Rozdělení odštěpením

Odštěpení je novou formou rozdělení obchodní společnosti. Rozdělení představuje společně s fúzí, převodem jmění na společníka a změnou právní formy společnosti způsob přeměny obchodní společnosti. Až do novely obchodního zákoníku (dále OBZ) č. 56/2006 Sb. se rozdělení mohlo uskutečnit pouze formou rozdělení se založením nových společností, rozdělení sloučením nebo kombinací obou uvedených forem. S účinností od 8. 3. 2006 lze rozdělit společnost rovněž odštěpením se založením nových společností, odštěpením sloučením či kombinací obou těchto forem odštěpení.

Na rozdíl od obou ostatních forem rozdělení se při rozdělení odštěpením rozdělovaná společnost ani neruší, ani nezaniká. Jmění původní společnosti se rozdělí a určená jeho část přechází v případě slučování s jinou společností na tuto již existující společnost. Za situace, kdy dochází při odštěpení k založení nové společnosti, přechází vyčleněné jmění na tuto nově vzniklou společnost. Společníci rozdělované společnosti se pak stávají společníky nástupnické společnosti nebo společností.

 

Ustanovení § 69c odst. 5 OBZ upřesňuje, které společnosti jsou při odštěpení zúčastněnými společnostmi. „Při rozdělení odštěpením sloučením jsou zúčastněnými společnostmi rozdělovaná společnosti i nástupnická společnost. Při rozdělení odštěpením se založením nových společností je zúčastněnou společností pouze rozdělovaná společnost.“ Zda je společnost zúčastněnou či nezúčastněnou na přeměně podmiňuje některá zvláštní práva, jako např. udělení souhlasu ke zrušení rozhodnutí o přeměně společnosti (§ 69 odst. 7 OBZ), podepsání smlouvy o fúzi a dovolání se její neplatnosti (§ 92a OBZ) apod.

 

Co se týče povinnosti nechat ocenit svoje jmění, je v případě kapitálových společností (akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným) stanoveno, že rozdělovaná společnost nechá „ocenit posudkem znalce pouze odštěpovanou část svého jmění, má-li tato část přejít na jedinou nástupnickou společnost. Přechází-li však odštěpovaná část jmění na více nástupnických společností, ocení se v posudku znalce odštěpovaná část jmění pro každou jednotlivou nástupnickou společnost samostatně.“ (§ 69c odst. 7 OBZ)

 

            V souvislosti se zakotvením nové formy rozdělení mění novela kromě obecných ustanovení i ustanovení o rozdělení akciové společnosti. Pro tyto účely se do obchodního zákonku vkládá nový § 220zb a dosavadní § 220zb pojednávající o změně právní formy akciové společnosti se přejmenovává na § 220zc. Toto nové ustanovení využívá pro regulaci rozdělení zejména odkazy na ustanovení upravující první dvě formy rozdělení. Dále jsou v něm stanovena některá zvláštní pravidla.

 

Zdroj:

Zákon č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn