Prohlášení k zastupování - nezastupování MUDr. Davida Ratha

V uplynulých dnech jsem byla prostřednictvím Mgr. F. Šejnosta kontaktována MUDr. Rathovou, která projevila zájem o to, abych zastupovala jejího manžela MUDr.  D. Ratha.

V pondělí navečer jsem se měla s MUDr. Rathovou sejít za přítomnosti Mgr. Šejnosty v Kladně a hovořit o způsobu a možnostech obhajoby Dr. Ratha. Mojí podmínkou bylo, že se nejdříve s MUDr. Rathem sejdu a zjistím jeho názor. Z  jednání s MUDr. Rathovou sešlo, neboť na schůzce MUDr. Rathové s Mgr. Šejnostem, která předcházela mému proponovanému jednání, byl Mgr. Šejnost napaden. Celá situace byla pro MUDr. Rathovou natolik nedůvěryhodná, že ukončila jakoukoliv spolupráci s Mgr. Šejnostem a na naše jednání kromě letmého setkání vůbec nedošlo.

 

K těmto událostem uvádím toto:

Především považuji za ostudné - a toto jmenovitě kladu za vinu Mgr. Šejnostovi - , že moje jméno coby potenciálního obhájce vůbec uniklo do médií. O pondělním vystoupení Mgr. Šejnosty v ČT jsem nebyla informována a v žádném případě bych nesouhlasila s tím, že by moje jméno bylo uváděno jako jméno obhájce ještě před tím, než bych obdržela plnou moc a se zmocnitelkou a s klientem se dohodla na způsobu zastupování. Tím, že toto moje proponované jednání o případném převzetí zastupování vyšlo na veřejnost před tím, než k této spolupráci došlo, považuji za neprofesionální od Mgr. Šejnosty a za poškozování zájmů MUDr. Ratha a jeho rodiny.

Zcela se od tohoto distancuji.

 

K samotnému "případu Rath" si dovoluji se na základě pouze těch informací, které jsou předkládány médii, vyjádřit takto:

Činy MUDr. Ratha a jejich rozsah, stejně jako rozpor těchto činů s trestním zákonem budou zkoumat orgány činné v trestním řízení. Při neznalosti spisu se nemohu žádným způsobem o vině a míry zavinění MUDr. Ratha vyjádřit. Z průběhu zatýkání MUDr. Ratha a z právních úkonů, které tomuto zatčení  předcházely, jmenovitě z existence telefonických odposlechů, však usuzuji, že je zde velká míra pravděpodobnosti, že v případě MUDr. Ratha nebylo postupováno ústavně konformním způsobem. To je ovšem alarmující. Jakákoliv vina kohokoliv nemůže omlouvat a ospravedlňovat použití protiústavních praktik. Jsem hluboce přesvědčena, že forma a obsah musí být ve vzájemném souladu a že užitím protiprávních a zejména protiústavních metod nelze dospět ke spravedlivým a správným závěrům. Existence spravedlivého procesu je bezpodmínečnou podmínkou spravedlivého posouzení viny a udělení spravedlivého trestu. Za použití nesprávných a protizákonných, zejména pak protiústavních nástrojů nelze nikdy ke spravedlnosti dojít a trest, ať už jakýkoliv, bude vždy nespravedlivý. Tento náhled na právo mne také dovedl k úvaze, že je na místě převzít obhajobu MUDr. Ratha, a to bez ohledu na to, že z hlediska politické orientace i životních hodnot a postojů jsou moje osobní názory velmi odlišné od názorů prezentovaných MUDr. Rathem.

 

Jsem přesvědčena o tom, že právě ledabylé zachovávání práva a obecných principů spravedlnosti i s ohledem na naše historické kořeny dovedlo naši zemi tam, kde je, totiž do morální bídy a do velmi složité ekonomické situace. Podle mého názoru je nutné si uvědomit, že nápravy veřejných věcí není možné dosáhnout pouze zamezením ekonomických zločinů, jakými jsou bezesporu úplatkářství, přijímání úplatků, falšování a předražování veřejných zakázek apod., ale zejména striktním dodržováním ústavních principů a zásad obecné spravedlnosti. Jsem přesvědčena, že právní marasmus, který kolem sebe jako výkonná advokátka denně pociťuji, je způsoben naprostou, všeobecnou a celospolečenskou ignorací čl. 1 Listiny základních práv a svobod, který zní:

 

"Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné."

 

Z tohoto hlediska mne hluboce znepokojuje situace, která se okolo MUDr. Ratha a jeho zadržení objevila. Média informují ohledně dění okolo tohoto obviněného prakticky v přímém přenosu a jak je vidět nejen z internetových diskusí, řada lidí je z jeho zatčení zcela nadšena. Nějakou jeho obhajobu považují v podstatě za zbytečné plýtvání časem a za něco, na co člověk  jeho - jako kdyby již předem prokázaných - obvinění by neměl mít vůbec žádné právo.

 

Právo je ze své podstaty veřejný nedělitelný statek. To znamená, že tak, jak je právo uplatňováno vůči jednomu kterémukoliv příslušníkovi společnosti, nastavuje laťku, podle které může být a také bude nakládáno se všemi, respektive s každým.

Proto na tomto místě vyslovuji varování před jakýmikoliv odsudky MUDr. Ratha dříve, než dojde k úplnému objasnění všech okolností jeho případu. Pokud se dnes budeme bezuzdně radovat z jeho zatčení, může se velmi dobře stát, že příště se někdo bude radovat nad zatčením naším, přičemž už nikoho nebude zajímat, do jaké míry jsou obvinění na nás kladená oprávněná či nikoliv.

 

Cesta, kterou se vydalo "veřejné mínění" je cestou, po které přicházely petice pracujících a brigád socialistické práce, dožadujících se exemplárního potrestání nepřítelkyně státu JUDr. Milady Horákové.

 

Nedopusťme, aby byť i v případu, o kterém se zdá, že stíhání je opodstatněné, nás euforie z "dopadení zločince" opět nezavedla na tuto cestu. 

JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.