Po použití odhoďte

Příběh Marcely Urbanové se může stát každému z nás. A i když se právě nám nestane, i pro nás je její příběh příběhem se (zatím) špatným koncem.

Začnu odprostředka, protože kdybych měla začít od začátku, tak server na aktualne.cz praskne přetížením a nedostatkem kapacity.

V polovině července mi takhle jednou k půlnoci připinknul na obrazovku majlík od jisté Urbanové, prý jestli bych ji nemohla zastupovat. Vznesla jsem dotaz proč že já, a bylo mi sděleno, že jsem byla progooglena skrze „lidská práva“. Následovalo několik zajímavých schůzek, kterými se jako červená niť táhla jedna věc: v podstatě jsem se od klientky nebyla schopna nic kloudného dozvědět.

Advokátka: Pod jakým číslem jednacím se to šetří???

Klientka: Já nevím.

Advokátka: Kdy jste tam byla vypovídat?

Klientka: Asi tehdy….

Advokátka: A co jste tam vypovídala?

Klientka: No pokud se pamatuji, tak tohle….

Nikde ani kousek papíru, který by bylo možno pěkně založit do šanonků, rozparcelovat, rozanalyzovat a který by umožnil aplikaci mého oblíbeného advokátského bonmotu, že spor nevyhrává ta strana, která má geniálnějšího právníka, leč ta, jejíž advokát má menší borgas ve spisech.

Místy jsem začala podezírat klientku, že si snad ze mne utahuje a příslušné dokumenty si štosuje někde pod kavalcem. Skutečně tomu tak nebylo. Jedny z mála papírů, které mi moje klientka předat mohla, byly její písemné žádosti na různé součásti Policie ČR, aby jí tento orgán činný v trestním řízení dal k disposici alespoň její VLASTNÍ výpovědi. Všude, kde měla postavení svědka, byly její žádosti zamítnuty. Uspěla pouze v jednom případě, kde měla status poškozené. Aby to bylo ještě pikantnější, tak v případě, kdy jí jistý Roman Vaškůj přišel nabízet miliony úplatků, aby držela ústa v kauze Čunek, jí status poškozené sice nejdřív byl přiznán, ale posléze policie usoudila, že vlastně poškozená není. Co na tom, že strávila asi týden na policii svými výpověďmi a ztrátou času, co na tom že byla obtěžována ve svém domově lidmi s velmi pozoruhodnou minulostí, co na tom, že byla sváděna k trestnému činu, který zavčasu ohlásila na policii tak, že vše mohlo být dokonale zdokumentováno??? No Bóže, tak neměla čas umýt nádobí a udělat si manikúru, řekli si pravděpodobně orgáni, sdělili jí, že je pouhým svědkem a z jejích výpovědí jí nedali nic.

O tom, že situace je zoufalá, nikoliv však zlá, jsem se přesvědčila osobně na dnes již legendárním výslechu 26. 7. 2007, který trval sedm hodin a který měl jednu sice zcela nepodstatnou, leč monstrózně medializovanou vadu v kráse, totiž voschlej punčovej řez v kavárně Arco, konzumovaný jak mojí klientkou, tak státním zástupcem JUDr. Salichovem za dozoru dvou dalších advokátů, snažících se vyrazit z místního personálu Colu skutečně chlazenou, nikoliv jen nenahřívanou. (JUDr. Hartmann s tímto požadavkem mimochodem neuspěl, takže JUDr. Brůna, kterému měla být Cola přinesena, vostrouhal a i nadále musel popíjet stejně odporně teplou slazenou minerálku jako my teplou Colu.)

Skutečně podstatnou vadou v kráse byl fakt, že když jsem hned na začátku výslechu požádala o stejnopis výpovědi mojí klientky, sdělil mi vyšetřovatel, že mi nic nedá, neboť trestní řád to neupravuje. Následně se rozvinula poměrně obsáhlá debata, v níž si my, teoretizující právníci tak pěkně libujeme. Síly byly rozloženy spravedlivě 3 ku 1, kdy tři právníci – Brůna, Hartmann a Salichov tvrdili, že nemáme právo dostat nic, já jsem tvrdila, že právo na protokol vlastní výpovědi máme.

Jak se posléze ukázalo, pravdu (prozatím) měli oni, ovšem i tak byli přistiženi při tom, že si nejsou jisti. S právním rozborem jsem totiž ještě jednou zaútočila na všechny policejní složky i na jihlavské státní zastupitelství a znovu všem požádala o protokoly z výslechů svojí klientky. Nevyměk´ jenom vyšetřovatel v kauze Vaškůj, který setrvale tvrdil, že Urbanová poškozená není, tudíž svědkovi protokoly nevydá. Věc však šoupnul o patro vejš a nadřízení se nám doposud neozvali, tož ještě možná uvidíme. Ostatní poslali. K mému absolutnímu údivu dokonce i jihlavský státní zástupce (zbaběle zřejmě využivše dovolené Salichova) zaslal onen protokol z 26. 7., nad kterým jsme se tak pěkně právně servali. Naúčtoval mi za to 68,50 Kč k úhradě do kasy Nejvyššího státního zastupitelství, což jsem jménem klientky promptně uhradila, protože nekupte to za ty peníze. Když se pak otevřela kauza „dortík s Urbanovou“ a chudákovi Salichovovi, kterému bylo bezpochyby stejně horko a měl stejný hlad jako my všichni ostatní, za to začala být myta nadřízenými hlava (jako kdyby se od té doby výrazně neochladilo), dovolila jsem si vznést ve věci inkriminovaného protokolu zdvořilý dotaz, zda p.t. zastupující jihlavský státní zástupce jednal omylem, v náměsíčnosti či při plném vědomí, a zda tedy držíme onen dokument historické ceny Kumránských svitků právem či neprávem. Odpověď doposud nedorazila.

Co ovšem dorazilo, bylo odmítnutí mojí stížnosti Ústavním soudem, na který jsem se obrátila se zhruba následujícími dotazy:

1) má svědek právo dostat svoji vlastní výpověď?

2) má moje klientka jako svědkyně právo dostat svůj vlastní psychologický posudek, když se podrobila znaleckému zkoumání v rámci své role svědka?

3) Bylo přenesení vyšetřování ze státního zástupce v Přerově na státního zástupce v Jihlavě poprávu???

Odpovědi Ústavního soudu, jmenovitě soudce JUDr. Jiřího Nykodýma, který moji stížnost odmítnul, byly pro mne katastrofální a zněly:

AD 1) – nemá

AD 2) – nemá

AD 3) – Urbanová se nemá ani co ptát, protože je svědkyně a té nepřísluší práva vůbec žádná.

Jen chabou nálepkou útěchy byla pro mne úplně poslední věta, kterou jeden můj ctěný kolega, kterému jsem to dala číst, charakterizoval jako takovou pěknou obrácenou úlitbu bohům: v antických dobách se nejdřív z poháru bohům ucmrndlo a pak bylo dovoleno se zpít do němoty, zde se vylilo nejdřív bohům vše a potom žíznícímu v poušti byl laskavě ponechán půlhlt na svlažení hrdla. Ta věta totiž zněla:

„Současné Ústavní Soud poznamenává, že shora uvedené závěry o nepřípustnosti stěžovatelkou podaného návrhu neznamenají, že se Ústavní soud ztotožnil se všemi napadenými postupy orgánů činných v trestním řízení.“

Pokud je můj překlad z právničtiny do češtiny správný, pak tato věta zní:

„Tak sakra ať nám to sem podá někdo, kdo má právo si stěžovat, a my to všechno rozšviháme na hadry!“

(Omlouvám se p.t. Ústavnímu soudu za nepregnantní formulace, leč pro právníky k výkladu Usnesení odkazuji dále na: Otto Weinberger, Norma a Instituce, Hans Kelsen, Všeobecná teorie norem, eventuelně Tatiana Machalová, Tradice a perspektivy racionalistického právního myšlení – ale obávám se, že u čtenářů aktuálně.cz by tyhle prameny neprošly).

Protože však, pokud mi je známo, JUDr. Vesecká nehodlá spáchat profesní sebevraždu a p. Čunek si nechce jít sednout, není „oprávněné osoby“, která by návrh na Ústavní soud podala….. nezbylo mi tedy nic jiného, než mít z odmítnuté stížnosti dva dny depresi, ignorovat manželovo dožadování se oběda či večeře, dceřina dožadování se všeho ostatního, psova dožadování se venčení a tiše ty dva dny sténat právní bezmocí.

Potom jsem našla odvahu si to rozhodnutí přečíst ještě jednou. Opětovně jsem dospěla názoru, že JUDr. Nykodým to napsal v podstatě geniálně, že má v p o d s t a t ě pravdu a že jsem to já, kdo v p o d s t a t ě jen neoprávněně prudí. Ovšem mimo podstatu vyplynuly z toho to Usnesení II ÚS 2126/07 ze dne 5. 9. 2007 mimořádně závažné závěry. Ty vyplývají z následujících formulací, obsažených ve zdůvodnění Usnesení. V tom je uvedeno:

„ V posuzovaných případech vystupovala navrhovatelka v pozici svědkyně, která byla na základě zákona podrobena povinnosti svědčit a znaleckému zkoumání duševního stavu. Jakkoliv nebyla navrhovatelka v pozici svědkyně bez práv, byla omezena v legitimním veřejném zájmu na svých osobnostních právech. Její svědecké výpovědi nebo znalecký posudek týkající se její osoby, slouží na základě zákona k úředním účelům, a proto nepodléhají ochraně osobnosti.Tato úprava je zcela v souladu s čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nedotknutelnost osoby může být omezena v případech stanovených zákonem……… Takové omezení je legitimováno veřejným zájmem na ochraně společnosti před pachateli trestné činnosti. Je tedy ústavně legitimní, aby zákonodárce stanovil podmínky, za nichž jsou občané povinni spolupracovat k naplnění účelu trestního řízení. …… Přítomnost svědka u vlastního výslechu není právem, ale vynutitelnou povinností.

Když to zase přeložím do srozumitelného jazyka (a jestli to vykládám špatně, tak mne prosím opravte, budu jen ráda) tak to v podstatě znamená:

Svědek je totéž co databáze, cár papíru, pouhé nic, které může být exploatováno bez jakékoliv garance svých vlastních práv. Po použití je možno jej odhodit jako kterékoliv jiné nepotřebné smetí.

Není proti tomu žádná obrana.

Jediná obrana, která by proti tomu eventuelně existovala je, že svědek odmítne vypovídat úplně, a to s poukazem na eventuální možnost svého vlastního trestního stíhání, když kvůli ničemu jinému, tak kvůli stále existující možnosti obvinění z křivého svědectví.

Protože orgány činné v trestním řízení – tedy Policie – pochopitelně při odmítnutí výpovědi nebudou vědět, co by svědek vypovídal, kdyby vypovídal, nemohou ani odhadnout, zda jeho tvrzení o možném vlastním stíhání je relevantní či nikoliv. Jediné, co by mohli udělat by bylo, že by odmítli dát svědkovi protokol s jeho výpovědí o tom, že odmítnul vypovídat.

A závěr??? Mám báječný nápad, jak konečně pořádně ušetřit na státním rozpočtu: Pojďme rozpustit policii a celé státní zastupitelství taktéž, potažmo trestní složku justice. Když svědkové nebudou ochotni vypovídat – a to bych jim po zážitcích svojí klientky skutečně vřele radila – mohou to jmenované složky totiž rukou společnou a nerozdílnou zabalit. Nebude koho vyslýchat, nebude koho soudit. Tak nač by se struktury měly udržovat? Uleví se Langrovi, uleví se Pospíšilovi, Čunka ani třeba nebude. Dědici Mrázka s Krejčířem a Koženým budou dobrovolně a rádi přispívat dobrovolnými dary do státní kasy, se Seychelami uzavřeme novou federaci a všem nám bude hej.

P.S. Pro vážné zájemce je úplný text podání Marcely Urbanové k Ústavnímu soudu a Usnesení Ústavního soudu II ÚS 2126/07 z 5. 9. 2007 na www.lawyers.cz – důležité případy.

Komentáře

Příspěvky do diskuse se musejí týkat tématu. Vulgární příspěvky a příspěvky, které nemají nic společného s tématem, budou vymazány.

bigjirka napsal(a):

No to je docela zajímavé.. pozice svědka vypadá na docela chuťovku. Líbí se mi, že pracujete pro mandanta - na rozdíl od Nováka. I když Vaše mandantka na mne moc důvěryhodně nepůsobí. A svým odkladem způsobila, že Čunkovu vinu nebo nevinu už nikdo spolehlivě neprokáže. Zajímavé je, že za celý rok mlžení nikdo neřekl jasně, zda firma HB Real peníze vyzvednuté z banky vložila do kasy nebo ne.

15.09.2007 17:17:28

LEVAK napsal(a):

Nihil novi sub sore!Už staří Řekové věděli proč má bohyně spravedlnosti zavázané oči! Stále platí kdo má peníze ten má moc a kdo má moc ten má peníze!Normální prostý občan se jen musí bát toho aby ho trestní mašinerie nesemlela!Zákony jsou nastaveny tak aby někomu vyhovovaly a každý si může domyslet komu tak asi?Všichni jsme podezřívali pány poslance,senátory,že tam nic nedělají,že se flákají,ale vidíte jak si to dokázali připravit,zařídit a zajistit!

15.09.2007 17:18:02

LEVAK napsal(a):

Ad bigjirka: a jak to bylo s tím uložením peněz v bance v Opavě?

15.09.2007 17:20:04

Cicero napsal(a):

LEVAK:

Nic nového pod rejskem?

15.09.2007 17:54:05

Miki napsal(a):

Souhlasím se závěrem autorky rozpustit policii, celé státní zastupitelství a trestní složku justice. Důvodem je katastrofální nevýkonnost a z toho vyplývající zbytečnost.

Pro společnost nejvíce nebezpečné jedince, t.j. tuneláře všeho druhu nejsou tyto instituce schopny pohnat k odpovědnosti. Korupce, o které byl také případ Čunek, je všude a nikdo s tím nic nedělá. Je to zřejmě záměr.

Vyšetřující orgány, t.j. příslušníci policie nejsou schopni rozeznat zjevnou trestnou činnost, nerozumějí hospodářské kriminalitě a především nejsou schopni analyzovat předložené důkazy. Ano předložené důkazy poškozenými, nemluvím vůbec o tom, že by vyšetřující orgány nějaké důkazy hledaly. A tak je zcela běžné, že vyšetřovatelé dojdou k absurdním závěrům, že podezřelé osoby vlastně nic nespáchaly, protože nebyl údajně prokázán úmysl. A tak poškození většinou dojdou k logickému závěru, že spravedlnost neexistuje.

Mám osobní zkušenost s výše uvedeným. Vyšetřování trestné činnosti se škodou ve výši cca 1 miliardy korun a soustavně páchané po dobu cca 10 let je po několika letech vyšetřování postupně odkládáno. A to i přesto, že byly vyšetřovateli doloženy všechny doklady, pořízeny jejich detailní seznamy, parafovány, očíslovány a označeny razítkem "souhlasí s originálem". Ano, to všechno bylo uděláno poškozeným a přesto vyšetřovatel tvrdí, že žádné důkazy předloženy nebyly.

Je to tragikomedie, bohužel pro poškozené s trpkou příchutí.

15.09.2007 18:19:50

bigjirka napsal(a):

Leváku, vám již jsem poslal EOC. Prosím neoslovujte mne znovu. Diskuse s vámi mne neobohacuje.

15.09.2007 18:24:23

Ten, který do systému tr.řízení vidí. napsal(a):

Milá paní doktorko,

psí hlas do nebe nedojde.Takže jsem poněkud překvapen při Vaši právní erudici, že jste si nedokázala odvodit, že Vaše ústavní stížnost bude odmítnuta.Nutno však dodat, že jste možná jen experimentovala a zkoušela ve prospěch Vaši klientky a to co z "nebes" Ústavního soudu vypadne za moudra.

Kauza Čunek je mimořádný extrém nemající v dějinách naši kriminalistiky ( po roce 1989) obdob.To je evidentní i bez Vašich cíleně mířených provokací k zamyšlení veřejnosti, aby se nastartovala nějaká všeobecná diskuze a třeba tato diskuze posunula věc někam k zákonodárcům a Bůh ví, co jste vše zamýšlela.Neodsuzuji použitou formu, má svůj smysl a nepochybně cíl, i když nerealizovatelný. Avšak dovolím si jednu poznámku. Existuje taktéž druhá strana mince, resp. i hůl má dva konce.Chci tím říci, že Váše preference práv svědka souběžně může zdůrazňuji může ohrozit i práva obviněných, chcete-li obžalovaných. Hranice vyváženosti práv svědků a obviněných je byť nedostatečně postavena v trestních předpisech, kdy výrazně převažuje zájem ochrany práv obv. a v celku se nedostává žádných mimořádných ochranných aspektů ve prospěch svědků, pak i za těchto podmínek jde o dobře nastavený institut.Zejména v případech, kdy obvinění je vykonstruované, případně příslušící do civilního řízení, zmatečné, inkvizitorské, zkrátka nezákonné.Svědek má vypovídat to, na co si pamatuje.Zažil-li svědek události a není mdlého rozumu, pak ty události může vypovědět i v pozdějším období, byť již ochuzené o detaily pro úbytek nepodstatných informací. Nicméně mám za to, že paměťové stopy k určitému ději a typu událostí "Čunek" nemohou Vaši klientku dostat do situace, kdy by si neměla pamatovat co se stalo. Za tohoto stavu by takový svědek nemusel dostat kopii protokolu o své výpovědi. Proč by pí.Urbanová ve stádiu vyšetřování měla mít listinný podklad ze své výpovědi, Aby mohla zopakovat svou výpověď "otrocky" ( podle stádia tr.řízení )přesně a tím nabyla na důvěryhodnosti? Pak takový stav pozdější přesnosti by mne nepřesvědčil, ba naopak, takový stav vytváří stav zinscenovanosti.Stav zkušenosti s policií je však opačný, ve valné většině případů výpovědi svědkům z již podaných buď na § 158 , či výpovědi svědecké prostě dávají.Je trochu podezřelé, že by policie byla tak rigorozně důsledná a protokol Vaši klientce nedala, to se nechce věřit a ne v tom případě, kdy byla, až ostentativně na straně pí.Urbanové- vždyť jejím cílem bylo Čunka odstíhat. Neznám policajta a státního zástupce, který chce "prohrát" případ a udělají ( bez výjimky ) veškeré podrazy k tomu, aby dosáhly svého úspěchu.Źe by došlo k výjimce u Vaši klientky? To se mi nechce věřit.Možná by se měla pí.Urbanová zamyslet sama nad sebou, kde se dopustila přehmatů z níž těžila obhajoba, přičemž byť by neměla příslušné protokoly, pak na stavu věci se stejně nedalo ničeho dosáhnout, neboť známé rčení ".. Co je dovoleno Bohovi, není dovoleno volovi".. a všichni jsme si rovni a někdo rovnější platí i v případu Čunka.Milá paní doktorko podívejte se na původ,provázanost a vztahy obhájců,na zájem vládní garnitury, na koryto Vesecké a nehledejte důsledek "prohrané hry" v mezerách zákona - tam to rozhodně není.

Konečně, pakliže se Vaše klientka opravdu nedostala k oněm listinám, pak je to dobrý signál pro budoucí obviněné, že budou mít zaručený výslech svědků v nezkresleném vydání a že tento nebudou deformovat doplňujícími pohádkami ( ti svědci falešní ), ostatních se to netýká.To můžete ocenit i Vy, pokud nezastupujete jen svědky v tr.kauzách. A propos, chtěl bych Vás vidět s Vašim názorem, kdyby jste obhajovala Čunka, ale to je zase jiná věc...

15.09.2007 18:29:57

radek napsal(a):

Nejdřív jsem fandil Vám paní Kláro ale po přečtení "Ten, který do systému tr.řízení vidíjsem otočil".

Jeho výklad zní velice logicky.

15.09.2007 20:04:24

JAR napsal(a):

Proti korupci byl asi nejlepší STALIN a ten by taky poslal "čuníka" na převýchovu!!

15.09.2007 20:59:09

stejskal napsal(a):

Tak na tuhle disputaci se moc těším. Výše uvedená replika se na první laikův pohled nezdá míti trhlinu. Jsem moc zvědav, jak paní doktorka zareaguje.

Libor Stejskal

15.09.2007 21:00:41

Jana J napsal(a):

Vidíte, radku, a není to proto, že to vypadá, že to psal "moudrý muž" "zoufalé ženě"? Jinak má ten pán pravdu, o mezery v zákonech tu nejde, jde o jejich ignorování, a to i přesto, že byly záměrně sepsány s nejasnostmi. Není pravda, že justice je nevýkonná. Moji přítelkyni už půl roku soudí kvůli 5000, které neoprávněně čerpala jako podporu, přestože je už dávno vrátila a těžko mohla jednat jinak,když pracovní smlouvu dostala měsíc poté, co nastoupila do práce a sama nahlásila neoprávněné čerpání.Přesto byl její spis aktivně vyhledán aktivním policistou a byla vypracována obžaloba, dokonce byla odsouzena k podmíněnému trestu. Soudkyně je už zoufalá z toho, že i svědkové obžaloby svědčí ve prospěch mé kamarádky a ona nemůže a nemůže potvrdit svůj původní rozsudek, takže se předvolávají noví svědkové a soud kvůli částce, která je několik stovek nad hranicí trestého činu, se táhne už půl roku. A proč? Protože je za tím objednávka. Kamarádka je totiž také "velmi nepohodlný svědek" v četných kauzách jednoho nejmenovaného "pasťáku" nedaleko Českých Budějovic. Tak to u nás chodí. Soudci netrestají toho, koho mají, ale toho, koho jim dovolí nebo přímo "dohodí". Pěkný hnus.Paní Urbanová a pan Čunek jsou jen vrcholy ledovce.

15.09.2007 21:00:54

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den

to se vám opravdu nepovedlo. Kde je váš nadhled a humor?

Bohužel musím souhlasit s tím, který vidí.Nejsem právník, ale mám několik právníků v rodině.Mají zcela shodný názor s touto značkou.

Příště to bude lepší.Vykašlete se na psaní o konkrétních živých kauzách, kde jste osobně citově zainteresována a kde je těžké si nadhled udržet.

15.09.2007 21:04:06

Jana J napsal(a):

Pepo, paní Klára tu není jako bavič.

15.09.2007 21:21:45

J. Švorčík napsal(a):

Zaujal mne příspěvek "ten, který do systému tr. řízení vidí" i když jsem ten, který do systému trestního řízení nevidí. Právníci by snad neměli svých nepochybných znalostí zneužívat k tomu, aby laikovi vnutili nějaký názor.

15.09.2007 21:23:11

LEVAK napsal(a):

Ach jo tak už nebude v justici působit jenom "my co spolu mluvíme",ale ještě pocitový způsob,soudce bude rozhodovat jestli na něj některá strana působí více důvěryhodně a která méně.Prostě nový objev zralý na Nobelovu cenu!

15.09.2007 21:26:58

Javít napsal(a):

Nijak moc nesleduji kauzu Čunek - Urbanová. Jsou mi oba lhostejní. Přesto by mě zajímalo, proč paní Urbanová přišla s obžalobou Čunka až tak pozdě, tj. v době kdy se dal na politiku ? Už to je v této kauze, dle mého názoru, velmi podezřelé.

Nejsem odborník na trestní právo, přesto považuji naše trestní právo za paskvil. Výši "odměn" za trestní činy a vraždy považuji v tomto státě za naprosto nedostatečné a směšné. Vždy mě "rozpálí do běla" kd yž čtu, že vrahovi hrozí 10-15 let vězení, případně "vyjíémečný trest až 20 let, málokdy doživotí. To považuji za velice chabou obranu lidské společnosti. Proč se u nás "nesčítají" tresty tak jako v USA, kde lze dostat i 80 a více let za zločiny. Proč jsou stále "sazby" pro recividisty tak malé ? Kriminálu by se měl každý potencionální zločinec bát, a ne tam chodit jako na dovolenou. Doporučoval bych aby, zejména ti těžcí zločinci, byli o vodě a chlebu, žádné návštěvy, žádná televize a pořádně makat, doživotně.

15.09.2007 21:57:38

radek napsal(a):

pro Janu a ostatní:

Za základní poznatek tu beru to, že když jsem jako neprávník četl článek paní Samkové, byl jsem na její straně. Když jsem si ale přečetl názor Toho co vidí..., přišlo mi to nejenom logické a právně v pořádku ale dokonce i morálně.

V obecné rovině je asi naprosto v pořádku, že jí výslechy nevydali, byť v tomto konkrétním případě se nám může zdát, že tady dostává pravda na frak.

Není to ale vinou tohoto postupu.

15.09.2007 22:10:12

Čochtan napsal(a):

KVS: "má svědek právo dostat svoji vlastní výpověď?"

Ústavní soud: "Nemá."

Čochtan: "Kdo zabrání svědkovi mít v kapse diktafon a svou výpověď si nahrát ? Sáhnu si pro kapesník,..."

15.09.2007 22:15:31

bigjirka napsal(a):

radku, já to zase vidím opačně. Myslím si, že člověk by měl obecně vždycky dostat kopii toho, co bylo zapsáno, že vypověděl. Naopak v konkrétním případě se mi vše zdá zosnované spíš proti Čunkovi. A paní Samková jako inteligentní žena, chránící svou mandantku, jí zavelela "pomalu vzad", zatímco Novák zájmy své klientky nehájil, což je u advokáta neodpustitelné. Bez ohledu na to, že se mi paní Urbanová nezamlouvá.

15.09.2007 22:18:25

klarasamkova-vesela napsal(a):

Ad: Ten, který do systému tr. řízení vidí:

Vysoce vážený pane, děkuji Vám za Váš obsáhlý komentář, na který se pokusím účinně odpovědět.

Jsem trochu smutná z toho, že jste mne nazval "psím hlasem", ale jestliže to, na co štěkám, je nebe, pak ši mne nazvěte třeba hyenou, rotože takovým nebem já pohrdám.

Těžko Vám odpovídat v otevřené diskusi, neboť jak sám uvádíte, podstata věci není v mezerách zákona. Mohu Vám sdělit pouze jedno, a to, že nejsem naivní a - jak píše paní Jana J. - zoufalá žena a základy zpravodajské práce mi jsou dobře známy. Skutečně se chcete bavit o všech těch věcech, které jste naznačil?? Moji soukromou sml. adresu není těžké zjistit. Telefonické spojení na mne je rovněž dobře známe a snadno zjistitelné.

Chci ale reagovat na Vaše slova o onom "druhém konci hole". Jistěže se na věc lze dívat i z Vašeho úhlu pohledu a je velmi pravděpodobné, že tento úhel pohledu je správný. Právo je totiž systém, kdy i dva zcela protichůdné názory mohou být správn. V tomto bodu si dovoluji odkázat na str. 227 a násl. "Filosofie práva" od místopředsedy ústavního soudu prof. JUDr. Pavla Holländera, kde je mimo jiné uvedena úvaha, s níž se zcela ztotožňuji: " V právní teorii převažuje názor odmítající Dworkinovu představu o metodologické dosažitelnosti jediného správního řešení právního příapdu (předpokládající i jedinou správnou interpretaci relevantního práva), převažuje v ní názor, dle něhož právní věda není s to volbu interpretačních metod rackionálně zdůvodnit.... a následuje výklad vlivu filosofické hermeneutiky, jež "sice nemůže opodstatnit objektivitu a racionalitu právníckého myšlení, avšak tvrdí, že by bylo iluzí si představovat, že by existovala metoda výkladu, jež by mohla vést k všeobecně platným výsledkům."

Tolik k právní teorii obecně.

Kromě toho postrádám Vaši úvahu nad platným trestním řádem, který zřejmě apriori považujete za bezchybný, ačkoliv pochází z roku 1961. Ústavní soud hovořil ve svém odmítnutí o tom, že lidská práva je možno omezit zákonem. Avšak zkoumal ústavní soud, zda zákon, který takováto práva takto omezuje, není sám protiústavní?? Nikoliv - toto jej naprosto ani nenapadlo, jenom opět poukázal na to, že trestní řád takové právo svědka nezná. V praxi to tedy vypadá tak, že Ústavu, přijatou demokratickým státem, koriguje a omezuje zákon přijatý v dobách tuhého komunismu čtyřicet let před tím. Vskutku povedená taškařice, která Ústavnímu soudu zjevně nevadí. Omezení práv je dle standardní judikatury Evropského soudu pro lidská práva (hm,..... třeba Vám to dojde....) možná pouze v odůvodněných případech a v míře nezbytně nutné. Co je to míra nezbytně nutná pro zachování demokratického zřízení?? To, že nomohu mít protokol o své vloastní výpovědi, abych se ji snad nemohla naučit pro případ, kdy by mě chtěli znova přeslechnout?? To je nebezpečí pro demokratické zřízení takového rázu a takového rozsahu, že odůvodňuje bezprávnost svědkova postavení?? Úhelným pohledem Evropského soudu je "vyváženost". Jsou omezení osobnostních práv skutečně vyvážená k cíli, jehož se má dosáhnout?? Pochybuji. Pochybuji velmi silně.

Nepřekvapuje mne, že Vy či právníci z okruhu Pepy Řepy nestojíte za mnou, ba naopak máte náhled odlišný. Jistěže se mohu mýlit a skutečně nerada bych někomu ublížila, leč zamysleli se všichni tito dotyční nad tím, z jakých základů jejich názory vyvěrají a co je jejich odkladem?? Víte, mým nejoblíbenějším buttikem, ve kterém se bavím shoppováním je Oxford University Press s jeho velmi pěknou edicí právnické literatury. Měsíčně v něm probendím tak alespoň pět tisíc a na rozdíl od hadříků, které neužitečně visí ve skříni, svoje úlovky bedlivě studuji. Proto s veškerou vážností trvám na svých názorech. Že to jsou názory nekonvenční mi vůbec nevadí.Že jsou vysmívány, mi taky nevadí. Důležitý je výsledek. A výsledkem je, že v nikoliv zanedbatelném počtu svých případů nakonec vyhrávám........

AD Pepa Řepa: copa copa - paňáca neposkakuje, nebaví, ba dokonce se odvážil promluvit na téma, do kterého jsou oprávněni vznést svůj hlas jen důstojní starci, takže odchod na párky?? Kupte si Trnky Brnky a jděte se koukat na Ein Kessel Buntes, určitě v nějakém archivu je uschován jen pro to, aby Vás pohřál po duši.

Jano J., díky za zastání, fakt tu nejsem jako obecný bavič - pravděpodobně k údivu mnohých...

15.09.2007 22:22:27

m&m napsal(a):

Tomu, který do toho údajně vidí:

Proč chtít kopii výpovědi?

Co třeba proto, že mohla být výpověď "přizpůsobena" či "poopravena" případně "mírně editována" podle zájmů toho, kdo ji sepsal? Co když obsahovala řadu závažných skutečností, které se někdo následně snažil popřít a nebo najednou začal tvrdit, že je svědkyně nedůvěryhodná a veřejně tvrdit, že si protiřečí, přestože by spis nic takového neobsahoval? Jak se může takový svědek bránit veřejnému nařčení ze své nedůvěryhodnosti, když nemá šanci prokázat, že vypovídal naprosto konzistentně? Vámi uváděné důvody - opakování si výpovědi, abych ji nezapomněl a mohl zopakovat stejně, apod., jsou zcela absurdní. Neřekl bych, že do toho moc vidíte...

15.09.2007 22:31:56

Čochtan napsal(a):

Tomu, který do systému tr.řízení vidí

Mám podobný dojem jako Radek.

Jen maličkost: Napište si to nejdřív ve Wordu a dělejte proboha odstavce !!!

15.09.2007 22:35:08

m&m napsal(a):

P.S. A to nemluvím o situaci, kdy, dejme tomu, hypoteticky, nějaký fiktivní státní zástupce - třeba Salkovov - začne v TV vykládat, že je svědkyně skoro zralá na psychiatra a trpí chorobným lhářstvím, a přitom ve spise má posudek soudního znalce o tom, že je svědkyně zdravá, psychicky v pořádku, vyrovnaná a důvěryhodná. Co je nepochopitelného na tom, že chci mít v takovém případě kopii vlastí výpovědi a posudku na svou osobu?

Nestačí napsat, že do něčeho vidíte. Otázka je, do čeho.

15.09.2007 22:41:29

radek napsal(a):

Je to ode mě nebetyčná drzost, míchat se do tohoto sporu, ale občas je dobré slyšet i hlas lidu.

Já stále stojím za tím co vidí ...

Přijde mi logické, že by si měl svědek událost pamatovat. Pouze nevím jak je zajištěno, aby se s obsahem nemanipulovalo.

15.09.2007 22:42:33

m&m napsal(a):

radek: Nemohu mluvit za paní Samkovou, ale troufám si odhadnout, že určitě nechce kopii výpovědi své klientky proto, aby si klientka mohla opakovat nazpaměť svá minulá slova. Třeba se k tomu vyjádří.

15.09.2007 22:54:31

Zuzana napsal(a):

Ja mam takovy pocit, ze kdyz jsem byla na policii, tak jsem dostala svoji vypoved k precteni a podepsani a dale se mne zeptali , zda si preji dostat kopii. Ja jsem kopii nevyzadovala..

15.09.2007 23:00:06

Čochtan napsal(a):

Obhájce by měl vědět, co jeho klient vypovídal. To je logické. Stejně logicky by měl mít k dispozici výpovědi všech svědků.

15.09.2007 23:02:33

klarasamkova-vesela napsal(a):

AD radek a m&m:

o vykradených spisech, ze kterých se náhle tak náhle nějaký papír ztratil, bych mohla vykládat nejen já, ale snad každý advokát. Zažili jste už někdy rekonstrukci takového spisu?? Chuťka k pohledání. Víte jakým způsobem se "nahlíží do spisu"? Není problém cokoliv zmizet. Dáte pak dělat znalecký posudek na svůj podpis na každé stránce že to, co jste podepsal, není váš podpis? Spíš vás zavřou do blázince....

Jistěže si má svědek události pamatovat. Avšak nepamatuje si, jak přesně formuloval, že viděl. O fungování paměti, vytěsňování jedné vzpomínky druhou je spousta psychologických i medicinských studií. Na štěstí paní Urbanová má velmi dobrou paměť, ale i ona byla neustále konfrontována s otázkami typu "dne toho a toho jste řekla..." - před půl, tři čtvrtě rokem. Tedy nikoliv co viděla, čeho byla svědkem, ale jak formulovala svoji následnou výpověď. Zkuste si s někým zahrát podobnou situaci a najednou se dostanete do takových vnitřních rozporů, že se nebudete stačit divit. Nikoliv rozporů v tom, co jste viděl a o čem jste svědčil, ale jak jste o tom svědčil! Kromě toho, když si přečtete Ústavní stížnost, zjistíte kolik dalších věcí "jede" jako doprovodné kauzy. U všech těchto doprovodných kauz je možno požadovat jako důkaz přiložení dalších spisů jako důkazů. Namalujte si to do sítě, moc to pomůže.

Ad Čochtan: nahrávat si natajno můžete co chcete - víte, na co Vám to bude jako důkaz?? Prý se tady nesmí mluvit sprostě....

Ad m&m: znalecký posudek: co myslíte - je to na žalobu na ochranu osobnosti nebo ne?? A není náhodou zabraňování v získání podkladu pro takové řízení bráněním právu?

15.09.2007 23:04:18

radek napsal(a):

m&m :

Taky mi není jasné, k čemu jí je výpověď.

Jak to ale znám z filmu, je opakovaný výslech součásti vyšetřování svědka. Dle mého proto, že pokud si událost vymyslel, hůře si pamatuje a hůře kombinuje dataily. To je asi i důsledek tohoto opatření.

15.09.2007 23:04:56

klarasamkova-vesela napsal(a):

Ad Radek: byl jste někdy vypovídat jako svědek dejme tomu po čtyřech letech?? Já ano, jednou, v kauze Marty Chadimové. Ubezpečuji Vás, že při nejĺepší vůli sjem byla schopna odsvědčit, že jsem zasebevraždila vlastní praprababičku. Kromě osové kostry a několika vypjatých detailů zapomenete ( nebo alespoň já) všechno...

15.09.2007 23:08:04

t.w.o. napsal(a):

2 LEVAK: máte nějaké resty v diskusích. Např. na blogu Martina C.Putny. Prosím, neoslňujte zde špatně okopírovanými latinskými citáty (je jasné, že tímto jazykem nevládnete) a buďte konkrétní tam, kde jste vyvolal polemiku. Neboli: "Hic Rhodos, hic salta."

15.09.2007 23:09:51

Čochtan napsal(a):

Paní Kláro, jako důkaz jasně že na lejno, ale jako podpora paměti to může být k nezaplacení.

15.09.2007 23:11:50

m&m napsal(a):

klarasamkova: dekuji za odpoved, tak nejak jsem si to predstavoval... A k te (asi recnicke) otazce zaloby na ochranu osobnosti mam protiotazku. Je v takovem pripade mozne zalovat statniho zalobce nebo by byl zalovanym stat? Jako naprosty pravni laik jsem ovsem hluboce presvedcen, ze osobnostni prava pani Urbanove v tomto pripade porusena byla a tim TV narcenim zvlaste zavazne.

15.09.2007 23:12:49

radek napsal(a):

Jinak Vám paní Kláro fandím. Nechci Čunka vyloženě odepsat, ale těch náhod je moc a zdá se, že má máslo na hlavě. Je ostudou, že sedí v pravicové vládě a dle mého, neměl Topolánek tuto vládu sestavovat. Je to liberální paskvil.

Taky se ale připojuji k bigjirkovi, že paní Urbanová nepůsobí moc sympaticky.Ani lidé z jejího okolí o ní údajně nemluví moc pěkně.

Takže to nechám na Vás a držím palce.

15.09.2007 23:13:23

radek napsal(a):

Pro paní Kláru.

Máte pravdu. U výslechu jsem nebyl ale u soudu docela často.Když to bylo poprvé, tak jsem tam šel jak king.Podotýkám že bez právníka. Odešel jsme jak zpráskaný pes a když se do mě soudkyně pustila, nevzpoměl jsem si ani kde bydlím.Vylezl jse s pocitem, že většího debila tam ještě neměli.Od té doby chodím jenom s právníkem.

Přesto, jak psal ten co vidí, hůl má dvě strany a je třeba myslet i na obviněného.

15.09.2007 23:21:45

bigjirka napsal(a):

řekl bych, že na obviněného naše právo myslí až až. myslím si, že kopie toho, co bylo zapsáno, patří každé zúčastněné straně a že to patří k všeobecné kultuře a "přirozenému právu". je to i o přesnosti zápisu atd. Naopak na posudek znalce si myslím, že právo nemá. Daný posudek ale možná ani neměl být nařízen a jeho podstata mi připadá nesmyslná. Ale já jsem jenom blbý radiotechnik, rozumím víc radaru.

15.09.2007 23:44:54

J.Novak napsal(a):

Nemohu uverit ze autorka tohoto blogu je pravnicka. Popisovani podrobnosti pripadu sveho klienta takovym radoby vtipnym zpusobem v novinach - svedci o jeji podurovni.

16.09.2007 00:56:25

Acidburn napsal(a):

Vážená paní advokátko,

Vaše názory jsou zajímavé, leč v kauze Čunek vs. Urbanová mnoho nového nepřináší.

Opravdu nevím, k čemu by byl paní Urbanové znalecký posudek ohledně toho, jak moc je důvěryhodná jako svědek.

Rovněž nevím, k čemu by paní Urbanové byla její vlastní výpověď, vyjma toho, že by si "osvěžila paměť". Souhlasím s tím, že jde možná až o příliš tvrdé opatření ohledně svědka, ale domnívám se, že pokud by platily výše uvedené domněnky některých čtenářů o tom, že výpověď bude beztak kdykoli kýmkoli zmanipulovaná - pak je toto právo vidět svo uvlastní předchozí výpověď stejně fakticky k ničemu.

Jenže, ono k té manipulaci nedochází, protože obvykle jde o jádro výpovědi, které by mělo být stejné - právě pro vyloučení křivých obvinění a perzekuování nevinných - z celé řady důvodů.

Domnívám se, že jako advokátka děláte vše, co je ve prospěch Vašeho klienta. Nevadí mi to, vyjma toho, že se veřejnost nikdy nedozví, jak to ve skutečnosti bylo.

Šance Vaší klientky by byly značné, kdyby s obviněním Čunka přišla v době těsně po úplatku. Pokud se ovšem paní Urbanová objeví až po pěti letech, až v okamžiku, kdy se do té doby komunální politik stává předsedou politické strany a vicepremiérem - tak to klobouk dolů, tomu říkám "Náhoda".

Nakonec to bylo jen tvrzení proti tvrzení, že?

Víte, Vaše klientka si mohla svou výpověď, kterou hodlá podat - protože k tomu, že celou věc předá policii, se rozhodla právě ona (ale nemusela být sama) - předem dobře rozmyslet, naučit se ji nazpaměť, napsat si to všechno, co o Čunkovi a úplatku ví, předem na papír a z toho vycházet. Pokud to neudělala, pokud nedokázala podat věrohodné důkazy, je to její problém. Litujete ztrátu času Urbanové - já ne, měla si být vědoma toho, že takováto kauza se nevyřeší za týden jednou výpovědí na policii. Mohla si být - jako většina ostatních občanů sledujících alespoň občas "rychlost" práce soudů - že se to může táhnout dost dlouho.

Pokud do toho Urbanová šla, pak se domnívám, že zcela jistě po zvážení těchto nepříjemností. Pět let je na to dostatečné množství času. Nemusela to udělat, pokud to ovšem bylo pouze její osobní rozhodnutí.

Proč nepodala Urbanová trestní oznámení na Čunka dřív? Víte alespoň tohle?

Urbanová byla použita a když to nevyšlo, tak byla odhozena - ale kým?

Váš názor na celou věc Vám neupírám, chápu, co je náplní Vaší práce a respektuji to. Jen nevím, zda je kvůli tomu nutné dělat dalekosáhlé závěry o stavu české justice a děsit občany tím, že "Příběh Marcely Urbanové se může stát každému z nás." Opravdu nevím, proč by pro ostatní občany měl být fakt, že Urbanová prohrála svůj spor, nějak významný.

V ČR se týdně prohrají desítky soudních sporů na všech úrovních - ale koho to, proboha, zajímá? Proč by mne mělo zajímat, jestli Franta Vomáčka svůj spor prohrál nebo naopak vyhrál, když v jeho sporu nijak nefiguruji? Když jeho spor neznamená změny v trestním, občanském či obchodním zákoníku? Když v jeho případě nebyl porušen zákon, když má Franta Vomáčka dokonce k dispozici nález Ústavního soudu, který to potvrzuje?

Pokud případ Franty Vomáčky neznamená změnu v právním systému či vymahatelnosti práva, pak mne nezajímá. To, že Urbanová - narozdíl od Vomáčky - žaluje vysoce postaveného politika, není důvod k tomu, aby mne jeho případ jen kvůli tomuto faktu zajímat začal, neřkuli, abych se jeho neúspěchem cítil nějak dotčen.

Postscriptum: možná by stálo za to srovnat případ Ploc a případ Urbanová. To mi přijde zajímavější.

16.09.2007 02:02:30

Martina napsal(a):

Podle mého je autorka blogu právnička, ale i člověk se zdravým selským rozumem, silným morálním a sociálním cítěním a pomocníkem, který svou práci dělá angažovaně a s nasazením. A to je úroveň, kterou bych ráda měla ve svém nejbližším okolí.

16.09.2007 02:03:52

Martina napsal(a):

To Acidburn:

hm, k čemu paní Urbanová potřebuje znalecký posudek na svou vlastní osobu či kopii zápisu svých vlastních slov - do toho je nám nic, je to její věc a mě nenáleží právo to hodnotit. Já osobně chci kopii od všeho, co jsem kdy podepsala. A já osobně vím, proč.

Co a jestli si paní Urbanová měla nebo mohla předem napsat nebo se naučit nazpamět, do toho je nám stejně velké

nic.

Kdy udělala to co udělala, to je opět důležité jenom z toho hlediska, zda tím dodržela zákonem stanovené lhůty. Zamýšlení se nad důvodem zpoždění odvádí pozornost od merita věci.

A tím je fakt, že jeden z mála nejvyšších představitelů země nedokáže vysvětlit, kde získal velmi mnoho peněz. A to by Vás také, milý pane spoluobčane, na rozdíl od sporu neznámého Vomáčky, zajímat mělo. Protože mimo jiné na tom, jestli jeden z mála nejvyšších představitelů třeba krade, nebo peníze tiskne, nebo je od někoho za něco protizákonného dostává, na tom stojí náš aktuální i budoucí svět.

16.09.2007 02:20:55

klarasamkova-vesela napsal(a):

AD Acidburn:

je nepochopením systému fungování práva když říkáte, že není nikomu nic po tom, zda někdo (Vomáčka) svůj spor prohraje či vyhraje. U soudů vždy jedna strana prohraje a vždy jedna strana prohraje. Máte pravdu v tom, že je jedno, jaký je výsledek sporu. Není ale jedno, jakým způsobem se k němu dospěje, jakým způsobem je posuzován. Je zájmem každého jednoho jedince, aby každý jeden spor v zemi, kde žije, byl posuzován spravedlivě.

Právo je totiž VEŘEJNÝ STATEK, z jehož moci se nemůžete vymanit. Každé jedno rozhodnutí navozuje obecnou úroveň VŠECH rozhodnutí, která jsou vydávána. Pokud je kterékoliv rozhodnutí nespravedlivé, je v ohrožení obecně spravedlnost sama. Je totiž nastavena úroveň vyřizování sporů a právních řešení. A ta úroveň může být tak nízká, že ohrožuje nás všechny.

AD Acidburn - a co nového v kauze Urbanová x Čunek přináším.... upozornila jsem hned na začátku, že začnu od prostředka a poměrně přesně jsem vymezila, odkud začínám: od chvíle, kdy jsem se ujala právního zastupování já. Ptáte se zejména na věci, ke kterým došlo hluboce před tímto okamžikem. Kdybych dala všechny Vámi požadované informace najednou, tak - jak jsem řekla již ve své první větě - má server skutečně co dělat, aby vše utáhnul. Takže pojďme věci systematizovat a o času různých ohlášení zase příště, ano?

16.09.2007 06:27:14

klarasamkova-vesela napsal(a):

AD Radek a další

úkolem řízení není "někoho odepsat" - (to i "tomu, kdo vidí")a právní věc nelze posuzovat dle toho, jestli někdo (zde Urbanová) působí sympaticky či nesympaticky. Právo totiž působí tak zvaně PROTI VŠEM. Právo není postaveno na ZÁSLUHÁCH. Právo a spravedlnost si nemusíte zasloužit, nemusíte být sympatický, nemusíte být chytrý, nemusíte být bohatý. Právo by vás mělo ochránit i když jste hloupý, chudý, nefachčenko a jakoukoliv další osobní vlastnost si dosadíte.

Proto vůbec nemá smyslu diskutovat, jestli je Urbanová sympatická nebo nesympatická, nemá vůbec smyslu diskutovat, jestli Čunek je či není dostatečně pravicově orientován, aby seděl v pravicové vládě. Právo mělo ochránit OBA, bez ohledu na to, jací jsou. Tvrdím, že neochránilo ani jednoho z nich, naopak že poškodilo OBA, protože po tom všem, co se před zraky národa událo, se jistě ani pan Čunek nemůže cítit jaké vítěz.... V tomto směru obhajuji nejen paní Urbanovou, která je mojí klientkou, ale svým způsob i pana Čunka, který NENÍ protivníkem paní Urbanové. (Prosím, PROSÍM, nejsme v Kalifornii a nemáme tady soukromé trestněprávní žaloby. Zapomeňte na Perryho Masona!)Ani paní Urbanová, ani pan Čunek NEMAJÍ protivníky. Existuje zde "JEN" obecný zájem na výkonu spravedlnosti, který má stát. A tento stát ve výkonu svého dohledu nad obecnou spravedlností dle mého názoru propadnul.

16.09.2007 06:40:11

Žalobce napsal(a):

Paní Urbanová a svědek? Ona šla Čunkovi po krku, a jako první, celé to začala. Nebo ne?

16.09.2007 07:53:24

Jan K. napsal(a):

Paní advokátko, objasnila jste nám toho hodně, ale stále postrádám odpověď na kardinální otázku. Proč paní Urbanová neoznámila údajný úplatek ihned, ale "vzpomněla si" až po pěti letech?

16.09.2007 08:44:13

klarasamkova-vesela napsal(a):

AD Žalobce:

ano, paní Urbanová je SVĚDEK. ONA NEŠLA Čunkovi po krku, a představte si, dokonce "nešla" ani jako první. Šli jiní.

AD: Jan K.

kardinální otázka "proč to neoznámila hned" bude objasněna v samostatném blogu, protože to opravdu je kardinální otázka a zasluhuje si samostatné téma. Nyní jenom krátce: pí. Urbanová řešila s p. Čunkem něco úplně jiného. Nikdo se jí na to neptal a neexistuje žádná zákonná povinnost oznamovat takovýto trestný čin. To, že k oznámení došlo, se nestalo zcela z její iniciativy. bylo to ještě složitější, ale ani já ani ona nevíme všechno, protože nemůžeme do spisu... Ten je momentálně nejstřeženějším tajemstvím v této zemi neboť, jak správně uvedl "ten, kdo vidí do tr. řízení", "Kauza Čunek je mimořádný extrém nemající v dějinách naši kriminalistiky (po roce 1989) obdob." bohužel na rozdíl od "toho, kdo vidí do trestního řízení" se obávám, že tato skutečnost není veřejnosti zřejmá na první pohled. Proto též tento blog: jedná se nikoliv o paní Urbanovou, dokonce se nejedná ani o pana Čunka, jedná se o obecné ohrožení demokracie v této zemi.

16.09.2007 09:21:19

bara napsal(a):

Pani advokatko,

uz v diskuzi u Vaseho prvniho blogu jsem se Vas ptala, proc jste zacala blogy psat, protoze jsem tusila, ze je to priprava na hlavni tema - kauza pani Urbanova.

Vy jste chytra dama a Vase prvni temata a jejich vtipne zpracovani sem prilakalo plno ctenaru. V kauze svedkyne Urbanova ale nikdy nebudete videt veci z nadhledu.

Tesim se na dalsi diskuzni prispevky, protoze "pravo" neni spravedlnost a je take veci rozdilneho pravniho nazoru - domnivam se, ze proto jste Vy a vsichni Vasi kolegove studovali.

Co si slibujete od nazoru "verejnosti"?

16.09.2007 10:04:03

ventos napsal(a):

1) už je to trochu spletité pro laiky ale v normálně (t.j. správně a právně dodávám pro jistotu)fungujícím systému by svědka asi ani nenapadlo, že bude potřebovat kopie všeho co řekne

2) psychiatr je pokud vím lékař, tudíž psychiatrem vyšetřovaný svědek je pacient a měl by mít právo na informaci o svém zdravotním stavu, od lékaře ... ???

16.09.2007 10:08:48

Ten, který do systému tr.řízení vidí. napsal(a):

Milá paní doktorko,

nutno říci, že jste přece jen trochu rozjela případem Urbanová versus Čunek diskusi na blogu Vašeho příspěvku.

Jelikož jeden Váš přidaný komentář příslušel mé osobě, tak si dovolím ještě na něj reagovat a to i pro Vaši poznámku cituji :... (hm,...třeba Vám to dojde...).

Především mi "nedošlo" z jakého důvodu ( mimo dovolání se obecné proklamace Evropského soudu pro lidská práva )se tak urputně domáháte protokolů z podané výpovědi pí.Urbanové.Jde přece o zcela běžný postup policajtů, respektive libovůli, jak jistě máte zkušenosti, buď protokol vydají ( mnohdy jej i vnucují SVŹM svědkům ) nebo nevydají s odůvodněním známým.Mám za to, že podstata pravdivosti výpovědi pí.Urbanové nestojí přece jen na tom, že se odchýlila v detailech, když jak proklamujete nemá k dispozici protokol a tedy jej nemůže "pro svůj klid" konfrontovat s předchozí(mi) výpovědí(mi).To, že si lze těžko pamatovat události před čtyřmi lety je nesporné a může to založit i důsledky v neúspěchu ve věci v obecné rovině, pokud neexistují jiné důkazy. Nicméně ( jak již bylo v příspěvku jiným autorem konstatováno ) to si měla Vaše klientka rozmyslet a zejména se měla o svém postupu poradit s advokátem.

Nepochybně se nabízí věcná námitka, kdy je v obecném zájmu, aby svědek byl zákonem a tedy v dané věci orgány činnými v trestním řízení ochráněn, tedy že na oznámení trestného činu si přece netřeba brát advokáta.Ano, tak by měl být nastaven právní systém, tak by měla postupovat policie,st.zástupci a soudy. Nicméně onen duch předchozího režimu se prolíná do dnešní doby ( co na tom, že jsou tam mnohdy lidé již nepostiženi minulým režimem, mimo jiné je stejně zacvičovali ti postižení ).Za předchozího režimu totalitní systém bral člověka jako nástroj a není divu, že tento postup funguje doposud.Je totiž jednodušší zaměnit pojmy zájem státu nad zájem dodržování lidských a občanských práv a svobod.

Je tedy iluzorní se jakkoliv domáhat změn ( byť se o to snaží nemálo advokátů ), prostřednictvím mimořádných opravných prostředků atd.,atp..Toto snažení ochrany práv sice těm "vyvoleným" nastavuje zrcadlo, ale to je tak vše.Je tedy sympatické Vážená paní doktorko, že stav věci "Čunek" nenecháte na pokoji a že za svou klientku a její očistu konáte.Věřím rovněž v to, že smyslem Vašeho postupu je poukázat na zastaralost platné zákonné úpravy, s otevřením laické i odborné diskuze a jejím vyústěním v propracování lepší varianty vyjadřující systém chráněných právních hodnot, kdy hlavní priorotou je ochrana osobnosti s možným řešením de lege ferenda.Nicméně jde o boj marný, byť podtrhuji nikoliv zbytečný.To je prosím odpověď na Vaši repliku mého předchozího komentáře o psím hlasu. Budiž Vám vysvětlením, že jsem taktéž tím psím hlasem a mohu směle dodat, že do nebe občas došel.Dovolím si poznámku nakonec: Je krajně nedůvěryhodné podat trestní oznámení po několika rocích, tak se "ČESTNÝ OBČAN" nechová.Naopak pokud bylo podáno trestní oznámení o několik roků později od události nabízí tento stav řadu jiných úvah, kdy jedna z nich je msta nebo vyřizování účtů.To však v mých očích nesnižuje věrohodnost pí.Urbanové a z toho, co jsem mohl pozorovat na jejím projevu, gestech,mimice, spontánním projevu,očích,pohybu rukou a atd. jsem dospěl k závěru, že tato žena tyto události prožila ( tím nechci říci, že se nemýlím ).Přesně opačný pocit jsem měl u pana Čunka. Přesto Vám však musím doplnit, že je-li za postupem pí.Urbanové "odplata", pak její "čistota" má závažné morální mezery a je-li tento stav věci ve formě odplaty, pak byť Čunek proklouzl, pak "dobrý skutek" paní Urbanové byl potrestán.

Abych nezapomněl, jeden obhájce z Brna po poradě s klientem SVĚDKEM odmítl podepsat protokol na policii ( bylo jich tam ještě za spoluobviněné ještě asi 8 ) s tím, že když pán veledůležitý komisař odmítl svědkovi vydat kopii protokolu, tak jej prostě nepodepsal. Ten veledůležitý vyhrožoval pokutou 50.000,-Kč a vyhrožoval a pak to vzdal a učinil zápis o odmítnutí podpisu svědkem z důvodu, že svědek odmítl podepsat protokol a s návodem advokáta. Veledůležitý komisař po pohádání s advokátem sice pokutu neudělil svědkovi, ale podal stížnost na advokáta Advokátní komoře pro jeho kárné provinění.Advokátní komora tuto stížnost Veledůležitému odmítla jako nedůvodnou.

A zcela na závěr paní doktorko jednu faktickou poznámku, chtělo by to v tom Vašem příspěvku trochu skromnosti.

16.09.2007 10:25:09

Pat napsal(a):

Pane Jane K.a Acidbum,jsou takoví, kteří čekají na příležitost domoci se svého práva a spravedlnosti třeba i desítky let.Ale podle toho co píšete a jak se na problém díváte,to není Váš případ. Tomu nemůžete rozumět a nepochopíte a nebo je také možné, že velmi dobře víte oč jde a snažíte se takové diskuse vůbec neotvírat. Radši.Velmi dobře vím o čem mluvím a paní Kláře přeji hlavně zdraví,dobrou náladu a výdrž. Lidé Vám paní Kláro neřeknou, že jsou s Vámi, teď ještě ne.Ale až vyhrajete - no nebudu předjímat, sama uvidíte. Takový je život a Vy jste ho vzala za ten nejsprávnější, bohužel nejsložitější konec. Právě ty prohrané a pro někoho nezajímavé spory Vomáčků ukazují na problém o němž paní dr.Klára Samková-Veselá píše, když hovoří o státu a jeho funkci.

16.09.2007 10:45:36

Acidburn napsal(a):

To Martina:

Zamyšlení se nad tím, proč si Urbanová vzpomněla až po pěti letech, není odváděním pozornosti od meritu věci, naopak, tohle je způsob, jak se k meritu věci dostat.

Kromě toho mě chápete špatně - mě je srdečně jedno, jestli se Urbanová učila výpověd nazpaměť, je mi jedno, k čemu chtěla svůj znalecký posudek (když si - mimochodem - mohla nechat vypracovat vlastní). Odmítám spekulovat o tom, na co a k čemu jí to bylo dobré.

To, že "jeden z nejvyšších představitelů této země nedokáže vysvětlit původ svých peněz" - no, protože Čunek byl v době vypuknutí aféry převážně v Praze a záležitost byla stará 5 let, pak je pitomost čekat, že Čunek - bez dokladů, které má doma ve Vsetíně - podá okmažité, úplné a naprosto správné vysvětlení, kde ty peníze sebral. Do toho, kolik má peněz, zase není nic vám.

Mohu se au contraire domnívat, že Urbanová je nemocná, že lže a že svým lžím věří.

Já jsem zažil několik sporů v Brně, kde - vždy před volbami - přišlo několik osob s tvrzením, že čelní kandidát ODS je zkorumpovaný, že od nich vzal, nebo po nich požadoval úplatek. Pochopitelně, že do voleb se celá kauza vyřešit nestihla (nejsme natolik civilizovaní v tomto ohledu jako Německo, kde se podobné spory řeší velice rychle).

Nakonec ty spory vždy vyhrál poškozený kandidát ODS - bohužel až po dvou letech.

Každému připadá nechutné něco jiného - mě prostě vadí, když třeba prof. Zlatuška veřejně obviňuje své politické soupeře z korupce, vyzývá je, ať peníze z úplatku složí na účet nějaké nadace či na dobročinné účely - ale přitom nemá pro svá obvinění žádný důkaz, vyjma osobního pocitu, že "má pravdu". Jaké důkazy asi měla Urbanová?

Ad klarasamkova - vesela:

Jsem zvědav na Váš další článek. Nicméně - já bych netvrdil, že je "kauzou Čunek" ohrožena demokracie, maximálně bych byl ochoten se smířit s tvrzením, že je tím ohrožen spravedlivý proces každého občana této země (to je, prosím, rozdíl). A i poté bych se znepokojením sledoval postup orgánů činných v trestním řízení v kauze Ploc, v kauze Kořistka (ta byla rovněž plná nestandardních postupů a teatrálních gest). Dokonce se domnívám, že je pro občany větším ohrožením, pokud se vrahovi své ženy podaří snížit trest z původních 11 na 8 let, protože odvolací soud překvalifikuje skutkovou podstatu na ublížení na zdraví (s následkem smrti) namísto původní vraždy.

A prosím, nesnažte se tvrdit, že když hájíte Urbanovou, tak vpodstatě pomáháte také Čunkovi. To je, prosím, nesmysl. Samozřejmě, že kauza poškodila oba aktéry - ale koho z těch dvou víc?

Mě zajímají třeba důkazy, které Urbanová měla - můžete je zveřejnit?

16.09.2007 10:58:11

-pao- napsal(a):

-> klarasamkova-vesela

-- "byl jste někdy vypovídat jako svědek dejme tomu po čtyřech letech?? ... Kromě osové kostry a několika vypjatých detailů zapomenete ( nebo alespoň já) všechno..."

Po kolika letech, že to vaše klientka podala své udání na Čunka? ;-) Zvláštní. Skutečně je to celé zvláštní.

-- "V praxi to tedy vypadá tak, že Ústavu, přijatou demokratickým státem, koriguje a omezuje zákon přijatý v dobách tuhého komunismu čtyřicet let před tím. Vskutku povedená taškařice, která Ústavnímu soudu zjevně nevadí."

A vám ano? Pak jste jistě již podnikla něco pro nápravu, je to tak? Tvrdíte, že by se mělo zkoumat, zda zákon není protiústavní - pokusila jste se již jeho protiústavnost napadnout?

Jakkoli "daným nebem pohrdáte", těžko se někdy změní, pokud budete jen " sténat právní bezmocí" a psát podobné texty.

Bylo zajímavé si váš příspěvek k veřejné diskusi přečíst, ale nezlobte se, budu upřímný - vaší klientce nevěřím o nic více (a může si za to sama, počínaje odkladem svého oznámení až po...) a vám osobně jako právníkovi také ne. Jak již tu někdo správně napsal - bylo by zajímavé vidět vaši argumentaci, pokud byste stála na druhé straně sporu.

Ostatně, sama píšete, že "Právo je totiž systém, kdy i dva zcela protichůdné názory mohou být správné." Váš text jde proti této myšlence, pokud se vám momentálně nehodí.

Hezký den.

16.09.2007 10:59:29

Pat napsal(a):

Tomu,který do tr. systému vidí : A přesto nemusí být v tomto případě odplata ani msta paní Urbanové a nemusí jít o závažné morální mezery dotyčné. I teď vím co píši a o čem mluvím.

16.09.2007 11:16:53

radek napsal(a):

Trochu se v těch právních názorech topím, přesto by ně zajímaly dvě věci.

1. To co se zde v příspěvcích objevuje a to porovnání Ploc-Urbanová. V čem je rozdíl, tedy kromě spol.postavení.

2. Proč si vlastně pí. Urbanová najala advokátku, když v tomto případu nepodala trestní oznámení ona ale někdo neznámý a ona v celé kauze vystupuje jako svědek?

Proč se nedomáhá ten, kdo to trestní oznámení podal ?

16.09.2007 11:23:31

EVIČKA napsal(a):

no.paní Urbanová jako bývalá sekretářka si může dovolit zaplatit 50 tis. za Ústavní stížnost?Paní Urbanová viděla,jak Čunek přebírá úplatek?Pan Čunek nedokáže vysvětlit původ svých peněz?Snad řekl,že to jsou rodinné úspory,ne?On je jedinný v ČR,kdo má rodinné úspory,že se tomu všichni tak diví?Paní Urbanová je nevěrohodný svěsek.Nevěřím jí ani dobrý den.

O co jí jde?Zničit Čunka?Tose jí nepovede.S tím snad mohla počítat,ne?

Osobně nechápu paní Veselou,proč takovouhle osobu zastupuje.Celá kauza je trapná.

16.09.2007 11:25:20

DžejKej napsal(a):

Paní Klára Veselá-Samková (proboha proč nemůže být prostě jenom Veselá nebo jenom Samková!?) je docela slušná grafomanka a ráda se poslouchá, že? Výrazy jako "voschlej punčovej řez" a vůbec celý odstavec, ukazují na značně pokleslou a bulvární úroveň projevu paní advokátky.

16.09.2007 11:27:30

Miki napsal(a):

Čochtan ve svém příspěvku ze dne 15.09.2007 22:15:31 správně uvedl, že je dobré si všechno nahrávat. A nemusí se sahat do kapes pro kapesník, stačí záznamník zapnout před vstupem do budovy. Spolehlivě lze nahrávat zvuky z celé místnosti ve stereo kvalitě po dobu nejméně 10 hodin. A stojí to ve skutečnosti pár šupů....

16.09.2007 12:01:21

Miki napsal(a):

Pro "EVIČKU"

Podával jsem jednu Ústavní stížnost a nepamatuji si, že bych platil 50.000,- korun za podání.

Advokát zastupuje svého klienta dokonce i tehdy, když ví, že něco spáchal, t.j. vraha, zloděje, tuneláře, podvodníka. Paní Urbanová nic neprovedla, pouze vypovídala jako svědek !!!

Lze pochopit i to, že se věc řeší až po 5 letech. Když se lokální politická figurka, kterou pan Čunek bezesporu je, dostává do nejvyšších pater politiky, tak slušný člověk reaguje například tím, že si řekne "tak to už je moc". Je nutné zdůraznit, že paní Urbanová trestní oznámení nepodávala, podával ho někdo jiný - zřejmě na objednávku ODS, což je skutečně ironie.

16.09.2007 12:26:23

Miki napsal(a):

Pro většinu zde diskutujících bych rád uvedl něco, co většina občanů vůbec neví :

Dnešní pravidla týkající se trestních oznámení nahrávají nepochybně zločincům. Pokud je trestní oznámení odloženo, tak máte na podání stížnosti pouhé 3 (slovy tři) dny!!! Obvykle je usnesení zasíláno tak, že obdržíte doporučeně ve čtvrtek, nebo v pátek a stížnost proti odložení musíte podat v pondělí, nebo v úterý. To znamená, že vyšetřovatel vyšetřuje měsíce, či roky a Vy máte na argumentaci proti odložení trestního stíhání obvykle jeden pracovní den bez možnosti probírat se listinnými důkazy. Toto je snad největší lumpárna v našem trestním řádu, protože chrání zločince.

16.09.2007 12:32:29

siki napsal(a):

KLIENTKA JE VĚROHODNÁ ASI TAK STEJNĚ JAKO JEJÍ ADVOKÁTKA

16.09.2007 12:38:03

Miki napsal(a):

Pro "EVIČKU"

Jo, a s tou ústavní stížností jsem byl 100% úspěšný. Měla a má jednoznačně kladný dopad pro tisíce našich občanů, což mne docela těší.

16.09.2007 12:41:49

Miki napsal(a):

Pro siki

Jak to můžete tvrdit? Znáte osobně paní Urbanovou, nebo paní Samkovou? Asi ne. A mimo jiné - příspěvky provedené kapitálkami by měl administrátor pan Libor Stejskal mazat. Takže mažte, kam patříte!

16.09.2007 12:44:47

V.Š. napsal(a):

Bez ohledu na vše předchozí, paní Urbanová to NEMOHLA nikdy vyhrát. Není totiž ve vládnoucí straně,ani ve vládě.

Ani poslanec Kořistka to tenkrát nemohl vyhrát, ačkoliv detektor lži nelže.Měl asi radši vzít to místo velvyslance. Domnívám se,že v těchto sférách nemají pravda ani selský rozum šanci.

Cením si paní Samkové za úsilí, které vyvinula

16.09.2007 13:04:58

kocour napsal(a):

Tedy že zrovna Vy se budete dovolávat normativisty Kelsena ... to jako že stavíte Vaši soukromou normu, podle které právo na záznam máte, proti normě státu, podle kterého to právo nemáte?

16.09.2007 13:10:00

Acidburn napsal(a):

Detektor lži má úspěšnost asi tak 70 - 90%, není problém ho obelstít, neodhalí lež člověka, který své lži věří a není to v čaském právu žádný důkaz.

Detektor lži má význam hlavně u výslechů obviněných, ale pouze pro další směr vyšetřování.

Kořistka spor prohrál, křivě obvinil Dalíka s Večerkem, bylo to dokázáno soudem a já bych se rozsudek soudu v této kauze neodvažoval srovnávat s kauzou Čunek, která k soudu ani nedošla.

16.09.2007 13:41:30

Miki napsal(a):

Každý, kdo vypovídá na policii má právo na kopii své výpovědi. Vypovídal jsem jako svědek mnohokrát a vždy jsem kopii své výpovědi, kterou jsem parafoval na každé její straně, dostal.

Pokud paní Urbanové kopii její výpovědi nedali, je to velmi podivné.

Bohužel u nás funguje mnoho socialistických přežitků - u soudů se neprotokoluje doslovně výpověď, ale soudce ji protokoluje svými slovy. Na Policii je to zrovna tak. Žádné stenogramy nejsou pořizovány. A tak jedinou možností je trvat na doslovném znění - tak jak jsem to ve výpovědi uvedl. Svědek však není obviněný a tak tomu většinou nevěnuje v tom okamžiku pozornost. Ale mít zvukový záznam může být velice užitečné tam, kde soudce něco jiného říká v usnesení a něco jiného dá do rozsudku a to se děje zcela běžně. Někdy to nevadí, ale někdy ano - zejména když máte velmi intenzivní pocit, že soudce nadržuje protistraně. A s tím jsem se setkal u soudů mnohokrát.

16.09.2007 13:47:19

Miki napsal(a):

Souhlasím s "V.Š". Zdá se, že proti těmto soupeřům se nedá vyhrát. Není to však úplně pravda. Rezignovat je to nejhorší co můžete udělat!!!

Držím paní Samkové palce, protože dělá pro svou klientku všechno co se dá. Tak se většina advokátů rozhodně nechová, i když by se tak chovat měli. Mnozí jsou však velmi pohodlní, jak klient nakonec dopadne je jim vlastně jedno, protože zaplaceno již většinou dostali.

16.09.2007 13:52:49

klarasamkova-vesela napsal(a):

AD bara: že bych si byla připravovala zahřívací kolo na "hlavní téma"? Nu, paní Urbanová není hlavní téma mého života a dokonce ani není mojí největší kauzou - tou je momentálně zastupování majitelů domů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci regulace nájemného. Vidím ale, že - ačkoliv budu zase asi nařčena z přílišné psavosti - mne čeká ještě jedno téma, a to ůÚloha blogaře v dějinách". Snad z toho vyplyne i to, co si od názoru veřejnosti slibuji...

AD Ventos:

byl to psychologický posudek, nikoliv psychiatrický. Psycholog - absolvent filosovické fakulty. Psychiatr - absolvent lékařské fakulty. takže bohužel vaše závěry neplatí (dle interpretace Ústavního soudu).

ten, kter vidí:

ještě jedno díky za vše. Proč chtít protokoly?? Protože naprostá většina otázek při výslechu, kterému jsem já byla přitomna, zněla nikoliv "jak to bylo onoho dne" ale "dne toho a toho jste řekla" - bez možnosti ověření, že to skutečně řekla, bez možnosti podívat se na výpověď předcházející otázky. Mnoho věcí vypadá zcela jinak, když je vytrženo z kontextu. Moje klientka měla několikrát intenzivní pocit, že jí jsou podsouvána slova, která v minulosti nikdy neřekla. Já bych měla o sobě pochopitelně pochybnosti - ona má nadprůměrnou paměť, tak si mnohé pamatovala. Vyslýchajícím to velmi nebylo příjemné, avšak nahlédnout to předchozích protokolů nebylo možno - ani tam nebyly. A pak se řekne, že jsou rozpory ve výpovědích a svědkyně lže. To vše bez jakékoliv možnosti obrany.

Ke všemu dalšímu, co jste řekl, je pro mne nejpodstatnější připomínka skromnosti. To je skutečně velký problém.Jak rozlišit skromnost a sebejistotu? Jak rozlišit aroganci a sebedůvěru? Asi nezbývá nic jiného, než se pokusit vztáhnout se k něčemu jinému než sobě samému. Pohříchu právě toto nebývá příliš vidět. Skloubit sebejistotu, sebedůvěru, nasazení, neochvějnost a skromnost - pokud by se mi na této cestě podařilo dojít jen kousek dále dříve než nad svou vlastní rakví, bude to úspěch. Pracuju na tom.

16.09.2007 14:09:54

klarasamkova-vesela napsal(a):

AD Pat: já vím, že jsem to vzala za nejsložitější konec. Hloupý Honza ale taky vyhrál princeznu jen pro to, že šel tou nejblátivější cestou. Bohužel, já po těch suchých vydlážděných chodníčcích chodit neumím. Mnohokrát jsem se o to marně snažila....

AD Acidburn: "může předložit svoje důkazy"? Tak já to zkusím ještě jednou. Trestní řízení není soukromoprávní žaloba. Nestojí proti sobě dva lidé, ale provinilec a stát. Úkolem státu není potrestat za každou cenu, ale najít spravedlnost a tím ochránit ty svoje řádné občany, kteří se ničeho ošklivého proti dalším svým spoluobčanům nedopustili. Svědci poukazují na jednu či na druhou možnost. Paní Urbanová nemá ŽÁDNÉ důkazy. Policie a státní zastupitelství má důkazy.

AD PAO: "Jaká by byla Vaše argumentace, kdybyste stála na druhé straně". Já bych nikdy nestála na druhé straně. Pokud nejsem přesvědčena o tom, že můj klient má v zásadě pravdu, nepřevezmu jeho obhajobu. Uznávám, že je to na advokáta dost luxus, ale je to svým způsoberm velmi pohodlné.....

"jaké jsem podnikla nápravy k odstranění špatného stavu" - na příklad jsem podala ústavní stížnost paní Urbanové. Jelikož nejsem ani poslanec, senátor, prezident, nejvyšší státní zástupce, ministr - víte, co dělat více?? Poučte mne...

AD Miki pro Evičku:

ojednávka od..... jdete úplně správným směrem.....

AD Kocour: No to chápu, že pro vyznavače přirozeného práva se oháněti Kelsenem je považováno za vskutku skandální...:-) Jenže i ty přirozenoprávní normy musí někdo nějak zformulovat a dát jim vynutitelný charakter. Teď si nemohu vzpomenout, kdo ausgerechnet o tomto pojednával. Tuším Rawls. Příležitostně doplním vhodnými citáty.

P.S. To víte, to je to zatížení rodným Brnem a jeho normativní právní školou. A Pradědeček se kamarádil s Weyrem, tak co by člověk neudělal pro rodinu :-)

AD radek "2. Proč si vlastně pí. Urbanová najala advokátku, když v tomto případu nepodala trestní oznámení ona ale někdo neznámý a ona v celé kauze vystupuje jako svědek?

Proč se nedomáhá ten, kdo to trestní oznámení podal ?"

Mno, protože začal mít dojem, že nejsou obhajovány jej zájmy proti panu Čunkovi (které s žádným úplatkem neměly vůbec nic společného) . Tento dojem se nakonec potvrdil, protože konec konců, otázka křivého svědectví se teď otvírá vůči ní, že?

Problém je ten, že trestní oznámení pravděpodobně SKUTEČNĚ podal někdo neznámý - dokonce dříve, než do věci zasáhnul (zcela blbě) její advokát. Jenže jsme neviděli spis - paní Urbanová je svědek, který nemá právo nahlížet do spisu. Takže jak to vlastně s tím podáním bylo? Nevím.

16.09.2007 14:10:08

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní doktorko,

jsem naprostý laik a nechce se mi to nyní dohledávat, ale opravdu platí, že "neexistuje žádná zákonná povinnost oznamovat takovýto trestný čin," jak jste napsala? Myslel jsem, že povinost oznámit vždy jakýkoliv trestný čin vyplývá ze zákona (ale mohu se mýlit, opravdu o tom nic nevím).

Libor Stejskal

16.09.2007 14:45:43

Miki napsal(a):

Prosím paní Samkovou, aby potvrdila ty 3 dny na podání stížnosti - tam je jádro pudla v boji proti zločincům. Neznám jiný případ, kde by byla tak krátká lhůta.....

16.09.2007 14:54:52

klarasamkova-vesela napsal(a):

Ad Libor Stejskal: Povinnost jak má někdo nakládat s trestnými činy druhých je upravena ve dvou paragrafech trestního zákona.

§ 167 tr.z. hovoří o tom, že je trestným, činem, pokud některé druhy trestných činů nepřekazíte. Jsou to ty nejtěžší trestné činy, jako je vlastizrada, rozvracení republiky, teror a záškodnictví, sabotáž, vyzvědačství...týrání svěřené osoby. NENÍ TAM ÚPLATEK. TEN NEMÁTE POVINNOST PŘEKAZIT.

§ 168 uvádí, že je trestným činem, pokud některé trestné činy neoznámíte. Opět to začíná vlastizradou,... padělání peněz...zločinné spolčení....obecné ohrožení...vražda - opět nejzávažnější trestné činy.NENÍ TAM ÚPLATEK. NEMÁTE POVINNOST JEJ OZNÁMIT.

Nikde jinde NENÍ stanovena žádná občanská povinnost nějaký trestný čin nahlašovat. Opravdu není.

AD Miki:

potvrzuji ty tři dny na podání stížnosti proti zastavení tr. stíhání. Běžte se podívat kterýkoliv pracovní den před půlnocí na Hlavní poštu. Se 100% jistotou tam najdete několik úplně strhaných advokátů, kteří právě dorazili, aby stihnuli poslední minuty lhůty. Máme tam svoje sraziště... :-)

16.09.2007 15:26:49

Jana J napsal(a):

Paní Kláro, držím vám palce. Možná pocítíte ten rozdíl v podpoře či překážkách z nejvyšších míst, až bude naplno v běhu proces majitelů domů ce Štrasburku, protože tam je politická objednávka ve prospěch vašich klientů a stát chce prohrát, jakkoli to zní nelogicky. Pan Pospíšil to ovšem platit nebude.Tady jste na druhé straně barikády, kdy je jasné, a člověk nemusí být "ten, který vidí" ani jiný "Big Brother", aby viděl, že jde o udržení vlády se zkorumpovaným vicepremiérem, neschopnými ministryněmi, fašizujícím ministrem vnitra apod. Nevím, jak to vnímají ostatní, ale pro mě bude spravedlivý proces paní Urbanové, ať už jako svědka nebo obviněné, novou nadějí.

16.09.2007 16:35:34

Ten, který do systému tr.řízení vidí. napsal(a):

Milá paní doktorko,

začínám být posedlý s Vámi diskutovat, měl jsem za to, že bylo z mé strany napsáno po hříchu víc než dost.Nicméně ještě jednou glosování Vašeho přidaného komentáře směrované mé osobě.

Odmítám, že Vaše klientka se dostala do neubránitelného postavení jako svědkyně ( ZDŮRAZŇUJI ZA VAŠI PRÁVNÍ POMOCI ), kdy ji byly kladeny kapciózní otázky v takové podobě, aniž je mohla konfrontovat, resp., že ji byly kladeny otázky s vytržením věty z kontextu.Kdyby se tak stalo, pak jste měla možnosti do výslechu svědkyně účinně zasáhnout a žádat komisaře, či policejního rady nebo jak se dnes těm policejním orgánům všelijak "nadává", aby pí.Urbanové přečetl text navazující na otázku nebo třeba, aby přečetl celý obsah odstavce.Nota bene obecná ustanovení o sepisování protokolu dle § 55 Tr.řádu odst.1, písm. f) definují : protokol musí obsahovat námitky stran nebo vyslýchaných osob proti průběhu ÚKONU nebo obsahu protokolu. Zde Vážená paní doktorko byl Váš prostor, kdy jste za svou klientku mohla kdykoliv vstoupit do řízeného výslechu svědkyně policejním orgánem a věcně napadat průběh výslechu.Nejde konečně o nic nového a advokáti v postavení pouhé právní pomoci nemající významného postavení v zastupování svědka mají "parketu" v námitkách proti průběhu úkonu kdykoliv.Pokud jsou námitky věcné, tak nevím, jak dlouho by inkviziční policista byl schopen vydržet Vaše námitky a jejich protokolaci, aniž by se s nimi vypořádal v souladu se zákonem.Nechce se mi tedy věřit, že byla Vaše klientka postavena do tak zničující role v podání doplňující výpovědi, aniž by jste ji s Vašim espritem nebyla schopna zachovat právo na regulérní výslech.Ano vím, že mnozí policisté přistupují k výslechu neudržitelnou formou, případně dávají široký prostor obhájcům pro kladení matoucích, sugestivních a všelijak zastřených otázek, mnohdy předjímajících odpověď, ale pokud byla vystavena tomuto tlaku Vaše klientka, pak pokud jste u tohoto výslechu byla, pak nemohl dopadnout tak, jak naznačujete-prostě je to vyloučené, aspoň já bych to nepřipustil, pokud bych byl ve Vašem postavení a věřím tomu, že jste to ani Vy nepřipustila.Za tohoto stavu je Váš přidaný komentář pro ty kteří do tr.řízení vidí nepřijatelný matoucí. Navíc si nemohu odpustit stále komentář, že trestní stíhání Čunka bylo zcela v zájmu policistů i státního zastupitelství a to do takového stupně, až do doby, kdy "první dáma" Nejvyššího státního zastupitelství věc "přehrála" nakloněnému státnímu zástupci v Jihlavě.Tedy je trochu kontraproduktivní tvrzení o zlých orgánech a jejich postupu proti Vaši klientce, když jak na jiném místě jsem již uvedl, že bylo v jejich bytostném zájmu tr.stíhání na své úrovni odstíhat.Jsou-li pravdivé komunikace policie s pí.Urbanovou přes internetovou poštu, pak to taky trochu odporuje o nějakém bránění v protokolech.Možná je to jen z Vaši strany hra, aby se očistilo postavení policajta, či policistů, kteří věc šetřili pro budoucí Váš záměr věci nenechat na pokoji. Pak je třeba si ve Vašich kritických poznámkách udělat jasno, jdou trochu proti logice...

16.09.2007 17:19:26

m&m napsal(a):

Tomu, který údajně něco vidí: nevšiml jsem si, že by autorka psala o zlých vyšetřovatelech. V článku jasně stanoveno, o který výslech šlo - o výslech státního zástupce. Opět zavádějící argumentace...

16.09.2007 17:45:36

Josef K. napsal(a):

Už dlouho, tak od roku 1970 vím, že žiji v tvůrčí české mutaci sovětského systému, takže demokracie zde nebude, očekávám přechod do SNS, jakmile vyschnout fondy EU. Oni ti klausové a topolínkové, steigerwaldové a komárkové a mnoho dalších to zvládnou.

16.09.2007 18:06:05

bigjirka napsal(a):

Opakuji se: ale fandím KVS za snahu hájit svého klienta. To je úkolem advokáta a Novákova role je v tom divná.

Problémy si způsobila paní Urbanová především sama - odkladem obou či kolika problematik. Pokud viděla Čunka brát peníze, tak ho měla prásknout, dokud by mu našli prachy v kapse. Pokud ji Čunek chtěl přefiknout a jí to nevyhovovalo, měla to řešit hned a ne až když jí město nešlo tak na ruku s pronájmem, jak si představovala. Nevidím nic divného na tom, že když jej všelijak difamisovala, že dopis zveřejnil. Pokud by se choval tak, jak ona popisuje, musel by to být úplný deviant a tak nepůsobí. Je to vcelku pohledný chlap a ve své pozici mocného muže mohl mít odhaduji kolik ženských chtěl - pokud by chtěl. Paní Urbanová na mne působí dojmem, že bych si o ni kolo neopřel... no, nevím.

A v celé cause Čunek by mne moc zajímal jeden důkaz, který ještě nikdo nezmínil: Zda peníze HB Real, vyzvednuté v bance, byly vloženy do pokladny firmy, tj. záznam v pokladním deníku. Ani paní Veselá to nezmiňuje. V tom případku ovšem, že vloženy byly, peníze, které třímal v ruce Čunek, by musely být jiné peníze?

16.09.2007 18:10:55

Miki napsal(a):

Dekuji paní Samkové za potvrzení těch tří dnů. S tím by se mělo něco dělat. Jako oznamovatel trestních oznámení jsem byl mnohokrát v situaci, kdy jsem se nemohl ani poradit s advokátem o textu stížnosti a musel jsem všechno udělat sám. Naštěstí jsem již dostatečně zasvěcen. Jak to ale udělá člověk, který podává trestní oznámení poprvé a bez advokátů je mi záhadou.

Podivný termín tří dnů v mnoha případech umožňuje Policii ČR zbavit se obtěžujícího hmyzu (poškozených občanů), který si bláhově myslí, že by lumpárny měly být potrestány.

16.09.2007 18:25:11

Miki napsal(a):

Pro bigjirku

Jsou to pěkné řeči o tom prásknutí. A pokud by to po prásknutí dopadlo stejně jako dnes, co by asi následovalo? Msta pana starosty spočívající v tom, že by paní Urbanová nesehnala nikde pracovní místo. Nechci nikoho ze Vsetína urazit, ale Vsetín není Praha, ve Vsetíně lze uplatňovat moc starosty poměrně absolutisticky.

Moc je nesporně afrodisiakum a je tedy velmi pravděpodobné, že zřejmě nepříliš vzdělaný Čunek mohl dělat své sekretářce nemravné návrhy.

Vaše hodnocení paní Urbanové je neslušné, to co jste napsal sem vůbec nepatří.

A skutečně nevím, proč by peníze, které třímal Čunek nemohly být tytéž peníze, které byly v pokladně HB Real. Vyrobit dodatečně po pěti letech doklady není až tak velký problém, vyrobit je v okamžiku úplatku je problém ještě menší. A pokud to skutečně úplatek byl, tak to jistě v HB Real zakamuflovali. Také nezapomínejme, že bylo vybíráno či ukládáno přesně tolik, aby operace nebyla hlášena, t.j. 499.000,- Kč. Když by to byly "čisté" peníze, tak by se přece s nějakými limity nikdo nepáral.

Pardon, já jsem zapoměl - "špinavé" peníze přece neexistují a řekl to přece největší ekonom ve střední Evropě a expert na všechno možné, t.j. náš Všeználek.....

16.09.2007 18:46:21

Jan K. napsal(a):

Pro zn. Pat z 10:45:36.

Milý pane (paní), vy jste to pěkně popletl. Já jsem měl dotaz, proč paní Urbanová neohlásila vzetí úplatku ihned a Vy do toho pletete, jak dlouho čekají lidé na spravedlnost. Ale jak píšete, tak můj případ to opravdu není, buď oznámím trestný čin hned a nebo vůbec. Jinak tomu, co píšete, se opravdu nedá rozumět.

16.09.2007 18:51:45

Jana J napsal(a):

Proboha, bigjirko, co ten slovník? Připadám si jak v práci o přestávce. Vy prostě nemůžete odpustit paní Urbanové, že se rozhodla samostatně jednat a porušila nepsaný zákon patriarchátu, že nadřízený muž je něco jako bůh - otec, tudíž veřejně nekritizovatelný. Vzhled pana Čunka pak vůbec nemá co do činění se sexuálním obtěžováním To je většinou otázka sebevědomí.

16.09.2007 18:54:45

lukas napsal(a):

Čunka nezastupoval JUDr. Brůna, ale JUDr. Bruna.

16.09.2007 18:58:05

Cicero napsal(a):

bigjirka: Jak se dají problematiky odložit? A co znamená "difamisovat"?

16.09.2007 19:00:32

bara napsal(a):

AD bara: že bych si byla připravovala zahřívací kolo na "hlavní téma"?

Ano, pani doktorko, presne to si myslim.

Nu, paní Urbanová není hlavní téma mého života a dokonce ani není mojí největší kauzou

Ale je kauzou, diky niz Vas ted zna cela verejnost. To prece uznate.

Mame verit tomu, ze v takoveto kauze, u ktere vsichni tusi nekoho vyznamneho v pozadi, si Vas pani Urbanova nasla tak, ze zadala do Google "lidska prava"? To snad ne!

A jeste k tomu vyslechu, ktery, jak pisete ma: ,,monstrózně medializovanou vadu v kráse, totiž voschlej punčovej řez v kavárně Arco". Jak se media dostala k informaci o puncovem dortiku? Prece zasluhou Vasi a Vasi klientky.

V te souvislosti by me zajimalo, jak doslo k tomu, ze jste se o prestavce vyslechu sesli u jednoho stolu?

16.09.2007 19:01:14

klarasamkova-vesela napsal(a):

AD Lukas: díky za opravu - překlepů mám želbohu coby disgrafik více.

Ad "Ten" - ubezpečuji Vás, že jsem na dotyčného advokáta, (ano, toho s krátkým "u") řvala velmi pěkně, když trval na tom, aby moje klientka se vyjádřila ke svojí e-mailové korespondenci ze své vykradené e-mailové schránky (tedy stavěl svoje dotazy na informacích, získaných trestným činem. Ovšem druhý den jsem se ve všech novinách od téhož dozvěděla, že moje klientka odmítla na otázky vypovídat. - Takže si Vám dovoluji připomenout ten Váš příměr o dvou stranách hole. V rámci výslechu se ovšem rozvinula dosti ostrá debata mezi advokáty, kdy mojí klientce byly dávány otázky, na které prostě není možné odpovědět. Na příklad paní Urbanová měla odpovědět, jaký je její vztah k panu Čunkovi. Řekla, že žádný. Všichni právníci se na ni skutečně velmi nepěkně obořili, že odmítá vypovídat. I vložila jsem se do toho já a vyzvala jsem vyslýchající, aby svoji otázku položili jinak, což odmítli. Posléze jsem tedy navrhla, ať se paní Urbanové zeptají ( například) jestli s panem Čunkem měla sexuální vztah a dále, jestli je na něj naštvaná. To všechno se dá totiž podřadit pod otázku "mít vztah". Jediným důsledkem bylo, že se na mne obořili všichni, že já jako advokátka svědkyně nemám právo otázky klást. Sami tuto otázku ale nepoložili. A tak to šlo sedm hodin. Fajne, ne?? Připadala jsem si jako v boxerském ringu a "Toho, který..." ubezpečuji, že jenom já jsem v provazech nebyla.

16.09.2007 19:15:38

zděšený z toho, který vidí do tr.řízení napsal(a):

Tak jsem si přečetl úžasné životní zkušenosti „Toho který vidí do trestního řízení“ a zejména mě poděsilo toto jeho tvrzení, cituji :

„Neznám policajta a státního zástupce, který chce "prohrát" případ a udělají ( bez výjimky ) veškeré podrazy k tomu, aby dosáhly svého úspěchu“.

Má otázka zní : Je-li tomu tak jak říkáte pane, tak jak se Vám spí a udržíte ve svém žaludku stravu? Já osobně pokud bych pracoval v takové branži, kde se děje to co popisujete, tak buď bojuji do posledního konce a nebo prchám. Vy asi bojujete proto se ptám : kolik trestních oznámení jste podal na policisty, kolik na státní zástupce, kolik návrhů na obnovu soudních řízení jste podal k soudům, kolik jste poslal stížností ombudsmanovi, kolikrát jste si stěžoval u Mezinárodního soudního dvoru v Haagu, kolikrát jste si stěžoval u soudního dvoru EU v Luxembourgu ? Kolikrát a kolik jste zalarmoval různých českých a zahraničních institucí a organizací co se honosí bojem za lidská práva ? Cožpak to co tvrdíte, pokud je to pravda, není naprosto bezprecedentním porušováním lidských práv?

V České republice máme cca 25 000 vězňů, máte-li pravdu tak většina z nich může sedět ve vězení protiprávně. Nezdá se toto tvrzení a z něho vyplývající možné konsekvence pro drtivou většinu čtenářů naprosto alarmující ? Já se jen modlím, aby ten co o sobě tvrdí že vidí do trestního řízení v nejbližší době zahlásil Apríl či něco podobného

16.09.2007 19:22:53

klarasamkova-vesela napsal(a):

AD Bara:

Ohledně informací tisku.V průběhu výslechu, asi okolo šesté hodiny, došlo k velmi zajímavé věci. Mojí klientce začaly chodit SMS od novinářů, že ví, že byla na výslechu a jak to dopadlo. Když jsme se všichni rozcházeli, tak jsme se všichni domlouvali, že o výslechu se nebudeme vyjadřovat - načež druhý den bylo obsáhlé vyjádření v tisku JUDr. Bruny. Tak si udělejte pořádek v tom, kdo co kdo řekl a kdy.

16.09.2007 19:24:15

klarasamkova-vesela napsal(a):

ad Jana J:

jak jste přišla na to, že vláda chce ve štrasburku prohrát spor s majiteli domů?? Já jsem zatím měla dojem, že jsou jen zbabělí a bojí se politické odpovědnosti, že by věc museli skutečně řešit oni a neměli na koho svést uzavřený smír, který je vždy, jak známo, kompromis. Že by v tom byl záměr slyším poprvé...

16.09.2007 19:25:43

Miki napsal(a):

Paní Samková myslím si totéž co Jana J. Pokud vláda ve Štarsburku prohraje, tak na tom jistě sponzoři politických stran vydělají. To je jen taková hra. Je to stejné jako spor s CME pana Laudera, spor s Diag Human pana Šťávy atd atd. Máte představu komu patří domy v centru Prahy? Určitě ano.

16.09.2007 19:36:03

Miki napsal(a):

Pro zděšeného z toho .....

Ve vězeních jsou hlavně troubové, jejichž trestná činnost spočívala v tom, že se nechali chytit při činu, když kradli nějaké drobnosti anebo neměli na pořádného právníka. Ti, co ukradli miliardy a všeobecně se to o nich ví, jsou oslavováni v médiích jako celebrity.

Měl jsem dokonce tu čest vidět při práci elitní útvar ÚOOZ a byl jsem docela konsternován tím co jsem viděl a slyšel. Když vidím jejich šéfa, pana plukovníka Kubiceho, tak se mi chce skutečně zvracet....

Policie ČR je ve všeobecném rozkladu a to zjevně úmyslně. Politikům totiž vůbec nejde o to, aby orgány činné v trestním řízení fungovaly. Právě naopak - jde jim o to, aby nefungovaly a byly poslušné svých nadřízených. A docela se to daří...

Je komické, když slyšíte od policistů, kteří vyšetřují hospodářskou kriminalitu, že nemají mobily, nemají přístup do internetu, nemají počítače a tiskárny. Teda oni je vlastně mají, ale většinou mi tvrdili, že to jsou jejich počítače a jejich tiskárny (většinou archaické jehličkové). Je skutečně utrpení se nesmát při závěrečném souboji policejního komisaře s tiskárnou, která tvrdošíjně odmítá vytisknout poslední stránku protokolu, případně odmítá vytisknout druhou kopii téhož.

Je komické, když podáváte trestní oznámení s tím, že se v nějakém Vašem objektu prokazatelně provozuje nelegálně prostituce. Přivolaní policisté zjistí totožnost ruských a ukrajinských prostitutek. Policista na místním oddělení Policie ČR Vás nejdříve nechá dvě hodiny čekat, zřejmě doufajíc, že si to rozmyslíte. Když nepovolíte, tak Vás velmi neochotně vyslechne, ale zapíše do protokolu něco úplně jiného. Když mu to dáte již napsané, tak se kroutí jak žížala napíchnutá na rybářský háček. Následně trestní oznámení odloží s tím, že se v jeho usnesení o odložení trestního oznámení neobjeví jediný náznak, že se to týkalo prostituce. Komedie k popukání!!!

16.09.2007 20:04:03

stejskal napsal(a):

Díky, paní doktorko, za informaci. Opravdu jsem žil v domnění, že oznámení trestného činu je povinností zákonnou, nikoliv jen občanskou. Holt nám hochům od Rychlých šípů se občas naše sny a představy nepřípadně pletou do reálného života.

Jinak pro paní Báru: řekl bych, že se paní Veselá Samková dostala do povědomí veřejnosti již dávno před tímto případem. Zastupovala celou řadu klientů, jejichž případy se vzhledem ke své společenské důležitosti hojně probíraly v médiích a v neposlední byla navržena i na soudkyni Ústavního soudu.

Libor Stejskal

16.09.2007 20:17:55

Miki napsal(a):

Paní Samková - ve věci toho smíru ve sporu majitelů domů proti státu nedělejte kompromisy, protože vláda jej ve skutečnosti nechtce. Neustupujte a uvidíte, že stejně vyhrajete. Blbé sice je, že to zaplatíme my všichni, ale protože jako blbci buď volíme, nebo nevolíme vůbec, tak se nemůžeme divit kam to vede.

Na deregulaci nájemného měli politici 18 let. Stačilo na počátku nastavit zvyšování nájemného o několik procent ročně a dnes mohlo být deregulováno.

16.09.2007 20:31:01

Miki napsal(a):

Pro Libora Stejskala

Když jsme v listopadu 1989 stáli na Václaváku a na Letné a zvonili klíčema, tak jsme byli zřejmě všichni ochotni pro realizaci našich snů a představ o budoucnosti udělat mnohé. Lidé, kteří se okamžitě chopili příležitosti, například pan Všeználek, nám hezky vytřeli zrak. Dokonce ani Havel nebyl takový, jak jsme si ho idealizovali...

16.09.2007 20:37:06

bara napsal(a):

to Stejskal,

mate pocit, ze pani doktorka potrebuje Vasi podporu? Ja ne.

U nas ve Lhote ji predtim nikdo neznal.

16.09.2007 21:15:53

Ten, který do systému tr.řízení vidí. napsal(a):

Pro zděšeného od toho, který do tr.řízení vidí:

Buďte ujištěn Vážený pane, že činím pro klienty co je v mých silách. Upřesňuji své tvrzení o mou zkušenost, že až na několik výjimek jsem nezaregistroval, že by kterýkoliv policista, či státní zástupce měl zájem po sdělení obvinění konkrétní osobě revidovat své rozhodnutí a přistoupit na stížnost proti tr.stíhání podanou obhájcem. Naopak tvrdošíjně si za svým názorem stojí a státní zástupce při nedostatku věcných argumentů stížnost prostě zamítne a uvede, že lze námitky obviněného uplatnit u soudu.Ono totiž od jisté novelizace tr.řádu se dokazování přesunulo k soudu.Takže takové představy o použití stížností k různým institucím jsou pro mne od Vás poučné a rád si nechám poradit. Milej pane zděšený, boj do posledního dechu zažívám spolu s ostatními advokáty s institucemi orgánů dnes a denně - to konečně můžete vyčíst i v případě milé paní doktorky Samkové-Veselé. Výčet stížností by Vám pane zděšený vystačil na několik týdnů četby ( netvrdím, že se nedostavují výsledky ), avšak stěžovat si ombudsmanovi, či využít instituce organizací honosících se bojem za lidská práva považuji za mlácení prázdné slámy. Naopak jsou zkušenosti takové, že tyto "firmy" bych zařadil do systému samofinancování, nepřežily by ani jeden týden. Vaše představa o Mezinárodním soudním dvoru v Haagu a jeho možnostech je rovněž mimo realitu - to je na samostatný příspěvek přesahující tento komentář. Stran věci těch Vašich 25.000 vězních v ČR ( skutečnost je za rok 2006 16.179 ), kteří jsou nevinní lze říci, že půjde o významné procento, kdy skutečně nevinní jsou podle mého odhadu 2 až 3%.Jde o ryze subjektivní názor, avšak jestli si myslíte pane, že jsou všichni spravedlivě za mřížemi, pak se hrubě mýlíte. Jsou okolnosti, kdy jsou odsouzeni lidé, kteří podepisovali prázdné listiny na jejichž podkladě se prováděla tr.činnost a tato jim byla přisouzena, znám případ, kdy byl odsouzen recdivista za to, že ukradl míchačku, kterou našli policisté v jeho sklepě,ačkoliv ji ukradl jeho otec bydlící ve stejném domě a tento nevinný byl odsouzen pro tvrzení 2 policistů, kteří jej udajně viděli v ranní listopadové tmě za jízdy v autě, v zatáčce a na vzdálenost desítek metrů.Dostal trest nepodmíněný tuším 2,5 roku! vyčerpány všechny prostředky, včetně obnovy řízení.Bezmála v každém případě, kdy jsou podezřelí klienti zadrženi, předvedeni, zkrátka jsou na výslechu na kriminálce bez advokáta ( což převážně technicky je neproveditelné ) jsou zcela "normálně" tlačeni k výpovědi pohrůžkou vazby, často i fyzicky. Nutno doplnit, že po rozpuštění týmu Return a stíhání policistů tohoto týmu, podstatně poklesl styl násilí a ten se přesunul do psychické oblasti. Ano nutno dodat, že nelze policisty hodit do jednoho "pytle", nepochybně je jich většina i slušných, ale mohu Vám říci a znovu opakuji, že jde o vzácný případ, kdy po sdělení obvinění se stíhání zastavují-to konečně dnes již přísluší jen st.zástupci, kteří se se stíháním "nemalují" a vše posílají k soudu.Ti policisté, kteří pracují na úsecích hospodářské tr.činnosti a tr.činů proti majetku jsou značně profesionálně deformovaní ( taktéž ne všichni), dokonce až tak daleko, že po uzavření spisu sledují vývoj věci u soudu, mnohdy i za osobní přítomnosti. Milej pane ačkoliv je patrno, že jsem věci trochu nadsadil, pak věřte v jednu věc, nepřejte si dostat ani náhodou do soukolí spravedlnosti, není to o tr.předpisech, ty jsou s výhradou stravitelné, s nutností rekodifikace, je to v lidském faktoru a ten je v naši zemi a v úseku výše označeném dosti deformován.Pozor úmyslně jsem se vyhnul soudům, tam se rozhoduje o vině, nikoliv podle Vás na policii, či státním zastupitelství, tam sice také, ale jen dočasně...

16.09.2007 21:21:36

bigjirka napsal(a):

Prostě pokud ta paní držela sosák tehdy, měla už ho nechat zavřenej. Po takové době se takové věci dokazovat nedají.

A jestli je v té pokladní knize ta řádka, nebo ne, to se holt nedozvím, asi se to paní Kláře nechce vykecat.

Je-li někdo tak hloupý, že si myslá, že úplatky se dávají z peněz, prošlých aktuálně bankou, je mi ho líto. A pokud by to někdo opravdu udělal, tak jeho IQ není ani IQ tykve.

16.09.2007 21:41:38

radek napsal(a):

Paní Kláro, moho tomu rozumět tak, že některá pol. strana si potřebovala zajistit loajalitu a tak rozjela jí známou aféru, využila paní Urbanové a jejího svědectví a po splnění té loajality bylo vše zameteno pod stůl ?

16.09.2007 21:42:29

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Báro,

ne, nemám ten pocit, dovolil jsem si jen vyslovit vlastní názor. Ale jestli to považujete za nemístné, tak se omlouvám, už se na Vás vícekrát s žádnou replikou obracet nebudu. Tak důležité mi to zase nepřišlo.

Mějte se fajn.

Libor Stejskal

16.09.2007 22:08:04

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Miki,

musím se přiznat, že Vaší poznámce, kterou jste mi adresoval, nerozumím.

Nepřipadám si, jako že by mi někdo nějak vytíral zrak. A už vůbec nejsem zklamán z toho, kam se tahle země v posledních osmácti letech ubírá (zvláštní je, že jsem přesně tuhle úvahu psal pod blogem pana Gabala zrovna včera večer).

Mohlo by to být samozřejmě lepší, ale žádné zázraky jsem nikdy nečekal, a tak nemohu být zklamán. Ostatně jeden zázrak jsem už v tomto ohledu zažil (listopad 1989) a to je na jeden lidský život, myslím, až až ;-)

Mějte se.

Libor Stejskal

16.09.2007 22:19:18

Miki napsal(a):

Pro pana Stejskala

Také patřím k těm, kteří byli výrazně ovlivněni knížkami pana Foglara. Také se domnívám, že se krást nemá, má se pomáhat lidem a dokonce se o to osobně snažím.

U mne nejde o zklamání tím, kam se naše země ubírá, ale o to, že lidé, kteří řídí stát jsou v naprosté většině nemravní. A přesto, že je to na první pohled zjevné, tak to nikdo nechce vidět a řešit.

16.09.2007 22:39:07

Miki napsal(a):

Pro radka

Stačí se zamyslet nad tím, kdo podával trestní oznámení v kauze Čunek. Byl to zřejmě člen ODS a bývalý ministr Novák.

16.09.2007 22:41:20

Miki napsal(a):

Pro bigjirku

Pokud by jste četl dobře, tak by jste věděl, že problémem paní Urbanové a její advokátky paní Samkové je to, že nemohou nahlížet do trestního spisu.

Pokud měl v tomto případě někdo IQ tykve, tak to byl zřejmě pan Čunek. Asi chudák neví, že peníze lze mít v bance v sejfu a potom mu nikdo mu nic nedokáže. Pan Čunek asi chtěl v bance "zhodnotit" lehce nabyté peníze a trochu se mu to vymklo z ruky. Kdyby uměl trochu počítat, tak by věděl, že ty úroky vůbec nestojí zato.

16.09.2007 22:50:02

bigjirka napsal(a):

pane Stejskale, já velmi zklamán jsem. natolik, že s několika individui, jako je třeba hawk a Líný černý pes vážně uvažujeme o založení nového liberálního politického subjektu. Protože se nám zdá že dneska tady jde málo o princip a moc o zlodějnu.

Miki, Čunek se dopustil chyby pouze v tom případě, že přijal úplatek. Pokud jej nepřijal, zachoval se úplně normálně.

16.09.2007 23:00:17

Jana J napsal(a):

Myslím si, paní Kláro, že je to dost jasné ze všech dostupných vyjádření členů vlády k jakýmkoli regulacím. Nevěřím, že v tomto případu udělají výjimku. Vždyť pan Čunek - to je bumerang, ten člověk, viďte - navrhl novelu zákona, která obsahuje institut výpovědi z bytu bez udání důvodu, což si asi dovedete představit, jaký rozval v právu by nastal, kdyby obdobný princip byl uplatněn v Obchodním zákoníku - kdyby každá firma mohla odstupovat kdykoliv od smluv bez udání důvodu a možnosti se soudit.

navíc v minulém volebním období parlament projednával dva zákony, týkající se regulace nájemného.Kupodivu byl schválen ten ekonomicky méně logický - o jednostranném zvyšování nájemného v procentech a nikoli ve vazbě na náklady ani zisk.Byl však projednáván i zákon, který výši nájemného upravoval jako tzv. věcně usměrňovanou cenu ( náklady plus přiměřený zisk)ve vazbě na pořizovací ceny a odpisy, které jsou podle zákonů o daních z příjmu a o účetnictví zdrojem obnovy majetku. Tento zákon, podle mne, která žádné nájemníky nevlastní, docela logický a v západní Evropě používaný, nepodpořila ani ODS ani soc. dem.

Přístup k obraně ¨zájmů státu jsme mohli vidět i v kvalitě materiálů předložených Jihoafrickému soudu v kauze Krejčíř. Proč by to nyní mělo být jinak? Doufám, že alespoň štrasburští soudci budou skutečně soudní a nenechají nás, blbce, co platíme daně, zaplatit 50 miliard.Navíc jsme jediný stát v EU, který si nechá vyhrožovat sankcemi za neplnění paktu stability a ještě u toho přizvukuje.Protože se to politicky hodí,ať to lidi zaplatí. My - tedy Kalousek a spol. - to přece platit nebudeme. Francouzský ministr financí v obdobné situaci jako popelem posypaný Kalousek s baťohem, upozornil komisi, že pokud by chtěli uvalit sankce, bude Francie nucena zastavit platby do společného rozpočtu.

Já vím, že to bylo trochu zeširoka, ale když u nás je to pořád o tom samém. Vy přece také platíte daně, a nemalé, a jistě byste byla raději, kdyby šly do školství , vědy... a ne na politické hrátky pánů politiků a jejich sponzorů.

16.09.2007 23:04:26

Petr napsal(a):

paní Veselá Kláro Samková, přestaňte chlastat colu, kyselina fosforečná vám leze na

mozek. Čunka nechte na pokoji.

16.09.2007 23:10:44

bara napsal(a):

to bigjirka,

ja jsem to dalsi individum, jestli si vzpominate. Pomoc prvni a posledni...

Privitala bych nejaky kontakt.

Dobrou noc.

16.09.2007 23:13:50

alena-m napsal(a):

to Miki -

co se tyka nelegalni prostituce tak by tam mela byt

prokazatelna cinnost zejmena po predem pripravenem zakroku .Nechapu jak je policie manipulovana prostituci a podsvetim nebo neni spravny tlak z obcanske spolecnosti.? Jinde by s tim zatocili rychle a radne -dle reguli verejneho a financniho poradku.

16.09.2007 23:16:43

alena-m napsal(a):

to Miki -

co se tyka nelegalni prostituce tak by tam mela byt

prokazatelna cinnost zejmena po predem pripravenem zakroku .Nechapu jak je policie manipulovana prostituci a podsvetim nebo neni spravny tlak z obcanske spolecnosti.? Jinde by s tim zatocili rychle a radne -dle reguli verejneho a financniho poradku.

16.09.2007 23:16:44

zděšený z toho který vidí do tr.řízení napsal(a):

To : ten, který do trestního řízení vidí

Trochu jste mě uklidnil svým dalším článkem a obdivuji k jakému téměř revolučnímu posuvu ve Vašem hodnocení došlo, avšak trochu to kalí skutečnost, že k němu došlo v průběhu pouze několika hodin.Posuďte sám, cituji první a druhé vyjádření :

1) „Neznám policajta a státního zástupce, který chce "prohrát" případ a udělají ( bez výjimky ) veškeré podrazy k tomu, aby dosáhly svého úspěchu“.

2) „Ano nutno dodat, že nelze policisty hodit do jednoho "pytle", nepochybně je jich většina i slušných, ale mohu Vám říci a znovu opakuji, že jde o vzácný případ, kdy po sdělení obvinění se stíhání zastavují-to konečně dnes již přísluší jen st.zástupci, kteří se se stíháním "nemalují" a vše posílají k soudu“

Jestliže Vaše obhajoba podléhá stejným skokovým změnám tak se prosím nedivte, že je posuzována jako účelová, rozporuplná a bez relevantních důkazů.

Pokud bych mohl, rád bych se dotázal jak početný byl ten strašlivý policejní tým RETURN, který když se zrušil tak dle Vašich slov, cituji „podstatně poklesl styl násilí“ policistů. Jelikož u policie se trestnímu řízení věnuje minimálně 10.000 policistů, tak jeden tým se zdá být ze statistického hlediska pouhým zrnkem písku k tomu aby změnil trend v celé policii.

Dále bych se chtěl zeptat co Vám tak vadí na tom, že policista z hospodářské kriminálky se zajímá o to, jak se u soudu vyvíjí kauza kterou předtím zpracovával ? Proč by nemohl slyšet Vaši obhajobu, průběh soudního řízení a rozsudek soudu, vždyť je to zpětná vazba, pomocí které může zhodnotit svoji práci a odborně se poučit, nemyslíte ?

A jak by jste ohodnotil chirurga, který se zajímá o osud pacienta kterého operoval, zubaře, který se zajímá, zda jím provedená plomba vydržela měsíc nebo několik let, či učitele matematiky, kteří se zajímají o to, zda jeho bývalí žáci jsou přijati na vysoké školy a nepropadají na VŠ z matematiky ? Jsou také profesně deformovaní a nebo se jen snaží dělat svojí práci lépe ?

16.09.2007 23:38:38

Čochtan napsal(a):

Paní Kláro, nemýlím-li se, obvinila Marcela Urbanová pana Čunka i ze sexuálního obtěžování. Je to tak ?

Podle toho jak jsem ji viděl na fotce v novinách, tak sexuální obtěžování vypadá VELICE nepravděpodobně. Je ve skutečnosti opravdu tak ošklivá ?

16.09.2007 23:59:58

bigjirka napsal(a):

baro, skvěle, individua potřebujeme. Napište prosím mejla hawkovi nebo Línému černému psu (po najetí pacičky nad nicka uvidíte mejl) já jsem se zatím neodhodlal k vystavení mejlu po zkušenost s některými diskutéry - asi jsem příliš výrazný nejen prostorově (195/115)

17.09.2007 00:17:38

m&m napsal(a):

radek: k te loajalite - nepamatuji, kdy jsme se naposledy my dva shodli, ale tady bych rekl, ze se vase uvahy vyvijeji pravdepodobnym smerem. Bohuzel.

17.09.2007 00:53:37

m&m napsal(a):

P.S. Podle toho, jak Cunek po tech zasazich zaril, bude asi jeho loajalita uz navzdy naprosto bezmezna...

17.09.2007 00:55:38

klarasamkova-vesela napsal(a):

Všem: díky! I u těch, kteří se mnou nesouhlasí a mají péči o mé zdraví kvůli nadměrnému užívání Coly díky za společenství. Feedback od právníků, kteří tady v diskusi evidentně jsou, je to nejlepší, co jsem kdy zažila. A pak že někdo něco má proti virtuálnímu prostoru. Více virtuality!!

AD bigjirka: tak ještě jednou a snad naposled. Ze spisu Čunek - podezření pro úplatek, jsem neviděla ani papír. V tom je ta zásadní potíž. Kdybych uviděla, tak to nedám na web, protože ještě chvíli bych chtěla zůstat v nerozparcelovaném stavu. Ale jen a jen pro Vás bych nějak poslala důvěrné info, stačí?? :-)

AD radek: "loajalita..." přesně, přesně tak. Jen těch politických stran, co s radostí přimáčkly palec aby muška nebzučela, bylo více. Dojemná shoda zájmů....Konec konců tahle č. - p. partaj leze krkem všem posledních minimálně 17 let - nebo to vidím blbě??

AD Jana J. "bytová legislativa". Věc je poněkud složitější, i když chápu Váš úhel pohledu. Co ale skutečně vůbec nechápu je, že sociálnědemokratická vláda nebyla schopna přijmout adekvátní sociální legislativu pro ty, kteří na nájem nedosáhnou. To, že ani tváří v tvář dnešnímu ekonomickému posunu nájemného s tímto návrhem nepřišli ( a myslím, že podpory by se dočkali napříč politickými stranami, protože vystěhovávání babiček na ulici nechce nikdo, dokonce ani majitelé domů ne) nad tím mi skutečně zůstává rozum stát.

ad čochtan: fakt jste mne naštval ohledně ošklivé Urbanové. zaprvé - je věcí vkusu, kdo jak vypadá. Nad Vámi by možná taky každá nezajásala. A zadruhé - i kdyby byla ošklivá jak noc, kolikrát mám ještě opakovat, že právo a spravedlnost NENÍ věcí zásluh, ale obecného principu?? S tím sporem o sexuálním obtěžováním paní Urbanové panem Čunkem máte pravdu. A v rámci zcela soukromého jednání mezi právními zástupci o této věci se náhle tak náhle objevilo trestní oznámení o úplatku s tím, že Urbanová byla u toho... napadá mne, že i když by to byla dost sebevražedná taktika, možná vlastně i toto mohl být způsob, jak se z velmi nepříjemné původní situace s paní Urbanovou mohl pan Čunek vyvléci. Zvláště, když se na to dívám zpětně z dnešního pohledu, kdy je zřejmé, že veškeré kroky podniknuté "bůh ví kým" přinesly žádaný účinek: pan Čunek je v poho, paní Urbanová vypadá před celým národem buď jako kurva nebo jako zzrzená milenka nebo jako blbec a v každém případě je zničená. Prima, ne??

17.09.2007 06:37:06

Tino napsal(a):

Co jsem se však nedočetl, je otázka peněz. Ty jsou totiž při všech soudních tahanicích a pro nalezení spravedlnosti nejdůležitější. Troufám si odhadnout, že právě proto výsledky kauz občany neuspokojují a naopak šokují.

Právo není automatické! Právo se musí tvrdě vybojovat a na to je třeba spousta peněz. To by mělo být autorce jasné a její hroucení ze soudních rozhodnutí beru jako pózu.

Autorka by se měla dát na spisovatelskou dráhu. Advokátka je prachmizerná.

17.09.2007 06:43:46

celem napsal(a):

kdyby to nebylo posit vážné situace, bylo by to zábavné čtení ....

17.09.2007 06:44:03

radek napsal(a):

m&m:Jak to, že víte, kdo podal trestní oznámení, když to neví, jak jsem pochopil aní paní Klára?

Těch stran, které potřebovaly loajalitu bylo víc.Pokud se nejednalo o nějakou setrvačnost, pak bych viděl přínos takové kospirace pro ODS nulový.Ale nevsadil bych si na nikoho. Snaze o prosazení vlivu

lobistů, případně přímo mafiánů nebude ušetřena žádná politická strana.

17.09.2007 07:13:27

Ládik napsal(a):

Věřím tomu, že ten, kdo jde v dnešní době dobrovolně do politiky, není čestný člověk. Dohledat pravdu v Čunkově případě asi nepůjde, a hrabat se v tom takovou dobu vyhovuje jen právníkům. Je-li člověk gauner nebo ne, o tom vypovídají jeho činy, ne řeči. Nepotrestaných gaunerů jsou mraky a bude jich ještě víc.

17.09.2007 07:25:59

Čunek napsal(a):

Trhněte si všichni ! Tahle vláda si mě pěkně podrží, protože jsem čistý jak právě padlý sníh.

17.09.2007 07:45:12

Ten, který do systému tr.řízení vidí. napsal(a):

Zděšenému:

Pane Zděšený, zaměňujete pojmy.

1)Neznám policajta a státního zástupce, který chce prohrát "případ" atd...

2)Ano, nutno dodat, že nelze hodit policisty atd...

Nejde o posun, ale o špatně čtený text z Vaši strany. Pokud konstatuji, že neznám policajata, či státního zástupce, tak jde o region a prostředí v nichž vykonávám činnost, byť jde bezmála o cca 70% v regionu a 30% v ČR. Při prostém počítání, kdy měsíc má cca 20 prac.dní a dejme tomu mého kontaktu s policisty každý 3 den vychází, že se tak za měsíc "otočím" kolem 7 policistů ( mnohdy opakovaně se stejnými policisty v regionu ) za rok to dělá do cca 100 atd.. Za deset let tisícovka.Tak co je na tom, že jsem s mírnou nadsázkou uvedl, že NEZNÁM.Nicméně Vy generalizujete a Váš předchozí příspěvek mi založil představu o tom, že jste si špatně vyložil obsah mého příspěvku, tak aby jste nebyl zbytečně zděšený jsem Vám doplnil osvětu - jak vidno uklidnil jsem Vás.

Závěrem : Policsta kontrolující průběh tr.řízení u soudu je deformovaný a nejistý svou prací a Bůh ví, co ještě se za tím skrývá - nejste náhodou jeden z těch neomylných orgánů???

17.09.2007 07:45:50

Zach napsal(a):

Pominu-li osobní antipatie k oběma stranám(paní KSM vyjímám),zdá se mě původních půl mega jako to nejposlednější.Celé se mi to jeví jen jakýsi červený hadr, sloužící na odlákání pozornosti od mnohem větších lumpáren.Stejně to nakonec vyšumí do stracena,tak jako kauzy Standy Chrousta,kakaových Bobíků,zamilenkovaných premiérů,popremiérů a ostatních,našim hlasem,podpořených lumpů.U nás se z politiky prostě neodchází,snad jen vražda ve sněmovně v přímém přenosu,ale ani zde si nejsem jist.Nakonec zůstane jen jakési vědomí,že Čunek je asi darebak,ale mazanej a Urbanová je ta nejblbější,at´už byla zneužita nebo ne.

PS:Paní Kláro,kurva se zde neříká,ale doufejme,že pan Stejskal maličko přivře očko:-)))

17.09.2007 07:59:18

SuP napsal(a):

Kdyby paní Urbanová učinila oznámení o přijetí úplatku panem Čunkem z čistého vlastenectví a následně při vyšetřování vypovídala pravdivě to, co si pamatuje, mohla mít čisté svědomí ale nic by se nevyšetřilo.

Pokud se nechala někým nahecovat a celou aféru zdokonalila o pomstu, musela předpokládat, že to z 50% nevyjde. Verdikt soudu stojí na tom, který advokát přesvědčivěji podá soudci svou verzi. to je můj dojem z celé slavné kauzy.

17.09.2007 07:59:35

klarasamkova-vesela napsal(a):

AD Zach: .... se omlouvám, se polepším....

17.09.2007 08:15:25

Zach napsal(a):

No proboha,jen tohle ne!Raději zůstanˇte tou svojí Veselou Klárou Samkovou:-)))

17.09.2007 08:21:09

David napsal(a):

Evangelický farář Bronislav Czudek, jeden z klíčových svědků, na základě jejichž výpovědi státní zástupce zastavil trestní stíhání vicepremiéra a šéfa KDU-ČSL Jiřího Čunka, má za sebou kontroverzní minulost. Byl agentem komunistické Státní bezpečnosti.

17.9. 2007 07:33

PRAHA - Při svém svědectví v případu Jiřího Čunka prý působil nedůvěryhodně a zmateně. Přesto právě na základě jeho výpovědi obhajoval jihlavský státní zástupce Arif Salichov zastavení trestního stíhání Čunka.

Podle výpovědi vsetínského faráře se hlavní svědkyně Marcela Urbanová chtěla Čunkovi pomstít. Ve svém svědectví popsal, že byl velmi překvapen, když s Urbanovou mluvil v kavárně, jak velká je její nenávist k Čunkovi. Státní zástupce Salichov dal na farářovu výpověď a vyvodil z ní, že Urbanová se chtěla Čunkovi opravdu pomstít.

"Přitom pan Czudek působil při svých svědectvích značně rozpačitým a zmateným dojmem," popsal Právu dobře informovaný zdroj.

Evidován jako agent Filip

Czudek odmítá, že by vypovídal nedůvěryhodně. Právu navíc řekl, že s StB nikdy vědomě nespolupracoval a na nikoho nedonášel. Jeho tvrzení však velmi silně nabourávají údaje z registru spolupracovníků StB ministerstva vnitra. Podle nich se stal Czudek kandidátem tajné spolupráce v roce 1982. V roce 1984 pak z něho StB udělala svého agenta pod krycím jménem Filip. Jeho svazek byl uzavřen až po listopadu 1989.

Vicepremiér a předseda KDU-ČSL Jiří Čunek byl podezřelý z přijetí půlmiliónového úplatku ještě jako starosta Vsetína v roce 2002. Státní zástupce jeho stíhání zastavil, protože jediným svědkem proti němu se prý ukázala být jeho bývalá sekretářka Marcela Urbanová, která kauzu vyvolala. V její výpovědi prý byly nepřesnosti.

Radim Kijonka, Právo

David - bez komentáře

17.09.2007 08:26:51

Tino napsal(a):

O peníze jde především. Takže lze předpokládat, že Čunek při nástupu do vrcholné politiky počítal s tím, kolik ho bude stát a zda to utáhne.

Paní Urbanová patrně taky spočítala kolik má na napadnutí Čunka, kolik získá při výhře a kolik si může dovolit prohrát.

Soudcové prý berou kolem 60tis. měsíčně, kolik si vydělají advokáti, nemám tuchy. Ale rozhodně neprodělávají ani při prohrané kauze svých klientů. Vždy dostanou zaplaceno. Je jen na jejich schopnostech, zda vydělají víc, než je minimum.

A jsem u merita věci. Kde bere Čunka napadající trestní oznámovatel peníze, ke krytí všech výdajů se soudním řízením a vyšetřováním? Já, pokud bych chtěl někoho žalovat, nebo jen udat za trestný čin, bych si sakramentsky spočítal možný prodělek z nedostatku důkazů a hlavně z nedostatku právních schopností svých advokátů, kterých je při takovém boji zapotřebí. Pustit se totiž do vrcholného politika a nemít na to spoustu peněz, je předem prohraný boj. Jen idiot si může myslet, že se domůže spravedlnosti jen tak zadarmo.

Nepředpokládám, že Urbanová je idiot a tak jistě má značné peníze pro tento druh "zábavy". NIKDO ji totiž zdarma advokáta dělat nebude!

Takže jsem přesvědčený, že autorka nás mystifikuje svým rádoby bohulibým zájmem o blaho klienta. Je to zájem o vlastní kapsu. Konečně pro to také studovala, aby neměla nouzi. Z toho také vyplývá, že Urbanová rozhodně není chudobná a bez vlivných známostí. Jinak by se nikdy do boje s Čunkem nepustila, protože by velice brzy zjistila, že na to prostě nemá!! A tak - kde vzala Urbanová prachy na vleklou kauzu a kdo jsou její sponzoři?!

17.09.2007 08:32:12

bigjirka napsal(a):

Paní Klárko, velmi děkuji :-). Co se týče pana Zacha, myslím, že ani tak neokřikuje Vás, jako upozorňuje pana Stejskala na ne vždy funkční cenzurní zásahy, takže tu zůstávají opravdu sprosté blitky a příspěvky o něčem kvůli ostřejšímu slovíčku mizí. Nechcete s námi zakládat liberální stranu? Pokud Vás to zajímá, hodím Vám na mejlíka kontakt.

17.09.2007 08:33:53

Zach napsal(a):

Paní Kláro,Bigjirka to vysvětlil naprosto přímočaře.On většinou nechodí velkými oklikami.

17.09.2007 08:43:53

bigjirka napsal(a):

celý ten případ je hodně podivný a vypadá na temné nitky

17.09.2007 08:44:38

bigjirka napsal(a):

Zachu, bigjirka je trošku polarizující osobnost. Někteří ho mají rádi a jiní zase ne :-)

Jen koukněte do diskusí :-D

17.09.2007 08:46:05

jarda napsal(a):

Nesouhlasím s Vaším Závěrem paní Veselá Samková:

Zavěr: nastudujte si trestní řád a nesnažte se opít rohlíkem neprávnickou veřejnost!

17.09.2007 08:58:40

Miki napsal(a):

Pro bigjirku

Jaký ma ta liberální strana program? Už delší dobu uvažuji o založení něčeho takového.

17.09.2007 09:00:48

Zach napsal(a):

Bigjirko,nevěřím tomu,že sem píšete kvůli tomu,aby vás měli všichni rádi,co dím,vím to naprosto jistě,když dokážete vyprovokovat k psaní i některé disgrafičky:-)))

17.09.2007 09:01:24

Miki napsal(a):

Pro alenu-m

Odpověď na otázku jak je policie manipulována je úplně jednoduchá - prachy, prachy a zas jen prachy.

17.09.2007 09:06:13

bigjirka napsal(a):

Děcka, je to jen pár dnů, začalo to jako sranda s hawkem a líným černým psem, kandiduje bara, zatím jsme toho udělali málo. Už máme doménku a pár zásad na stránečkách v nejbližších dnech nainstaluju portál. Chceme si taky užít něco srandy. Ale každopádně nás štve korupce, klientelismus, regulace, nespravedlnost.

šáhněte si pacičkou na nicka (mojeho)

17.09.2007 09:10:36

Martin napsal(a):

Dobré dobré :-)

17.09.2007 09:27:55

Dáda napsal(a):

To: Ten, ktery do systemu vidi.

Zdravim, doufam, ze podobne prispevky odesilate z Dial-up spojeni a ne z prace. U Dial-up totiz dostanete pokazde jinou IP adresu.

To:Klara Vesela. Dobry den,

zeptam se hloupe a je mi jasne ze podobnou otazku jste slysela milionkrat.... Zastupujete i klienty u kterych jste presvedcena o jejich vine? Diky.

17.09.2007 09:44:23

Miki napsal(a):

Pro Dádu

Dobrá otázka, ale myslím si, že na ní bylo již odpovězeno. Nezastupuje.

17.09.2007 09:47:21

Miki napsal(a):

Pro paní Samkovou

A co uděláte, když Vám klient na počátku lže a Vy to zjistíte až potom? Může vlastně advokát ukončit již sjednané zastupování? To se mi moc nezdá.

17.09.2007 09:49:07

klarasamkova-vesela napsal(a):

To Dada

Zastupuji občas klienty ox offo, tedy přidělené mi soudem, a tam se po vině neptám - ani nemohu. K zastupování ex offo Vám odpovím stejně, jako jsem kdysi odpověděla svojí mamince: takovéto obhajoby nepovažji za "vysekávání za každou cenu". Jde o to, aby advokát pohlídal spravedlivý proces, uplatnění všech polehčujícíh okolností, přiměřenost trestu a aby náhodou si někderý orgán činný v trestním řízení nevybagroval šuplíky na účet obviněného (podezřelého - obžalovaného: to záleží, v kterém stádiu trestního řízení se kdo nachází.

Co se týká klientů, které přijímám dobrovolně a na základě svého uvážení: podle mých zkušeností nikdo nepřijde ke sporu "z čistého nebe". Málokdo může říci, že za rozvod, majetkový spor, etc. může výhradně jen a pouze ten druhý. To je ale jasné a naprosto lidské. Každý z nás se někdy na něco vylhostejní, nedotáhne do konce, ujedou mu nervy etc. Abych však přijala právní zastoupení kohokoliv, musím nabýt přesvědčení, že toto selhání, provinění, neopatrnost, neschopnost - říkejte tomu jak chcete - je v přímém nepoměru k tomu, jaká příkoří mu toto jeho zanedbání přineslo. Velmi mi to usnadňuje můj vnitřní život a to i v případě, kdy zastupuji někoho velmi kontroverzního a někoho, o kom si okolí myslí něco zcela jiného - to je na příklad i ppřípad pana Horského z Děčína, velmi mediální případ majitele domů, kterého rovněž zastupuji.

AD Miki: jistěže čas od času zjistím, že některé skutečnosti, které mi klient tvrdí, nejsou pravda.Občas dokonce zjistím, že klient vykazuje psychopatické rysy. V takovém případě se snažím vycouvat tak, abych klienta nepoškodila. A abych předešla další otázce - o ukončení právního zastupování paní Urbanové neuvažuji.

17.09.2007 10:27:51

bigjirka napsal(a):

Myslím, že paní Urbanová se ve své nenávisti k Čunkovi zamotala do něčeho, z čeho ji ještě bude bolet hlava. Že za celou věcí jsou lidé, kteří se šikovně schovali za obrannou hradbu pionů a pokud je někdo svinským krokem odtud nevytáhne, budou se jen šklebit Osobně to vidím jako hezký příklad zpravodajské hry. Co bylo či nebylo mezi Čunkem a Urbanovou už nikdo nedokáže. Kudy protekl před pěti lety půlmeloun už nikdo nedokáže (mne by pořád moc zajímala ta řádka v pokladním deníku HB REal, myslím, že nikdo není tak blbý,aby uplácel penězi z banky. K tomu slouží černé fondy (třeba z bokem udělaných kšeftů).

17.09.2007 10:36:30

Al Jouda napsal(a):

Z té dlouhé diskuze jsem si vzal tato ponaučení :

1) Roli svědka v trestním řízení zásadně odmítat s odůvodněním, že by to mohlo přivodit trestní stíhání mé osoby.

2) Pokud bych byl nějakými okolnostmi přece jen donucen roli svědka přijmout, tak odpovídat pouze na otázky směřující k tomu, co jsem viděl, slyšel nebo cítil (nosem).

17.09.2007 10:37:58

Jerry napsal(a):

Stejně je zajímavé, že Grosse neprokázaný původ peněz odstřelil, ale na Čunka to nefunguje.

17.09.2007 10:50:18

bigjirka napsal(a):

Grossova kratičká a přehledná kariéra způsobila, že tam byly prachy, které vydělat nemohl. Takže tuto verzi položil a přišel s prasečkářskou půjčkou - teprve ta ho odstřelila

17.09.2007 10:59:13

klarasamkova-vesela napsal(a):

AD Bigjirka:"nenávist" - dejte si pozor na to, čí argumenty přejímáte. Ten o nenávisti paní Urbanové k ˇunkovi je tvrzením faráře Czudka, nyní již prokázaného spolupracovníka StB.

AD Jerry - se taky divím....

17.09.2007 11:05:14

Dada napsal(a):

To: klarasamkova-vesela

Diky za odpoved.

~

17.09.2007 11:10:09

Vojta napsal(a):

Myslím si, že kausa "čunek" je ze stejné "babiččiny krabičky" jako podobné předchozí kausy: tomšovicová-srba,gross, jourová,péťa+doležal+povedený architekt říčař,vražda taksiplukovníka, spira,taxikářova " zpráva"

Čunek si to "držení" pod krkem" způsobil večeří s panem Paroubkem

Závěr - ani Béďa Rajcinojic by se neměl za co stydět.Nastrčených hlupáků jako urbanová, péťa atd se najde vždy dost a na každého se vždycky "něco" najde - jen hledat - a na to ti co hledají mají peněz neomezeně.

Taková je teď demokratůra v čechách.

17.09.2007 11:20:13

bigjirka napsal(a):

Paní Kláro, svědectví faráře Czudka působilo stejně nevěrohodně jako všechna ostatní v tomto případě. Svůj dojem odvozuji z působení paní Urbanové v TV a z faktografie - ona nedostala nějaký pronájem za takových podmínek, jak si představovala. A pak se rozpomněla na sexuální harašení a na úplatek. A někdo ještě (Novák?) jí pomohl, aby si v tom vymáchala čumák. Fandím Vám v tom, že hájíte svou klientku - v tomto směru by Novák patřil asi spíš před komoru. Ve věci samé ona pomohla vyrobit takovou paseku, že to nedá dohromady ani Pánbůh a svatej Václav.

17.09.2007 11:27:23

Čochtan napsal(a):

Paní Kláro,

Mrzí mě že jsem vás naštval, rozhodně jsem to neměl v úmyslu. Samozřejmě je právo věcí obecného principu bez ohledu na krásu. Máte i recht v tom, že nade mnou by určitě „taky každá nezajásala“. Ty časy jsou nenávratně pryč.

Jenže já mám dost sebekritiky na to, abych neobviňoval žádnou dámu ze sexualního obtěžování. Já to myslel pouze tak jak to berete po slovech : „S tím sporem o sexuálním obtěžováním paní Urbanové panem Čunkem máte pravdu.“

Takže shrnu to, zda jsem causu správně pochopil:

1. Paní Urbanová obvinila pana Čunka ze sexualního obtěžování.

Proč ? Nevím, třeba opravdu dostal melouna a nechtěl se s ní šábnout. Tak se pokusila vydírat. Nevím, nebyl jsem u toho, ale možné by to mohlo být.

2. Když ji právníci řekli: „Ženská neblbněte, tohle nemůže projít, koukněte se do zrcadla, na rozdíl od Spravedlnosti soudce není slepej“ , tak paní Urbanivá couvla, a podle motta: “Když já nic, tak von teda taky nic!“ vytáhla ten úplatek. A teď teprv začlo být panu Čunkovi horko.

Po kolika letech to vytáhla ? Nebylo vlastně její občanskou povinností to oznámit okamžitě ? A když to okamžitě neoznámila, (v naději že z toho pro ní taky něco kápne), tak by z toho zdatný právník mohl uplést „spoluvinu“ ? Tuhle mandantku vám nezávidím. Ještě že nejsem právník.

3. „paní Urbanová vypadá před celým národem buď jako kurva nebo jako zhrzená milenka nebo jako blbec a v každém případě je zničená.“ Jo, to máte recht, kdo ale začal ?

Nechci vám radit, byla by to opovážlivost, ale pokud se budete držet dětí a práv otců, máte sympatie nejméně poloviny populace. Té lépe vydělávající poloviny. A dobrou práci uděláte při tom taky. Takovou, jaké je moc zapotřebí.

Zdraví zelený mužík Čochtan.

P.S. Až se budete topit pod vyšehradskou skálou, tak vás vytáhnu a půjdem na frťana.

17.09.2007 11:35:20

Zach napsal(a):

Otázkou je,či tato kauza měla Čunka "odstřelit",dle mého,velmi laického názoru,ho měla pouze "umravnit".

17.09.2007 11:36:04

Miki napsal(a):

Pro paní Samkovou

rozhodně jsem se neptal proto, aby jste snad uvažovala o ukončení zastupování paní Urbanové.

Jenom mne zajímalo, jak lze ukončit zastupování v případě, že Vám klient evidentně lže.

17.09.2007 13:04:11

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Miki,

myslíte, že politici jsou o mnoho jiní, že je celá tato společnost? Myslím, že ne, jsou jejím docela přesným vzorkem, ostatně jsme si je sami vybrali ze svého středu a zvolili je.

A že s tím nikdo nechce nic dělat? Opět si myslím, že to tak docela není. Vy ano, já také, celá řada novinářů též. Jistě i paní doktorka Veselá Samková. A řada dalších lidí, kteří zde píší blogy a diskutují (nicméně jak jistě sám vidíte, pak je také spousta těch, kteří hlavně spílají, urážejí, napadají a stěžují si, jak to ti ostatní dělají špatně).

Jsem přesvědčen, že až bude větší poptávka po slušných politicích, budou i slušní politici (zákon trhu funguje i tady .-)

Mějte se.

Libor Stejskal

17.09.2007 14:23:59

JOJO napsal(a):

Pokud nekdo oznámí úplatek za tak dlouhou dobu, tak si musím položit otázku proč a k čemu to bylo dobré. Závěry z tohoto postupu mohou byt tři a to,že osoba podávající podaní je smyslu zbavená, očekává nějaký prospěch a je hnána pomstou. Vzhledem k neexistenci přímých důkazů je možné usoudit, že uvedená osoba tak nečiní z prospechu, tudíž se zbláznila nebo se mstí. Z hlediska vyrazu tváře a pohybu, který je s psychikou osobnosti úzce spojen je patrné, že jde o pomstu. Nic na tom nezmění to zda onen pán bral či nebral. Jeho odhaleni nejí projevem morálnosti ale projevem padlé a nemorální osoby, která tak učilni jenz důvodů nenaplnění svých očekávání a ukojeni potřeby odvety.

17.09.2007 14:24:49

Miki napsal(a):

Pro pana Stejskala

Nezbývá mi, než abych s Vámi souhlasil. Hezky jste to shrnul.

17.09.2007 14:29:05

Alex napsal(a):

Dobrý den paní Samková.

Díky za tento blog i za ty ostatní. Moc se mi líbí, že na dotazy a diskuze reagujete (i na ty tzv. hanlivé). Někteří blogeři si pouze "vycintají pentli" a názory diskutujících je absolutně nezajímají.

Bylo to fakt zajímavé počtení. A díky i diskutujícím, bylo to zajímavé (všechny otázky jste vyčerpali, tak se na nic neptám).

17.09.2007 14:29:15

Alex napsal(a):

Pane Stejskal, myslím si, že nemáte pravdu. Oni se totiž ti politici obvykle vybarví až po volbách. Až když jsou opravdu nahoře, pak teprve zjistíme, koho že jsme to vlastně zvolili. Vždycky se necháme napálit a bohužel nikdy s tím pak nejde nic dělat.

17.09.2007 14:34:06

Miki napsal(a):

Pro JOJO

Vaše psychoanalýza paní Urbanové je úžasná. To jste udělal jenom podle několika vteřinových záběrů z televize?

Televize jest virtuální realita. Sestříhají to tak, jak to vyhovuje danému záměru redaktora pořadu. Několikrát jsem si to také zkusil a musím konstatovat, že redaktory v televizi pravda příliš nezajímá. Dopředu si zrežírují co bude v záběru, jak Vaše vystoupení okomentují a nemáte šanci. A klidně Vám slíbí, že Vám to dopředu nechají odsouhlasit a pak to nedodrží. Když si potom stěžujete na neobjektivnost pořadu, tak vůbec nereagují.

17.09.2007 14:37:02

Miki napsal(a):

K té televizi ještě poznámka :

Nejlepší jsou diskusní pořady. Pořad je naplánován na vteřiny a když je to přetaženo o 5 vteřin, tak se točí 10 minutový pořad znovu. Sám jsem to zažil. Chtějí po Vás, aby jste všechno řekl úplně stejně, ale o 5 vteřin rychleji. Papoušek nejste, tak to řeknete jinak a třeba hůře. O informace nejde, jde pouze o výplň mezi reklamami - ty jsou bohužel ze všeho nejdůležitější.

Kolikrát byla v televizi skutečně zajímavá debata a byla uťata právě v okamžiku, kdy se začalo něco řešit? Mnohokrát! Diktát reklamy je neúprosný, Pampers, Jogobela, Perwol, Silan, Jar a další ptákoviny nad všemi vítězí....

17.09.2007 14:45:36

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Alexi,

kdyby jejich chování opravdu většině lidí až tak moc vadilo, že by s tím byli ochotni něco dělat, každá strana by se špatného politika zbavila dřív (na úrovni krajů by stály zástupy mladých schopných politiků, kteří by byli dychtiví dokázat, že to umějí lépe), než by jí prohrál příští volby.

Nicméně tak to není. Velká část lidí (voličů) si prostě předem vybrala stranický dres a za něj bude "kopat" do roztrhání těla. Prohlédněte si zde diskusi pod blogy politiků; ať napíší, co napíší (výjimky samozřejmě existují), prakticky vždy je podpoří více méně stejní lidé a stejní také zatratí.

Ten marast není v politicích, ten je podle mne v nás. A není ostatně divu, po těch letech totální devastace.

Libor Stejskal

17.09.2007 14:54:37

Klára Veselá Samková napsal(a):

AD Čochtan: paní Urbanová obvinila pana Čunka ze sexuálního obtěžováni, protože ji sexuálně obtěžoval. Je na to dokonce řada svědků, svědectví některých je dokonce založeno v tom úžasném spise, který byl odložen. Když tedy chtěla z práce odejít a žádala o přeloženi na jiné místo na vsettínské radnici, tak jí pan Čunek řekl, že jestli jej opustí, tak ji zniči. V tomto momentě se paní Urbanová obrátina na advokáta Jiřího Nováka. Tomu v rámci řešení problému řekla i o úplatku. Mimochodem, o řadě dalších věcí mu neřekla. Řekla je mně. Dává to už smysl?

17.09.2007 14:59:53

Čochtan napsal(a):

Paní Kláro,

to dává smysl.

Pan Čunek ale u mne rázem hodně ztratil. Protože obtěžovat sexualně sekretářku před svědky, to může spáchat jen strašný blb (takzvaný óbrblb). Jak ten chlap mohl dodělat devítiletku, když je schopen takovéhle blbosti ?

Nebo že by ti svědci o tom pouze slyšeli ? Od paní Urbanové ?

Ale asi bychom neměli o tomto tématu moc mluvit, neexistuje nějaká povinnost mlčenlivosti pro advokáty ? Něco podobného jako u lékařů ?

17.09.2007 15:30:46

klara vesela samkova napsal(a):

AD Čochtan: ano, povinnost advokátky mlčet existuje. Proto taky mlčím. Nicméně ti svědci o tom neslyšeli od paní Urbanové.

Hodnocení pana Čunka jste provedl sám, pokud chcete vědět důvod takového jeho chování, tak to chcete po mně opravdu moc. Určitě jste ale někdy slyšel o mužské ješitnosti, o pevném přesvědčení, že právě jen a jenom on je neodmítnutelný a o následné zhrzenosti odmítnutého. O paní Urbanové všichni říkají, že se chtěla pomstít. Byla to druhá strana, která říkala, že se pomstí a taky se pomstila. Na příklad tím, že, když už se paní Urbanové podařilo odejít, za standardních podmínek si vzala úvěr, vybudovala společně s bratrem kavárnu s galerií, tak město Vsetín náhle pocítilo potřebu na vlastní náklady podniknout rekonstrukci nebytových prostor pod jejími prostorami a na jediné přístupové trase, kterou se do jejího podniku dalo dostat, vybudovalo nákladem cca půl milionu korun hernu na automaty.... Jelikož Vás nepodezírám z intelektového deficitu, ostatní ponechám Vaší představivosti....

17.09.2007 16:13:32

Čochtan napsal(a):

Paní Kláro:

To se dějou věci ve Vsetíně, to víte k nám do Mníšku nad Jizerou se to nedonese. O této věci se začlo mluvit až když pan Čunek vyřešil cikánský problém ve Vsetíně aniž by je vystěhoval podle soudního rozhodnutí pod most.

Mimochodem, jak pokračuje vaše doktorská práce ? Hotovo ?

17.09.2007 16:32:57

bigjirka napsal(a):

Když ono to ní z každé ze stran dost jinak. Nevím. Vsetín je docela velké městečko, existují tam i jiná místa, než na radnici, je tam pár docela významných firem..

Nevím, ve Vodochodech jsem se nepohodl s ředitelem, sebral se a odešel. Hotovka. Nešel jsem ho nikam prásknout (je fakt, že mne sexuálně neobtěžoval :-) ).

Přeju Vám, aby se Vám podařilo ochránit mandantku před následky jejího ne moc chytrého počínání.

17.09.2007 16:40:42

klarasamkova-vesela napsal(a):

AD Bigjirka: Vodochody jsou prakticky v Praze. Těch pár významných firem ve Vsetíně a okolí je při veškeré úctě jen pár. Nezaměstnanost vysoká. Paní Urbanová se taky sebrala a odešla, přidala se ke svému bratrovi a začala s ním podnikat.

AD Čochtan - nohotovo... ach jo. píšu blogy, diskutuju a není čas. Jdu psát. Konec konců, podívejte se, jak náhle zhadně klesla sledovanost blogu - tak drastický počet zájemců - jakpak se to asi stalo??

17.09.2007 17:13:28

Miki napsal(a):

Pro paní Samkovou

Nebyla už většina řečena? Musí se nabídnout něco dalšího...

17.09.2007 17:45:42

Jana J napsal(a):

Paní Kláro, obdivuji trpělivost, s jakou odpovídáte, i když , ukázalo se, že jsou i tací(asi jeden), kdož jsou ochotni upravit si svůj názor na paní Urbanovou. Nemyslím si, že by ji většina národy vnímala tak, jak říkáte. Naopak, zejména mnoho žen zažilo podobnou situaci a vědí , o co jde. Možná, je to i tím, že mezi mými známými nejsou obdivovatelé pana Čunka, protože toho člověka prokouknout nedá vskutku velkou práci. Moc vám fandím a to i ve sporu ve Štrasburku. Konečně uvidíme, co je naše vlády zač, bez ohledu na to, jak ta zpackala ta předchozí. Víte, se soc. dem. je jedna velká potíž - oni nevědí, kam patří. Funkcionáři a poslanci jsou bohatí, chtějí se dostat mezi horních deset tisíc, a svými voliči v podstatě opvrhují. Tak vznikají paskvily v zákonech.

17.09.2007 18:23:57

bara napsal(a):

pani Jano J

dovolte, abych reagovala na Vas nazor.

Nemyslim si, ze blog pani doktorky napomuze ke zlepseni verejneho mineni o pani Urbanove, i kdyz se pani advokatka velmi snazi. Kdyby pred kauzou s uplatkem neprobehlo narceni o sex.obtezovani, o tom, ze ho pristihla, jak v praci onanoval, /prohlasila v rozhovoru pro noviny!/ a konkurencni boj o kavarnu - tak bych byla naklonena verit verzi o pravdomluvne, nepravem osocovane svedkyni.Toto vsechno, spolecne s casovou prodlevou , mi brani uverit.

Nejsem clenem zadne strany, ani fanda pana Cunka.

17.09.2007 19:02:07

klarasamkova-vesela napsal(a):

AD Miki: ano, máte pravdu, na dané téma bylo dle mého názoru řečeno již vše. Tím není řečeno, že je vše řečeno v kauze samotné. Zde se budou zcela jednoznačně ukazovat nové a další skutečnosti, které posunou věci dál. Pokusím se dát dohromady ještě jeden blog, především zaměřený na časové posloupnosti, které se udály do té doby, než paní Urbanová vstoupila do kauzy úplatku pana Čunka. Myslím, že by bylo vhodné pořádně vysvětlit, proč došlo k tak zvané prodlevě v podání svědectví ve věci úplatku a proč tomu těžko mohlo být jinak.

AB Bara: odhalila jste mne správně:-) nejde mi o zlepšení veřejného mínění o paní Urbanové, jde mi o rozmotání uzlíčku, v jehož jádru by se měla skrývat nejen pravda, ale především spravedlnost.

To je důvodem, proč jsem se pustila do tohoto blogu.

Nyní, po dvoudenní diskusi, jsem skutečně toho názoru, že diskuse by se mohla jen z valné části opakovat. Jsem přesvědčena, že na většinu dotazů jsem zodpověděla a snad abych teď zase šla něco dělat:-)

V každém případě ještě jednou děkuji všem diskutujícím za jejich přemýšlivý postoj. Doufám, že se zase sejdeme příště.

Dobrou noc.

17.09.2007 20:19:17

Čochtan napsal(a):

KSV: "... nejen pravda, ale především spravedlnost."

Čochtan: Bez pravdy není spravedlnosti a pouze pravda je spravedlivá.

Dobrou noc.

17.09.2007 23:10:28

bigjirka napsal(a):

Ten případ je vůbec dost omotán divnůstkami a vypadá to že černého Petra drží oba hlavní aktéři. Džina z láhve vypustila paní Urbanová, myslím, že budete mít dost práce ji jakžtakž ochránit. Co vlastně spáchal nebo nespáchal Čunek, to se dokázat nepodaří. Obvinění Půčka, kterého trochu znám, z křivého svědectví, mi nějak nesedí. Paní U. jako jediná spravedlivá ve Vsetíně... mi taky tak úplně nesedí... a někde v zákulisí někdo tahá za nitky..

18.09.2007 00:09:11

Zach napsal(a):

Rozlít si to u starosty a potom začít ve stejném městě podnikat,to je od paní Urbanové přinejmenším naivní.Starosta je vlivný člověk i ve vesničce s tisíci obyvateli.Nevím jak vysoký morální kredit má pan Čunek(můj osobní názor zde není podstatný),ale pokud chtěl někomu činit problém,myslím,že se stačilo jen zmínit před správnými lidmi,kteří jistě konali v jeho zájmu.Následných deset otčenášů jistě svědomí tohoto pána učinilo tím nejčstějším sněhem.

18.09.2007 05:21:07

Jana J napsal(a):

Zachu, to , co píčete, je popis fašismu. prostě děs, neříkejte mi, že se podle toho chováte.

pro Báru . nevěřím, že na případu nejste osobně zainteresovaná.Každý člověk je většinou na straně slabšího, jinak se přidává k lovecké smečce.

18.09.2007 09:54:07

Zach napsal(a):

Jano J

Nechodím ani do kostela,ani do stran.Bohužel větší část z roku pracuji mimo ČR.Ale neříkejte mi,že jste o něčem podobném ani nezaslechla.

18.09.2007 10:51:39

bara napsal(a):

Vazena JanoJ,

osobne zainteresovana? Protoze tu diskutuji? Slabsi ma vzdycky pravdu? A jak se pozna, ze je slabsi?

18.09.2007 11:00:11

bigjirka napsal(a):

.. právě mne napadlo totéž... kdo je tu vlastně slabší?

18.09.2007 11:54:18

bigjirka napsal(a):

Jinak to, co napsal Zach, není popis fašismu, ale klientelismu

A čím dál víc se mi zdá, že Urbanová se svou žízní na Čunka se stala užitečným idiotem někoho, kdo se dobře baví.

18.09.2007 11:56:34

bara napsal(a):

bigjirka

velmi spravna otazka. Nejste taky osobne zainteresovany?? Spis jste schopen myslet.

Hezky den.

18.09.2007 12:26:19

Zach napsal(a):

Jenže ty provázky,k tomu co za ně tahá,jsou asi pěkně dlouhý a temný,takže najít konec nebude jen tak.K tomu předchozímu příspěvku,pouhé,co kdyby takhle? V zásadě však jen pro podpíchnutí k další diskuzi,atˇ má paní Klára také nějakou radost.

18.09.2007 12:27:16

klarasamkova-vesela napsal(a):

AD Zach: možná ty provázky konční až v hluboké Studni.

Radost z toho nemám.

18.09.2007 13:42:07

bigjirka napsal(a):

Loutkář představil řadu nejméně dvou pionů, Urbanovou a Nováka. To Klárko neprolomíte. Na dílo amatérů to nevypadá, vypadá to jako z dílny KGB nebo StB. Motiv je nejasný.

18.09.2007 16:05:29

Miki napsal(a):

Pro bigjirku

Motiv je přece zřejmý - ODS si zpracovala Čunka tak, že bude velmi, ale doopravdy velmi poslušný. Tak přece mafie pracují - namočí tě do průšvihu a tím, že ti pomůžou z průšvihu si tě jednou provždy zaváží. Jak pracuje dealer drog? Přece dodá první dávku zdarma a tím si vyrobí klienta.

S Čunkem je to stejné. Chce s nimi být na jedné lodi. A navíc je ten korupčník v "dobré" společnosti :

1) Neplatič dluhů a podporovatel nácků Topolánek,

2) Zaměstnavatel-nezaměstnavatel a další obdivovatel nácků Dalík údajně "zaměstnával" Pavlu Topolánkovou, která jezdí po světě za peníze údajně ze stavebního spoření,

3) expert na mravnost, obranu a finance Kalousek, který nemohl být v jedné vládě s Grossem, kterému se ale nic neprokázalo,

4) expert na daně Tlustý, který splnil svoji úlohu mouřenína a zabránil trestnímu stíhání tunelářů z Nomury a ještě jim zajistil pěkný balík z našich kapes,

5) Kšeftař s pozemky Martin Kocourek, který raději v dalším volebním období nekandidoval...

6) atd......

18.09.2007 16:30:09

Líný černý pes napsal(a):

to autorka :

Tak nám tady v diskusi zmizelo téma postavení svědka v trestním řízení. Ano, svědek má, bohužel, stejné postavení jako listina, kámen nebo jiný důkazní materiál; kdysi nám na fakultě říkali, že svědek se musí "vytěžit" tedy získat od něj veškeré informace ve věci ve které má svědčit. Jenže svědek je člověk a ne věc, mnozí snášejí jako potupu již jen to, že by měli být vyslechnuti, jiní ve zmatku ztácejí paměť či nejsou schopni popsat viděné nebo známé správnými slovy.

Jenže naopak, kdybyste byla (teoreticky) na místě protistrany, asi byste předmětného svědka při výslechu prohnala jako děkan studenta u státnic. A stejně budete v případném řízení prohánět svědky, kteří nyní stojí proti Vám.

Stávající právní systém chrání nejvíc ne obviněné, ti mohou být nevinní, ale ty, jimž již byla vina prokázána a byli odsouzeni. Sama dobře víte, že o odsouzené je postaráno daleko lépe, než o svědky či osoby postižené trestným činem. Stát se vůči nim chová, jako by si mohli sami za to, že vůči nim bylo spácháno protiprávní jednání nebo že ho byli svědky. Ale to je na dlouhou diskusi.

18.09.2007 17:53:09

Klára Veselá Samková napsal(a):

AD Líná černá psa:

to je na krátkou diskusi - máte ve všem pravdu. Ovšem já se nevzpírám tomu, aby moje klienta byla prohnána jak študentík u státnice, však taky byla, ale i přes to prohánění si dovoluji tvrdit, že je lidskou bytostí, jejíž základní lidskou důstojnost nelze zpochybnit. Asi už to tuší i na ministerstvu, když došli k názoru, že trestní zákoník z roku 1961 není nic moc.... tak uvidíme, jak tam bude se svědkem.

P.S. Já to tušila, že jste právnička....

18.09.2007 17:59:49

Jana J napsal(a):

Báro, to myslíte vážně?

18.09.2007 18:09:38

bigjirka napsal(a):

Ale ale ale, to se vybarvujeme, Janičko leninistko :-)))))

18.09.2007 18:45:54

bigjirka napsal(a):

Myslím si, že by mělo patřit k základním lidským právům dostat kopii toho, co jsem podepsal. Once, upon the time, jsem musel podepsat, že všechno je tajné, že tajné je i to, že existuje smlouva, kterou podepisuju a kopii jsem nedostal, protože je to tak tajné, že ani sám nesmím vědět, co vlastně dělám. Připadal jsem si trochu frustrovaný...

18.09.2007 18:49:24

bigjirka napsal(a):

Miki, zatím to nevypadalo, že by strany měly aparáty, které by tohle dokázaly naplánovat, provést a udržet v tajnosti. Spíš to vypadá na dosti profesionální práci...

18.09.2007 18:51:28

bara napsal(a):

pro Janu J

zatim jste z toho, ze mam jiny nazor nez vy vyvodila, ze:

a.jsem osobne zainteresovana

b.delam si srandu

jeste mate na sklade dalsi moznost?

18.09.2007 18:55:52

bigjirka napsal(a):

Báro, já už Janu znám. Ona tě napadla za podezření, že jsem schopen myslet. Jana je velmi přísná leninistka. Ne, nejsem schopen marxleninského myšlení, ni zbla.

18.09.2007 21:04:03

Miki napsal(a):

Pro paní Samkovou

Na práci lidí z Ministerstva spravedlnosti bych se moc nespoléhal. Ti nerespektují ani názory Ústavního soudu a dokonce to veřejně řekl současný náměstek ministra pan Korbel (ironií je, že pracoval předtím na ÚS).

Pokud něco z ministerstva spravedlnosti vypadne, tak to určitě nebude k lepšímu.

18.09.2007 22:38:06

Miki napsal(a):

Pro bigjirku

Aparáty na takovou práci ani nepotřebují.

Neříkám, že na Čunka políčili s úplatkem, ale políčili na něj po získání informace o úplatku. Pan Novák zjevně porušil etiku advokáta, když informace od klientky použil k podání trestního oznámení a vypustil džina z láhve. Šéfka NSZ zase džina do láhve zavřela....

18.09.2007 22:44:06

Miki napsal(a):

Pro Línou černou psu

postavení svědka je skutečně mizerné. Pokud chcete vypovídat proti člověku, který je podezřelý z mnoha vražd, tak Vám policista rovnou řekne, že utajování nemá cenu, protože on si to stejně může zjistit. A ochranu Vám nezajistí !!! Potom je to o osobní statečnosti svědka.

Popisuji osobní zážitek z jednoho elitního útvaru naší skvělé policie....

18.09.2007 22:49:06

bigjirka napsal(a):

Říkal jsem, že Novák by měl pykat před komorou. Možná parchant zná LOutkáře!

18.09.2007 22:50:46

Líný černý pes napsal(a):

to Miki :

Jo, utajování je tak důkladné, že svědek, který má být utajen není utajován skoro vůbec, protože "by to asi stejně nefungovalo" jak řekl jeden soudce. Je sice pravda, že v Čechách se nic neutají, ale tohle!

A to, že soudy občas vynalézají právo víme všichni. Ústava je něco na papíře, čím se v některých případech všichni ohánějí, ale podle mé zkušenosti ji skoro nikdo nečetl jako celek, vždy si každí citující nebo ohánějící se vybere jen nějaký § a o kontextu zákona nic.

18.09.2007 23:33:17

bigjirka napsal(a):

Pejsko, máme novej služebně stranickej mejl, nastav packu

18.09.2007 23:35:43

IRIS napsal(a):

Vazeni diskutujici.Premyslim,ze zena s maturou je tak hloupa.To co udelala ona,ja to nechapu.NaVsetine ji podporuji ji podobni.Nastesti jich neni moc.Ani ti tmavsi pleti nemaji tolik fantasie,jako ona.Druhy"BARON PRASIL!"

18.09.2007 23:44:21

Miki napsal(a):

Pro Línou černou psu

Před nedávnem jsem byl u soudu za žalobce a žalovaný se nedostavil. Soudce sám navrhl rozsudek pro zmeškání. Ne, že by jsme to neměli připravené, ale byl jsem trochu v šoku. Kde je nestrannost soudce???

Také mne jdenou soudkyně odmítla dovolit sedět jako statutárního zástupce žalobce vedle advokáta. Důvod - měl jsem 2 měsíce starý výpis z OR. Tak jsem seděl v lavici pro veřejnost a jenom bezmocně koukal, jak dělá z mého advokáta blbce. Druhý člen představenstva nebyl vpuštěn do jednací síně, protože přišel cca 5 minut po zahájení a nebylo mu dovoleno být v jednací síni ani v lavici pro veřejnost.

Je snad toto právo ???

19.09.2007 00:07:03

Líný černý pes napsal(a):

to Miki :

V jedné věci se mi stalo, že protistrana poslala omylem své podání na obvodní a krajský soud. Byla to správní věc v roce 2001. Obvodní soud (samosoudce) ve věci rozhod ve prospěch navrhovatelů (protistrany)a následně, poté co dorazil postoupený spis z Města, vydaĺ stejný soudce rozhodnutí přímo opačné a rozhodl ve prospěch odpůrce. Odpůrcem byl Magistrát, i dotázal se příslušný úředník dopisem, kterým z těch dvou rozhodnutí se má řídit. A dostal od soudce pokutu "za narušóvání řízení" a za neúctu k soudci. Mno osdvolali jsme se a Městský soud rozhodnutí zrušl. Tedy to o pokutě. Takže dones v této věci platí 2 protichůdná rozhodnutí.

19.09.2007 00:29:49

Zach napsal(a):

Paní Kláro,radost vám měl přinést zájem o diskuzi,ne temné studny,ty jsou neradostné zcela určitě.

Bigjirko,kombinace,učitelka,podnikatelka,leninistka,to je také dost temné,ale v kraji asi ne,až tak neobvyklé.

19.09.2007 04:55:39

Klára Veselá Samková napsal(a):

AD Zach:

dobré ranko! koukám Vy jste taky ranní ptáček - já dnes zaspala. Zájem o diskusi mne těší. Studny jsou velmi neradostné.

AD: Líná černá psa a Miki - někdy si říkám, že ta advokacie je fádní - pořád všude okolo takový.... nepořádek. Pokud mi je známo, tak zrovna Korbel by ledasco rád změnil, ale na min. sprav. jsou ještě jiní náměstci, letití, a na ty bych teda nesázela. Jejich přetrvávání za každé strany a vlády mi je skutečnou záhadou.

Tak uvidíme, jestli se nám diskuse posune.... zatím kauza běží a dle frekvence zpráv o různých jejích aspektech soudím, že dost intenzivně.

Zdravím všechny diskutující! KVS

19.09.2007 06:42:34

Zach napsal(a):

I Vám dobré ráno paní Kláro,zase Vás trošku zklamu,nejsem,vstávání mě moc netěší,až na vyjímky,jen to jiné časové pásmo mi dává trochu náskok,večer mě naopak o to nejaktuálnější okrádá.Hezký,úspěšný den Vám přeje,Zach

19.09.2007 06:53:26

bigjirka napsal(a):

Mám pocit, že se propasti otvírají. Chvílemi lituji, že jsem nespakoval kufry jako mladší. Teď v 55 už je dost pozdě... Tož jsme s pár lidmi usoudili, že to zkusíme předělat tady a zakládáme novou liberální stranu. Koho taková myšlenka zajímá napište.

Dosavadní členové přípravného výboru:

Líná černá psa

bigjirka

hawk

Miki

bara

Čochtan

doufám, že jsem na nikoho nezapomněl

19.09.2007 08:29:30

bigjirka napsal(a):

Zájemci, pacičku na nicka! Paní Kláro, Vás bychom určitě uvítali

19.09.2007 08:38:52

bara napsal(a):

Kauza nam bezi - zejmena medialne.

Zvlastni, ze maji media vysledek inspekce drive, nez zalobce Coufal, ktery ji na pana Sosovicku poslal.

19.09.2007 10:08:35

bigjirka napsal(a):

Inspekce MV, to je jedna z podivnůstek, na které by bylo dobře si posvítit. A asi ji převést pod ministerstvo spravedlnosti.

19.09.2007 10:29:39

Miki napsal(a):

Pro paní Samkovou

Pokud by jste viděla argumentaci pana Korbela u Ústavního soudu dne 1.3.2007, kdy se projednávalo zrušení části vyhlášky o odměnách exekutorů, tak by jste ho neobhajovala. Tvrdil, že se stížnost má zamítnout proto, že už napadená vyhláška z roku 2004 neplatí, protože platí nová z roku 2006 (dle názoru ÚS s ještě horším zněním).

Ad absurdum - když tedy někdo podá ústavní stížnost na nějakou vyhlášku, tak ji rychle novelizujeme a je to - stížnost se má zamítnout. S takovým výkladem práva má náměstek Korbel jít raději k lopatě a nedělat evidentního poskoka Exekutorské komory a jejího povedeného šéfa.

19.09.2007 12:42:24

Nikdo významný napsal(a):

Mám moc rád, kdy ž mi někdo tak pěkně vysvětluje detaily, které ho zaujaly. To s tou kolou a překlady z právničtiny do češtiny je fakt moc pěkné.

Tak by mě prosím taky zajímal překlad toho usnesení, které je vyvěšeno na webových stránkách p. t. advokátky, a to konkrétně posledního odstavce na str. 3 a posledního odstavce na str. 6.

Nabízím vlastní verzi: "Advokátka je blbá jak troky, protože píše hovadiny, které si v právnické branži myslí snad jenom ona sama." Co Vy na to?

19.09.2007 13:25:54

David napsal(a):

Salichov, přestože není soudce, tak paní Urbanovou de facto veřejně odsoudil jako naprosto nevěrohodnou – lhářku, a to ještě v rozporu se znaleckým posudkem!!!, který ji naopak označil za věrohodnou osobu. To je vrchol naší demokracie? Nebo je to vrchol toho našeho Absurdistánu - svévole mocných? Salichov za věrohodného naopak považuje klíčového svědka, faráře Czudka, agenta StB. Já už tomu vůbec nerozumím. Přestože jsem laik, tak se snažím selským rozumem uvažovat o celé této už gigantické kauze, která s největší pravděpodobností dříve nebo později skončí až u mezinárodního soudu. Každému, kterého tato kauza zajímá doporučuji si přečíst ústavní stížnost paní Urbanové z 14.8.2007, která je umístěna na http://www.lawyers.cz. - významné případy. Pro mne, laika, je toto podání k Ústavnímu soudu logické a srozumitelné, prostě paráda a nemohu pochopit, že Ústavní soud to „nepochopil“ a jen hledal právní kličky, jak se z toho všeho vykroutit. Bude zajímavé sledovat, jak další vývoj celé této kauzy ukáže na to, že i Ústavní soud dovolil porušovat základní lidská práva.

19.09.2007 13:56:54

David napsal(a):

P.S.

Pro náš národ, zdevastovaný posledními 59ti lety by bylo velkým štěstím, kdyby takových skvělých advokátů, jakým je právě JUDr.Klára Veselá Samková bylo více.

19.09.2007 14:38:37

Nikdo významný napsal(a):

Ad David: Hip, hip hurá, hip, hip, hurá. Na co máme soudy? Nám stačí advokát, který nám všechno umí správně vysvětlit! Souhlasím tedy s blogem: zrušme policii a celou justici, protože jsou úplně zbytečné. Samková na Hrad, ať zije jediná osvícená osoba u nás.:-)

19.09.2007 14:42:55

Miki napsal(a):

Skutečně nejseš nikdo významný, když píšeš takové jaloviny.

19.09.2007 14:44:17

Miki napsal(a):

Pokud si paní Vesecká chce uchovat alespoň zdání objektivity, tak by měla obnovit řízení. Právě na základě hodnocení vyšetřovatele Šošovičky a na základě blábolu Salichova o lhaní paní Urbanové, když měl k dispozici posudek úplně opačný.

19.09.2007 15:03:16

Miki napsal(a):

Paní Samková,

co by jste udělala, kdyby Vám přišlo vyrozumění tohoto druhu :

Jako oznamovatele Vás vyrozumívám, že trestní oznámení - podané XX.XX.XXXX u PČR ÚOOZ SKPV odboru terorismu a extremismu - na základě informací z médií o zatčení osoby XXXX XXXXX - trestní oznámení (ze XX.XX.XXXX - XX listů) - bylo zdejší součástí PČR prověřeno.

Neboť nebyl na základě zjištěných skutečností dán důvod pro zahájení úkonů trestního řízení ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu. bylo dnešního dne administrativně uloženo.

Trestní oznámení se týká zejména poškozování věřitelů v konkursu, který je veden na jednoho ze společníků jistého českého občana, který je t.č. v JAR... ÚOOZ má takový zájem o vydání, že důkazní materiál v zapečetěném pytli ani neotevřeli a krátce po otevření bylo zasláno uvedené vyrozumění. Trestní oznámení mělo více než 10 stran textu s přesným popisem trestné činnosti.

Jde mi o to, zda lze vůbec proti takovému postupu podávat stížnost, protože vyrozumění není usnesení. Pokud ano, tak mi zbývá pouhý jeden den....

19.09.2007 15:16:16

Miki napsal(a):

Poznámka - otvírala ho jiná součást policie (aby to mělo hlavu a patu)

19.09.2007 15:17:25

bigjirka napsal(a):

Já to vidím jinak. Nováka na pranýř a 100 na holou, protože on do toho Urbanovou zavlekl. Ta causa s úplatkem je prostě po 5 letech neprokazatelná a tahanice okolo důvěryhodnosti U. jsou přece úplný nesmysl. V posudku je to také napsáno, že všeobecná důvěryhodnost svědkyně v podstatě nic neznamená v konkrétním případě. Čunek si navíc zjevně potrpí na blbé vtipy, klidně jí nějakou obálku mohl s blbým komentářem ukázat. Pokud vím, zrovna tak existuje posudek, že HB real nebyla zvýhodněna. Píše se o všem možném, ale ne o tom, jestli vyzvednuté peníze z banky přišly do firemní kasy. Já se nechci Čunka za každou cenu zastávat, víme všichni málo. Jenže to všechno je vaření z vody. Jestli ji Čunek fakt obtěžoval, měla se sebrat a prostě jít jinam, to silně podcenila - přece se nebudu snažit zůstat v instituci, kde mám obavy ze šéfa... Čertví... já bych teda, kdybych už někoho obtěžoval, tak určitě jinou... ale to sem asi nepatří... zatím z toho jako nejzápornější postava vychází Novák - ovšem třeba to na něj paní U. hází s tím, že on nesmí mluvit?

19.09.2007 15:19:40

Miki napsal(a):

Pro bigjirku

Nejseš ze Vsetína a nemáš asi představu jak může starosta uplatnit svoji moc. V Praze je to úplně jiné.

Čunek nedokázal vysvětlit svoje příjmy - výdaje měl výrazně větší !!!

19.09.2007 15:24:16

pritel na telefonu napsal(a):

to bigjirka

penize z banky prisly do firemni pokladny

19.09.2007 16:42:19

bigjirka napsal(a):

Příteli na telefonu, děkuji za nápovědu... To je pak ale vůči Čunkovi opravdu důkazní nouze. Vzal, nevzal? Příjmy... třeba předtím kšeftoval s auty.. taková nějaká šedá zóna.. To už nikdo nedohledá. To by se bylo muselo prásknout ten den, co měl prachy v kapse. Na nich by byly otisky atd... Já se vůbec nechci vyjadřovat k tomu, jestli vzal nebo ne. Dokázat to nepůjde, jediné, co se dá zkusit, že paní Klára z toho svou klientku nějak vyprostí. To vidím jako maximum možného.

19.09.2007 21:01:54

Miki napsal(a):

Pro bgjirku

Pokud měl Čunek příjmy ze šedé zóny, tak ať to přizná a můžou ho zavřít za trestný čin krácení daní...

Důkazní nouze to nebyla, proto museli zasahovat Coufalové, Salichové a Vesecká. Bůh jim buď milostiv.

19.09.2007 23:08:37

bara napsal(a):

bigjirka a Miky

kdyz nebyla dukazni nouze, proc Obst cekal tolik mesicu se zalobou?

pro pani Samkovou

zajimalo by me pani doktorko, za jakych podminek by bylo mozne zverejnit spis. Nejsem pravnik, tak se ptam. Dekuji.

20.09.2007 09:28:18

hawk napsal(a):

Paní Samková, divím se advokátovi, že se diví, že je dodržován trestní řád:-) Na publikum to sice jistě působí, ale na bývalého vyšetřovatele ne.

Mrzí mě, že jste takhle sklouzla vedle, zatím se mně vždy Vaše články líbily.

20.09.2007 09:57:11

bara napsal(a):

to Hawk,

hezky slunickovy den.

20.09.2007 10:04:20

hawk napsal(a):

bara:

taky tak a ještě trošku tepla :-)

20.09.2007 10:06:32

klarasamkova-vesela napsal(a):

Dobré ranko!!

Trochu mi ušlo, že tady ještě jede plamenná diskuse, tož se omlouvám za zpoždění.

Vážený pane/paní "Nikdo významný".

Váš překlad z právničtiny do češtiny je velmi pěkný a zajisté jeden z možných. Další z překladů může znít takto:

"Trestí řád byl přijat v roce 1961 pár měsíců poté, co do Ústavy ČSSR byla zakotvena vedoucí úloha KSČ. Proto se nám tento trestní řád i nadále velmi líbí a náš ctihodný soud nebude ani náhodou zkou,mat, jestli dotyčný Trestní řád nepindá nesmysly, které jsou v rozporu s ústavou."

A nezapomeňte na překlad ještě dalšího odstavce, který může znít na příklad takto:

"Podávej si co chceš, ty huso jedna, protože my tě v každém případě spláchnem, i kdyby to bylo vytesáno Rawlsem, Dwporkinem a Hartem společně do platinovejch desek. Prostě svědek kušuje a může být rád, že dejchá, protože i to je někdy až dost."

Vážený Miki,

vy jste se podujal občanské iniciativy nebo to bylo v zastoupení klienta??? Ať tak nebo tak, vítejte na palubě idealistů, odsouzených davem ke ztroskotání. Jak zajisté ze své praxe dobře víte, tak davu jeho zámysly dosti často nevyjdou, pokud ovšem pracujete a pracujete a pracujete na poli role dědičné. Takže bych se odvolala a odvolala a odvolala - konec konců, ať Vás ESLP nenapadne, že jste nevyčerpal vnitrostátní opravné prostředky....

Vážená paní Báro, nezdá se mi, že by pan Obst čekal mnoho měsíců na obžalobu. Ono se to jen protáhlo, protože v momentě, kdy obžaloba měla přijít, se to jaksi.... převelelo. Pokud jsem počítala správně, tak "kauza půl mega" se vyšetřovala panem Obstem asi půl roku. To je na české poměry naprosto excelentní timing.

Eeeeee. já bych také ráda věděla, za jakých podmínek lze zveřejnit spis. Samozřejmě to opět není nikde napsáno, takže se budu držet výkladu Ústavního soudu, který mi byl poskytnut v tomto případě. tam bylo řečeno, že veškeré důkazy sledují spis. Kdo je oprávněn vstupovat do spisu, tak - dle mého názoru - tímto sisem vládne a může s ním nakládat včetně zveřejnění. Z logiky věci - řekla bych - ještě vyplývá, že takovýmto jednání nesmí ovlivňovat vyšetřování či práci soudu, musí zamezit úniku zejména citlivých osobních údajů a nesmí ohrozit státní tajemství. Ale zase jsme jednou narazili na pole právně neorané a kdyby někdo z přítomných mohl sdělit svůj kvalifikovaný názor, budu povděčna.

Vážený pane Hawku,

Vaše články a právní návody jsou skvělé a zcela precizní z hlediska pozitivního práva. Já zde napadám to, že tato pozitivně-právní úprava je v rozporu s Ústavou a s Úmluvou o základních právech a lidských svobodách. Je to tedy ještě "o patro vejš". Je samozřejmě správné, že se právní normy dodržují, ale jistě i Vy budete se mnou souhlasit, že tyto právní normy musí být kompatibilní s právní normou vyšší právní síly, jinak je jejich platnost zpochybnitelná.

Jinak se budu snažit, abych si to u ás zase vyžehlila. Co byste třeba řekl takovému pěknému bložíku na téma "Benešovy dekrety"? Jen mne tak napadlo....

srdečně všechny zdravím a děkuji za diskusi,

KVS

P.S.Fakt jsem si nemyslela, že se potkám s takovou spoustou zajímavých lidí se zajímavými názory - a to se pak říká, že technologie odcizuje - prdlajs.

21.09.2007 09:14:51

Miki napsal(a):

Pro paní Samkovou

děkuji za radu. Odvolám se. Jsem idealista, není to ani občanská iniciativa, ani nezastupuji klienta, protože jsem sám tím klientem a současně poškozeným. Životní situace mne přinutila zabývat se právními věcmi a analýzou lumpáren. Jde to ale velmi ztuha, protože tady nic nefunguje tak, jak má - policie, justice, politici a nakonec ani občané, kteří by možná měli provést historicky třetí pražskou defenestraci.

Dokonce jsem uvažoval o tom, zda se nepokusit uvedené stanovisko vyšetřovatele medializovat. Týká se to nejbližšího spolupracovníka RK a součástí podání bylo oznámení dokonaného podvodu v rozsahu 23 mil. korun na společnosti patřící dnes pod ČSOB.

Stejným způsobem nakládá vyšetřovatel s mnoha trestními oznámeními, která byla podána v souvislosti s vytunelováním jednoho podniku. Mám zato, že je to proto, že se kauza dotýká osob užívajících společné příjmení začínající na písmeno K. Myslím si, že uvedená nápověda je dostatečná....

21.09.2007 18:10:12

klarasamkova-vesela napsal(a):

Vážený Miki.... ach Bože.... dejte na sebe pozor.... Ale odvolejte se! KVS

21.09.2007 18:43:39

Miki napsal(a):

Já se nebojím nikoho. Kdybych se bál, tak nedělám práci, kterou dělám.

Odvolám se. Ale když vidím, jak jedná šéfka NSZ, tak si nedělám žádné iluze s tím, jak to asi dopadne.

21.09.2007 19:00:20

Miki napsal(a):

Je pro mne nepochopitelné, že orgány činné v trestním řízení nakládají s trestním oznámením tímto způsobem právě v tomto konkrétním případě. Zdá se, že nikdo nemá zájem na tom dostat R do basy a cesty příslušníků policie do ciziny jsou pouze specifickým způsobem rekreace vybraných osob. To, jakým způsobem naložil elitní útvar policie s důkazy je jedním slovem skandální.

21.09.2007 19:05:11

klarasamkova-vesela napsal(a):

Milý pane Miki, peníze jsou mocná čarodějka. Podívejte se na personální okolí obchůdků se značkovými kabelkami a ojetiny Volva přítelkyně pana premiéra. Ta další slova k tomu jsou J&T, tak se nedivte... KVS

22.09.2007 13:01:07

Miki napsal(a):

Vážená paní Samková,

jak vidím, tak čtete velmi pozorně údaje v obchodním rejstříku. Jakmile bylo zveřejněno jméno přítelkyně pana premiéra (premiéra = Dalíka), tak jsem se na to díval taky. Nahlížení do OR je moje oblíbená činnost.

Že je u toho finanční skupina J&T mne vůbec nepřekvapuje. Jak jistě víte, tak tato skupina financovala (lépe řečeno zakrývala) podivné obchody společnosti EC Group s ČKA. Podnik, který zastupuji má dosud s EC Group nevyřízené účty.

Kamarádi T a D zřejmě tunelují peníze ze státního rozpočtu - stačí se podívat v OR na firmu s IČ 44569173. Firma bez zaměstnanců dostala z FNM 800 mil. korun na sanace ekologických škod. Okamžitě nato si tři členové představenstva vyplatili 3% z této částky, t.j. 24 mil. Kč. Tato firma také založila současnou firmu pana D. Zřejmě odtud pocházejí peníze na úhradu 2 luxusních bytů na Hradčanech. Je také s podivem jak paní T mohla být zaměstnancem firmy pana D, když tato neměla žádné zaměstnance.

Také kauza VAE nějak příliš rychle zapadla. Dokonce pan premiér kvůli přesně položenému a konkrétnímu dotazu redaktora ČT na tiskové konferenci ve Vítkovicích z této tiskové konference utekl, protože to nerozdýchal.

Jde jenom o peníze ..... bohužel těch druhých (občanů).

22.09.2007 13:52:42

bigjirka napsal(a):

Tento sajrajt jde bohužel napříč politickými stranami. Zřejmě to je důvod toho, že Kubiceho potíže neskončily s odchodem socanů. Nevím, jaký je lék. Pojďte zkusit založit novou liberální stranu na čistých základech. Nedovedu si představit, jak reformovat stávající strany.

22.09.2007 18:16:56

David napsal(a):

bigjirka:

Co pro Vás konkrétně znamenají a jsou ty čisté základy? To by mne velmi zajímalo, protože Váš slovník v diskusích dosti často není až tak příliš čistý. Myslím si, že vstoupit do té Vaši čisté strany by bylo jako vstoupit z bláta do louže.Už jste byl vůbec v nějaké politické straně? Pokud ano, tak proč jste odešel?

22.09.2007 20:54:48

bigjirka napsal(a):

Vám jsem poslal EOC. Prosím, již mne neobtěžujte, neoslovujte. Pro takové rozmíšky si najděte stejného slizmena, jako jste sám

23.09.2007 12:02:04