Žaloba UNIE orchestrálních hudebníků KSO

Advokátní kancelář Veselá Samková  s.r.o.

zapsaná u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 137918, IČ: 283 86 671 

Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ                                                                   Španělská 6, 120 00 Praha 2                 Mgr. Lucie DIASOVÁ VEJVODOVÁ                                                             tel.: 224 239 390, 224 238 996                  Mgr. Petra  GERLICHOVÁ                                                                               fax: 224 210 309                                    Mgr. Jana HAVIGEROVÁ                                                                                e-mail:    lawyers@lawyers.cz¨
Mgr. Alena NAJGEBAUROVÁ                                                                      
jmeno.prijmeni@lawyers.cz
Mgr. Petra KOŽNEROVÁ                                                                                 www.lawyers.czJ
JUDr. Klára A. VESELÁ  SAMKOVÁ, Ph.D.
                 

Okresní soud v Karlových Varech

Moskevská 17 

                                                                                              360 01 Karlovy Vary

doporučeně

 

V Praze dne 25.5.2010

 

       DVOJMO

  

Žalobce:                     UNIE orchestrálních hudebníků Karlovarského symfonického orchestru
                                   IČ: 635 56 847

                        Mlýnské nábřeží 5, Karlovy Vary 360 01,
                                   zastoupená předsedou Martinem Petrem

  

Právně zastoupen:     JUDr. Klárou Veselou Samkovou, advokátkou

            vykonávající advokacii ve společnosti AK VESELÁ SAMKOVÁ s.r.o.

                                   IČ: 283 86 671, se sídlem Španělská 6, 120 00 Praha 2

 

           

Žalovaný:                   Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace (dále KSO),
                                   Husovo náměstí 270/2 Karlovy Vary 360 01, IČO 635 54 585
                                    jednající ředitelem Mgr. Zdeňkem Vikorem

ŽALOBA O URČENÍ PLATNOSTI KOLEKTIVNÍ SMLOUVY

Přílohy: plná moc právní zástupkyně

další dle textu

I.
Žalobce je sdružením vykonávající činnost odborových svazů a činnost ostatních organizací sdružující osoby za účelem prosazování společných zájmů. Žalobce působí jako odborová organizace v rámci Karlovarského symfonického orchestru, příspěvková organizace (žalovaný) zastupující převážnou většinu zaměstnanců žalovaného.

Žalovaný je příspěvkovou organizací s hlavním předmětem činnosti spočívající v koncertní činnosti a v souvisejících činnostech viz. informativní výpis  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni.
Důkaz: Výpisem z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES
Úplným výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl     Pr, vložka 459

II.
Dne 9.12.2009 předložil tehdejší ředitel žalovaného pan Alois Ježek odborovým organizacím působícím u žalovaného návrhy kolektivní smlouvy pro rok 2010, které vycházely ze standardů zřizovatele žalovaného (oba návrhy smluv byly obsahově totožné, vždy však šlo o návrhy smluv, které směřovaly každé odborové organizaci samostatně). První odborová organizace (žalobce) na tento návrh aktivně reagovala. Druhá odborová organizace Odborová asociace divadelníků - Sekce orchestrálních hráčů ZO členů KSO (dále jen „OAD“) zastoupena svým předsedou Mgr. Zdeňkem Vikorem reagovala na tento návrh svým dopisem ze dne 14. 12. 2009, kdy předseda OAD jednání ohledně kolektivní smlouvy odmítl z důvodu, že se nestihne v tak krátké době seznámit s obsahem kolektivní smlouvy a reakci na tento návrh odložil na únor 2010. Jednal tak ve zjevném rozporu se zákonem č. 2/1991, o kolektivním vyjednávání, a to konkrétně v rozporu s ustanovení § 8 odst. 2, kde je zakotveno, že smluvní strana je povinna na návrh písemně odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů, není-li dohodnuta jiná doba, a vyjádřit se k těm návrhům, které nepřijala. Odmítnutí schůzky a vyjádření se k návrhu na kolektivní smlouvu ze strany Mgr. Zdeňka Vikora považuje žalobce za zřejmě účelové a záměrně obstruktivní jednání, a to zejména s přihlédnutím k tomu, že v době navržení a jednání ohledně kolektivní smlouvy předseda OOD již jednal ve střetu zájmu, jelikož byl účastníkem výběrového řízení na pozici ředitele žalovaného, přičemž v době podpisu kolektivní smlouvy první odborovou organizací již věděl, že byl v tomto výběrovém řízení vybrán na pozici ředitele žalovaného, a že byl jmenován do této funkce s účinností od 1. 3. 2010. Z důvodu nutnosti řešit tuto věc rychle a efektivně (jedná se přeci o kolektivní smlouvu pro rok 2010) uzavřel dne 29. 1. 2010 v dobré víře žalobce se žalovaným tuto kolektivní smlouvu.  Tato kolektivní smlouva nebyla ze strany druhé odborové organizace a z důvodu účelových obstrukcí Mgr. Zdeňka Vikora nikdy písemně uzavřena.

Důkaz:

dopis žalovaného ze dne 9.12.2009
kolektivní smlouva pro rok 2010 mezi žalobcem a žalovanou
nepodepsaná kolektivní smlouva pro rok 2010 mezi OAD a žalovanou
dopis OAD ze dne 14.12.2009
oznámení o vyhlášení výběrového řízení ze dne 12.10.2009
výpis usnesení z 3. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne  12.1.2010
výslechem účastníků řízení

III.
Kolektivní smlouva byla tedy v dobré víře žalobce uzavřena písemně mezi žalovaným a žalobcem, přičemž tato kolektivní smlouva ve prospěch všech zaměstnanců žalovaného podrobně upravovala pracovněprávní nároky a podmínky, mzdové nároky zaměstnanců, sociální podmínky zaměstnanců, fond kulturních a sociálních potřeb, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, vzdělávací činnost, vztahy mezi zaměstnavatelem (žalovaným) a odborovou organizací (žalobcem). V rámci úpravy vztahů mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací bylo v čl. VII. odst. 8 této smlouvy upraveno: „V případě snižování počtu zaměstnanců z organizačních důvodů stanoví zaměstnavatel se souhlasem odborové organizace objektivní kritéria pro výběr zaměstnanců z okruhu zaměstnanců se stejnou nebo nahraditelnou pracovní náplní, s nimiž bude pracovní poměr ukončen.“ 

Přestože byli zaměstnanci ještě počátkem roku 2010 ujišťováni, že nedojde k propouštění, toto ujištění se po účinnosti jmenování nového ředitele stalo nepravdivé. pMgr. Zdeňek Vikor následně započal v rozporu se zněním kolektivní smlouvy ve snižování úvazků jednotlivých zaměstnanců, přičemž dvěma z nich již byla zaslána výpověď z pracovního poměru z důvodu organizačních změn. Dle nového organizačního řádu, který byl schválen dne 19. 3. 2010, došlo k ponížení úvazků z původních 64 hráčů (viz. organizační řád s platností od 1.9.2009) na 47,5 hráčů. Mgr. Vikor však v době, kdy odmítl podepsat za OAD kolektivní smlouvu věděl, že dojde k ponížení úvazků a věděl, že to bude on jako nový ředitel žalovaného, kdo tuto záležitost bude mít ve své kompetenci.  

 Povinnost, ke které se žalovaný zavázal v rámci uzavřené kolektivní smlouvy, se nepokusil nikterak zhojit, avšak naopak platnost uzavřené kolektivní smlouvy v rámci jednání ohledně snižování úvazků zcela záměrně popřel s tím, že ta je diskriminační, jelikož nebyla podepsána oběma odborovými organizacemi. O platnosti kolektivní smlouvy vedl žalobce s žalovaným rozsáhlou komunikaci, žalovaný však nadále popírá platnost kolektivní smlouvy. Skutečnost, že kolektivního smlouva nebyla podepsána z důvodu na straně Mgr. Vikora, který již v té době věděl, že byl jmenován ředitelem žalovaného s účinností k 1. 3. 2010, a že dojde k ponižování úvazků a propouštění však, již žalovaný záměrně nezohledňuje. Výše popsané jednání jen demonstruje účelovost nepodepsání kolektivní smlouvy, kdy navíc zástupce druhé odborové organizace jednal v přímém rozporu se  zájmy odborových organizací, a to z důvodu své přípravy na pozici ředitele zaměstnavatele - žalovaného.

            Tuto skutečnost považuje žalobce za zcela tristní a v přímém rozporu s dobrými mravy žalobce, potažmo všech zaměstnanců žalovaného. Žalovaný zcela úmyslně a účelově popírá platnost sjednání této kolektivní smlouvy a tedy všech práv zde zakotvených, mimo jiné rovněž s úmyslem „ obejít odborové organizace“ při snižování úvazků zaměstnanců a v následném propouštění, které by bylo jinak kolektivní smlouvou velmi omezeno. S ohledem na vzniklou právní nejistotu zaměstnanců a postup žalovaného má žalovbce důvodně za to, že spor o platnost či neplatnost smlouvy má širší přesah a nemá dopad „pouze“  na rozvazování pracovních poměrů, avšak zasahuje do všech právních vztahů a právní jistoty  mezi žalobcem, potažmo jednotlivými zaměstnanci a žalovaným.     

            Ve spojení s výše uvedeným popíráním kolektivní smlouvy nutno podotknout, že smlouva nebyla nikdy druhou odborovou organizací jako diskriminační napadena, jelikož tato odborová organizace si musí být vědoma toho, že je to ona, kdo porušil zákon o kolektivním vyjednávání.

            Žalovaný předložil k podpisu 2 návrhy kolektivních smluv, kolektivní smlouvu s jednou z odborových organizací uzavřel a s druhou z důvodu na straně osoby, která ji zastupovala a které nyní reprezentuje žalovaného nikoliv. Nyní platnost uzavřené kolektivní smlouvy žalovaný, potažmo nový ředitel žalovaného popírá. Jedná tak v přímém rozporu s dobrou vírou svých zaměstnanců, kteří věřili v to, že žalovaný, který je v právu orientovanější, by úmyslně neuzavřel neplatnou kolektivní smlouvu. Žalovaný však nyní zásadním způsobem porušuje dobré mravy a dovolává se neplatnosti smlouvy, kterou sám způsobil. Žalovaný, který v daném případě předložil odborovým organizacím návrhy kolektivních smluv, pak musí v zásadě nést odpovědnost za obsahovou i právní bezvadnost navrhovaného právního úkonu a nikoliv ji následně sporovat.  

            Závěrem k tomuto nutno konstatovat, že vzhledem k tomu, že druhá odborová organizace nevznesla žádné připomínky k tomu, že tyto návrhy jsou zaslány odděleně, přičemž se jednalo o dvě samostatné dvoustranné smlouvy, lze dojít k závěru, že mezi odborovými organizacemi došlo k dohodě ohledně toho, že bude uzavřeno více kolektivních smluv, a že každá z odborových organizací jedná samostatně. Skutečnost, že druhá odborová organizace jednala v rozporu se zájmy svých členů a kolektivní smlouvu ani následně neuzavřela, nemůže mít dopad na kolektivní smlouvu uzavřenou žalobcem a už vůbec nemůže být považována za diskriminační.

Důkazy:
kolektivní smlouva pro rok 2010 ze dne 29.1.2010
Organizační řád ze dne 17.8.2009
Organizační řád ze dne 19.3.2010
Zápis z mimořádného jednání s odborovými organizacemi PO KSO č.3 ze dne 18.3.2010
Právní stanovisko k platnosti kolektivní smlouvy ze dne 24.2.2010
vyjádření Unie OH ke stanovisku právního odboru MMKV ze dne 9.3.2010
dopis žalovaného ze dne 9.3.2010 – neplatnost kolektivní smlouvy Unie OH KSO ze dne 29.1.2010 a výzva k vytvoření nové kolektivní smlouvy KSO
dopis žalovaného ze dne 9.3.2010 – seznam bodů k jednání s odborovými organizacemi KSO
dopis žalovaného ze dne 9.3.2010 – neměnné stanovisko zaměstnavatele KSO k neexistující, tj. neplatné kolektivní smlouvě Unie OH KSO
dopis žalovaného ze dne 12.3.2010dopis žalobce žalovanému ze dne 15.3.2010
dopis žalobce Magistrátu Města Karlovy Vary ze dne 15.3.2010
dopis žalobce ze dne 25.3.2010dopis žalobce ze dne 31.3.2010
výpověď z pracovního poměru ze dne 17.5.2010
výslech předsedy OAD

IV.

Vzhledem k tomu, že spor ohledně platnosti či neplatnosti kolektivní smlouvy může mít dopad na velký rozsah práv zaměstnanců zde zakotvených (nikoliv jen rozvazování pracovních poměrů), jakož i s ohledem na neúnosnost situace v rámci Karlovarského symfonického orchestru, má žalobce za to, že je zde naléhavá potřeba soudně posoudit platnost této smlouvy, a to v zájmu zachování právní jistoty všech zaměstnanců vůči zaměstnavateli.  Důležitost určení platnosti či neplatnosti této smlouvy žalobce shledává v širších souvislostech a v nutnosti předejít případným dalším sporům, které mohou vzniknout v souvislosti s nejistotou práv zaměstnanců zakotvených v kolektivní smlouvě.

S ohledem na vše výše uvedené navrhujeme, aby soud vydal tento rozsudek:
I. Určuje se, že kolektivní smlouva uzavřená mezi žalobcem a žalovaným dne 29.1.2010 je platná.
II. Žalovaný je povinen se podle ní řídit do té doby, než bude uzavřena kolektivní smlouva jiná. Všechny dosavadní právní úkony učiněné v rozporu s dosavadní  kolektivní smlouvou jsou neplatné.
III. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci

UNIE orchestrálních hudebníků Karlovarského symfonického orchestru