Nový občanský zákoník

V blogu kolegy Koudelky jsem byla v diskusi vyzvána, abych vysvětlila, proč považuji návrh nového Občanského zákoníku za neumětelský. Protože moje zdůvodnění by bylo pro diskusi příliš dlouhé, rozhodla jsem se svoje stanovisko osvětlit v samostatném příspěvku. V létě 2007 jsem v rámci pracovní skupiny scházející se nad novým Občanským zákoníkem obdržela od Ministerstva spravedlnosti dotazník, který mne žádal, abych se vyjádřila k okruhům problémů, který je s ideou nového Občanského zákoníku spjat. Protože na podzim 2007 jsem usilovně pracovala na svojí disertační práci, dostala jsem se k tomuto dotazníku až v listopadu. Domnívám se, že nejlépe moje postoje vysvětlí, když přepošlu váženým čtenářům, co jsem tehdy slovutnému ministerstvu napsala. Protože se jednalo o interní dokument, byly některé moje výrazy mírně expresivní. I když nyní tento dokument dávám v plen širší veřejnosti, expresivitu výrazů ponechávám nezměněnu. omlouvám se proto p.t. těm čtenářům, kterým bych připadala příliš nedůstojná.... jak všeobecně známo, s vlastní důstojností mám setrvalé problémy.... KVS

HODNOTÍCÍ OTÁZKY
K NÁVRHU NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
(červenec 2007)

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,

Velmi se omlouvám, že s několikaměsíčním zpožděním zasílám svoje eklektické komentáře k Občanskému zákoníku. Činím tak s jednou velikou výhodou, totiž znalostí toho, jaké připomínky začlenili do svých komentářů ostatní experti. Právě to, že jsem se dostala k jejich podrobnému přečtení mne přimělo k tomu, abych „s křížkem po funusu“ přišla i já se svou troškou do mlýna. V novém Občanském zákoníku je totiž několik bodů, které já považuji za nesmírně důležité, ale NIKDO na ně nereagoval nebo na ně reagoval nedostatečně. Jedná se zejména o některé aspekty rodinného práva. Proto, snad, bude i nyní v tomto pokročilém stádiu legislativního procesu moje připomínka k něčemu dobrá.
V ostatních případech se vyjadřuji pouze tehdy, když mi je o dané problematice něco známo z mojí praxe a věc mne baví 

Všeobecně mohu říci, že (ke svému nesmírnému údivu) se ve stanovisku na nový Občanský zákoník shoduji s Občanskoprávním kolegiem Nejvyššího soudu a dále s prof. Janem Dvořákem.
Podrobně se k tomuto vyjádřím v textu k jednotlivým bodům Vámi zaslaného dotazníku:

A/ OBECNĚ
1. Splňuje návrh nového občanského zákoníku požadavek standardního kodexu kontinentálního typu? a)ANO – se značnými výhradami, uvedenými níže

KOMENTÁŘ:
1) I když se asi nepodaří zvrátit obrovský nárůst objemu nového OZ v porovnání se starým - bylo by jistě dobré projevit snahu o jeho zeštíhlení. Dle prof. Cepla, se kterým vřele souhlasím, by moderní kodex neměl "řešit" každý detail veřejného života. Je absurdní předpokládat, že se takto podaří postihnout veškeré situace občanského soužití, které život přináší, a pak se neustále volá po zjednodušení právních předpisů především z pohledu srozumitelnosti pro ty, kterým má sloužit - tedy samotných občanů/laiků. Na toto upozorňuje i řada komentátorů, kteří důsledně trvají na odstranění kasuistiky z paragrafovaného znění.

2) Zajímalo by mě zda existuje nějaké zhodnocení nového návrhu z hlediska poměru mezi kogentními a dispozitivními ustanoveními - změna společenských poměrů a s tím spojený rozvoj občanské společnosti by měl dát větší prostor pro svobodnou domluvu stran. Zároveň by se tak, alespoň do jisté míry, zamezilo často voluntaristickému rozhodování našich obecných soudů, a to ve prospěch závazkového práva. Zcela souhlasím se zásadní připomínkou JUDr. Lubomíra Vdovce, advokáta, který poukazuje na široké možnosti zneužití nynějšího § 3 – tak zvaných „dobrých mravů“. Tuto výkladovou hrozbu i já považuji za velmi reálnou.
Velmi podrobně jsem procházela ustanovení o nájmu bytu. V komentářích jednotlivých ustanoveních je často uvedeno, že norma je dispositivní, ale ze samotného znění § to naprosto nevyplývá, naopak úvahou prostou docházím ke kogentnosti normy. Obávám se, že i s ohledem na § 1 odst. 2 bude s tím, co je dispositivní a co je kogentní, velký problém, soudy to zcela určitě budou vnímat tak, že pokud není „natvrdo“ napsáno, že je norma dispositivní, tak je kogentní… Nad tím, zda je norma kogentní či dispositivní, je potřeba se zamyslet u každého jednoho § a jednoznačně dávat přednost normám dispositivním, a to jednoznačnými dovětky „nedohodnou-li se strany jinak“. I když se kodex rozšíří, míra srozumitelnosti mimořádně vzroste.

3) Pozastavuji se nad právní subjektivitou nezletilých (§ 36 a dále) a ODMÍTÁM užívat slovo svéprávní/nesvéprávní, pod čímž celá právní i laická veřejnost si představuje něco zcela jiného. ŽÁDÁM CO NEJDŮRAZNĚJI zachování terminologie „mladiství“, respektive „nezletilí“. V oblasti rodinného práva, kde se hovoří o „nesvéprávných dětech“, vytváří tato nově zaváděná terminologie totální chaos.
Celý konstrukt postupného narůstání právní odpovědnosti a aktivní právní subjektivity se mi zdá pochybný. Musíme se rozhodnout, zda máme doma děti či dementy (a jsme jimi i sami): V návaznosti na diskuse okolo trestního zákoníku lze předpokládat snížení hranice trestní odpovědnosti na 14 let. Souložit je v podstatě možné beztrestně od batolecího věku, pakliže si člověk pohlídá, aby tak nečinil po svém 15. roce s osobou mladší 15 let. Makat můžeme od patnácti. Od šestnácti můžeme žádat o „zesvéprávnění“ (termín odmítám používat) – tedy o zplnoletnění. Do patnácti, tedy v době, kdy již ROK naše děti ponesou zodpovědnost za svoje trestné činy, si však tytéž děti nemohou koupit ani želvu či akvarijní rybičky…se pan prof. zbláznil??? Na okraj dodávám, že jako pracující a trestně zodpovědní nemáme právo vztáhnout pracky na volant, když řídit se smí od 18 – pozor, to je dáno dokonce Evropskou směrnicí, platnou již od r. 1991, takže pěkně zastaralou. S ohledem na vyklidňování satelitních městeček v okolí velkých českých měst a dokonalou hromadnou dopravu na venkově to vůbec neznamená, že by venkovští chlapečci hromadně neobráželi diskošky bez řidičáku a vůbec neexistuje desetitisícové hejno rodičů se skřípajícími zuby dělajících svým sedmnáctkám taxikáře.

3) Jako červená nit se táhne celým OZ ustanovení o „dobrých mravech“, o kterých opět není vůbec řečeno, co to je… § 3 doposud platného OZ je jedním z nejzneužívanějších paragrafů a trvalo skutečně řadu let a snad stovky rozhodnutí NS, než jsme se dobrali k jakési definici, co to je. Ta je ovšem i nadále nižšími soudy často ignorována, takže nezbývá ani nyní než se k dobrým mravům“ prosoudit. Prosím buď dobré mravy vyhodit, nebo je definovat. Nebo nahradit „právními principy“? či „duchem zákona“??? V tomto pojetí bojim, bojim….

2. Splňuje návrh nového občanského zákoníku požadavky aplikační praxe v rámci platného právního řádu?
a) ANO - se značnými výhradami uvedenými níže

KOMENTÁŘ:
Podle mého názoru je v tomto návrhu tolik nevyjasněných problémů, že jeho přijetí může být kontraproduktivní. Právě problém bodu 2 dokonale rozebralo Občanskoprávní kolegium Nejvyššího soudu, které poukazuje na zásadní problém, co s dosavadní judikaturou??? Bude či nebude použitelná na nový Občanský zákoník??? Začínáme opět znovu? Domnívám se, že je nutno celý Občan projít ještě jednou jeden právní institut po druhém, zjistit, jak je judikován a zda tato judikatura bude kompatibilní s novou právní úpravou. Bez zodpovězení na tuto otázku NELZE vůbec pustit nového občana do používání – nastane totální chaos.
NS též poukázal na problém s novými pojmy a s tímto stanoviskem NS se absolutně ztotožňuji. Nesmírně důležitá další poznámka NS: nesoulad řady institutů s právním vědomím. Zejména toto je demonstrováno ve stanovisku Notářské komory, která podrobně rozebírá problém nabývání vlastnictví do společného jmění manželů – toto se nikdy nestalo součástí obecného právního povědomí!!!
Ztotožňuji se s připomínkou Bankovní asociace, že návrh zákona postrádá dostatečně podrobnou úpravu přechodných a závěrečných ustanovení – opět zaděláno na chaos.
Notářská komora také upozornila na bod, který proklamovala jako klíčový a také klíčový je – otázku právní diskontinuity. Toto je skutečně úhelný kámen, ke kterému je nutno se vrátit, vydiskutovat jej a teprve potom pohlédnout do tváře faktickým problémům.
Souhlasím s hodnocením Notářské komory, která vyčítá novému Občanovi malou míru obecnosti…..

5. Je návrh kompatibilní s právem EU/ES?

b) NE

KOMENTÁŘ:
Vzhledem k používané terminologii je kompatibilní s výnosy Františka Josefa der Erste…. Domnívám se, že celá jeho struktura je především poplatná generační příslušnosti obou tvůrců zákoníku, kteří zřejmě neměli reflexi v názorech mladších, zejména v zahraničí vzdělaných kolegů. Při veškeré úctě ke stáří zejména prof. Eliáše mám dojem, jako kdyby byl primárním účelem osobní pomník pana profesora, než nepoměrně jednodušší a funkčnější převzetí fungujících právních norem, uzpůsobených pouze českým poměrům – na příklad rakouský či německý občanský zákoník, a to i s příslušnou judikaturou a výkladovými prvky. Pokud by to někdo snad považoval za zasahování do státní suverenity, já nikoliv. Funkčnost má být na prvním místě.
Prof. Fiala ve svém komentáři k bodu 5 upozorňuje na to, že cesta diskontinuity, která je tímto návrhem zákona nastolena, je zcestná. Nevím, zda je zcestná či nikoliv, ale je v každém případě nutno ji vyřešit a rozhodnout, jak s ní naložit.
Uvádím, že jsem se účastnila desítek hodin jednání Ústavněprávního výboru Federálního shromáždění na jaře/létě 1990, kde se řešila právě otázka kontinuity či diskontinuity práva, protože se muselo rozhodnout, co s právním pořádkem po pádu komunistického režimu. Před tím, než byl zvolen předsedou Ústavního soudu, dospěl JUDr. Kessler a pod jeho vedením i Ústavněprávní výbor k přesvědčení, že diskontinuita NENÍ MOŽNÁ. Domnívám se, že k této diskusi by bylo dobré se vrátit. (Dalšími účastníky byli zejména prof. Mečl, doc. Mikule, JUDr. Šamalík, z mladších JUDr. Petr Toman a další….)

6. Je zavedení nových institutů a odlišného pojmosloví vhodné z hlediska ustálení judikatury a jednotného aplikačního výkladu?

b) NE

KOMENTÁŘ:
Většina nově zavádějícího pojmosloví je příšerná, zcela odtržena od obecného chápání práva lidem. Upozorňuji na tradici (zmiňovanou mimo jiné ve „Filosofii práva“ od prof. Holländera), že za Marie Theresie existovala funkce „obyčejné osoby“, tedy osoby se zcela průměrným vzděláním, která posuzovala přijímané zákony. Jestliže tato osoba zákonu neporozuměla, byl zákon vrácen k přepracování. Zkuste dát část nového občana, třeba tu o služebnostech, do Blesku……
Ve své podstatě se jedná o pohrdání občany, kteří mají tento zákoník používat.

B/ LEGISLATIVNĚ-TECHNICKÁ ÚROVEŇ

7. Systematika a přehlednost návrhu (např. členění a uspořádání částí, hlav) je

c) dostatečná po výrazných úpravách

KOMENTÁŘ:
Předpokládám, že neexistence „seznamu“ kapitol, hlav etc. na začátku je jen organizačně-technickým problémem. Kdyby ale tento seznam byl, orientace i v tomto návrhu zákona by bylo o mnoho jednodušší.

8. Jazyková úroveň návrhu je

c) dostatečná po výrazných úpravách

KOMENTÁŘ:
Nepoznamenala jsem si, kdo z přispěvatelů se pozastavoval nad množstvím hrubek a zejména interpunkčních chyb. Namátkovou kontrolou textu jsem zjistila, že tato výhrada byla oprávněná. Z jazykového hlediska by pravděpodobně řada češtinářů šla k zemi, přičemž nelze opomíjet ani důsledky lingvistického a gramatického výkladu práva.

9. Legislativně-technická úroveň návrhu (např. provázanost termínů, dodržování logických pravidel) je

c) dostatečná po výrazných úpravách

KOMENTÁŘ:
Sledovala jsem pouze vybrané kapitoly a některé termíny, (zejména rodinné a nájemní právo) a termíny se mi zdají být místy přímo rozporuplné. Třeba – společná domácnost, společné nájemní právo, právo bydlení……

10. Návrh zahrnuje celou řadu oblastí, které byly dříve předmětem samostatných zákonů (např. zákon o rodině, zákon o pojistné smlouvě), navrhovaná materie je
b) dostatečná po drobných úpravách

KOMENTÁŘ:
Domnívám se shodně s dalšími, že by zde mělo být začleněno i pracovní právo.

C/ OBSAHOVÁ
11. Navržené znění Části první (Obecná ustanovení) je
d) nevyhovující

KOMENTÁŘ:

Viz komentář především k bodu 2

12. Navržené znění Části druhé (Rodinné právo) je

c) dostatečné po výrazných úpravách

KOMENTÁŘ:
Zde se rozvášním…… rodinné právo v pojetí "nového" Občanského zákoníku vychází z konceptu 19. století, zcela ignoruje současné trendy i poznatky vědy a ve své podstatě a svém souhrnu tak, jak je předkládáno, OSLABUJE tradiční manželství, které se i tak oslabuje. Manželství je mladou generací vnímáno jako právně svazující institut, který život KOMPLIKUJE, místo toho, aby jej usnadňoval. Zde několik eklektických úvah:
1) podporuji notářskou komoru v její snaze nabývání do výlučného vlastnictví toho kterého manžela.
2) Úprava svěření dětí do péče po rozvodu. Úprava posiluje kontradiktorní postavení rodičů, kdy rodiče v podstatě jsou nuceni spolu zápolit. Pravidelně „vyhrává“ matka. Právní úprava naprosto nereflektuje nové poznatky z psychologie a psychoanalýzy, že otec je ústřední postava dítěte se zásadní rolí pro socializaci dítěte. Je v podstatě úplně jedno, jaký otec je (téměř včetně psychopata), a současná právní praxe, která zhodnocuje, který z rodičů je „lepší“ je úplně scestná. (Další info na příklad v Revue psychoanalytická psychoterapie č. 2/2007, kompletně věnovaná otcovství – získat možno na www.cspap.cz – Česká psychoanalytická psychoterapeutická společnost). Je na čase adoptovat plně švédský model, kdy po rozvodu se dítě automaticky svěřuje do společné péče a teprve na návrh rodiče, který musí prokázat, že to nefunguje a to nikoliv z jeho viny, soud rozhodne o výhradní péči. Jsem přesvědčena o mimořádně kladném dopadu této úpravy na celou oblast rodinného práva i rodinných vztahů. S touto generální výtkou naprostého nesouhlasu navrhované úpravy rodinného práva (mimochodem, je signifikantní, že z připomínkových míst se nad koncepcí této části právní úpravy nezamýšlel NIKDO - o děti zjevně nikomu nejde) podotýkám tyto marginálie:
a) § 781 – střídavá péče jen se souhlasem obou rodičů. Zájem dítěte jde do kytek…. Takže tímto střídavá péče přestává existovat. Nazývejte, paní docentko Zuklínová, věci pravým jménem.
b) § 781 odst. 3) – zároveň s rozhodnutím o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů se má automaticky posoudit, zda nejsou důvody pro omezení výkonu práv druhého rodiče. Takže paní docentka Zuklínová se definitivně rozhodla, že pošle všechny české otce čekat do fronty do Štrasburku. Už dnes jako rozvodová advokátka mohu popsat klasický postup rozvádějící se ženy takto:
aa)vybílí konto, eventuelně byt
bb) podá návrh na předběžné opatření, pokud možno se zákazem styku pro otce
cc) obviní otce ze svého fyzického napadání, zabezpečí si alibi a zjistí správný postup nejlépe v Bílém kruhu bezpečí
dd) silnější povahy obviní otce ze svého znásilnění
ee) nejsilnější povahy obviní otce ze znásilnění a sexuálního zneužívání dětí a trvají na uvalení vazby, což se občas i podaří
+ akce doprovodné, jako informování o výše uvedeném zaměstnavatele otce etc. etc., etc….

Právní úprava navržená v novém OZ přímo tyto trendy podporuje, je zcela zastaralá, manipulativní a neodpovídající posledním lékařským, psychologickým, psychiatrickým, ba i právním poznatkům.

c) § 780 – o výkonu rodičovských práv se rozhoduje před rozvodem manželství. Toto přinesla novela zákona o rodině v roce 1998. Zhodnotil někdo její dopad??? Podle mého názoru byl nulový s tím rozdílem, že vzrostl počet formálních manželství, protože rozvodu nebylo možno dosáhnout.
d) § 764 – změna úpravy poměrů k dítěti přichází v úvahu pouze tehdy, jestliže rodič, kterému je dítě svěřeno do výlučné péče záměrně brání ve styku s druhým rodičem. Záměrnost nikdy neprokážete, matky jsou mistryně v „objektivních příčinách“. Toto ustanovení je opět krokem zpět, zhoršuje situaci otců i oproti dnešnímu stavu a v interpretaci soudů – vsadím poslední boty – nikdy nebude nikdo shledán „záměrně bránícím“….

Dále zde mám zásadní námitky ve věci určování otcovství. Paní doc. Zuklínová se zřejmě rozhodla zcela a navždy ignorovat skutečnost, že jsme v 21. století a test DNA je relativně velmi jednoduchou a levnou záležitostí. Celá úprava je neuvěřitelně komplikovaná a se svojí 300 denní „ochrannou lhůtou“ naprosto nepřizpůsobená moderní době. Podle mého názoru je na manželství nutno začít pohlížet jako na pravda institucionalizovaný, leč v podstatě volný a neustálým každodenním souhlasem obnovovaný vztah. Z manželství nemůže automaticky vyplývat otcovství! Vzpomínám si na báječné přednášky prof. E. Vlčka, blahé paměti, když nám v rámci „Dějin SaP soc. zemí“ vykládal právně změny v rámci NEPu (Novoj ekonnomičeskoj politiky) v sovětském Rusku v 2. polovině 20. let. Tehdy tam v občanovi zavedli pojem „sdíleného otcovství“, kdy „spoluotcem“ byl každý, kdo v rozhodné době s matkou souložil a ona jej takto označila. Důvodem bylo, že se spoluotcové museli poskládat na alimenty. Zde to zavání něčím velmi podobným, a to zejména v souvislosti se lhůtami, kdy kdo může se začít zajímat a rozporovat svoje biologické otcovství. Jediná právní úprava, která obstojí je, že může začít kdykoliv kdokoliv bez jakýchkoliv lhůt rozporovat svoje otcovství – nemůže pouze tehdy, když jednou již byl na základě DNA testů soudem jako otec určen. Je zcela (bohužel) neznámá našim „péčkovým“ soudům myšlenka, že biologické otcovství (mateřství, sourozenectví etc.) má NENAHRADITELNOU hodnotu a není možné je vymazat ani v případě, kdy biologický vztah není doplněn vztahem sociálním. Kdo se zajímá o toto víc, doporučuji studium hesla „rodinné konstelace“.

Pro celou oblast rodinného práva PROSÍM zlikvidujte novotvar „nesvéprávné dítě“, který je zde zaváděn místo „nezletilý“!!! Je to absolutní matení pojmů nejen laické, ale i odborné veřejnosti. Ostatně, vždyť i nezletilé dítě je na své určité úrovni svéprávné!!!

Úpravu o osvojení jsem nebyla schopna přečíst, protože mne úprava ostatních oblastí rodinného práva tak rozčílila, že se mi tmělo před očima.

13. Navržené znění Části třetí (Absolutní majetková práva) je....

KOMENTÁŘ:
Ve věci hodnocení vlastnických práv se plně ztotožňuji s hodnocením prof. JUDr. Jana Dvořáka, který to napsal úžasně….

15. Zavedení obligatorního civilního sňatku je opodstatnělé?
b) NE

KOMENTÁŘ:
A proč jste se, vážení, za každou cenu rozhodli šlapat někomu po kuřích okách??? Není to náhodou zcela jedno? Řada dalších hodnotitelů dospívá k podobnému názoru a já přidávám toto: pokud by mělo dojít k sekularizaci sňatku, nelze přehlédnout, že vztažením pravomoci deklarovat uzavření sňatku státem dochází k mocenskému posunu z církve (která už žádnou moc nemá) právě na stát. O pravomoc rozhodovat o uzavírání sňatků se hádala světská a církevní moc zhruba 1000 let až do doby, kdy v cca 14. století definitivně zaniklo uzavírání sňatku jako občanskoprávního – soukromoprávního, smluvního – aktu. (Kdo se o tom chce poučit jinak než v pro moji generaci obligatorním Vaněčkovi, doporučuji mimořádnou monografii historičky umění PhDr. Jarmily Vackové „van Eyck“, kde k titulnímu vyobrazení knihy „Snoubenci Arnolfiniovi“ podává ucelený úžasný obraz proměny rodinného práva, uzavírání sňatků a dopadů nutnosti „posvětit“ sňatek veřejnou mocí na celou společnost. Číst to je skutečně zážitek.)
Pokud má být vedena debata na téma JAK se má sňatek uzavírat, pak je na místě otevřít debatu o možnosti uzavřít sňatek pouhým prohlášením snoubenců na matrice BEZ příslušného obřadu, který dnešní moderní mládeži velmi často nevyhovuje. Dnes pro převážnou část mládeže není uzavření sňatku sociální záležitostí, ale rozhodnutím nastávajících manželů v oblasti jejich vztahu a jejich výsostně soukromé sféry. TUTO skutečnost by měla právní úprava uzavírání manželství reflektovat! A pokud si chtějí snoubenci svátost manželskou přislíbit dle své víry, je to jen a jejich problém, do kterého stát nemá co kecat. (Což říkám jako aktivní členka starokatolické církve a věřící.)

16. Pro převod vlastnického práva k nemovitým věcem upřednostňuji
a) Variantu A

KOMENTÁŘ:
Varianta „B“ (tedy to, že k převodu vlastnického práva dochází uzavřením kupní smlouvy, nikoliv vložením do katastru nemovitostí), je diskutována pod tlakem realitních kanceláří, bank a jiných velkých subjektů, kteří nutně chtějí vytěžit ze současného stavebního boomu. Jako konjunkturální ji odmítám. Ochrana musí být vždy směřována ke slabším, v tomto případě k jednotlivcům, kteří prodej nemovitostí nemají jako svoji živnost, ale jedná se u nich o událost, za život ojedinělou či opakující se pouze několikrát.
V komentářích bylo zmíněno, že Katastr nejsou pozemkové knihy – inu, dle mého názoru by měly být….
Nikdo z komentátorů se též dle mého názoru dostatečně nevypořádal s jedním aspektem, a to obecně známou posedlostí lidu českého po razítcích a oficiálních dokumentech. Na co není bumažka, toho nět. Výpis z listu vlastnictví nemovitosti mimořádně přispívá k právní jistotě občanů a poté, co byly učiněny radikální kroky směrem k digitalizaci katastrů etc., bych považovala odklon od intabulačního principu jednoznačným krokem zpět.

17. Návrh předpokládá odstranění současné duplicity závazkové práva tím, že bude obsaženo jen v občanském zákoníku, obchodní zákon závazky upravovat nebude. Souhlasíte s touto konstrukcí?

a) ANO

KOMENTÁŘ:
Hurá…….

18. Úprava nájmu bytu je z pohledu vztahu nájemník a pronajímatel

c) neopodstatněle zvýhodňuje nájemníka

KOMENTÁŘ:
Ale uznávám, že jsem v tomto bodě zaujatá. V zásadě si ale myslím, že nájemní vztah je věcí trhu a ten by srovnal nájem a další instituty s tím související velmi rychle ( ve Východním Německu trvalo úplné narovnání trhu s byty po deregulaci celé 4 roky…) Problémy s bydlením je nutno řešit systémem sociální sítě, nikoliv právní úpravou, která ve své podstatě dělá jak z nájemníků, tak z pronajímatelů idioty – viz má výchozí poznámka o nerozlišitelnosti dispositivní a kogentní normy…

19. Navrhovaná úprava dědického práva je

b) dostatečná po drobných úpravách

KOMENTÁŘ:
Oproti tomu, co to je dnes….. zcela souhlasím s komentářem Notářské komory.
Možná jsem trochu blboučká, ale nerozumím úplně vydědění. Podle dnes platné právní úpravy totiž nelze vydědit manžela a rodiče. Já vím, dle navrhované úpravy je hovořeno pouze o vydědění nepominutelného dědice, tedy dítěte…. Což znamená, že v ostatním by měla být textační volnost, nicméně si nejsem jistá, zda toto vyplývá dostatečně explicitně.
Dovoluji si též upozornit na standardní judikaturu Nejvyššího soudu, dle kterého není možno vydědit potomka (z důvodů uvedených v zákoně, totiž že potomek neprojevoval zájem etc.), pakliže sám zůstavitel neprojevoval zájem o dítě, o rodinný život a toto nebyla pro něj hodnota… Takže, ergo kladívko, i když vydědil, tak pokud se ON nechtěl stýkat, tak je vydědění neplatné. Nějak mi z navrhované úpravy nevyplynulo, že by se s tímto nějak úprava vypořádala. Nechci být pes, a zajisté je možno najít spoustu případů, kdy by bohaté vdovy byly obluzeny prostopášnými honci dědictví (a naopak, pochopitelně) na úkor dětiček, leč v zásadě dávám na zváženou, zda testační svobodu ještě nerozšířit a za nepominutelně dědice neprohlásit pouze děti nezletilé…..

D/ Organizace legislativního procesu

20. Považujete návrh za způsobilý k rozeslání do připomínkového řízení?

c) NE (návrh je třeba přepracovat)

KOMENTÁŘ (dopisovaný v září 2009 ) návrh je potřeba nikoliv přepracovat, ale VYPRACOVAT, a to někým úplně jiným, někým, kdo neprošel komunistickým vzděláním, kdo naopak je plně napojen na současné právní trendy a alespoň sleduje nejnovější výdobytky právní vědy. Dnes tady takoví jedinci jsou. Soustřeďují se zejména kolem blogu "jiné právo" a www.lebolog.cz... Pravda, nemají tolik titulů a tak dlouhé prsty na ministerstvu. Mají však to, co v tomto návrhu postrádám: VIZI.

V Praze dne 29. 12. 2007 zpracoval: JUDr. Klára Veselá Samková, advokátka

 

Komentáře

Příspěvky do diskuse se musejí týkat tématu. Vulgární příspěvky a příspěvky, které nemají nic společného s tématem, budou vymazány.

Fialovy Krokodýl napsal(a):

Doufejme, že váš dopis někoho inspiruje.

12.09.2008 17:13:02

Líný černý pes napsal(a):

Peds dělal na posouzení návrhu v části týkající se nemovitostí a služebností. S úctou konstatuji, že jste sice expresivní, ale slušná. Pravda, neslušné výrazy se asi do Hodnocení nedostaly. Nejlepší komentář, který jsem k návrhu četla, bylo "zobecnit, zestručnit a přeložit do češtiny".

12.09.2008 17:17:10

PEP napsal(a):

Děkuji a souhlasím. Ač ateista, modlím se aby ta hrůza neprošla - i když některá ustanovení jsou pro asociaci jejíž zájmy hájím manou nebeskou, při představě že bych byl s tímhle zákoníkem v pozici prostého občana je skutečně děsivá.
Svépolně se projedem vozidlem na ruční pohon po služebných a výprosných pozemcích okolo hospodářských zvířat které nesmí nabýt nesvéprávné dítě a to ani smlouvou odvážnou.

12.09.2008 17:18:09

PEP napsal(a):

Právník nerozumí, laik věří v jeho profesionální erudici a pan Eliáš sní svůj sen o obnovení právní kontinuity s božským ABGB :).

12.09.2008 17:20:11

Milan napsal(a):

Potěšila jste mne.
Já ten návrh nedokázal pořádně přečíst - nízká jazyková a stylistická úroveň mne vždycky po chvíli tak rozčílila, že dalším čtením bych ohrozil své zdraví a musel jsem toho nechat.
Osobně myslím, že návrh by neměl být opravován a cizelován, ale měl by být odložen do archivu.

12.09.2008 17:23:57

klaravesela napsal(a):

PEP - zampomněl jste na "spřažné informace" - to je prosím, link na webovou stránku...

MILAN: Mě to taky skoro stálo zdraví... s vašim návrhem na pietní uložení na smetiště dějin vřele souhlasím. Jsem ochotna přispět na kytici lilií na znamení nevinnnosti... ale čí, to teda nevím. KVS

12.09.2008 17:31:38

Marko napsal(a):

To Klára Veselá:
Vítězství zdravého rozumu v tomto státě je asi stejně pravděpodobné jako,že u mne na dvoře přistane zelený mužíček z Marsu.

Na základě upozornění předchozích blogů jsem si na stránkách min.spravedlnosti přečetl příslušný návrh zákona.Přiznám se,žýe jsem vůbec nepochopil,co chtěl básník říci.Ale to je zajisté mou omezenou inteligencí.

Přesto děkuji Allahovi že:
a./je mi 65 let
b./nikdy jsem se neoženil
c./statečně odolávám svému ženskému okolí nastěhovat mi některou z jejich osamělých přítelkyň do mé dřevěnice.

Přeji Vám hodně zdaru ve Vašem,dle mne marném, boji!

12.09.2008 18:29:49

Zacheus napsal(a):

To Klara Veselá. Především Vás musím ocenit a poděkovat Vám zato,že jste si dala práci a napsala analýzu, kterou jste nyní poskytla i P.T. obecenstvu zde.

Dovolte mně, abych po přečtení Vašeho příspěvku a zvážení všech dalších informací, které o připravovaném novém občanském zákoníku mám, připojil vlastní stručný komentář:

Obávám se, že je v tichosti připravován legislativní paskvil zásadního významu.
.

Nejde zdaleka jenom o krajně nemorální zeslabení tradičního manželství ( za kohopak asi tak "tvůrci" kopají?), s absurdním vyloučením občanské platnosti církevních sňatků, ale jde podle mne o zjevnou neúctu k občanům, pro něž by nová norma měla být srozumitelná a přijatelná nejenom právně-technicky a jazykově, ale také morálně. To ale asi chci na mistrech příliš mnoho.

Na tomto závěru nemění nic ani moje stanovisko, podle něhož by manželství mělo nadále znamenat domněku otcovství a měla by být zachována interpretační možnost použití ustanovení o "dobrých mravech" při aplikaci jednotlivých ustanovení - ale jinak se opravdu přimlouvám zato,aby tento návrh jako celek byl dán navždy do archivu.

12.09.2008 19:11:08

Belwing napsal(a):

To Klára Veselá:
Musím říct, že jste mě článkem nadchla. Jsem zvědav kolik lidí z laické veřejnosti jej přelouská až dokonce, neboť na zdejší poměry je trochu delší. Nový návrh jsem ještě nečetl (což je možná ostuda, vzhledem k tomu že práva studuju:)), ale nejspíš ho po zkouškách přelouskám, ať vidím co za paskvil nás může čekat. I když věřím, že po tom třičtvrtě roce snad bylo některým připomínkám vyhověno...

12.09.2008 20:26:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paní doktorko,
děkuji. Na rozdíl od Vás se však domnívám, že k sekularizaci sňatku jakožto úředního aktu by dojít mělo. Od církví by věřící měli žádat udělení svátosti manželství, což je zajisté věc celkem odlišná.

13.09.2008 00:03:55

klaravesela napsal(a):

AD Zbyněk Matyáš:
a není to v podstatě úplně jedno??? Udělení svátosti manželství je zcela jiná věc, související s vírou, to s Vámi souhlasím. Ale vezměte to takto: v této zemi je cca 1000 let jakási tradice církevních sňatků. Kompetence státu se tím vůbec nenarušují, jedná se o způsob pozitivní úpravy, která je v podstatě z hlediska právních principů irelevantní. Tak PROČ PRUDIT??

AD ZACHEUS: Myslím, že jste uhodil na hlavičku hřebíčku: při čtení návru nového Občanského zákoníku se mi neodbytně vkrádá do hlavy onen slavný filmový výrok "Dejte polívka ta chudá pakáž". Neúcta k jakékoliv lidské bytosti, která z tohoto návrhu přímo čiší, totální absence pokory služebníka, sloužícího svému národu svým vzděláním a prací, to z tohoto návrhu přímo čiší.... a proto jej nechci. KVS

13.09.2008 08:11:16

Čochtan napsal(a):

Paní Kláro,
díky Vám mám co dělat celý deštivý víkend. Než váš text přelouskám a hlavně promyslím, to potrvá. Takže jako první reakce jen hodně povšechně:

Občanský zákoník by měla být útlá, snadno čitelná, pochopitelná knížka, kterou by měl dostat každý občan (zadarmo) současně s dovršením 14 roku života. V deváté třídě by měl být v rámci občanské výchovy probrán a prodiskutován.

Občanský zákoník, který četli a kterému rozumí POUZE juristi je úplně na hovno.
Stát se sice ohání kecem že "neznalost zákona neomlouvá" což je nebetyčná pitomost, neboť jak mám něco dodržovat, když nevím co ? To nefunguje, to je proti přírodním zákonům.

Tisíce let bylo "občanským zákoníkem" desatero. Každý ho znal zpaměti, každý mu rozumněl, téměř každý se jím řídil. Chápu, že doba je poněkud složitější, ale tolikrát ? Deset vět kontra ...? Kolik (milionů) vět má návrh OZ ?

BTW, víte jak to bylo s desaterem ? Když Mojžíš se vrátil z hory Sinai, svolal svůj národ a pravil: " Lide Israelský ! Mám dvě zprávy. Jednu dobrou, ze 49 přikázání jsem to uhandloval s Hospodinem na deset, a jednu špatnou. Ausgerechnet to "NESESMYLNÍŠ!" to zůstalo."

Co s tím ? Jak to udělat ? Zcivilnit a zeštíhlit OZ ? Nebo dát každému občanovi juristické vzdělání ?

13.09.2008 09:03:45

Čochtan napsal(a):

Citát:
"za Marie Theresie existovala funkce „obyčejné osoby“, tedy osoby se zcela průměrným vzděláním, která posuzovala přijímané zákony. Jestliže tato osoba zákonu neporozuměla, byl zákon vrácen k přepracování."

Skvělé !!! Zlatý feudalismus !

13.09.2008 09:14:09

Čochtan napsal(a):

Citát:
"Je na čase adoptovat plně švédský model, kdy po rozvodu se dítě automaticky svěřuje do společné péče a teprve na návrh rodiče, který musí prokázat, že to nefunguje a to nikoliv z jeho viny, soud rozhodne o výhradní péči."
To vypadá velice rozumně. Tak mě přitom napadá, v EU máme společného mnoho. I to nejdůležitější, peníze. Nebylo by načase, sjednotit i zákony ? Vybrat z každé země to nejlepší řešení a sladit to dohromady ?

13.09.2008 10:13:42

klaravesela napsal(a):

Čochtane - Váš názor je můj názor... ale asi sme voba moc blbí, než abysme tímdlectím prorazili...
Nedávno jsem v diskusi k jednomu blogu vznesla požadavek na sjednocení elektrických zástrček alespoň proboha v vropské unii - kdo kdy viděl britská monstra, vím, o čem mluvím.... hlavně, že máme sjednoceno, jak moc zakroucené smějí být okurky. O tom, že bychom se měli dohodnout jestli jezdit vpravo nebo vlevo, o tom si už vůůůůůůůůbec netroufnu ani špyyyytnout, to bych sem asi jednu dostala i přes kanál.... (tedy, pokud by nepanovala mlha a tudíž by dle známého sloganu nebylo počástí v GB hlášeno jako: nad kanálem mlha, pevnina odříznuta...) KVS

13.09.2008 11:27:29

Skogen napsal(a):

Přiznávám, že Váš jistý úzus v expresivním vyjadřování na mne mnohdy působil potřebou exhibovat a snad i kompenzovat, časem stereotypické hodnocení opravuji a vzdávám hold za rázovité lpění na výstižnosti sděleného ;o) Dobře, že neexistuje napomenutí "pohrdání ministerstvem - uctivý dotaz z osobního interesu: jak se s tím, proboha, vypořádáváte u soudu??

Jinak, můj respekt k Vám po přečtení tohoto článku citelně vzrostl, od nynějška budu Váš blog číst velmi pečlivě. Neměl bych se uchylovat k nedůstojnému srovnávání, leč mne to pudí vyjádřit, že se mi narozdíl od justičního technologa Sokola jevíte, že máte pro právo přirozený cit.. Děkuji.

13.09.2008 11:39:54

klaravesela napsal(a):

Vážený pane Skogene, ¨děkuji za všeobecnou pochvalu.
Se svojí expresivitou se u soudu vyrovnávám špatně, ale i zde to je otázka kompromisu. Naposledy ve čtvrtek úplně ulítla, když jsem se v zápalu boje vyjádřila o poradním orgánu jistého krajského soudu..... poněkud... neobdivně. V zápětí jsem se soudci za expresivnost užitého výrazu omluvila, on mne ujistil, že se to dobře poslouchá a posléze jsme se za obapolného přispění dopracovali k takové verzi mého výroku, která byla protokolovatelná....

Moje expresivita ale skutečně není samoúčelová, je (bohužel) neoddělitelnou (o oddělení jsem se pokoušela mnohokrát - bezúspěšně)součástí mojí osobnosti a má několik zásadních zdrojů:
Prvním zdrojem je moje mamika, profesorka češtiny, díky níž v zásadě mluvím naprosto spisovně, nepletou se mi přechodníky, a to ani minulé a předminulé a ani dle rodu a slovník Rukopisu Králevodvorského a pod. považuji za standardní součást svého slovníku. Mnohokrát se mi stalo, že moje výroky byly díky mojí neobvyklé slovní zásobě jednoznačně rozpoznány. Soudci bezpečně poznají,co píši skutečně já sama a co píše moje kancelář a občas mi to dávají najevo - někdy kladně, někdy záporně.
Druhým zdrojem je brněnské hantec, které betelně kemo, gomu, že vo tym nedécháš. Je to úžasný jazyk a jelokož to je v podstatě můj jazyk rodný, tož ti navalim kemo taký vářky do kriglu, že vo tym ani nedécháš...
Třetím zdrojem je tak zvaný seminární slang, tedy zvláštní mluva seminaristů prof. Kutala - studentů dějin umění, k nimž patřili mimo jiné moji rodiče, PhDr. Jarmila Vacková, PhDr. Jaromír Zemina a především můj nedostižný dětský vzor, naše přední teatroložka PhDr. Věra (Kateřina) Ptáčková. Její výraz "hovno, hovno, zlatá rybko" byl pro mne od ranného dětství, od kdy jsem se s tímto kruhem lidí včetně prof. Kutala stýkala, hvězdným ideálem...

Řekla bych, že se mi ta mluva mááááálinko vymknula. používám ji však nikoliv k tomu, abych exhibovala, ale k tomu, abych se vyjádřila co nejpřiléhavěji. Kromě toho má ještě jednu výhodu: dobře s její momocí sdělím nejenom samotný obsah, ale také emoce, které mne s daným obsahem svazují. Vždyť i emoce mají svoji výpovědní hodnotu! Nejsme stroje, které se řídí a vyjadřují v duální vyjadřovací soustavě - ano - ne. Jsme lidé a máme také svoje touhy, starosti, trápení, nejistoty - a chvíle naprosté jistoty ve svůj záměr. I toto umím a mohu svým jazykem vyjádřit.
Připouštím, že je pro mnoho osob těžké se v tomto mém způsobu vyjadřování zorientovat a může moje vyjadřování skutečně vypadat exhibicionisticky.Děkuji Vám, že jste mne pochopil. KVS

13.09.2008 15:37:16

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Poznámka pro paní doktorku: Kdyby měl mít občanský zákoník nějaké motto, tak bych se příkláněl k tomu vašemu:
PROČ PRUDIT? (rozkošné)

13.09.2008 16:28:59

Zbyněk Matyáš napsal(a):

AD klaravesela:
"a není to v podstatě úplně jedno???"
Není!!
Kdo jiný by měl nejlépe pochopit rozdíl mezi svátostí a právním aktem, než právník? Jenomže když je věřící....

13.09.2008 18:29:29

Stanislav Křeček napsal(a):

Plný a téměř naprostý souhlas, kromě části 18 ve které jsem, podobně jako paní kolegině, poněklud zaujatý...

13.09.2008 18:41:47

Lila napsal(a):

Milá paní Kláro,

zaplaťbůh (nejen) za Vaše expresivní vyjadřování. V záplavě všech možných pitomostí a slovních průjmů jsou Vaše texty osvěžujícím a povznášejícícm čtením. O obsahu Vašich sdělení nemluvě; obdivuji a tiše závidím Váš entuziasmus.

A malá technická:
Minulý týden jsem četla v magazínu MF Dnes Váš rozhovor. Odpovídala jste způsobně, učesaně, bez expresivních výrazů; na fotkách zářila nepřehlédnutelně krásná žena...
Bylo to zajímavé, jen jsem měla neodbytný pocit, že to tak nějak nejste Vy.

Ta hubatá, autentická KVS z blogů mi přišla o hodně bližší. Promiňte.

S připomínkami OZ máte ve všem stoprocentní pravdu, ono by snad někdy stačilo používat zdravý selský rozum.

Přeji Vám hodně štěstí.

13.09.2008 19:16:43

klaravesela napsal(a):

Vážený pane Matyáši, rozdíl mezi svátostí a právním aktem si popletla církev svatá před cca 2.000 lety, takže pláčete na špatném hrobě. Kromě toho jest třeba připomenout, že i právo se odehrává v určitém kulturně-společnenském rámci, který je vhodno ctít.
A nejdůležitější úplně ze všeho je, aby skutečně nikdo nikoho neprudil v těch věcech, které nejsou životně důležité. A z tohohle se nestřílí. imochodem, já jsem sezdána pouze civilně:-)
KVS
Lila, no, já taktéž získala neodbytný pocit, že to nejsem já.... a nezpůsobnosti mi učesali... jak říkal posledně videoblogující kolega: v těch tištěných médiích vám do toho vždycky šáhnou... KVS

13.09.2008 19:58:46

klaravesela napsal(a):

Matyáši, ještě jednu poznámku: nebuďte tak stráááášně fundamentalistickej... ničíte si tím radost ze života, nikoho to nenadchne a je to úplně zbytečné, protože stejně s tím nic nedaděláte: nekdo rád holky, jiný zase vdolky a těžko tomu druhému co vnucovat a předepisovat. Aneb, jak praví české přísloví, když nejde o život jde o.... však více o co. Tož úsměv na tvář a tejkujte to ízy. KVS

13.09.2008 20:04:24

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lila:
Jestli "zdravým selským rozumem" nelze rozlišit mezi náboženským ceremoniálem udělení svátosti manželství a právním aktem občana ve vztahu ke státu uzavření manželství, potom takový selský rozum rozhodně není zdravý a je třeba se jeho používání vzdát. Expresívnější vyjadřování se může jevit sympaticky, nemělo by to být však na úkor přesnosti myšlení a vyjadřování.

13.09.2008 20:06:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

klaravesela:
Já bláhový se domníval, že se bavíme o jednom z našich fundamentálních zákonů. Škoda, že já osobně ve své profesi nemohu to take it so easy, mohl by to totiž někdo odnést.

13.09.2008 20:11:48

čtenář napsal(a):

Tedy, ne že bych Vás měl nějak rád, někdy mne Vaše názory vytáčejí, ale toto je přiléhavé hodnocení stupidních nápadů na změny v občanském právu, a to možná, že jste se ještě krotila.Díky za názor a snad ty stupidity neprojdou.

13.09.2008 20:41:40

klaravesela napsal(a):

Milý čtenáři, máte pravdu: krotila...

Milý pane Zbyňku Matyáši: Vy jste beznadějnej případ. Ať děláte jakkoliv odpovědnou práci, tak trocha humoru ještě nikdy nikoho nezabila. A víte, ona svátost manželská pro někoho třeba není jen ceremoniál.... pokud uzavření sňatku neznamená podepsání papíru na matrice, tak by měl každý možnost si vybrat, před kým chce svatosvatě slíbit si věrnost, lásku, oddanost a vlídnost... (mimo jiné). Jde přece o ty dva - ne o ten po... stát!!!
s úsměvem, KVS

14.09.2008 02:59:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Milá paní Kláro Veselá-Samková,
pokud Vám jde především o humor, prosím, nic proti tomu, snad by to chtělo předem avízo. S dovolením já však raději budu pokračovat ve vážné diskuzi maje v paměti závažnost problému.
Pokud jako "jako aktivní členka starokatolické církve a věřící" trváte na smíšení občanskoprávního a náboženského atributu sňatku do jednoho společného aktu, fakticky usilujete o diskriminaci jedné v ČR významně početné skupiny občanů - nevěřících a ateistů. Naproti tomu současný návrh nediskriminuje nikoho.
Dovolte mi ještě připomenout, že při církevním obřadu si snoubenci svátost manželskou nepřislibují, nýbrž je jim udělena od Boha. Principiální rozdíl od sňatku civilního je snad zřejmý. Jde o to samé, jako když např. v USA svědek nevěřící v Boha před soudem nemusí přísahat na bibli.

14.09.2008 16:55:24

Čochtan napsal(a):

Pane Matyáši,
předpokládám, že by atheisté NEMUSELI kvůli sňatku vstoupit do církve a že by ho mohli bez problémů mít na radnici. Takže jaká diskriminace ? Proč by věřící nemohli mít pouze jeden církevní obřad, který by zahrnoval i "služby" které poskytuje sňatek na radnici ? Při ohláškách by se fara spojila s radnicí, ta by provedla to co provádí dnes, a pak by pan farář vykonal církevní obřad.

Problém vidím ale na úplně jiném poli. Vzhledem k demenci politiků, kteří uznávají islám za náboženství a ne za nepřátelskou ideologii, by dostali stejné právo i muslimové. To by v podstatě znamenalo zrušení monogamie v Evropě.

14.09.2008 17:42:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
"Proč by věřící nemohli mít pouze jeden církevní obřad, který by zahrnoval i "služby" které poskytuje sňatek na radnici ?" Samozřejmě mohli, má to však řadu v návrhu nedořešených problémů. Kromě problému islámu (a např. mormonů)je třeba rozhodnout o právoplatnosti sňatků všech církví, v případě pouze státem určených problém jejich výběru...atd. Podle mne právoplatnost pouze civilního sňatku je právně čistší a jednodušší. Vágním přístupem právníka jsem zklamán.

14.09.2008 17:57:04

Čochtan napsal(a):

Pane Zbyněku Matyáši:
Na mormony jsem zapomněl. :-))
S vybranými církvemi by to mohlo dobře fungovat, v podstatě by se jednalo o dva sňatky, přičemž by ten civilní proběhl skrytě paralelně s cíkevním. A všechno jednání s ouřadem by provedla fara.

Dovedete se ale představit, jak by pokrokoví rovnostáři ječeli o diskrimanici milovaných islámských "spoluobčanů" ? Pak by bylo jen otázkou času kdy by byla povolena polygamie pro muslimy i v Evropě.

Načež by v rámci rovnoprávnosti žen s muži muselo být povoleno i mnohomužství muslimkám, :-)) a teď už opravdu nevím, jak by se řešil občansko-právní vztah mezi manželem a (druhou) manželkou manžela jeho manželky. :-)) O dětech ani nemluvě. Co Vy na to jako právník ?

Takže bude nejjednodužší a nejbezpečnější vůbec nepouštět muslimy do Evropy.

14.09.2008 18:26:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
"Takže bude nejjednodužší a nejbezpečnější vůbec nepouštět muslimy do Evropy"
To prostě nepůjde. Globalizace je objektívní proces, který m.j. probíhá i v náboženství.
Nemohu než zopakovat, že za právoplatnost manželství je zodpovědný stát a měl by to provádět co nejjednodušeji a právně co nejčistěji.
Mnohomužství bylo praktikováno v Mongolsku, kde žena s manželem si brala automaticky i jeho mladší bratra(y). Tato forma přetrvává pouze u starších, mladší ji nepraktikují. Forma manželství převážně závisí na formě hospodářství.

14.09.2008 18:37:15

klaravesela napsal(a):

Tak koukám, pánové, že jste se poněkud rozvášnili, Čochtane a Zbyňku Matyáši.
Nemyslím si, že by existence církevního sňatku kohokoliv diskriminovala, neboť, na rozdíl od navrhované úpravy, nikomu nic nevnucuje. navrhovaná úprava naopak vnucuje - a to věřícím církevní sňatky.
Co se církví týká, máme tady příslušné zákony a udělení "státního souhlasu" k činnosti církve, jejíž vnitřní ideje musí být v souladu s právním řádem státu. Což islám, alespoň s ohledem na mnohoženství, vylučuje. Takže fakt nevidím problém.

Pokud vám to, pánové, poslouží na duši, tak k mojí osobě dodávám, že ač věřící, jsem vdána civilním obřadem....KVS

14.09.2008 19:50:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

klaravesela:
"navrhovaná úprava naopak vnucuje - a to věřícím církevní sňatky." Takže věřící touží po sňatcích necírkevních???
Rozvášňuji se obvykle při jiných příležitostech. :)

14.09.2008 20:07:44

Deny napsal(a):

Kolik že máme těch věřících? A kolik z nich chodí pravidelně do kostela? Řekl bych, že to je výrazná menšina našich občanů. A cirkev také není jen jedna. Každá cirkev by jistě chtěla provádět církevní sňatky, i ty minicírkve. A když projdou církve, proč ne sekty?
V této zemí chybí řád a pořádek. Aspoň v této oblasti sňatků by měla tato pravomoc zůstat státu, jinak tu nastane ještě větší bordel, než tu máme.

14.09.2008 21:21:22

student napsal(a):

Pro KVS
Jsem rád, že se vás ministr spravedlnosti ptal na váše názory. Je pro mně překvapením, že tvůrci zákonů chtí slyšet myslící lidi. Obávám se ale, že je to jen první krok. Na ten druhý, kdy názor myslících bude mít také nějakou váhu asi budeme ještě dlouho čekat.

15.09.2008 07:16:00

Skogen napsal(a):

Paní KVS: Děkuji za pěkné vysvětlení, ono se to verbální nadání odněkud vzít muselo :o)

Vážím si Vašeho přístupu, ačkoliv v některých detailech laicky nesouhlasím. Jedním z nich je absolutní postavení fyzických trestů potomstva mimo zákon. Nechci tady spamovat, takže se nebudu příliš vracet. Jen podotknu, že začarovaný kruh se mne netýká, nikdy jsem nebyl týrán, od rodičů jsem dostal všehovšudy dvě facky v životě a s odstupem sebekriticky konstatuji, že jsem si je těžce zasloužil.

Druhým bodem se stavím za JUDr. Křečka, protože jsem toho názoru, že trh s bydlením u nás funguje nedostatečně také z toho důvodu, že z hlediska společnosti postrádá záchrannou brzdu. Majitel byt raději pronajme partě šesti gastarbeiterů, z nichž každý zaplatí dva tisíce na dřevo, než aby riskoval, že nesežene nájemníka z majoritní populace za dvanáct tisíc. Toto deregulace nenarovná, protože kde není, ani čert (případně smrt - jak je libo) nebere. A brát nebude. Další věcí je nevhodná skladba trhu s bydlením, kde převládá osobní vlastnictví, nájemní byty jsou v menšině a sociální bydlení je takřka z bajky o komunismu (stejně nepravděpodobné a stejně zavrženíhodné). Konkrétní zcela umírněný příklad: Byt zaměstnavatele bez sníženého nájemného (neboť má ústřední topení i sociální zařízení, ačkoliv jinak je to kuča, kterou snad přestavěl hurikán), takže s každou deregulací jde cena za metr na maximum místně obvyklého nájemného, protože jinak než podle tabulek se bytový odbor chovat nemůže, jsa jimi vázán. Takže alou shánět jiné bidýlko, ale jaké prosím? Za dvanáct tisíc po gastarbeitrech? Uch... Zaděláváme si na malér. Už teď mnozí přemýšlejí, zda zaplatit zuby nebo nájem... A to ještě pár měsíců nemusí dumat nad dosažitelností by passu..

Nicméně detaily nic nemění na tom, že Vás považuji za morálního juristu, který své postoje dokáže vyargumentovat, přičemž tvář neztratí. Ostatně na klientele je znát, komu právo voní a komu především šustí. Takže mne těší, že vy nad ním nos neohrnujete. A docela bych přivítal, kdybyste svůj názor na nájemní bydlení rozvedla, krvelačně (a hlavně zvědavě) bych vyhlížel pana Křečka a doufal, že se na nějaké té zasvěcené argumentaci přiživím a rozšířím si obzory.

15.09.2008 09:12:49

klaravesela napsal(a):

Vážený pane Skogene,
díky za pochvalu. Co se týká blogu na nájemní bydlení: jak zajisté víte, obvykle dám velmi na to, co si moji diskutující přejí - ostatně i tento blog byl reakcí na názor jednoho z blogujících, ovšem pod blogem dr. Koudelky.
Dříve než ve čtvrtek se ale z důvodů, které jsem zde již několikrát uvedla, k tomu nedostanu. Považuji však toto téma za velmi přínosné a nutné - ráda Vám vyhovím, jenom vyčkejte... KVS

P.S. Šustící klienty neodmítám...

P.P.S. S politováním musím konstatovat, že před týdnem jsem, pravděpodobně poprvé v životě, utřela svému dítěti takovou facku, že letělo přes kus nástupiště metra. Nejdřív do mne vztekle kopla a když jsem se ohradila, utekla i s lístky... V zápětí přišel revizor a já tam stála jak.... Ještě že byl s námi jeden chlapec, kterého si občas bereme z DD a ten moji drahou uraženou dcerunku dohonil, našel a do metra i s lístky přivlekl. Následovala moje reakce výše popsaná. Takže, pokud Vás to potěší, teorie je krásná, strom života košatý. Já mám práci tak na deset psychoanalytických sezení, ovšem s politováním musím konstatovat, že fyzický zásah měl úspěch: dítko pochopilo, že výchova by též mohla probíhat ZCELA jinak, na kteréžto téma následovala několikahodinová diskuse... což ovšem nic nemění na mém názoru, že děti se bít nemají... nikdy. Konec konců to bylo moje selhání sebeovládání. KVS

15.09.2008 09:35:58

jiří jan napsal(a):

Vážená paní doktorko,
doufám že už brzy budete mít co řešit na našem úřadě, protože Vaše názory mne zajímají čím dál víc. Svou vzpomínkou na "kolektivního otce" jste zvýšila mou důvěryhodnost mezi kolegy. Jsem tady totiž z Brna sám a když jsem před lety tuhle perličku předhodil, moc mi nevěřili. Ale k věci.
Celá ta tahanice s církevním sňatkem je jenom taková udička hozená straně lidové. Po urputném boji církevní sňatek projde, ale s ním bohužel i veškerá zvěrstva rodinného práva. Velmi to připomíná údajné reformy a boj o stravenky.
Vůbec nechápu, jak se někteří spolutvůrci části o rodině pod takovou úpravu mohli podepsat. Nejde jen o osobní překvapení, ale i o nesoulad s jejich dosavadními veřejně prezentovanými názory. Nejde jen o nesoulad s vědeckými poznatky a společenskou realitou, ale i o nesoulad ústavně-právní.
Těžko spolu budem souhlasit ve všem (to se vzhledem k naší profesi ani čekat nedá) ale v jednom se shodneme. Norma tak zásadní povahy jako je OZ by zcela jistě neměla být přijímána kvůli zviditelnění skupinky lidí. A já jsem mezi svými spoluobčany nikde nezavadil ani o náznak toho, že by toužili překopat všechny své vztahy, všechno ve svém životě znovu přepisovat a vykládat. Jediné co slýchám co pamatuju je: "zjednodušit, zjednodušit, zjednodušit!"

15.09.2008 12:21:13

Zbyněk Matyáš napsal(a):

to klaravesela:
Jak je to tedy s těmi církevními sňatky, opravdu podle Vás nová úprava je věřícím vnucuje? Nějak tomu nerozumím, domníval jsem se, že vy věřící si je přejete.

15.09.2008 13:39:32

Mard napsal(a):

kvs: Jsem se těšil na nový OBČZ, ale nevím zda jsem nebyl podobně bláhový, jako již mnohokrát v minulosti :-( Proč nejdou věci dělt jednoduše a každý si myslí že svou odbornost prokáže nejlépe tím že vytvoří něco příšerně komplikovaného. Já jako podnikatel jsem přestal zákony šířeji sledovat někdy od roku 2001, dnes s bídou sleduji ty nejdůležitější věci a ani tam si nejsem jist. Ono když se přifaří daňová změna k zákonu o lesnictví, tak to dost dobře ani nejde.

15.09.2008 14:11:13

klaravesela napsal(a):

Jiří jan - a kterýpak slovutný úřad má poctít svojí přítomností, že abych věděla?? (Čímžto zdravím evidentně spolužáka - doc. Vlček byl úžasný v mnoha směrech a v jeho podání i to příšerné právo socialistických zemí mělo smysl...)
Zbyněk Matyáš - mně z pohledu věřícího je (možná kupodivu) skutečně úplně jedno, jakou formu sňatky mají. Já OSOBNĚ jsem pro možnost zajít na matriku, vyřídít poplatek ze psů a ve vedlejších dveřích se podepsat, že jsme svoji.
Duchovně znamená sňatek něco úplně jiného a to, obávám se, velmi často nevyřeší ani církev, ani církevní sňatek...
Naše (moje) církev kromě toho zná obřad "obnovení (potvrzení, složení) manželského slibu, což nemá s uzavřením sňatku nic společného - kromě toho, že si jej dávají osoby již nějakým způsobem spolu sezdané....
Jsou ale lidé, kterým církevní sňatek není folklórním povyražením. Správní akt pro ně nemá žádnou vypodívající hodnotu a chtějí si přísahat lásku před Církví, která zde zastupuje Boha. Jestliže víra je (jak se alespoň všeobecně tvrdí) kladná hodnota, pak i jejich rozhodnutí jelogicky nutno vnímat jako kladné.
Ale dost teoretizování (čímž zároveň odpovím Denymu)
Jde v podstatě o to, kdo je oprávněn vést matriční knihu a hlásit sňatky do veřejné státem uznávané databáze. Dnes to jsou matriky obecních úřadů a státem uznaných církví..... Z administrativního hlediska to funguje 10 let zcela bez problémů. Takže, jak praví lidové přísloví, když nejde o život jde o.....
která církev je a která není uznaná, na to máme zákon o církvích, který je dostiu striktní - račižte dostudovat a zjistíte, že dostat licenci není až tak úplně jednoduché. Mám to čirou náhodou docela sestudované, protože jsem jednu "sektu" (dovoluji si upozornit, že i křesťané začínali jako "sekta") jsme svého času zastupovala...
Cesty k Bohu jsou různé a nikdo nemá absolutní pravdu. A kromě toho, podle mého nejlepšího vědomí a svědomí, jsou u Pána Boha tyhle naše hádky stejně pod jeho rozlišovací schopnosti, neboť jemu jde o něco jiného: na příklad o čistotu našich duší... teda, to jsem se rozkecala, co?? tak já už toho nechám.. :-) KVS

15.09.2008 14:32:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

klaravesela:
"Jestliže víra je (jak se alespoň všeobecně tvrdí) kladná hodnota" Dost argumentů toto tvrzení zpochybňuje a dokazuje opak. Nechci na toto téma polemizovat, tak raději uzavřeme dohodu o neutrální hodnotě víry, obzvláště ve vztahu k manželství a k jeho uzavření. A i proto jako základní je sňatek občanský v jakékoliv formě a pokud věřící stojí o udělení svátosti manželství církví, nikdo mu nebrání.
"Jde v podstatě o to, kdo je oprávněn vést matriční knihu a hlásit sňatky do veřejné státem uznávané databáze. Dnes to jsou matriky obecních úřadů a státem uznaných církví." Nelze nijak odůvodnit, proč by státní databáze manželských párů měla být doplňována někým jiným, než samotnými občany. Jde o středověké reziduum.
V tomto bodě se zjevně neshodneme, občanství podle mého je obecnější entita než jakékoliv společrenství věřících.

15.09.2008 14:56:12

KVS napsal(a):

Vážený pane Matyáši, myslím naopak, že se velmi dobře shodneme na tomto:
1) občanství je širší entita než věroučná entita, přičemž občanství je prvořadé
2) uzavírání sňatků bylo původně mocenským nástrojem církve, tento mocenský aspekt již církevní uzavírání sňatků nemá, neboť již naštěstí ve středověku nejsme :-)

Úkrok stranou: zjistil jste si někdy kolik jakých zcela nesmyslných databází se vede?? A kým?? ...byste zíral....
Státní databáze není "doplňována", státní matriky jsou úplně stejného řádu jako natriky církevní.

Já bych osobně plédovala pro následující řešení: uzavření sňatku je soukromou záležitostí, ať se papíry podepíší na matrice a tím může být věc vyřešena - nyní se vyžaduje slavnostní obřad: TOTO je ovšem ukradeno církvím - původně se jednalo o obřad církevní, nikoliv státní. A ještě původně bylo uzavření sňatku občanskou a rodinnou interní záležitostí...

Věc církevních sňatků já osobně považuji za věc zcela nedůležitou, pouze vycházím z toho, že pro řadu osob se jedná o velmi důležitý akt právě v této formě. Proto se ptám na poměr účelnosti: jestliže novou právní úpravou naprdneme dejme tomu 500.000 věřících, povětšinou z Moravy a nezískáme z toho žádný konkrétní praktický přínos (jestli si myslíte, že nějaký získáme, tak prosím specifikovat), tak než půl mega nakrknutejch, kteří se budou maximálně ježitt, co si ti pražáci zase vymysleli a jim po kuřích okách šlapali, tak raději ustoupit z těchto pozic, neboť, jak již ře¨čeno, přínos k této úpravě není fakticky žádný. Alespoň já žádné zjednodušení státní správy ani nic podobného nevidím...
Budu ráda, když mi svoje stanovisko podrobně vysvětlíte.

15.09.2008 16:26:19

Pepa Řepa napsal(a):

To KVS
dobré, hodně dobré, zvláště 13.09.2008 15:37:16

Jeden praktický dotaz. Cituji:
Starokatolická církev nevylučuje rozvedené z přijímání svátostí a s laskavostí posuzuje možnost jejich nového manželství.

Kdo u vás s laskavostí posuzuje druhé, respektive třetí manželství?
Podle jakých kritérii?

15.09.2008 16:37:04

LEVAK napsal(a):

Vážená paní doktor:
ad A6- nedala by se uplatnit nějaká forma "brainstormingu"?Už jsme přece od marie teresie trochu dále!
ad B15 - lidská bytost žijící v na území našeho státu a zde příslušná je v první řadě občanem tohoto státu nebo členem nějaké církve?(Nechci to bagtelizovat,ale co kdyby o právo oddávět požádali třeba Baráčníci,Sokoli,Orli,Sparta Praha,etc .)

15.09.2008 16:40:47

Pepa Řepa napsal(a):

Tak a ruku na srdce, Leváku.

Kápněte božskou, čistě hypoteticky.
Kdybyste měl tu možnost volby, kterou organizaci byste si zvolil?

A nevykruťte se alibismem, že vám stát stačí.

15.09.2008 16:49:59

LEVAK napsal(a):

Pepičku, od 6 do 35 let jsem hrával fotbál neb jsem se narodil vedle hřiště prakticky na něm vyrostl.Bylo na staříčkově pozemku.Pepi musím to dále rozvádět?

15.09.2008 17:01:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Vážená paní doktorko,
nejsem specialista na právo ani na sňatky a ani nejsem historik. Plně souhlasím s Vámi v tom, že "uzavření sňatku je soukromou záležitostí", ovšem s právními důsledky a jistou garancí státu, "ať se papíry podepíší na matrice a tím může být věc vyřešena" a civilní či církevní obřad by měl být nepovinný. Právní účinek by mělo mít jenom to podepsání papírů na státní matrice.

15.09.2008 17:29:41

Milan napsal(a):

Sňatky už stejně brzo úplně skončí - brát se budou skutečně jenom aktivně věřící.
Vždyť vstup do manželství je dnes pro muže tak strašlivě rizikový, že jeho realizace začíná být důkazem pomatení smyslů.
A až si Džamila Stehlíková prosadí, aby byli muži odsuzování za "domácí násilí" v nepřítomnosti a bez základních procesních práv, bude opravdu nebezpečné mít doma jakoukoli ženu na dobu delší než jedna noc.

15.09.2008 18:23:24

Kvs napsal(a):

Milane, hluboce se mýlíte, zcela a naprosto nebezpečné je se s ženou ocitnout o samotě jakkoliv krátkou dobu. Víte, co všechno se může za jednu noc stát? Prozíraví otcové vtloukají synkům do hlavy, že ani do výtahu, kde jede samotná žena, se nevstupuje....
Manželství je každodenně potvrzované soužití. Nevíte, proč i přišl na mysl ten experiment v dopravě, kdy se v městě zruší všechny značky a najednou je daleko méně nehod???

pepo řepo, postrádala jsem Vás! Oddávat by se taky mělo na politických vězňů - můj muž se dost kamarádí s Dolejšem, že bychme mohli konečně tu svátost manželskou..... No pěkně jste to vychytal. dotaz předám našemu biskupovi a radě, ale přece si skutečně nemyslíte, že máme nějaký hodnotící a soudíci koncil!!
kvs

15.09.2008 21:21:22

LEVAK napsal(a):

Ženy by byly rozkošné,kdybychom jim mohli padnout do náručí,aniž bychom jim zároveň padli do rukou!
Ambrose Bierce

15.09.2008 23:30:36

klaravesela napsal(a):

Milý Leváku - a vice versa... s muži to platí zcela shodně. Proto je manželství neustálým oboustranným prohlašováním o shodě. Uznávám, že ta každodennost může být (tedy je) poněkud fádní, ale nic jiného s tím nezmůžete... KVS

16.09.2008 08:19:25

Smutnáněkdy rozčílená napsal(a):

Děkuji. No, ale vidím to jako tak nějak marné. Nevím, čím to je, ale když jdu k lékaři, cítím, že bych měla vědět hodně o chorobách a hlídat si rozhodování lékařů, a to stejné o právech a zákonech, ale z těch jsem jelen (ka) a cítím se naprosto bezmocně. Pomáhá mi jen "myslet na něco jiného!"

16.09.2008 10:43:22

qca napsal(a):

Ja to vidim jinak. Spis ve me blog KVS vyvolal pohrdave pozvednuti koutku rtu. Urcite i v roce 1964 (pro nepravniky: den publikace soucasneho Obcanskeho zakoniku) se nasla takova vsechytra hlava ala KVS, ktera si chtela ohrat svou politickou polivcicku hlasnou kritikou. No a nakonec to vsechno dobre dopadlo a profesionalita porazila prozaicke emoce. OZ slouzi uz 44 let.

Navrh noveho Obcanskeho zakoniku jsem jako pravnik pripominkoval v ramci sve pracovni pozice a konstatuji, ze se mi jako celek zamlouva. Vyslovil jsem sve pripominky a ted cekam na vyporadani. Samozrejme, zadny pravni predpis neni dokonaly, a od toho tu jsou soudci, advokati, pravnici, aby tyto diry nedokonalosti zacelili pravni praxi. Pak se ale samozrejme najdou take "odbornici", kteri zakladaji svou image spise na patetickem stekotu postradajicim nadech odbornosti, nez na skutecnych argumentech hodnych pravnika. Bohuzel tituly "Pravnik roku" a obdiv verejnosti ziskavaji ti prvni...

Prijeti Obcanskeho zakoniku neni otazkou mesice ani roku. Pripominky v mezirezortnim pripominkovem rizeni byly podany teprve 25.6.2008 a jejich vyporadani je beh na dlouhou trat. O finalni verzi tedy nelze mluvit ani s nadsazkou. Jakoukoliv kritiku navrhu zakona se nyni pred verejnosti odvazi vyjadrit pouze falesny oportunista. Skutecna pravni elita se nepotrebuje takhle zalibit lidem. Postaci ji vedomosti a ne obraz filantropa, pravnika s lidksou tvari, sebeobetovani. To nejsou ti Pravnici roku, kterym davy tleskaji...to jsou ti Pravnici vsedniho dne, kterym jde skutecne o vec a nekrici po verejne pozornosti.

Vazena pani KVS, kdyby Vam skutecne slo pouze o zlepseni navrhu noveho Obcanskeho zakoniku, tak se vyjadrite v revizich, tak jak to udelali desitky jinych oslovenych pravniku, a cekate jak prislusna mista vase pripominky vyporadaji. Az pak by byl duvodny prostor pro verejnou diskusi anebo kritiku. Inu lidi jasaj, pomalu vidi svatozar nad Vasi hlavou... Dusledkem je, ze shazujete praci lidi, kterym odborne nesahate ani po paty...a to je smutne.

16.09.2008 12:16:42

jasturka napsal(a):

qca: Já skutečně jásám nad vyjádřením paní KVS. Momentální zkušenosti potvrzují, že naši zákonotvůrci vůbec nehledí na blaho těch, jichž se zákony týkají - tj.obyčejných lidí. Přijde mi hloupé měnit něco, co do dnešních dní fungovalo a nahrazovat to něčím nedomyšleným (zejména u zákonů). Ano nové podmínky potřebují nové právní úpravy, ale je skutečně nutné komplikovat něco, co do teď fungovalo(což je v našem státě spíš zázračná výjimka)?Naši zákonodárci se vyžívají ve formulaci naprosto nepochopitelných vět(pro nás - laiky) a nezlobte se na mě, přece nebude každý občan absolvovat právnickou fakultu, aby pochopil.

16.09.2008 14:39:09

Jiří Krehule napsal(a):

Vážená paní doktorko,
velmi se mýlíte, když píšete ve svém komentáři č.19, druhý řádek: Že dnes nelze vydědit manžela a rodiče!!! nevím jak jste na toto přišla. Jediným neopomenutelným dědicem i dnes jsou jen a pouze děti!To jsou základy občanského zákoníku!!!

16.09.2008 14:54:17

jiří jan napsal(a):

to qca

řekl bych, že KVS připomínkuje OZ spíše z občanské pozice a k tomu využívá svých bohatých právnických zkušeností. Což bude asi ten základní problém. Představte si, že existují právníci, kteří si nemyslí, že by zákon byl modla. Že jeho existence se dá zdůvodnit tím, že poměrně malá skupina osob pro něj zvedla ruku. Asi to nebudete považovat za kdovíjak právnicky skvělé vyjádření, ale řídím se zásadou: "Nerejpej do věcí, které fungují!"

Cituji Vás: "Skutecna pravni elita se nepotrebuje takhle zalibit lidem." (nebudete Vy takhle Jirsy příbuznej?) A kde ta právní elita byla, když KVS vyhrávala ve Štrasburku? A kde je dnes, když prohráváme jednu arbitráž za druhou? Na to nepotřebuji právnické vzdělání, abych viděl, že prodat banku přes noc za korunu za pomoci URNY není běžný obchod, kdyby mi to podepsalo deset ministrů.

Cituji Vás: "Samozrejme, zadny pravni predpis neni dokonaly, a od toho tu jsou soudci, advokati, pravnici, aby tyto diry nedokonalosti zacelili pravni praxi." Takže zrušíme právní předpis, který jsme už skoro zacelili a vydáme nový a začnem s tím znova? A zase bude pro všechnu tu Vaši elitu dost práce, akorát normální člověk nebude 10 let vědět, jaký že to vlastně má vztah se sousedem. Normální člověk totiž vůbec nestojí o to, aby si zjišťoval, jak na tom vlastně je se svými právy a povinnostmi za spolupráce advokátů a prostřednictvím soudu.

Cit. Vás:"...a cekate jak prislusna mista vase pripominky vyporadaji." Tak čekejte kolego, čekejte. Já nic připomínkovat nebudu, protože se holt musím hlavně uživit a nemíním ztrácet čas snahou o drobná vylepšení něčeho, co je na první pohled nanic.

Mimochodem, z jednoho "vypořádání připomínek" MSp. cituji: 1... s tímto zněním se nedá nic dělat, bylo již medializováno a médiím se líbí...
2.... s tímto zněním se nedá nic dělat, bylo již přislíbeno poslanci...
Myslíte, že kecám? To bych strašně rád.

16.09.2008 15:44:21

Dáda napsal(a):

To KVS:
Vas komentar je vecny a fundovany, libi se mi. Nicmene si nejsem jisty jestli si uvedomujete, ze forma kterou jste pripominky napsala Vas komentar predem hazi do kose. Pokud to chapete, pak Vas nechapu. Spis bych ale rekl, ze se neudrzite na uzde. Cilem je s co nejmensi namahou a za co nejkratsi cas prosadit svuj nazor.

16.09.2008 16:16:22

Guss napsal(a):

Nejsem si úplně jist, jestli je rozumné argumentovat komunistickým vzděláním. Sám jsem taky vystudoval za komunismu, přesto takřka se všemi vašimi komentáři a připomínkami věcně souhlasím, a pokud někde ne, pak proto, že jsem zastáncem ještě liberálnějšího řešení.

Když budete argumentovat komunistickým vzděláním, fakticky tím říkáte, že do věci nemá co mluvit nikdo starší 35 let. Těžko se pak razí liberální stanoviska, když se opírají o tak fašistický názor.

16.09.2008 16:49:55

Guss napsal(a):

LEVAK: "Nechci to bagtelizovat,ale co kdyby o právo oddávět požádali třeba Baráčníci,Sokoli,Orli,Sparta Praha"

A proč ne? Bude-li každý sňatek v zásadě pouze zápisem v knize sňatků, pak si ten cambus kolem může opravdu udělat kdokoli. Sokoli, Orli, Baráčníci - vždyť je to v důsledku jedno. Stejně jako je jedno, jestli kozu prodáte v hospodě, na ulici nebo u notáře - prodaná je stejně.

16.09.2008 16:56:13

Lukáš B. napsal(a):

Vážená paní doktorko,
i když s Vámi v jiných případech v mnohém nesouhlasím, ba dokonce mne některé Vaše články či názory rozpálily do běla, tentokrát mohu jen a pouze smeknout. Perfektní práce!
Bohužel jsem skeptik, jakmile se MSp. (a zejména toto MSp.) jednou rozhodne, tak připomínky přehlíží jak družstevní lány. A p. Eliáš má bezvýhradnou podoru p. Pospíšila (v tomto případě se mi příčí uvádět jejich tituly).
Ergo kladívko - paskvil bude schválen a občané plakat. A právníci snad ještě více, bez ohledu na to, kde působí. Věc nevídaná, ale strašně smutná.

16.09.2008 17:43:23

jonáš napsal(a):

Pan Matyáš má patrně dojem, že církevní matrikář není občanem (když do databází smějí zapisovat pouze občani) -- nestačilo by třeba mít v zákoně, že manželství prostě vzniká souhlasným prohlášením snoubenců (třeba i s předepsanou formulkou) před pověřeným matrikářem, tečka? A do toho, jestli to bude v jeho kanceláři na obvodnim ouřadě, obřadní síni ONV, v kostele či mešitě a nebo za úplňku na Petrových kamenech, je každýmu houby a stát by se v tom nemusel vůbec šťourat.

16.09.2008 18:31:00

David napsal(a):

S chutí jsem si přečetl komentář. Jsem příkladem oné "obyčejné osoby" na kterou se hledělo za Marie Theresie a i když jsem si z návrhu přečetl jen některé části, dost jsem se vyděsil. Na druhou stranu mě ale stejně tak děsí možnost, že díky odporu odborné veřejnosti proti návrhu se náhrada současného (post)komunistického OZ odsune do zcela nedohledné budoucnosti. A nejspíše nejen pro mě, coby majitele činžovního domu (tj. zavrženíhodného vydřiducha) jsou některé jeho části (zejména ty tolik milé panu Křečkovi) něco jako každodení kopanec mezi nohy.

16.09.2008 18:45:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

jonáš:
Nikoliv, jenom se domnívám, že církevní matrikář nezastupuje stát a nevede státní matriku a církevní matrika by měla být podmnožinou matriky celostátní a jako taková jí nemůže být rovnocenná. Jak jsme se zde už shodli, množina věřících občanů je podmnožinou občanů všech.

16.09.2008 18:53:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Stát se samozřejmě v tom "šťourat" musí, dokud poskytuje manželům podporu. Samozřejmě je možno manželství zcela zprivatizovat, potom by však občané z titulu manželství nic od státu nemohli žádat.

16.09.2008 18:56:44

fous napsal(a):

Paní KVS, s Vašimi názory v jiných případech asi častěji nesouhlasím než souhlasím, ale tentokrát i jako právník smekám. Upozorňujete na řadu věcí, které jsem sám v návrhu OZ přehlédl. Návrh má ale ještě spoustu dalších zásadních chyb a děr. Nelze je tu vypočítávat. Jen namátkou: i jednání statutárů považuje za zastoupení, absolutizuje ochranu tělesné integrity (propíchnutí uší nebo židovská obřízka by byly nezákonné), zakotvuje prakticky neomezenou vázanost právnické osoby jednáním zaměstnance, služebnosti jsou v polovině ustanovení definovány jako právo a v polovině jako povinnost ... Legislativně technicky, jazykově i členěním naprosto hrozné (tady jste k návrhu opravdu, ale opravdu velice mírná): rozdělení textu do paragrafů nemá žádný řád a je zcela chaotické (přečtete si ještě jednou „zákonné zastoupení a opatrovniství“ z tohoto hlediska).
Velmi rád čtu články prof. Eliáše a těšil jsem se na návrh z jeho díly, ale to co je předkládáno jako výsledek osmileté práce týmu, je naprostá katastrofa. Prostě kunsthistorici nebývají dobrými umělci (a ti, z nich, kteří mají alespoň minimální dávku sebekritiky, se ani nepokoušejí tvořit) a ani skvělý civilistický komparatista nemusí být (byť jen průměrným) legislativcem. Bohužel, diskuse se nejspíše soustředí na zcekla okrajové záležitosti formy uzavírání manželství, registrovaného partnerství a ochrany nájemníků, přičemž zásadními otázkami se už nebude zabývat nikdo.
Nemohu se dočkat, až se zbavíme současného komunistického občanského zákoníku. Ale tento návrh by přinesl mnohem více škody než užitku a nepochybuji, že by musel být v krátké době nikoliv novelizován, ale zcela nahrazen. Pan prof. Eliáš se s návrhem obrací do minulosti, nikoliv do budoucnosti, píše pro právníky, nikoliv pro občany, a chce si jím zřejmě postavit pomník. Pokud se mu to s pomocí ministra Pospíšila podaří, má šanci být uváděn v učebnicích práva po celém světě jako vzorový příklad autora neuvěřitelného legislativního paskvilu.
Máte pravdu. Návrh nelze přepracovat, ale vypracovat, protože to, co bylo předloženo k veřejné diskusi, by nemělo být puštěno ani do legislativní rady vlády. Vymýšlení specifických českých cest se v devadesátých letech hrubě neosvědčilo. Je třeba opustit je i ve tvorbě práva a převzít s nezbytnými drobnými úpravami a přechodnými ustanoveními některou zahraniční úpravu. Ale nedoufám, že by k tomu u nás někdy mohlo dojít.

BTW. Kde lze najít ta stanoviska k návrhu, na něž odkazujete, např.občanskoprávního kolegia NS, Prof. Fialy atd.?

16.09.2008 20:35:59

jonáš napsal(a):

ZM: bude-li církevní matrikář státem pověřenou osobou, pak stát zastupuje. A nebo může být při obřadu přítomen i civilní matrikář Bretschneider a všecko si zapisovat, ne? Myslím že institut manželství nestojí na tom, jakým způsobem bude prohlášen a registrován, ale převážně na tom, jaké podmínky vytvoří stát k jeho fungování .. a v tom je asi dost dlužen.

16.09.2008 20:43:23

Lex napsal(a):

Paní Veselá-Samková
Vaše stanovisko k návrhu OZ z pera prof. Eliáše a doc. Zuklínové je živé čtení, s ohledem na rozsah zákona přirozeně selektivní do oblastí, kde se cítíte být doma a navíc do oblastí, kterým si troufá rozumět skoro každý (jak klamné!). Požadavky na srozumitelnost zákona a současně jeho stručnost jsou protichůdné. Vzdor tomu byste chtěla, aby jeho obsahem byla i úprava pracovně právních vztahů. Bude-li si zákon přivlastňovat ambici být komplexním kodexem soukromého práva, pak nelze uvažovat o stručnosti. Přehlednost to však nevylučuje. Druhou cestou je ponechat jednotlivé speciální úpravy normám ostatních dosavadních právních disciplín soukromého práva. Což by vedlo k zeštíhlení, ale na druhé straně k menší přehlednosti úpravy.
A k některým Vaším výhradám (především těm, s nimiž nesouhlasím): Manželství podle občanského zákona je institutem světským s důsledky v této, nikoliv církevní oblasti, tím spíše v oblasti víry. Je excesem, jestliže o vzniku, změně nebo zániku občanských právních vztahů má rozhodovat zástupce Boha na zemi. „…..co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“ (Evangelium Mt 22,15-21). Na tom nic nemění ani historická praxe, ani Váš postoj „když nejde o život, jde o ….“. Trochu se tím postojem znevěrohodňujete. Plně se ztotožňuji se Zbyňkem Matyášem. Zužovat vidění práva uzavření sňatku před knězem či jinou církevní osobou jen na katolickou případně v Česku zažitými protestantskými církvemi, je zavádějící. Jak napsal ZM – a co mohamedáni, mormoni a desítky dalších náboženství? V neposlední řadě jde i o otázku byrokracie. Jsme v 21. století (jak na jiných místech připomínáte). A to je mj. charakteristické informačními systémy, které čím dále více budou nahrazovat ruční zápisy. Vy byste věřila v kompatibilitu těch církevních a státních?
Pokud jde o určování otcovství. Vaše teze, že „Z manželství nemůže automaticky vyplývat otcovství!“ není správná. Tato ustanovení zákona jsou tu proto, aby chránila právě to dítě, byť přechodně na úkor „nevinného“ manžela. Z manželství nevyplývají jen práva, ale i odpovědnost. Váš test DNA patří do následující oblasti, tj. do popírání otcovství.
Naproti tomu plně souhlasím s přechodem vlastnictví k nemovitostem až vkladem do katastru nemovitostí. Ten brajgl, který po sobě předchozí režim zanechal v evidenci nemovitostí rozdílnou úpravou v případě osobního vlastnictví a socialistického vlastnictví, byl nebetyčný, dodnes se jej nepodařilo dát zcela dopořádku. A už zase mimo evidenci? Komu by to mělo prospívat. Občanům? Kdeže! Těm by prospělo, aby státní úřady pracovaly rychle a na zápis se nečekalo měsíce či roky! Profit by měli jen šibalové a podvodníci, jimiž se to v těchto věcech jen hemží!

16.09.2008 20:53:01

Zbyněk Matyáš napsal(a):

jonáš:
Nechápu, proč by dnes měl stát pověřovat některé církve vedením části matriky resp. proč by některé církve měly být pověřeny vykonáváním státního právního aktu. Historické důvody nejsou dostatečně závazné. Manželství je především občanská záležitost, a pokud někdo chce sňatek i církevní, je to jeho osobní rozhodnutí bez státní právní účasti.

16.09.2008 20:56:28

Pepa Řepa napsal(a):

Čochtan napsal(a):
BTW, víte jak to bylo s desaterem ? Když Mojžíš se vrátil z hory Sinai, svolal svůj národ a pravil: " Lide Israelský ! Mám dvě zprávy. Jednu dobrou, ze 49 přikázání jsem to uhandloval s Hospodinem na deset, a jednu špatnou. Ausgerechnet to "NESESMYLNÍŠ!" to zůstalo."

No já nevím Čochtane.
Já zas slyšel, že Bůh nabídl nejdřív desatero Francouzům.Odmítli. Bylo tam NESESMILNÍŠ.

Pak je nabídl Rumunům.Odmítli. Bylo tam NEPOKRADEŠ.

Nabídl je tedy Židům. Brali všech deset.Bylo to zadarmo.

Vyprávěl mi to jeden pejzatej z Mea Šarim.Ty to mají z první ruky.

16.09.2008 21:37:59

LEVAK napsal(a):

Pepo když je tu to téma boží :
BŮH VERSUS SATAN ?
Trošku jiný příběh stvoření...
Na počátku pokryl Bůh zemi brokolicí, květákem a špenátem, zelenou a žlutou a červenou zeleninou všeho druhu, aby muž a žena mohli žíti dlouho a zdravě.
A Satan stvořil Algidu a Rafaelo. A zeptal se: "Ještě pár horkých višní k té zmrzlině?"
A muž odpověděl: "Ano, rád!" a žena poznamenala: "Mně prosím ještě horkou vafli se lehačkou .
A tak každý nabrali 5 kilo.
A Bůh stvořil jogurt, aby si žena mohla uchovat figuru, která se muži tak líbila.
A Satan vytvořil z pšenice bílou mouku a z řepy cukr a kombinoval je.
A žena změnila svou konfekční velikost z 38 na 46.
I řekl Hospodin: "zkuste můj čerstvý okurkový salát."
A Satan k tomu stvořil dressing a česnekový toast jako přílohu.
A mužové a ženy si po tomto požitku povolili pásky alespoň o jednu dírku.
Bůh ale vyhlásil: "Dal jsem vám přece čerstvou zeleninu a olivový olej na ni!"
A Satan vytvořil malé briošky a Camembert, humrové chlebíčky a kuřecí prsíčka na másle, k čemuž bylo již třeba druhého talíře.
A hladina cholesterolu lidstva stoupala k nebesům.
Tak Hospodin stvořil běžecké boty, aby jeho děti ztratili nějaké to kilo.
A Satan stvořil kabelovou televizi s dálkovým ovládáním, aby se člověk
nemusel obtěžovat s přepínáním.
A mužové a ženy se smáli a plakali před blikající obrazovkou a počali se
odívati do strečových joggingových dresů.
Nato Bůh stvořil brambory, s nízkým obsahem tuku a bohaté na draslík a další cenné látky.
A Satan odstranil zdravou slupku a vnitřek rozdělil na plátky, které pak smažil ve zvířecím tuku a poprášil pak spoustou soli.
A člověk získal dalších pár kilo.
Pak Hospodin vynalezl libové maso, aby jeho děti nemusely zpracovávat tolik kalorií, a přitom aby se zasytily.
A Satan stvořil McDonalds a Cheeseburger za 99 centů.
A pak se Satan zeptal: "Hranolky?"
A člověk odpověděl: "Jasně - extra velkou porci s majonézou!"
A Satan řekl: "tak to má být."
A člověk utrpěl srdeční infarkt.
Bůh si povzdychl a stvořil čtyřnásobný bypas.
A Satan stvořil Julínka.

16.09.2008 22:08:14

im napsal(a):

Jeden podobný o Mojžíšovi:

Hospodin prochází starým Orientem a hledá někoho, kdo by ho přijal.
Přichází do Egypta k faraónovi. "Faraóne, já jsem Hospodin, Bůh celé země. Chceš mě přijmout?" Faraón si mne bradu a říká: "To půjde těžko. Bohem jsem v Egyptě já! Nemohu tě přijmout."

Hospodin prochází zemí dál, až přijde do Babylónu. Přijde k babylónskému králi a nabízí se mu: "Nechceš mě přijmout za svého Boha?" I babylónský král říká: "Víš, to bude těžké. My už tady máme toho Marduka. To by byly zase nějaké novoty..."

Tak prochází Hospodin zemí dál, až potká Mojžíše. "Mojžíši, nechceš mě přijmout za svého Boha?" Mojžíš říká: "No, koneckonců proč ne. Ale co mi za to dáš?" "Dám ti přikázání."
Mojžíš se zamyslí a říká: "A co za něj budeš chtít?" "Nic." "Nic? Tak to mi jich dej deset!"

A jedno moudro:

Mojžíš řekl: Všechno je zákon. Ježíš řekl: Všechno je láska. Marx tvrdil, že všechno jsou peníze a Freud zase, že všechno je sex. A nakonec Einstein řekl: Všechno je relativní.

:-)

16.09.2008 23:23:01

Lord helma napsal(a):

1) Právník, jenž dispozitivního ustanovení od kogentního nerozpozná, nechť dostaví se k příslušnému školskému úřadu, aby navrátil eráru školné (třebas bylo z okna vyhozeno)
2) Právník, který chce definovat dobré mravy, resp. se mu tento institut příčí, nechť dozná hájení nekalých zájmů šikanů, popř. postupuje dle bodu 1
3) Nový kodex vskutku stojí za exkrement, s ostatními připomínkami lze plně souhlasit s mírnými výhradami

16.09.2008 23:52:42

qca napsal(a):

To jasturka a Jiri Jan.

Dekuji za reakci.

Rovnez s Vami souhlasim, ze stavajici kodex obcanskeho prava je vyjimecna norma, jakou se uz davno nepodarilo vytvorit. Funguje, mozna by postacilo par vyraznejsich zmen v zavazkove casti. Muj prispevek neobhajoval a ani nezavrhoval...jenom jsem chtel poukazat na populismus autorky. Tot vse.

17.09.2008 10:04:46

Kryštof Talířek napsal(a):

Vážená paní doktorko,

nemám k tomu moc co dodat, mluvíte mi z mé právně právě dostudované duše. Nepřehlednost a složitost zákona je podle mě na tak fundamentální předpis až katastrofální :-/, z nedávné doby si totiž vzpomínám, co to bylo za zoufalé martyrium se prokousat jenom stávající úpravou se všemi jejími složitostmi a záludnostmi. Pokud s pochopením jednotlivých ustanovení mají problém právníci, což teprve lid obecný ;-) Chápu, že OZ nikdy nebude zákon na pár stran, ale na téhle verzi se papíru moc neušetří ;-)

Velmi správně také poukazujete na některé, vysloveně zastaralé prvky (rozumím tomu, že Vás nejvíce rozohňuje právo rodinné).

Vše dobré přeje,

Kryštof Talířek

17.09.2008 12:15:14

Charlie napsal(a):

Předně se připojuji k poptávce po komentářích prof. Fialy (který je všeobecně oblíben pro svou tichou, zakřiknutou povahu ;) a dalších slovutných právníků. Velice rád bych si to přečetl.

Neodpustím si však malé rýpnutí (možná snižující šance na vydání komentářů): na článku je vidět, že je psaný po delší časové období a nereflektuje změny, které se v textu návrhu mezitím udály. V některých případech tak autorka kritizuje něco, co už bylo opraveno (nesvéprávné dítě například) a liší se tedy od konsolidované verze z prosince 2007, ze které autorka patrně vycházela. Za článkem je sice uvedeno dřívější datum, ale přeci jen by nebylo špatné vypustit pasáže, které již nemají oporu v současné podobě návrhu, neboť strefovat se do neplatného není fair.

18.09.2008 00:58:13

KVS napsal(a):

Milý Charlie a další, ano, máte pravdu, jedná se o starší verzi... Jak by Vám vysvětlil shora diskutující QCA, určitě jsem ji na svůj blog dala proto, abych se zviditelnila a vyšlo najevo, jak jsem geniální a beztak jsem to byla právě jen a jenom výhradně já, kdo to postrčila "správným směrem" Pro ty normální, včetně Vás: prostě jsem neměla sílu připomínkovat znovu a probírat se novou verzí ObZ po dalších úpravách. I já se totiž, jak řekli i zde další diskutující, musím něčím živit, což, upřímně řečeno, není vždy úplně jednoduché. Práce pro Vlast a Národ mi i tak poněkud přerůstá přes hlavu.
Je mi moc líto, že Vám komentář prof. Fialy a dalších nemohu poskytnout, ale bylo by to naprosto nefér a pravděpodobně i protiprávní. Já sama jsem obdržela tyto komentáře a stanoviska proto, že jsem byla členem pracovní skupiny - jinak se jedná o interní materiály. Jediné, co mohu udělat je, že se na prof. Fialu (eventuálně další)obrátím s dotazem, zda je ochoten tato svoje stanoviska ochoten publikovat... ale neručím za výsledek.
Jinak s panem QCA si to svoje "zviditelňování" vyříkám osobně v dalšímblogu, čímž se posouvá Vámi vyžádaný blog o vlastnickém právu a biologii a též o nájemním právu, až na říjen. Ale myslím, že už je opravdu nutno udělat pořádek v těch nactiutrhačských hanopisech ohledně "zviditělňování". Nehodlám v každém blogu obhajovat svoji pouhou exitenci. KVS

18.09.2008 09:56:19

jonáš napsal(a):

Paní Kláro, pokud budete s někym jednat o poskytnutí komentářů, nechcete to pak všichni poslat na Jiné právo? Tam by to myslim mohlo najít důstojný trvalý umístění i kvalifikovanou oponenturu, a navíc by vás nemohl nikdo osočovat, že se jen zviditelňujete, navíc cizim peřim (perem) ;-)

18.09.2008 14:44:41

klaravesela napsal(a):

Jonáši, to bohužel nezáležáí jen na mně - a, upřímně řečeno, nedovedu si představit, jak žádám Občanskoprávní kolégium Nejvyššího soudu (ausgerechnet, tak říkajíc....) o souhlas s umístěním jejich komentáře.... Jinak "Jiné právo" je přesně moje krevní skupina....KVS

19.09.2008 08:08:13

Hana Banszelová napsal(a):

Dobrý den,

připojím se k paní KVS s tím, že pokud nyní vedle sebe po mnoho let existuje možnost uzavřít buď sňatek civilní, nebo církevní, a pokud z toho nevyplývají žádné větší problémy, není nutné přistupovat ke změnám. Ostatně o tom, která církev bude církev, stejně podle zákona o církvích rozhoduje stát.

Co se týká námitky, že ani podle stávajícího, ani podle návrhu nového občanského zákoníku není možné vydědit rodiče, či manžela, domnívám se, že jde jen o velmi okrajový problém řešitelný velmi jednoduše opomenutím těchto osob v závěti. Tento způsob se mi zdá i jako zjednodušení situace pro dědice, neboť se snáze přezkoumá, zda závěť (byť ve prospěch osob odlišných od manžela či rodičů) splňuje zákonné požadavky, než to, zda byly dány podmínky pro vydědění (nekonečné výslechy svědků k tomu, kdo a jaký projevoval o zůstavitele zájem, atp.).

Dále se jednoznačně připojuji pro zachování intabulačního principu, tedy k tomu, aby smlouva o převodu nemovitostí dále nabývala svých věcněprávních účinků až vkladem práva do katastru nemovitostí. V praxi jsem se setkala s řadou případů různě antedatovaných smluv, jejichž účelem nebylo nic jiného než snaha o krácení věřitelů a podobně. Intabulační princip výrazně zvyšuje ochranu právní jistoty, a to nejen třetích osob, ale i vlastníků samotných.

19.09.2008 11:54:30

Jan Pivoňka napsal(a):

to KVS: z nadpozemských výšin právního bádání na zem, paní Kláro. Řekněte nám, jak je možné, že jste nechala na holičkách paní Marcelu Urbanovou. Došly jí definitivně prachy, že jo ? To už jste někde sama napsala. Ale kde jsou vaše proklamace, že uděláte vše pro to, aby se jí dostalo spravedlnosti ? Zklamala jste všechny, kdo vám v této kauze věřili.

19.09.2008 13:10:48

klaravesela napsal(a):

Pane Pivoňko, soudíte něco, o čem toho mnoho nevíte.
Na obhajobě paní Urbanové se podílí i další advokát, který jí byl ustanoven ex offo. Paní Urbanová by potřebovala mometnálně asi tak pět advokátů a všichni by měli co dělat. Proto vítám já i ona každou pomocnou ruku, která se odhodlá přiložit. (V tomto případě ex offo ustanoveného advokáta Mgr. Tomáše Černého, se kterým jsem ve spojení a se kterým se navzájem informujeme...) Kauzy, jako je paní Urbanová, řeší obvykle týmy právníků, nikoliv jeden jedinec, kterému se od nikoho žádné další pomoci nedostalo...
Takže: než jste sprostej a odsuzovačnej, možná by stálo za to se nejdříve zeptat.... KVS

19.09.2008 14:04:36

klaravesela napsal(a):

P.S. Jo, prachy jí definitivně došly už před rokem, od té doby ji zastupuji zadarmo. Jsou to stovky odpracovaných hodin. Nezdá se, že by to kohokoliv zajímalo a že by byl kdokoliv ochoten jakkoliv pomoci.... a přitom, jak vidno, jedná se o info všeobecně známou, že? KVS

19.09.2008 14:05:46

Karolína napsal(a):

I když zřejmě jde jen o pokus o literární pestrost, tak napsat veřejně o své klientce, že jí prachy došly už před rokem a že jí zastupujete zadarmo, za to bych Vás- být vaším klientem - poslala do prdele..... ale vezmu-li v potaz, že klidně veřejně popisujete svá visící prsa, tak vám to člověk asi nemůže mít za zlé. Vy se prostě musíte předvádět. Ostatně i negativní reklama je reklama, že?

19.09.2008 20:42:30

klaravesela napsal(a):

Milá Karolíno, jak vidím, tak jste byla dneska navečer unavena. Veřejá prohlášení o své klientce neuveřejňuji bez jejího souhlasu.
Není vás zde, pravda, mnoho, na tomto blogu aktuálně dva, kdo mne obviňujete z reklamy, eventuálně politické sebeprezentace, nicméně je to pro mne stále poněkud udivující: můžete mi říci KONKRÉTNĚ, čeho bych dle Vás měla touto, jak říkáte Vy, reklamou, dosáhnout???
Skutečně by mne to zajímalo, protože tento úhel pohledu skutečně nejsem schopna obsáhnout. Jen předesílám: jestli si myslíte, že se moje "popularita" přetavuje njakým způsobem v peníze, hrubě se (bohužel) mýlíte.... KVS

19.09.2008 22:21:50

Jan Pivoňka napsal(a):

to KVS : tak to jsem při vší své sprostotě rád, že je to tak, jak říkáte. Do týmu zapotřebí zapojit i pány Uhla a Peheho a Marii Benešovou, to jsou obecně uznávané osobnosti. Peníze nejsou všechno, paní Klárko. Ten pocit, že bojujete za spravednost..! Hodně zdaru !

19.09.2008 22:25:48

bigjirka napsal(a):

tak.. na zastupování Urbanové určitě nepřispěju... a jinak, Klárko, neztrácejte nervy

19.09.2008 23:14:34

Lex napsal(a):

No, trestní stíhání paní Urbanové, kromě toho, že jde o zjevnou politickou odvetu mocných, je tak absurdní, že jediné pochopitelné vysvtlení je takové, že je to cesta, jak paní Urbanové - obviněné - a jejímu obhájci umožnit dostat se ke spisu dříve vedenému proti panu Čunkovi (§ 65 tr. řádu), když jinak všechny pokusy o to ztroskotaly. Mělo-li by být hlavním důkazem proti paní Urbanové usnesení státního zástupce Salichova, coby do nebe volající slátanina, kterou musí pro jeho nulovou důkazní validitu hodit do koše každý podprůměrný samosoudce okresního soudu, pak bych se, paní Veselá-Samková, toho procesu nebál!

20.09.2008 00:30:31

Marcela Urbanová napsal(a):

V diskusi byla vyslovena
pochybnost, že mne nezastupuje JUDr. Klára Veselá Samková. Dovolte mi,abych k tomu uvedla pár slov:
Jsem přesvědčena, že můj případ naprosto přesahuje rámec osobní kauzy. Je to případ, který se bytostně dotýká samotné podstaty fungování naší společnosti. Má takový dosah, že ohrožuje nejen mě, ale v mnoha aspektech i demokracii v naší zemi. Případ, jako je ten můj, určuje úroveň právní ochrany každého jednotlivce. Právo a spravedlnost jsou nedělitelný statek. Působí proti všem. Není možno se v jednom případě
domoci spravedlnosti a v jednom nikoliv bez toho, aby to nevymožení práva nemělo důsledky i vůči všem ostatním. Je otázka, kdy se podobné manýry státní moci a tak zvané spravedlnosti, které se nyní obrátily proti mně, obrátí i proti komukoliv jinému, protože jejich existence už prostě byla jednou připuštěna.
Od října 2007 mě obhajuje JUDr. Klára Veselá-Samková skutečně zadarmo, protože jsem bez vlastního příjmu. Můj případ se dnes rozrostl do řady případů, k jejichž adekvátnímu uchopení by bylo potřeba práce středně velkého týmu právníků. Místo toho zde stojím já sama se svojí advokátkou a obhájcem ex offo advokátem Mgr. Tomášem
Černým. Snažíme se zvládnout něco, co nás všestranně přesahuje. Významnou podporu jsme získali prostřednictvím členů Výboru na obranu
Marcely Urbanové. Na E-mailu: marcela-urbanova@centrum.cz mě můžete kontaktovat mimo diskusi. Zdravím Vás
MU

20.09.2008 01:47:59

Karolína napsal(a):

Milá KVS, je prostě rozdíl mezi tím, na co mám právo a mezi obyčejnou slušností. Stručně řečeno: někdy nám právní normy dovolí to, co normy slušnosti zapovídají. A někdo to pozná a někdo ne.

20.09.2008 08:56:42

klaravesela napsal(a):

Milá paní Karolíno - a někomu něco vadí a někdo jiný to naopak odsuzuje. Opravńujete se sama k jedinému správnému pohledu na svět, tedy v tomto případě na mne. Už to je pro mne výstrahou, abych Vaše slova brala s velkou rezervou. Nikdo nemá absolutní pravu ( ba dokonce ani já:-) a z Vašich slov vyplývá, že Vám tento názor o sobě samé není vzdálen. Je řada lidí, kteří mi za můj článek naopak poděkovali, protože byl pro něj významným povzbuzením pro řešení jejich vlastních problémů. Pro tyto lidi byl můj článek určen. Pokud pomohl jen několika ( a bylo jich více než několik), pak svůj účel splnil, ať již jsem se zviditelnila či nikoliv....
Jinak: budeme disputovat o souvztažnostech právních norem a morálky? Jsem pro!! To je totiž přesně moje parketa... :-) KVS

20.09.2008 10:09:29

Karolína napsal(a):

Podívejte, zastupujete Urbanovu zadarmo - to je v pořádku. Každý advokát zná situaci, kdy principiální důvody převáží natolik, že je ochoten klienta zastupovat zadarmo. Ale v takovém případě prostě advokát musí být mnohem obezřetnější při chování k tomuto klientovi.... právě proto, že klient je závislý na jeho "charitě" a nemůže se moc ohrazovat. Vy se u Urbanové vyjadřujete stylem: "došly jí prachy, no tak ji zastupuju zadarmo", hodnotíte veřejně její vzhled, vhodnost účesu a divné oči - prostě divím se, že si to nechá libít. No, asi nechá ,dokonce Vám možná i tvrdí, že jí to nevadí - ona si totiž nemůže moc vyskakovat. A o tom mluvím - ta brzda musí být v takovém případě ve Vás, ne v klientovi.
Ale nevím, jestli to pochopíte. Vy máte hranici toho, co je vhodné (nemluvím teď o právu a v podstatě ani o morálce) jinak než já. Ale hodně jinak. Zdraví Karolína.

21.09.2008 10:07:50

klaravesela napsal(a):

Jan Pivoňka:
jmenovaní jsou zapojeni...
a i když peníze nejsou všechno, jak správně říkáte, mana nebeská (zatím) z nebe nepadá. To je taky, fakt a realita všedního dne, se kterou je nutno se vypořádat.
AD Karolína: ano, je to tak, jak říkáte - hodnotím vzhled svojí klientky: protože již rok poslouchám v médiích "jak můžete věřit ženské s tak nedůvěryhodnýma očima?" Nebo, ještě vulgárněji: o babu, jako je urbanová, bych neopřel ani vidle... Jen si s tím dejte tu práci a najdete toho v médiích, že se Vám udělá SKUTEČNĚ nevolno!!! Jestliže národ řeší, jaké má moje klientka oči, pak mi ovšem nezbývá nic jiného, než se k tomu též vyjádřit. Jestli totiž národ argumentuje iracionálnem, tak je nutno se postavit i k tomuto. Chápu, že to může vypadat blbě, ale mám jednu dost dobrou omluvu: ani já ani paní Urbanová jsme si nezačaly....
Ještě k závislosti paní Urbanové na mně: ona není z těch žen (osob) které by byly závislé. I když je na tom psychicky momentálně hodně špatně (opět pouštím do prostoru další info, leč pravdivé) není z tech, které by podlehly nějakému mému kouzlu osobnosti. S jejím svolením visí na mých webových stránkách http://www.lawyers.cz její psychologický posudek. Doporučuji přečíst, možná posléze změníte názor na ni, ba možná i na mne - ale to skutečně není podstatné..... zdravím, KVS

21.09.2008 12:40:43

Lex napsal(a):

Paní Samková-Veselá,
kloužete po povrchu, komentujete jevovou stránku věci, ale podstata ve Vašich sděleních uniká. Napsal jsem výše, že stíhání paní Urbanové je nesmysl (jinými slovy), vím, o čem mluvím. Děláte si z obhajoby reklamu, jakoby šlo o dvojnásobnou vraždu. Nejde. Vy to nemůžete nevědět. Paní Urbanová nemůže být uznána vinnou, tak, jako v minulosti žádný z podobných procesů nemohl skončit odsuzujícím rozsudkem. A neskončil. Dneska tím spíše, nakolik soud o omluvě JUDr. Benešové dopadl jak dopadl. Tedy uznáním kategorie "justiční mafie". A tím spíše, kdy kauza Kořistka-Dalík, Večerek, ODS dopadla jak dopadla. K tomu podání Z.Kořistky směřujicí k novému trestnímu stíhání Dalíka a Večerka. Snad už v justici nemůže existavat jediný nezávislý soudce, který by tu modroptačí mašinerii byl ochoten akceptovat. Jen pokud nejste sama její souputník.

23.09.2008 23:00:02

Karolína napsal(a):

Ale abyste se nemýlila, já vám docela fandím v tom, že jste se ujala Urbanové. Jenom mě prostě vždycky vytočí vaše expresivnost, podle mě pro advokáta nevhodná. Ale v tom už jsme na sebe narazily tady víckrát.....

24.09.2008 08:23:56

KVS napsal(a):

Vážený pane Lexi, s modroptačí mašinerií nemám narosto nic společného, vyjma vzpomínky na idealistické mládí, které doufalo. Vaši jistotu o tom, že paní Urbanová nemůže být odsouzena, tak tu bych chtěla mít - Zejména s ohledem na spoustu dalších info souvisejícich s kauzou. Že moje obava není lichá, o tom svědčí i výrok vyšetřující policistky, pochopitelně off record, který paní Urbanové řekla při seznamování se se spisem. Totiž at´počítá s tím, že jesti (URBANOVá) nevytáhne z rukávu nějaké eso, tak at´ počítá s tím, že bude odsouzena. Samozřejmě bez skryté kamery, takže neprokazatelně....

Karolíno, každý jsme jiný a každému se na tom druhém líbí či nelíbí něco jiného. Mně se zase na příklad nelíbí, že by advokáti měli být nadáni nějakým zvláštním důstojenstvím, když všichni lidé jsou si "rovni ve svém důstojenstvi, právech a povinnostech". Skutečně nikdo Vás nenutí, abyste ke mně pocit´ovala sebemenší sympatie. Co se antipatií týká, pokuste se oprostit od emocí a zamyslete se, jestli za mnou je vidět nějaká práce nebo ne.
Zdravím, KVS

26.09.2008 08:11:38

Lex napsal(a):

Paní Veselá-Samková, v našem trestním procesu mohou nepochybně vzniknout ledajaké zrůdnosti, a nemusí jít ani o přímou politickou objednávku nebo manipulaci. Stačí bídná úroveň řady státních zástupců, úloha prvostupňových soudců proměněna na zmechanizované sudiče (právo se hlouběji uplatňuje až u vyšších instancí, tedy u vrchních soudů jako odvolacích případně u Nejvyššího soudu jako dovolacího - mám na mysli i zohlednění hlubší právní teorie a judikatury). Do nebe volajícím příkladem bylo do roku 1998 trestání plátců daně za přiznanou ale neodvedenou daň, kteréžto jednání se účelově naráželo na kopyto zcela odlišných skutkových podstat jako byla zpronevěra či porušování povinností při správě cizího majetku (lidé byli odsuzováni i k nepodmíněným trestům OS, mám k dispozici rozsudky). Ještě dnes se dočtete i v BECKOVI, že skutková podstata trestného činu podle § 147 je v poměru speciality! ke skutkové podstatě podle § 255 tr. zákona. Regionální výklady trestního práva k tomu. Musíte to znát. Ale sdělení vyšetřovatelky v "naší" kauze nesvědčí o její dostatečné kompetentnosti a současně pokoře. Trvám na tom, že rozhodnutí Salichova je paskvil neznající do té doby v trestně procesní praxi srovnání. Nechci věřit, že si kterýkoliv ze soudců vezme na triko vydat odsuzující rozsudek, to by už byla skutečně v justici žumpa. Právo naruby. Vojtěch Cepl ml. a Vrchní soud v Olomouci v případě Kořistka vers. ODS ukázali příklad, kterého se, doufám, bude chtít držet většina seriózních soudců. Takže držím palce a hlavu vzhůru. Nerad bych spoléhal na boží mlýny, jsem materialista.

26.09.2008 23:36:38

Kvs napsal(a):

Vážený pane Lexi, Váš názor na problematičnost kvalit prvoinstančních soudů sdílím, na druhou stranu právě tam je generace soudců, která již vidí věci jinak a nebojí se rozhodovat skutečně nezávisle. Upozorňuji, že soudce Cepl ml. Je také prvoinstanční soudce a před jeho skutečně převratným rozsudkem by si nikdo netroufnul vůbec předpokládat, že by vynesení takového rozsudku bylo možné.
Rovněž zcela sdílím Váš názor na výtvor páně Salichova - a to jsme ještě neviděli ten předchozí (asi) paskvlil ze začátku srpna 2007, který R. Vesecká zrušila.
S celou kauzou bych si dovedla velmi dobře poradit, kdyby "boj" byl veden stadardními zbraněmi, tedy právní argumentací. Tak tomu ale neni!! Že existuje judikát Ústavního soudu, že ani nepravdivé oznámení samo o sobě nemůže vést k trestnímu stíhání oznamovatele, je (když ne jinak, tak z naší argumentace) státnímu zastupitelství i policii známo. To skutečně vylučuje Salichovovův výplod jako podklad pro trestní stíhání - a přesto se tak děje.... Stejně tak do dnešního dne není uspokojivě - respektive nijak- vysvětlena místní příslušnost Prahy 1.
Vy jste evidentně znalý právník a slušný člověk, který nepředpokládá, že by druhá strana, a to eventuálně i včetně soudce, mohla hrát nefér. Nu a já tu nefér hru předpokládám, protože ji všude okolo pí. Urbanové vidím. Podle toho také volím způsob obrany. Kdybych jednala jinak, se značnou mírou pravděpodobnosti by paní Urbanová byla na příklad ve vazbě - a to bez ohledu na absurditu takového jednání orgánů činných....... Sám uvádíte absurdní případy rozsudků - proč jejich existenci zde apriori vylučujete?
Jediné, co mi vrt á hlavou je, proč právě nyní bylo umožněno pí. Urbanové nahlédnout do spisu, když se před tím toho dožadovala cca od března 2008. Spis Čunek je momentálně aktivní u několika dalších soudů: kauza Vaškůj a kauza Kudlík - to minimálně...... Kterýpak z nich je potřeba pozdržet??? KVS

27.09.2008 08:59:53

Lex napsal(a):

Paní KVS,
s tou slušností je to složitější. Pro jednoho plombaře z Příbrami (pokud se nejmenovaný pozná, ať to nebere jako urážku, Broňa Poloczek tak v jednom docela povedeném TV seriálu nazýval svého kamaráda Tomáše Töpfera) jsem hlupák mrcha a socka zpod okapu. Pokud jde o ty sudiče, měl jsem na mysli primárně trestňáky, a to na okresech, kde vystupují jako samosoudci (ale ani v „civilu“ tamtéž není ani zdaleka dosaženo potřebné úrovně). Na krajích v senátech, kde chtě nechtě musí docházet k tříbení názorů, už to tak okaté jistě být nemůže a ta úroveň je nepochybně vyšší. Jen se bojím, aby těm mladým soudcům příliš rychle nerostla křídla a aby jim nechyběla pokora, která je pro výkon soudcovské činnosti, myslím, nezbytná. Před V.C. ml. smekám (u V.C. st. občas mračím obočí), mám to jeho zdůvodnění nahrané, chtělo by to přehrávat justičním čekatelům. Trošku nešťastně se ale potom „smočil“v mediích, měl mlčet a odkázat na zdůvodnění rozsudku. Soudce by neměl komentovat svůj komentář, byť to udělal decentně.
Pokud jde o důkazní stránku věci proti paní Urbanové, samozřejmě ji neznám, ale podle medií bylo podkladem pro zahájení trestního stíhání právě páně Salichova rozhodnutí, proti němuž mohl podat stížnost výhradně pan Čunek (proč by to dělal, že? – ačkoliv, to by byla paráda, kdyby to byl býval udělal – to by té, s odpuštěním „justiční mafii“ vytřel kocoura. Bohnice by jej asi neminuly), nadřízený státní zástupce (z důvodů, které lze oprávněně najít , byť implicitně, v rozhodnutí Vojtěch Cepla ml.) je nezrušil, stejně jako NSZ Renáta Vesecká po nabytí právní moci rozhodnutí (odpustím si komentář). Jistě, v trestní praxi nejednou bývají podobná rozhodnutí podkladem pro trestní stíhání osob. Zejména, pokud jde o podání zločinců v jejich trestních věcech na policisty (není výjimkou, že třeba za fyzické násilí při výslechu, u něhož byl přítomen i jeho obhájce!). Rozdíl je ale v tom, že skutečným důvodem jsou důkazy o nepravdivosti oznámení, které jsou v rozhodnutí shrnuty, nikoliv právní názory orgánu, který je vydal. Navíc takové, které používají - já tomu říkám „reciprokou logiku“, tj. takovou, kdy premisy pro něco svědčí, přijaté autoritativní závěry jsou však obrácené. A právě v tom vidím tu šanci, že se nemohou znovu sejít tři soudy (prvoinstanční, odvolací a dovolací), které by byly ochotny tu obrácenou (či zvrácenou) logiku tří státních zástupců ve věci Jiřího Čunka přijmout. Teprve to by byla žumpa české justice.
Pokud jde o nahlédnutí pí. Urbanové do spisu p. Čunka, formálně při jejím postavení pro to podle § 65 tr. řádu přece nesvědčil žádný z důvodů. Že tak mohla učinit jako osoba, která to potřebovala k uplatnění svých práv, to záleželo na posouzení policejního orgánu nebo státního zástupce – no a bylo vymalováno.
Na závěr dvě otázky: 1. zveřejníte informace, které získáte nahlédnutím do spisu J. Čunka (pořízení kopií spisu nebo části spisu včetně záznamů telekomunikačního provozu)? 2. na jakou stranu byste se připojila, kdyby vyšla Vaše nominace prezidentem na funkci ústavní soudkyně, v případě rozhodování ÚS o „batohu“ M.Topolánka jako celku (procedura přijímání), resp. v případě odděleného rozhodování o daňové části a o „poplatcích“ ve zdravotnictví?
Příště! Lex

27.09.2008 16:41:47

Kvs napsal(a):

Vážený pane Lexi, děkuji za mimořádně poučné stanovisko, které artikuluje několik otázek, které sama sobě kladu.
Vezmu to odzadu: přiznám se bez mučení, že jsem rozhodnutí ÚS ve věci "batoh" nestudovala. Přijde mi pouze - při střelbě od boku - mírně chucpe, že by moc soudní měla takovýmto extenzivním způsobem řešit problémy moci výkonné. To svěčí dle mého názoru o značné míře nejen politické nestability, ale zejména o neschopnosti moci výkonné, ba i moci zákonodárné, nést důsledky svých vlastních činů.
Ve věci lékařských poplatků: je mi líto: když je v Ústavě napsáno "bezplatná lékařská péče" tak při vší úctě k výkladovým možnostem, které jsou v právu vždy široké, tak bezplatná je prostě bezplatná a jiný než lingvistický výklad není možný. Tento nález ústavního soudu je v podstatě nepřímou novelou Ústavy (sic!!!) a to ještě způsobem, kdy z národa p. t. ÚS udělal totální idioty. Na toto téma se mi udělalo nevolno opakovaně a přemýšlela jsem - po svém dobrém zvyku - jak to dohnat do Štrasburku.
Dále: zveřejněni spisu Čunek. To je věc, nad kterou dumám od chvíle, kdy mi paní Urbanová sdělila nově vzniklou situaci. Upřímně řečno, stále přemýšlím, co za "kulišárnu" v tom připojeni je. Bud´někdo potřebuje pozdržet jiné vyšetřování či soud nebo někdo někde pochopil, že sázka na dosavadního koně nebyla správná a fánglička se otáčí nebo je to nějaký špek na nás aby nás mohli definitivně ubezdušit.
V každém případě zveřejnění materiálů kauzy Čunek v tomto stádiu řízení by mohlo silně narazit na takové věci jako je zákon na ochranu osobních údajů, eventuálně ust. obč.z. o ochraně osobnosti..... Zcela jiná situace však bude při veřejném soudním líčení, ve kterém bude jednoznačně požadováno, aby se připojený spis četl. Pak ovšem v rámci zásady veřejnosti řízení by nikdo nemohl namítat, že materiály z provedených důkazů jsou veřejně dostupné, protože ty se veřejně dostupnými staly svým provedením u soudu. Ráda bych znala na tento svůj myšlenkový vývod.
V.C.ml. mám nahraného rovněž a v depresi si jej pouštím..... Ovšem nelze přehlédnout, že šlo o první rozsudek podobného druhu, pojetí a též mediálního nasazení. Nedivím se, že se z toho p. V.C. ml. trochu zatočila hlava a následně mediálně mírně ujel. Pokud jsem zaregistrovala, zkonzolidoval se velmi rychle a další exposé obdobného druhu, o němž vím, že na něm bylo vyžadováno, odmítnul.
Ještě k poslední věci. Uvádíte, že není možné, aby soudci tří instancí podepřeli palogiku Salichovova usnesení. Dovolte mi brutální analogii: před 2. sv.válkou dostali češští Židé řadu varování před Hitlerem. Byli si však jisti, že jako občanům, zejména těm lépe až nadprůměrně finančně situovaným a nadprůměrně vzdělaným, navíc velmi Často pokřtěným (po vzniku samostatného ČS státu a cirkve Československé husitské došlo k masové konverzi českých Židů právě k této církvi) se jim nemůže nic stát. Jak dopadli, je obecně známo. Na tuto hstorickou zkušenost nehodlám zapomenout a dokud na zprošˇtujícím rozsudku Marcely Urbanové nebude razítko právní moci a neuplynou marně lhůty pro všechna řádná i mimořádná podání, nehodlám ve své ostražitosti polevit. Vím, co dělám, ale psát to do tohoto veřejného prostoru by bylo skutečně již přespříliš. Tak jenom drobný úkrok: progooglujte si heslo "fokolare". Zdravím, KVS

27.09.2008 20:58:35

Lex napsal(a):

Vážená paní KVS, trochu jsem se „škrábl“ s JUDr. Sokolem na jeho blogu ohledně „odposlechů“. V rámci úspory textu komentáře jsem možná některé myšlenky nenaformuloval úplně přesně nebo vyčerpávajícím způsobem. Na margo úniků „odposlechů“ od policie či státních orgánů byla situace jasná – nepřípustné. Pokud jsem naznačil možnost únik ze strany obviněného a osob na jeho straně stojících, sejmul mě s „taktem sobě vlastním“, nicméně kopíruju tu část jeho repliky: „Nevylučuji, že by i případný obvinění mohl někomu předat „své“ odposlechy i když nevím proč by to dělal.Jeho problém se tím nijak nevyřeší a ani nezmenší. A hlavně, nebylo by to nic proti ničemu, není vázán žádnou mlčenlivostí, zákon o ochraně osobních údajů se na něj nevztahuje, takže v podstatě celou kopii obsahu spisu může zveřejnit.“
Tak tolik na ten Váš myšlenkový vývod, na který byste ráda znala názor, jeden z „největších z velkých“.
Já jako droboučký človíček (ne advokát), bych ale byl asi opatrnější, navíc se mi, přiznám se bez mučení, zrovna nechce hledat řešení ve všech zákonech, judikátech a komentářích. Takže odborný názor teď opravdu nemám. K opatrnosti mi velí cit.
Až si progugluju doporučované, třeba se ozvu. Ale už raději na Váš e-mail.
Také nemusí každý čís všecko!
Přeji dobrou noc!
Lex

27.09.2008 22:39:54

malej Jarda napsal(a):

Já bych se smál, až bych se za břicho popadal, ale ono to není k smíchu, ono se to bere vážně, i když pod pláštíkem legrace... Pěkně prosím, podívejte se, jak vypadají moderní občanské zákoníky v zahraničí, jak vypadají akademické návrhy sjednocující soukromé práva, a pak teprve diskutujte... Tohle fakt nemá cenu, protože se na to ani nedá nijak reagovat. Já jsem dal přečíst návrh svým studentům na střední škole a s jejich pochopením neměli vůbec problém, navíc ocenili jeho vysokou jazykovou úroveň.