se mi před advokátními zkouškami v kanceláři opakovaně pravidelně hroutí a posléze o průběhu zkoušek vyprávějí srdceryvné historky.

Postupnými úkroky mohl takto vzniklý advokát se stát advokátem, aniž by absolvoval koncipientskou praxi, aniž by složil zkoušku toho jména hodnou a aniž by měl odpovídající předchozí praxi v oboru tak, že by mu byla oporou v hájení zájmů jeho současných klientů. Protože sama jsem stejně pochybným advokátem, jsem přesvědčena, že mnohé z těchto nedostatků mohou být nahrazeny soustavným samostudiem – ale některé „finty“ staroadvokátů odkoukávám dodneška…… V každém případě pokud někdo si vybírá advokáta, měl by mít šanci zjistit, jak dlouho tento vykonává svou praxi, na základě jakých zkušeností a jakou cestou se do advokacie dostal, pod vedením jaké advokátní kanceláře skládal advokátní zkoušky apod. Pokud advokát tyto skutečnosti a svůj profesní životopis není ochoten klientovi sdělit, pak je to podle mého názoru důvod k tomu, aby se klient poohlédl po jiném advokátovi: takto by totiž mohl koupit zajíce v pytli.

Klient se ovšem musí rozhodnout, jakého zajíce – rozuměj advokáta - si chce vlastně koupit. V zásadě jest možno dle mého názoru rozdělit advokáty na dvě kategorie:

1) advokáti, kteří „věděj, jak to chodí……“ To jsou struktury, které mají velmi dobré známé na soudech, obvykle se jim zavčasu donese, co se dělo na poslední gremiální poradě soudců a co z toho vyplývá pro jejich eventuální klienty. Věci umějí zařídit, aniž by se zásadním způsobem zatěžovali právem. Tito advokáti se rekrutují zejména z řad bývalých prokurátorů (což je podskupina sama o sobě, silně uzavřená a prakticky nic o ní nevím, takže na tento tenký led se přes výzvy čtenářů předchozího blogu nebudu pouštět) a z řad bývalých soudců. Lze předpokládat s jistou pravděpodobností, že čím nižší členské číslo ČAK, tím lepší zabudovanost do struktur…… Na tomto místě je pravděpodobně na čase zmínit novelu zákona o soudech a soudcích z roku 1991, kterou bylo cca 1300 soudců shledáno nezpůsobilých soudit – lustrační osvědčení jaksi nedorazilo, eventuelně měli na hrbu takové prohřešky – a to zejména soudci trestněprávní – že byli z justice odejiti. Je celkem jasné, KAM tito soudci odešli: Česká advokátní komora nikdy požadavek na předložení lustračního osvědčení nevyslovila. Je na klientovi, zda mu záleží na této kvalitě jeho právního zástupce či nikoliv a zda lustrační osvědčení po svém advokátovi požaduje či nikoliv. Jistěže mu advokát nemusí vyhovět a požadovaný údaj mu sdělit, tím méně lustrační osvědčení předložit – nicméně odmítnutí takového požadavku může též o něčem svědčit.

2) Druhým druhem advokátů jsou ti, kteří spoléhají na právní znalosti. Jsou to většinou mladší ročníky, nepoznamenané státnicemi z marxismu leninismu (jo, i já mám z něj zatři….) leč silně poznamenané studiem evropského práva a práva ústavního. Přirozenoprávní pohled na svět jim je podstatně bližší a po odborné stránce jsou dle mého názoru podstatně fundovanější. Často mají za sebou různé zahraniční stáže a je možno s pravděpodobností blížící se jistotě předpokládat, že nejlépe vzdělaní právníci míří do advokacie, zejména do velkých advokátních kanceláří.

Vybrat si správného advokáta je skutečně umění a jedna z nejdůležitějších věcí v životě lidském: Advokátovi je často nutno sdělit věci, které se nevykládají ani vlastním rodičům, partnerům, dětem…… jde o vztah tak intimní, že intimnější může být už jen s daňovým poradcem.  

Jak advokáta vybrat je při naprostém nedostatku informací skutečně obtížné. Lze doporučit nastávajícímu klientovi, aby se na historii svého advokáta vyptal. Jsou ještě další vodítka, kterých je dobré se držet a které pro značný rozsah, do kterého se mi tento článek rozpadnul, naznačím jen stručně:

Ačkoliv je to podivné, zjišťuji, že řada kolegů advokátů neuzavírá s klientem mandátní smlouvu. Text mojí mandátní smlouvy včetně sazeb je veřejně přístupný na mých webových stránkách…… Ano, po těch dvaceti letech právníkování se mi mandátka rozrostla už na devět stránek a jedná se spíše o směrnici než jen o prostou smlouvu – ale postavení klienta i advokáta je v ní jasné. Dále se často setkávám s tím, že advokáti nedávají svým klientům stejnopisy plných mocí, které jim klienti podepsali. Kdo si má po nějakém týdnu pamatovat, jaké bylo znění zplnomocnění??? Nejvíce neuralgickým problémem je otázka komunikace a klientů….ale to skutečně snad až někdy příště – to totiž budeme po soudcích a advokátech muset také zkoumat, jací jsou zákazníci spravedlnosti, totiž soudící se klienti…

 

Komentáře:

Příspěvky do diskuse se musejí týkat tématu. Vulgární příspěvky a příspěvky, které nemají nic společného s tématem, budou vymazány.

Cicero napsal(a):

Dopustím se drobného nekalosoutěžního jednání a doporučím knihu Karla Čermáka Advokacie & úvahy související.

02.03.2008 10:53:57

Zacheus napsal(a):

Víte, paní doktorko, jak mezi soudci, tak i mezi advokáty ( a ostatně to platí pro všechny profese) najdete lidi velmi schopné, i lidi velmi neschopné(a to bez ohledu na to,kdy vystudovali).Vás si dovolím zařadit do skupiny první. Přeji pěkné dopoledne a dobrou chuť k nedělnímu obědu.

02.03.2008 11:05:43

car komančov OO8 napsal(a):

ja nemam žadne vzdělaní ,,,určitě je to složite vic neš si člověk vubec dovede představit,,,Ale co vim na sto procen je to co jsem viděl na vlastní oči,,,Samosoudkyně si rozhodla jako kdyby se nenaučila čist,,nějak se na to nikdo nepodival,,,Tak nevim,,ten kdo podaval dvě žaloby byla jeji kamardka nebo ????? co se stalo? byli ve statach a vratili se a bylo to pry promlčene to se fakt u nas da nesmyslne ,,,rozhodnutí soudce promlčet,,,U nas v komančově je asi vše možne,,,Zloděj neschodí zloděje.To si mam myslet??to snad ne .To je to same jako kdyby byl někdo odsouzen za vraždu a prokazalo se že to udělal někdo jiny,Aneb dva vězni v jednom šupliku to tak je to jsou fakta.Precedenční pravo neni někde se stratilo někdo ho ukrad????proč teda se tady žijeme aby jsme se bali soudcu i advokatu?????Jato tak vidim bohužel????Mito tak připada ,ma někdo zajem dělat s lidí hlupaky????Jak to vlastně je.Aneb stratilo se kralovstvi,kam znizlo nebeske pravo svoboda a ne život,v kocourkově a jeho světle stranky?????? No jo vědro ma ve dně díru aneb čípkovana.????Z

02.03.2008 11:06:28

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Vážená paní kolegyně,

dala jste si s tím hodně práce. Klobouk dolů! Já bych osobně rozlišoval mezi dobrým a špatným advokátem, tak jako mezi slušným advokátem a grázlem. Bohužel jsem těch dobrých a slušných na této planetě potkal zatraceně málo. Jedná se o problém celosvětový a nikoli pouze český. Přeji Vám hodně štěstí a odvahy konat dobro!

02.03.2008 13:02:23

mrkev napsal(a):

Dobrý den, paní doktorko,

u advokátů (bohužel i u lékařů) se čas od času setkávám s neloajalitou ke svému klientovi. Advokát nezachovává mlčenlivost o okolnostech, s nimiž přišel do styku při výkonu svého povolání, mnohdy velmi důvěrné informace šíří i jeho rodina. Takové jednání považuji za neprofesionální, klient si advokáta platí proto, aby mu pomáhal, ne aby ho poškozoval.

Obrana proti takovému jednání je prakticky nemožná. Dokažte někomu, že vypouštěl někde něco, co neměl.

02.03.2008 13:57:48

rkzt napsal(a):

Dobrý den paní doktorko. Moc hezký článek. A co další pokračování?? Bude o státním zastupitelství?? Vždyť dnes již po internetu kolují veselé anekdoty proč si platit drahého advokáta, když stačí schopný státní zástupce?:-))

02.03.2008 15:18:16

alena-m napsal(a):

Nejlepsi cestou jevi se tedy -radsi se v nasem statu obhajovat sam, radeji znat zakony nazpamet nebot i tzv.neznalost zakona neomlouva! Nestat se tedy nikdy uplnym otrokem advokacie!!

02.03.2008 20:12:47

Karel napsal(a):

Je to čtivé, paní Veselá. Ale mám pocit, že toto je typ kádrování lidí který není dobrý. Takováto hodnocení spoluvytvářejí ve společnosti jakousi mlhu nebo poutače pozornosti, za kterými nejsou vidět aktuální nepravosti. Je mi úplně jedno jakou profesi měl advokát v minulosti pokud ctil zákony a choval se slušně jako člověk. Ale konkrétní osobnostní vady a nepravosti které spáchal v minulosti "můj" advokát by mě zajímaly velice. Ať už zastupuje mne, mou obec nebo stát.

02.03.2008 21:22:13

klaravesela napsal(a):

Vážený pane Karle, současné kádrování není dosti dobře možné, mimo jiné z důvodů ochrany osobních údajů - třeba, že??? Matematika ovšem zná takovou pěknou věc, jako je aproximace....

Váženýúá pane/í rkzt: pokračování na téma státní zástupci nebude, neboť tam nejsem in-sider. Někdy si říkám bohužel, většinou naštěstí....

02.03.2008 21:38:33

Deny napsal(a):

Díky za vysvětlení, jak je to s těmi pořadovými čísly, když člověk dostane typ na právníka, aniž ho zná, může se teď podívat do seznamu v Advokátní komoře a hned ví, jakou má např. praxi, resp. jak je starý.

Jinak co se týká kvality advokátů, jistě by to vyřešil jednoduchý zákon, který by říkal, že advokát dostane zaplaceno až po vyhraném sporu. Takže by se hoši (i dívky) hodně snažili, aby byli úspěšní. Ale protože se jedná o právníky, tak toto nikdy nebude. Kvalitu můžeme vyžadovat po zedníkovi, instalatérovi atd. Ti když práci zfušují, nedostanou zaplaceno, ale u právníka je to jiné. Ten si své palmáre vezme vždy předem.

02.03.2008 21:54:30

Winpoj napsal(a):

To by v průměru znamenalo, pane Deny, že by právníci v polovině případů, které se octnou před soudem, nedostali zaplaceno, neboť vyhrát nemohou obě strany, že.

Nevím, nevím, zda by se dali k něčemu takovému přemluvit.

02.03.2008 22:25:56

klaravesela napsal(a):

AD Deny a Winpoj:

ještě jedna drobnost - práce instalatérů a pod. závisí pouze na nich samotných. Zde vstupuje ještě do hry tzv. "třetí faktor" a to je soud. Mám za sebou řadu případů, kdy jak já, tak protistrana jsme po vynesení rozsudku stáli v jednačce s otevřenou pusou jako puci, protože to, co vymyslel soud, bylo mimo veškeré představitelné myšlenkové pochody obou protivných stran... a nebylo to vinou intelektuální nedostatečnosti advokátů soudících se stran. Pokud budou rozhodnutí v ČR tak nepředvídatelné, jak jsou dnes, těžko na podobný argument o palmáre přistoupit. Ovšem názor Denyho není tak od věci, jak se Vám, pane/paní Winpoj zdá: dobrý advokát totiž, když zjistí, že postavení jeho klienta je právně pochybné, tak jej do soudu vůbec nepustí a najde buď řešení mimosoudní nebo prostě mu doporučí se nesoudit. V takovém případě má nárok pouze na palmáre za právní radu (obvykle v hodinové sazbě). paradoxem je, že když objasníte klientovi, že jeho právní nároky a postavení jsou neobhajitelné, tak se obvykle nazlobí na VÁS a není neobvyklé, že za to, že se jej snažíte uvarovat skutečného a drahého průšvihu, Vám nazaplatí vůbec.... ach jo. A živte se pak právem.

KVS

03.03.2008 06:35:32

Deny napsal(a):

@Winpoj

Máte pane Winpoj naprostou pravdu. Ale pokud si položíme otázku, jak poznat (si vybrat) kvalitního právníka, aby jsme vyhráli soudní spor, tak je pro nás rozhodující výsledek. Tedy výhra. A máme dvě možnosti. 1) Právník chytrý, znalý, prostě odborník 2) Právník, který umí jednat a má kontakty s "třetí stranou"

Obecně asi o kvalitě právníka rozhoduje výsledek, tedy výhra u soudu. Dnes je ale tolik právníků, je zde konkurenční boj mezi právníky, že každý právník dělá skoro všechno. Od rozvodů, ublížení na zdraví či restituce. Jenom aby získal klienta, jeho peníze, tak nikoho neodmítne. Na výsledku mu vůbec nemusí záležet.

Pravdu má paní doktorka Veselá, že ten právník, který "Vás odmítne" z důvodu, že nemáte šanci, tak bude pro Vás neschopný.

Právník by měl být placený za vyhraný spor, ubylo by soudních sporů, protože mnoho lidí by nenašlo právníky, protože ti by nešli do předem prohraného sporu, protože by to byla zbytečná práce. Právníci, co by zůstali u právničiny, by se museli více vzdělávat, aby byli ještě lepší. Asi by byli i dražší, a tak by se lidé - občané snažili domluvit mimosoudně

A samozřejmě obdobně by mohli být posuzováni soudci. Pokud rozsudek soudce nižšího soudu vyšší soud zruší, pak to není asi dobrá vizitka toho soudce, asi pracoval špatně, asi by se to mělo projevit na jeho výplatě.

03.03.2008 09:17:25

krutibrk napsal(a):

Vážená pení doktorko, i když byl Váš článek míněn především jako poučení, pobavil jsem se nad ním skvěle. Důvod mého pobavení spočívá v tom, že mám dceru advokátku, onoho typu, který popisujete jako soudobý, evropským právem se zabývající a zahraničními stážemi prošlý. Bezpochyby je skvělá a bez falešné rodičovské pýchy tvrdím, že patří mezi to nejlépe vzdělané a pracovité lidi, s nimiž jsem se v životě potkal

Nicméně k nějaké nechutné rozvodové při nebo k dědickému řízení, kde se pozůstalí obzvlášť dohadují, co kdo uchvátí bych si ji zřejmě nevybral. Ne proto, že by se v daných zákonech neorientovala, že by za svého klienta nedokázala erudovaně brát, ale proto, že jí, možná právě díky zahraničním stážím, chybí jakýsi rozměr, umožňující pochopit takovou tu malou, zatuchlou, českou realitu.

Za Vaše články Vám velmi děkuji. Člověk s nimi nemusí souhlasit ve všech bodech, ale musí je s chutí přečíst a často se dozví něco nového nebo získá pohled z jiného úhlu.

03.03.2008 10:18:13

KVS napsal(a):

Milý pane krutibrku, takovýmito mladými chytrými právničkami, jako je Vaše dcera, ( a to to jsou vlastně všechno blondýny, prosím :-) mám narvanou kancelář!! Každodenní spolupráce s nimi je jedním z mých životních potěšerní. Se zatuchlou českou právní realitou máme úplně stejné problémy, jako líčíte u Vaší dcery. Život nás však již naučil, že chleba jest třeba vydělat... :-( ach jo. srdečně, KVS

03.03.2008 10:47:12

Silvie napsal(a):

S právníky mám bohaté pracovní i osobní zkušenosti.Bohužel, musím konstatovat, že většina těch, které znám, nestojí za moc. Resp. pokud mohou mandanta řádně odrbat (např.v záležitostech restitucí) vyvinou maximální snahu. Mají-li za klienta "obyčejného" člověka, který není obzvlášť solventní, chodí na jednání nepřipravení a nikterak se nevysilují. Já sama jsem měla právní zástupkyni, která se projevila jako totálně neschopná ,líná a neznalá práva - nakonec jsem dlouholeté řízení úspěšně absolvovala bez právníka a ušetřila jsem pár tisíc. Jsou ovšem složité kauzy, v nichž advokáta potřebujete, abyste se alespoň minimálně orientovali. Vybrat si správného, když nemáte na Sokola, Teringela nebo Lžičaře, je dost obtížné. Inu, jaký pán, takový krám - jaké máme soudce, takové máme i advokáty.

03.03.2008 11:52:34

antispamer napsal(a):

Pane Stejskale,

Vidim ze se spamer IP 88.100.110.81 (lukis) usidlil i zde. Je vsude a laka lidi na test za ktery se musi platit. Doufam ze vy na rozdil od aktualne mu nebudete zdarma davat prostor na reklamu.

03.03.2008 12:07:51

Kopidová napsal(a):

Vážená paní Veselá, jako vždy jste mě poučila i pobavila. Nechápu jen, jak je možné, že: "z jedenácti členů představenstva je 7 „staroadvokátů“ a 3 bývalí komerční právníci……", jak píšete, když na jiném místě uvádíte, že komerční advokáti jsou většinou ti s číslem nad 5000. Jedině snad, že mají kdesi v životopise napsáno, že přešli do advokátní komory z komerční sféry? Nebo jak to tedy je?1

03.03.2008 13:51:06

klaravesela napsal(a):

Milá paní Kopidová,

Když se slučovala Česká advokátní komora s Komorou komerčních právníků, bylo nutno komerčním právníkům přiřadit nová advokátní čísla. Pokud si to pamatuji správně, dělo se to tak, že se vzala komerčácká čísla a před ně se dala první tisícovka, která byla volná, tedy 5.000. O tech třech "pětitisícových" členech je tedy možnoříci, že přešli do ČAK sloučením s KKP a nikoliv, jak dlouho vykonávali praxi, jak jsem uváděla dříve. Doufám, že to je již jasnější.

03.03.2008 13:56:16

Kopidová napsal(a):

Již je to jasné, jako vždy jsem četla překotně a našla jen jednoho advokáta s pětitisícovkou. Těch čísel prostě bylo nějak moc a na obrázky v časopise "Najdi deset rozdílů" jsem nikdy nebyla. :))) děkuji za vysvětlení a souhlasím s vaším pozastavením nad počtem žen (nebo spíš nepočtem) ve vedení ČAK. Hanba ženám, kterým muži vládnou!

03.03.2008 14:13:35

Charlie napsal(a):

paní K.Veselá Samková

já jsem při čteníVašich blogů vždy na rozpacích.

Na jedné straně píšete opravdu nekonvenčně a od srdce. Vaše témata nepostrádají originalitu a jsou "odpracována" opravdu poctivě.

O to víc mi nejde "na rozum" jak jste psala o panu Čunkovi.Že jste se tak lehce přidala k té primitivní honicí smečce odstartované tajnými z bémova tábora.

Důkazy bídné, o to větší všeobecný humbuk.

Zoufale málo pro citlivou a snad spravedlivou duši.

P.S.můj postoj k panu Čunkovi je veskrze neutrální.

Rozhodně ale nejsem lhostejný ke spravedlivému řešení záležitostí každého z nás (včetně politiků).

Stejný metr na všechny je TO, o co zde běží.

03.03.2008 15:54:33

klaravesela napsal(a):

Vážený pane Charlie, právě: stejný metr je to, oč tu běží. třeba můj postoj časem pochopíte. K žádné smečce jsem se nepřidala. Smečky jsou totiž vždy zásadně proti mně ( a já je taky nemám ráda), takže se shodujeme velmi těžce. Že by v kauze Čunek jel primátor Bém, slyším od Vás nyní poprvé. Obávám se, že dnes už je situace taková, že každý kope jen za sebe, aby zachránil vlastní krk. Než se nějaké další krky stisknou, možná jejich majitelé ještě zasípají pár zajímavých informací. A třeba mne potom pochopíte....

03.03.2008 21:06:32

Charlie napsal(a):

paní KVS

pana Čunka shodou zajímavých okolností udal jistý novák. Že by zrovna páně nováka poháněla morálka a poctivost, nemohu věřit ani v nejbujnějším snu.

A protože zároveň nevěřím, že by pan novák již skončil s výhodnou symbiózu politiky a peněz tvrdím, že účelem akce čunek bylo svrhnutí vlády některými nemilovaného topolánka.

To bylo už v době, kdy zisky firmy P+M byly osudově závislé na co nejdelším volebním období.

A protože jakýsi pan tlustomil prosazoval další razantní snižování daní, lze důvodně předpokládat, že peněz na nestandardní průběh celého vyšetřování bylo dost.

Pokud byl pan čunek vinen, nejvíce mu tedy pomohl neobvyklý způsob vyšetřování a stupidní pokusy jej jakoby chránit (vaškůj)

Detilní výpisy z bankovních účtů i sociálky vypovídají o úrovni ochrany práv obviněného.

Je divné, že se tak důkladně nepostupuje v případech různých manažérů i politiků. A to už se těch miliard u nás už rozkradlo.

Opakuji - je mě záhadou, že jste se nechala tím davovým jevem také unést. Ale jak vidím Vy si to nepřipustíte.

Případ čunek je pro mě odstrašujícím i varujícím, kam až se to dá manipulací dotáhnout. Chvílemi mám pocit, že to netušila ani paní urbanová.

03.03.2008 22:01:10

klaravesela napsal(a):

Vážený pane Charlie, opakuji - nenechala jsem se unést.... souhlasím ovšem s Vámi, že podobnou pozornost by si zasluhovala skutečně dlouhá řada případů, nad kterými se zavřela voda. Poté, co jsem začala zastupovat paní Urbanovou, se mi ozvala řada obdobně postižených - zmanipulovaných, nedořešených, zametených pod podlahu,nikoliv pod koberec..... Pochopitelně jsem s tím nemohla nic dělat.

Předpokládám, že se shodneme v tom, že moje klientka v celém případu hraje a hrála marginální roli - roli, kterou si neuměla představit ani ve svých nejčernějších snech. Mojí úlohou je moji klientku před soukolím, do kterého se dle mého názoru možná i svojí naivitou, leč zajisté nikoliv záměrně, dostala, ochránit. Nevím, jestli a do jaké míry se mi to povede. V každém případě řadu otázek, které ve svém příspěvku naznačujete, já jako její obhájkyně položím. Třeba se dozvíme něco zajímaveho. KVS

04.03.2008 08:06:23

bigjirka napsal(a):

Urbanová sehrála roli užitečného idiota, holt měla na Čunka moc velkou žízeň. Novák by měl být vyloučen z komory, protože hrubě pošlapal zájmy klientky. Kromě toho je nepochybnou částí sítě Loutkáře. Ten zřejmě zůstane neodhalen.

04.03.2008 20:43:34

Průzkumník napsal(a):

V posledních několika letech chodím pravidelně k soudům jako statutární zástupce společnosti, ve které jsem zaměstnán. Jsem konsternován nejenom tím, jak se chovají lidé pracující na soudech (administrativní pracovníci a soudci), ale zejména tím co vidím v soudní síni v protější lavici. V 80% a možná i více případech si říkám, že kdyby se podobně choval náš právní zástupce, tak bych mu dal padáka přímo v soudní síni a raději se nenechal zastupovat.

Co si mám například myslet o advokátovi, který pošle soudu krátce před jednáním omluvu svého klienta z jednání, ale sám se nijak neomluví a na jednání prostě nepřijde? Samozřejmě následoval z mojí strany návrh vyhlásit rozsudek pro zmeškání a soudu nezbylo, než to udělat...

Takový advokát by snad měl raději jít k lopatě - tam nemůže nikomu uškodit.