volební program

Politické strany šturmujou s obsazením kandidátek a kupodivu i s volebními progamy. To, že ještě někoho zajímá, co politické strany slibují a politické strany pociťují ještě potřebu vůbec něco slíbit, je všeobecně potěšující.

Ve svém posledním blogu jsem byla nařčena, že opisuji - ačkoliv jsem deklarovala již v záhlaví, že se jedná o převzatý text. Tak POZOR, toto je můj původní text, který je URČEN k opisování.... teda, kdyby třeba ňáká ta partaj ráčila.... Já vím, že každý má svých odborníků dost a já určitě nejsem odborník. Kromě toho si svoje vlastní věci musí Romové spravovat sami. Ale třeba i jim pomůže předložení myšlenek zformulovaných, které se rozcupovávají podstatně lépe, neboť jsou konkrétní, než myšlenek nezformulovaných...

VOLEBNÍ PROGRAM STRANY..... K ROMSKÉ TEMATICE

 

 

Politická strana XY podporuje občanskou společnost, kde všichni mají stejná práva a povinnosti.
Zvláštní postavení Romů může být zohledněno jen ve smyslu naplňování Listiny základních lidských práv a svobod, a to následujícím způsobem:

1) zajistíme vznik a udržení skutečné a legitimní romské reprezentace. Přijmeme zákon upravující způsob voleb romské reprezentace, která se stane partnerem vlády ČR při profesionálním a koncepčním řešení problémů vlastní komunity v ČR.

2) Pro naplnění jednotlivých Ústavou zaručených práv příslušníků romské národností menšiny přijmeme legislativní úpravu v jednotlivých oblastech takto:

A – PRÁVO NA VZDĚLÁNÍ VE VLASTNÍM JAZYKU
Zvláštní základní školy, navštěvované z valné části romskými žáky přeměníme ve školy, které budou sloužit k naplnění práva na vzdělání ve vlastním jazyku, vlastním lingvistickém kódu a ve vlastních pozitivních vzorcích chování. Najdeme motivující alternativní formy výuky romských žáků, takže se vzdělání pro ně stane obecně přijímanou hodnotou realizovanou v přirozeně bezpečném školním prostředí.

B – PRÁVO ROZŠIŘOVAT A PŘIJÍMAT INFORMACE V MATEŘSKÉM JAZYKU
Komunikace je pro Romy důležitá nejen z hlediska naplňování jejich ústavních práv, ale též pro tříbení názorů a shledávání společných stanovisek. Budeme podporovat veškerou meziromskou celoplošnou i lokální komunikaci. Zasadíme se o opětovné televizní vysílání pořadu „Romale“ v České televizi, přičemž do jeho obsahové skladby bude romská komunita přímo zasahovat. Podpoříme veškeré formy elektronické komunikace, digitálního rozhlasového a televizního vysílání určeného pro Romy, najdeme způsoby spolupráce i s komerčními televizemi tak, aby zavedly vysílání zejména diskusních a vzdělávacích projektů pro Romy.

3) Pro naplnění práv příslušníků romské národností menšiny, která nejsou výhradně specifická pro tuto menšinu, ale která se jich přesto bolestně dotýkají, budeme prosazovat tyto přístupy:

A – POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
a) Budeme soustavně zvyšovat kvalifikaci Romů tak, aby nebyla pouhým příslibem zlepšení situace do budoucna, ale aby byla viditelně a okamžitě navázána na zlepšení postavení na pracovním trhu. Zaměříme se na vzdělávání dospělých, kteří musí jít svým dětem příkladem. Otevřeme program rekvalifikace při zaměstnání pro pedagogické, sociální a zdravotní pracovníky. Zaměstnáním romských asistentů ve školách vyřešíme otázku romského školství na straně jedné a zaměstnanosti romských rodičů na straně druhé.

b) Základem ekonomické aktivity Romů byla a je rodina, jejíž soudržnost a svépomocné řešení zaměstnanosti vlastních příslušníků budeme podporovat. Navážeme na tradici tzv. „přidružené výroby“ zejména v oblasti stavebních prací a najdeme model, jak podporovat romské rodinné firmy a jak je převést na komunitní model.

c) zavedeme a rozvineme systém veřejně - prospěšných prací, který bude příznivý zejména pro malé obce a pro jejich spolupráci s místními romskými komunitami.

B - POLITIKA BYDLENÍ

a) Zamezíme rozrůstání romských ghett. Nebudeme podporovat výstavbu a distribuci sociálních bytů, které podporují vznik sociálně a etnicky vyloučených lokalit, ale zavedeme adresné osobní dávky na bydlení, které umožní najmout si standardní byt za standardních podmínek kdekoliv na území ČR.

b) Budeme podporovat obce a neziskové organizace, aby do svého majetku získaly a udržovaly nemovitosti, sloužící pro uspokojení akutní bytové potřeby a zajišťující nadstavbové služby s bydlením související. To jsou zejména azylové domy, ubytovny se sociálními centry a komunitním vedením, domy a byty „na půl cesty“. Na tyto projekty se budeme usilovat získat fondy z Evropské unie.

C - SOCIÁLNÍ OBLAST
Sociální práce se musí stát pouze doplňkovou činností při řešení romské problematiky. Zaměříme se na řešení problémy celé rodiny bez vytržení dětí a jejich převedení do dětských domovů. Základem nechť je adresná pomoc sociálních pracovníků konkrétním rodinám, řešení konkrétních malých projektů a zdolávání konkrétních malých cílů. Proto vytvoříme síť místních romských poradců, kteří budou součástí státní správy.

D - ZDRAVOTNÍ OBLAST
Romové se dožívají v průměru asi o 15 let nižšího středního věku než majoritní společnost, avšak skutečné příčiny tohoto stavu nejsou známy. Samostatnou problematikou je široce rozšířená drogová závislost mezi romskou mládeží. Proto ve spolupráci s romskými komunitami provedeme doposud neuskutečněný výzkum zdravotního stavu romského obyvatelstva tak, abychom mohli najít účinný způsob pro zlepšení jejich zdravotního stavu a nastavení účelných programů protidrogové politiky.

------------------------------------
Užijte si to ve zdraví.....totiž tu mne cupující diskusi, myslím.... Vaše, Klára