pan Pavel Marek x Ministerstvo financí

Dne 12. 5. 2012 rozhodl Nejvyšší soud ve věci p. Pavla Marka a jeho nároku na vyplacení odškodnění za nemovitost, která mu nebyla vydána v restituci z důvodu, že tuto nemovitost nabyly osoby, které nemají povinnost věc vydat. Nejvyšší soud dal plně za pravdu naší argumentaci, opírající se o úhelnou judikaturu  Evropského soudu pro lidská práva a rozsudek Městského soudu v Praze i Obvodního soudu pro Prahu 1 zrušil a vrátil zpět k dalšímu projednání. Náš klient má proto šanci na spravedlivé posouzení své věci.
Jedná se o průlomový rozsudek, což konstatuje i samotný Nejvyšší soud, který zde plně akceptuje nejen hledisko Ústavního soudu, ale přebírá i jeho právně filosofující praktiky, ptá se po smyslu spravedlnosti a práva. Je na místě gratulovat nejen našemu klientovi, ale i Nejvyššímu soudu k takovémuto obratu na nazírání na potřebu spravedlnosti.

 

Z rozsudku stojí za to citovat:
"Pro nalézání práva je určující vycházet vždy z individuálních rozměrů každého jednotlivého případu, které často mohou být značně komplikované. To ovšem nevyvazuje obecné soudy z povinnosti udělat vše pro spravedlivé řešení, jakkoliv se to může jevit složité, přičemž v rovině jednoduchého práva je nutné za účelem dodržení těchto principů posuzovat individuální okolnosti daného případu též prizmatem kogentního ustanovení § 3 odst. 1 Obč. zák., o dobrých mravech, které je v rovině podústavního práva odrazem shora vymezeného ústavního požadavku nalezení spravedlivého řešení z hlediska vyvážené ochrany základních práv dotčených osob. (viz nález ÚS ze dne 7. 9. 2010, sp. zn. Pl ÚS 34/09)
V rámci dosažení ústavně konformní interpretace není soud v konkrétní věci vázán doslovným zněním zákonného ustanovení (!!!! - vykřičníky přidávám já) nýbrž se od njě smí a musí odchýlit v případě, kdy to vyžaduje ze závažných důvodů účel zákonam historie jeho vzniku, systematická souvislost nebo některý z principů, jež mají svůj základ v ústavně konformním právním řádu jako významovém celku."